Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 07: Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 07: Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 07: Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας

2 2 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Σκοποί ενότητας Επανάληψη βασικών όρων Η πληροφόρηση για τα βασικά γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα της γηγενούς χριστιανικής παρουσίας στην Ινδική χερσόνησο Η ένταξη βασικών πληροφοριών για τη γένεση, τις δογματικές διαμάχες και την εσωτερική εκκλησιαστική ζωή (μοναχισμός, τέχνη) στο γενικότερο (πολύπλοκο) σύνολο της ιστορίας του Χριστιανισμού στην Ινδία

3 Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες: Εἶναι οἱ ἐκκλησίες πού προέκυψαν ἀπό τή διάσπαση μέ βάση (πρόφαση;) τόν Χριστολογικό Ὅρο τῆς Χαλκηδόνος (451).

4 4 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Oriental Orthodox Churches ἡ Κοπτική (Αἴγυπτος καί ἐξωτερικό) ἡ Αἰθιοπική ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐρυθραίας (μετά το 1993) ἡ Συροϊακωβιτική (Συροορθόδοξη λένε οἱ ἴδιοι) τῆς Δυτικῆς Συρίας (σήμερα Συρία, Τουρκία) ἡ Νεστοριανική (ἀνατολικῆς Συρίας καί Ἀσίας) ἡ Συριακή τῆς Ἰνδίας (Μαλαμπάρ στή Β. Ἰνδία) καί ἡ Ἀρμενική Ἀποστολική Ἐκκλησία (Ἀρμενία, Τουρκία καί ἐξωτερικό).

5 5 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 1 Χάρτης 1

6 Η Εκκλησία του Μαλαμπάρ (Ινδία)

7 7 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 2: Η πορεία της νεστοριανικής ιεραποστολής στη Ν. Ασία (με κόκκινο). Χάρτης 2

8 8 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 3 Χάρτης 3

9 9 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 4: Δρόμοι ευαγγελισμού/εμπορίου (λευκός θαλάσσιος, βυσσινί, χερσαίος). Χάρτης 4

10 10 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Κοσμ ᾶ ς Ἰ νδικοπλεύστης (525 περ.) Ἐ ν Ταπροβάν ῃ νήσ ῳ ἐ ν τη ἐ σωτέρ ᾳ Ἰ νδί ᾳ, ἔ νθα τ ὸ Ἰ νδικόν πέλαγός ἐ στι, κα ὶ Ἐ κκλησία Χριστιαν ῶ ν ἐ στιν, ἐ κε ῖ κα ὶ κληρικο ὶ κα ὶ πιστοί, ο ὐ κ ο ἶ δα δ ὲ ε ἰ κα ὶ περαιτέρω. Ὁ μοίως κα ὶ ε ἰ ς τ ὴ ν λεγομένην Μαλέ / (Malabar), ἔ νθα τ ὸ πέπερι γίνεται κα ὶ ἐ ν τη Καλλιαν ῇ (Kalyâni κοντά στή Βομβάη) δ ὲ τ ῆ καλουμέν ῃ, κα ὶ ἐ πίσκοπός ἐ στιν ἀ π ὸ Περσίδος χειροτονούμενος. Ὁ μοίως κα ὶ ἐ ν τη νήσ ῳ τ ῆ καλουμέν ῃ Διοσκορίδους κατ ὰ τ ὸ α ὐ τ ὸ Ἰ νδικ ὸ ν πέλαγος, ἔ νθα κα ὶ ο ἱ παροικο ῦ ντες ἑ λληνιστ ὶ λαλο ῦ σι, πάροικοι τ ῶ ν Πτολεμαίων τ ῶ ν μετ ὰ Ἀ λέξανδρον τ ὸ ν Μακεδόνα ὑ πάρχοντες, κα ὶ κληρικοί ε ἰ σιν ἐ κ Περσίδος χειροτονούμενοι κα ὶ πεμπόμενοι ἐ ν το ῖ ς α ὐ τόθι κα ὶ χριστιανο ὶ πλ ῆ θος: ἥ ν ν ῆ σον παρέπλευσα μέν, ο ὐ κατ ῆ λθον δ ὲ ἐ ν α ὐ τ ῆ : συνέτυχον δ ὲ ἀ νδράσι τ ῶ ν ἐ κε ῖ ἑ λληνιστ ὶ λαλο ῦ σιν, ἐ λθο ῦ σιν ἐ ν τη Α ἰ θιοπία. Ὁ μοίως δ ὲ κα ὶ ἐ π ὶ Βάκτροις κα ὶ Ο ὔ ννοις κα ὶ Πέρσαις κα ὶ λοιπο ῖ ς Ἰ νδο ῖ ς κα ὶ Περσαρμενίοις κα ὶ Μήδοις κα ὶ Ἐ λαμίταις κα ὶ πάσ ῃ τη χώρ ᾳ Περσίδος κα ὶ ἐ κκλησίαι ἄ πειροι κα ὶ ἐ πίσκοποι κα ὶ Χριστιανο ὶ λαο ὶ πάμπολλοι κα ὶ μάρτυρες πολλο ὶ κα ὶ μονάζοντες ἡ συχασταί».

11 11 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 5: Πίνακας προνομίων από χαλκό του 849 προς την χριστιανική κοινότητα από τον κυβερνήτη Atikal Tiruvatikal. Οι γλώσσες/γραφές κουφικά και Παχλαβί δείχνουν και την γλωσσική ταυτότητα και προέλευση των εκεί Χριστιανών. Βρίσκονται στην Κεράλα. Πίνακας προνομίων

12 12 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 6: Σταυροί του Αγίου Θωμά ως δείγματα νεστοριανικής παρουσίας στην Ινδία. Σταυρός στο Kottayam Valiyapalli. Σταυρός 1

13 13 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 7: Σταυρός στο Kottayam Cheriya Palli (τα παγώνια μπορεί να είναι και στοιχεία σασσανιδικής επίδρασης. Σταυρός 2

14 14 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 8: Σταυρός του Αγίου Θωμά στο Changana cherry. Σταυρός 3

15 15 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 9: Κέντρα γηγενούς χριστιανικής παρουσιας μετά τον 15 ο αι. Χάρτης 5

16 16 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Τίτλος 1568 ὁμολογία πίστεως στή Ρώμη. Alessandro Valignano σύνοδος στή Goa τό 1585 Alexis de Menezes

17 17 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 10 Χάρτης 6

18 18 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Εικόνα 11: Η εξέλιξη των διαφορετικών Ομολογιών και χριστιανικών κοινοτήτων στην Ινδία μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη

19 Τέλος Ενότητας

20 Σημειώματα

21 21 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.

22 22 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Σημείωμα Αναφοράς Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Δημήτριος Μόσχος 2014. «Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/THEOL1/. http://opencourses.uoa.gr/courses/THEOL1/

23 23 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

24 24 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

25 25 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 1, 3, 9, 10: Copyright: Google Maps, Πηγή: http://www.google.gr/mapshttp://www.google.gr/maps Εικόνα 2: J. Engel (επιμ.) Großer Historischer Weltatlas, Zweiter Teil: Mittelalter, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1979 Εικόνα 4: Copyrighted Εικόνα 5: Copyrighted, Christoph Baumer, The church of the east : an illustrated history of Assyrian Christianity London; New York : I. B. Tauris 2006. Εικόνα 6: Copyrighted, Σύνδεσμος: http://rseitz.com/talisman/wp- content/uploads/2014/08/kottayam-valiyapalli-cross-2-300x225.jpg Πηγή: http://rseitz.com/http://rseitz.com/talisman/wp- content/uploads/2014/08/kottayam-valiyapalli-cross-2-300x225.jpg http://rseitz.com/

26 26 Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 7: Copyrighted, Σύνδεσμος: http://www.nasrani.net/wp- content/gallery/saint-thomas-cross/kottayam-cheriapalli.jpg Πηγή: http://www.nasrani.net/http://www.nasrani.net/wp- content/gallery/saint-thomas-cross/kottayam-cheriapalli.jpg http://www.nasrani.net/ Εικόνα 8: Copyrighted, Σύνδεσμος: http://www.nasrani.net/wp- content/gallery/saint-thomas-cross/changanacherry-cross.jpg Πηγή: http://www.nasrani.net/http://www.nasrani.net/wp- content/gallery/saint-thomas-cross/changanacherry-cross.jpg http://www.nasrani.net/ Εικόνα 11: Copyright: Creative Commons Attribution-ShareAlike License, Σύνδεσμος: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Thomas_Christians_divisions.png Πηγή: wikimedia.orgCreative Commons Attribution-ShareAlike License http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Thomas_Christians_divisions.pngwikimedia.org


Κατέβασμα ppt "Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Ενότητα 07: Η Εκκλησία της Ινδίας (Χριστιανοί του Μαλαμπάρ) Δημήτριος Ν. Μόσχος Θεολογική Σχολή Τμήμα Θεολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google