Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φιλοσοφικές Σχολές της σκέψης Ιδεαλισμός Ρεαλισμός Πραγματισμός Υπαρξισμός Εποικοδομητισμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φιλοσοφικές Σχολές της σκέψης Ιδεαλισμός Ρεαλισμός Πραγματισμός Υπαρξισμός Εποικοδομητισμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φιλοσοφικές Σχολές της σκέψης Ιδεαλισμός Ρεαλισμός Πραγματισμός Υπαρξισμός Εποικοδομητισμός

2 Idealism Ιδεαλισμός

3 Idealism (Idea-ism) Ο ιδεαλισμός θεωρεί ότι οι ιδέες είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα. Ο υλικός κόσμος χαρακτηρίζεται από την αλλαγή, την αστάθεια, και την αβεβαιότητα

4 Ιδεαλισμός Πρέπει να ενδιαφερθούμε πρώτιστα για την αναζήτηση της αλήθειας. Δεδομένου ότι η αλήθεια είναι τέλεια και αιώνια, δεν μπορεί να βρεθεί στον κόσμο των αισθήσεων, που είναι και ατελής και συνεχώς μεταβαλλόμενος.

5 Μέθοδοι του Ιδεαλισμού Η μελέτη των κλασσικών για τις οικουμενικές αλήθειες Τα μαθηματικά (2+2=4 είναι μια απόλυτη αλήθεια) Η διαλεκτική (κριτική συζήτηση) Η διαλεκτική εξετάζει και τις δυο πλευρές ενός θέματος Η διάλεξη χρησιμοποιείται για να μεταδώσει τις αλήθειες και να εγείρει τη σκέψη.

6 Η διαλεκτική Η θέση «ο πόλεμος είναι καλός» Η αντίθεση «ο πόλεμος είναι κακός» Σύνθεση

7 Ηγέτες του ιδεαλισμού Σωκράτης (469-399 BC) Πλάτων (427-347 BC) St. AugustineSt. Augustine (350-4300 Descartes (1596-1650) Berkeley (1685-1753) Kant (1724-1804)

8 Σωκράτης Θεωρείται ο πατέρας της φιλοσοφίας Θεωρούσε ότι μαθαίνουμε μέσω των διαλόγων (η Σωκρατική μέθοδος) Δεν έγραψε κάτι, ό,τι γνωρίζουμε για τις ιδέες του το έγραψαν οι διάδοχοί του, πιο σημαντικός από τους οποίους ήταν ο Πλάτωνας

9 Πλάτων Μαθητής του Σωκράτη Γνωστός ως ο πατέρας του ιδεαλισμού Ιδρυτής της σχολής «Ακαδημία»

10 Ιδέες Πλάτωνα για την εκπαίδευση Η πολιτεία πρέπει να έχει ενεργητικό ρόλο στα εκπαιδευτικά ζητήματα Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να οδηγήσει τους ευφυείς μαθητές στην αφηρημένη σκέψη Μαθητές χωρίς την αφηρημένη σκέψη πρέπει να ασχοληθούν στο στρατό, τις χειρονακτικές δουλειές.

11 Πλάτων Όσοι τα καταφέρνουν στη διαλεκτική πρέπει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να γίνουν φιλόσοφοι σε ηγετικές θέσεις, να οδηγήσουν την πολιτεία στο ύψιστο αγαθό. (Ο φιλόσοφος – βασιλιάς) Πίστευε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια πρέπει να μορφώνονται και ότι τα κορίτσια είναι ίσα με τα αγόρια.

12 Απόψεις του Αυγούστου για τη διδασκαλία Ενθάρρυνε τη χρήση περιλήψεων Πίστευε ότι οι δάσκαλοι πρέπει να διδάσκουν μέσα από την πειθώ και με την άμεμπτη ζωή τους. Οι δάσκαλοι δεν πρέπει να περιμένουν να αυξήσουν τα υλικά αγαθά τους μέσω της διδασκαλίας. Το "ραβδί και η πυγμή" είναι απαραίτητα για την πειθαρχία των μαθητών εξαιτίας της εξασθένισης των ανθρώπων (λόγω του Αδάμ).

13 Η Εκκλησία και ο Ιδεαλισμός Ο Ιδεαλισμός άσκησε μεγάλη επιρροή στον Χριστιανισμό. Για αιώνες η Χριστιανική Εκκλησία ήταν ο ιδρυτής και ο προστάτης του σχολείου. Οι γενιές που εκπαιδεύτηκαν σ’ αυτά τα σχολεία γαλουχήθηκαν με τις ιδέες του ιδεαλισμού.(συμπεριλαμβάνεται και η πρώιμη Αμερικανική εκπαίδευση).

14 Immanuel Kant (1724-1804) "... το μέγιστο και δυσκολότερο πρόβλημα στο οποίο ένα άτομο μπορεί να αφιερωθεί είναι το πρόβλημα της εκπαίδευσης..." Η εκπαίδευση πρέπει να διδάξει τους σπουδαστές πώς να σκεφτούν σύμφωνα με τις αρχές - ηθικοί νόμοι, ηθικά ιδανικά και ηθικές προστακτικές Ο Διαφωτισμός είναι ο στόχος της εκπαίδευσης

15 Johann Friedrich Herbart (1776-1841) Επιδράσεις από Ηράκλειτο και Παρμενίδη, τον ιδεαλιστή φιλόσοφο και διδάσκαλό του στο Πανεπιστήμιο της Ιενας Φίχτε. Οικοδιδάσκαλος το 1797-1800 Η γνωριμία με τον Pestalozzi Ο Herbart υποστηρίζει ότι η παιδαγωγική ως επιστημονικός κλάδος βασίζεται στη φιλοσοφία και στην ψυχολογία

16 Σκοπός της αγωγής: η εκπαίδευση ηθικού χαρακτήρα Διαστάσεις της Ηθικής Αγωγής Η ιδέα της τελειότητας Η ιδέα της αγαθής βούλησης Η ιδέα της δικαιοσύνης Η ιδέα της σωστής κρίσης Σύστημα κανόνων και ανταμοιβών. Η ιδέα ενός διοικητικού συστήματος «είναι απαραίτητο να συνδυαστεί κατάλληλα η ηθική εκπαίδευση, που στην καθημερινή ζωή δίνει έμφαση στο σωστό αυτοπροσδιορισμό, με τη θρησκευτική διδασκαλία».

17 Ψυχολογική θεωρία Έρβαρτου Πρό σληψη Συνεί δηση ΑσυνείδητοΑφομοίωση Προσληπτικές μάζες Αισθή σεις

18 Εκπαιδευτικές ιδέες του Έρβαρτου Ο ρόλος του μαθητή είναι παθητικός Καθήκον της διδασκαλίας η δημιουργία των επιθυμητών προσληπτικών μαζών και η συστηματική οργάνωση των πληροφοριών Τέσσερις διδακτικές αρχές: σαφήνεια, συσχέτιση, σύστημα, μέθοδος Απαιτείται αυστηρή πειθαρχία στη διάρκεια της διδασκαλίας Η αγωγή διευκολύνεται όπου υπάρχει το «διαφέρον» του μαθητή: εμπειρικό, θεωρητικό, καλαισθητικό, συμπαθητικό, κοινωνικό, θρησκευτικό

19 Τυπικά Στάδια διδασκαλίας «… εν εκάστω μαθήματι οφείλει κατά τους Ερβαρτιανούς να διατρέξη η διδασκαλία την επομένην πορείαν: α) Να δοθή ο σκοπός του διδακτέου μαθήματος, β) Να γίνη προπαρασκευή προς υποδοχήν του νέου. γ) Να παρασχεθή αυτό το νέον μάθημα, δ) Να λαβή χωράν σύγκρισις του διδαχθέντος νέου είτε προς εαυτό, είτε και προς το παλαιόν και σύνδεσις εκείνου μετά τούτου, ε) Να εξαχθώσι και διατυπωθώσι γλωσσικώς αι εκ της γενομένης συγκρίσεως προκύπτουσαι έννοιαι και διαταχθώσιν αύται καταλλήλως, στ) να λαβή χώραν άσκησις & εφαρμογή των κτηθεισών γνώσεων. Κατά ταύτα, αφαιρουμένου του σκοπού, η πορεία της διδασκαλίας διατρέχει τρία μεγάλα στάδια, το της προσλήψεως, το της αφαιρέσεως και το της ασκήσεως. Επειδή δε, ως είδομεν, εκάτερον των δύο πρώτων σταδίων υποδιαιρείται εν τω συστήματι του Ηerbart εις δυο, προκύπτουσι πέντε εν όλω στάδια. Ο Ziller, μαθητής του Herbart, ονομάζει ταύτα ούτω: 1. Ανάλυσις, διότι κατ' αυτό οιονεί αναλύεται ο κύκλος των ιδεών του μαθητού προς ανακάλυψιν των συγγενών παραστάσεων. 2. Σύνθεσις, διότι προσάγεται προ των μαθητών το εν τμήμα των γνώσεων μετά το άλλο, ούτω δε βαθμιαίως συντίθεται εν τω πνεύματι αυτών η εικών της όλης εποπτείας εκ πληθύος μερικών παραστάσεων. 3 Σύνθεσις, ως συνδεομένου κατ' αυτό του νέου μετά του παλαιού. 4. Σύστημα ως περιλαμβάνον εν ευσυνόπτω κατατάξει το αφηρημένον υλικόν. 5.Μέθοδος. Ο Rein μετονομάζει τα στάδια ως εξής. 1 Προπαρασκευή, διότι δι' αυτού προπαρασκευάζεται η του νέου παροχή. 2 Προσφορά, διότι προσφέρεται υπό του διδασκάλου το νέον εις τους μαθητάς. 3. Σύγκρισις, διότι λαμβάνει χωράν σύγκρισις προς αναγνώσισιν & εξαγωγήν των κοινών γνωρισμάτων 4. Σύλληψις, διότι εν αυτώ τα κοινά γνωρίσματα, τα δια της συγκρίσεως αναγνωρισθέντα ως τοιαύτα, λαμβάνονται ομού και συνενούνται προς αποτέλεσιν του γενικού, τ.έ. της εννοίας, του κανόνος, ή του νόμου. 5. Εφαρμογή, διότι επιδιώκεται εφαρμογή των μεμαθημένων.

20 Ερβαρτιανισμός και διδακτική Δογματική και ακροαματική διδασκαλία Εκπαιδευτικός: παρουσίαση μαθήματος Μαθητές: απομνημόνευση, επαναλήψεις, ασκήσεις, εργασίες στο σπίτι Αρχή της αυθεντίας, της απομνημόνευσης, του ανταγωνισμού, της άμεσης εποπτείας, των ποινών

21 Κριτική στην παιδαγωγική θεωρία του Έρβαρτου Ερβαρτιανισμός Νοησιαρχία Ψυχολογική εξάρτηση Δασκαλο κεντρισμός Στάδια Διδασκαλίας

22 Εκπαιδευτικοί στόχοι του ιδεαλισμού Η ανάπτυξη της νόησης Η αναζήτηση αληθινών ιδεών Η ανάπτυξη του χαρακτήρα Το γνώθι σαυτόν

23 Εκπαιδευτικοί στόχοι του ιδεαλισμού Η αληθινή εκπαίδευση σχετίζεται με τις ιδέες και όχι με την ύλη. Οι ιδεαλιστές επιθυμούν να παράσχουν στους μαθητές μια ευρεία κατανόηση του κόσμου.

24 Ο ιδεαλιστής και η έδρα Για έναν ιδεαλιστή η έννοια της έδρας είναι σημαντική. Θα μπορούσες να καταστρέψεις όλες τις έδρες του κόσμου, αλλά η ιδέα της έδρας θα παρέμενε στο μυαλό των ανθρώπων, γιατί αποτελεί μια ύψιστη αλήθεια.


Κατέβασμα ppt "Φιλοσοφικές Σχολές της σκέψης Ιδεαλισμός Ρεαλισμός Πραγματισμός Υπαρξισμός Εποικοδομητισμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google