Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Προγραμματισμός Α.Δ. – Ανάλυση Εργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Προγραμματισμός Α.Δ. – Ανάλυση Εργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Προγραμματισμός Α.Δ. – Ανάλυση Εργασίας

2

3 Προγραμματισμός – Ανάλυση Εργασίας Τί είναι ; Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με την οποία η επιχείρηση εξασφαλίζει το σωστό αριθμό και το σωστό είδος ανθρώπων στις σωστές θέσεις, στο σωστό χρόνο με το το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι στόχοι είναι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ (πόσοι) αλλά και ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ (προσόντα, ικανότητες) Ποιός είναι υπεύθυνος ; Το τμήμα Προσωπικού!

4 Βήματα προγραμματισμού 1.Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 1.1 Σύνθεση εργατικού δυναμικού & εργασιακά πρότυπα 1.2 Κυβερνητικές αποφάσεις 1.3 Οικονομικές συνθήκες 1.4 Ανταγωνιστές 1.5 Χαρακτηριστικά χώρας/περιοχής (δημογραφικά κλπ)

5 Βήματα προγραμματισμού 1.Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 1.1 Υπάρχον προσωπικό (φιλοδοξίες, ικανότητες, προσόντα) 1.2 Επιχειρηματικό σχέδιο (πού πάμε-πού είμαστε τώρα-τί πρέπει να γίνει) 1.3 Καταγραφή και ανάλυση εργασιών 1.4 Επικάλυψη – νέες ανάγκες 1.5 Φιλοσοφία – επιχειρηματική κουλτούρα (κάλυψη εκ των έσω ;) 1.6 Οργανόγραμμα

6 Πρόβλεψη μεταβολών Ο προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό απαιτεί και την πρόβλεψη των μεταβολών που μπορεί να οφείλονται σε : -Αναμενόμενες απώλειες προσωπικού (προβλ. και απρόβλ.) -Μετακινήσεις εντός του οργανισμού -Ποιοτικές μεταβολές -Αδυναμία πρόβλεψης  έλλειψη προσωπικού / υπερεπάρκεια προσωπικού

7 Αντιμετώπιση της έλλειψης 1.Προσλήψεις 2.Αλλαγές στην αξιοποίηση των υπαρχόντων υπαλλήλων 3.Εσωτερικές μετακινήσεις 4.Αλλαγή επιχειρησιακών στόχων

8 Αντιμετώπιση της υπερεπάρκειας 1.Αποδοχή πρόσθετου κόστους για συγκεκριμένο χρόνο 2.Μείωση προσωπικού 3.Πρόγραμμα επανατοποθετήσεων (εντός/εκτός) 4.Αλλαγή επιχειρησιακών στόχων

9 Τεχνικές προγ/σμού ανθρώπινων πόρων 1.Δείκτης Αποχώρησης (αρ. αποχωρησάντων/μέσο αρ. αποχ. Χ100) 2.Δείκτης Σταθερότητας (αρ.εργαζ. με 1 χρόνο υπηρ.ή περισσότ./αρ.εργαζ. πριν ένα χρόνο Χ 100) 3.Ηλικιακή δομή

10 Ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης αναγκών σε Α.Δ. 1.Μέθοδος των δεικτών Μιά επιχείρηση που αναμένει πωλήσεις 3,5 εκατ. € για το επόμενο έτος και γνωρίζει ότι κάθε πωλητής της πουλά κατά μέσο όρο προϊόντα αξίας 150.000€, υπολογίζει τις ανάγκες της σε πωλητές ως εξής : 3,5 εκατ./0,15 εκατ. = 23,3 πωλητές. Δεδομένου ότι τα στοιχεία της επιχείρησης δείχνουν ότι χρειάζεται επιπλέον εφεδρικό προσωπικό σε ποσοστό 10% για την κάλυψη αναγκών, οι πωλητές θα πρέπει να είναι 26.

11 Ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης αναγκών σε Α.Δ. 2.Μέθοδος των δεικτών – παράδειγμα 2ο Η επιχείρηση δεν θέλει οι ετήσιοι μισθοί να ξεπερνούν το 16% των πωλήσεων. Υπολογίζει τις ανάγκες της σε πωλητές ως εξής : 3,5 εκατ./0,16 = 560.000€ το χρόνο σύνολο μισθών. Εαν ένας πωλητής αμοίβεται κατά μέσω όρο με 17.000€, τότε η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει 560.000/17.000 = 32,9 πωλητές. Άρα πόσους ;

12 Ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης αναγκών σε Α.Δ. 3.Μέθοδος των δεικτών – παράδειγμα 3ο Η επιχείρηση παράγει 2 προϊόντα τα οποία χρειάζονται 9 και 11 ώρες αντίστοιχα για να φτιαχτούν. Εαν θέλει το μήνα να παράγει 1000 τεμ. από το καθένα, τότε χρειάζονται 9.000 + 11.000 = 20.000 ώρες. Εαν ο εργαζόμενος δουλεύει 160 ώρες το μήνα, τότε απαιτούνται 20.000/160 = 125 εργαζόμενοι. Προβλέποντας και έκτακτες ανάγκες, η επιχείρηση θα προσλάβει 125+10% = 137 εργαζόμενους.

13 Σημασία της σωστής στελέχωσης Η διαδικασία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού είναι συνεχής και συστηματική διαδικασία. Οι παραλείψεις έχουν υψηλό κόστος! Η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού Ο ΣΩΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ !!

14 Βάση της σωστής στελέχωσης είναι τρεις παράγοντες : 1.Γνώσεις (σπουδές, εκπαίδευση) 2.Ικανότητες (ταχύτητα, συγκέντρωση, ανάλυση πληροφοριών, ικανότητα ακρόασης + κατανόησης, ικανότητα μετάδοσης νοημάτων, πειθώ, συστηματοποίηση ενεργειών, ικανότητα αξιολόγησης, εξοικείωση με τεχνολογίες, ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές, αντιμετώπιση συγκρούσεων). 3.Συμπεριφορές (αισιοδοξία, θετική σκέψη, καινοτομία, ρίσκο/ασφάλεια, δυναμισμός, ομαδικότητα, έμφαση σε αποτελέσματα, έμφαση στον πελάτη, ευελιξία, στυλ ηγεσίας)

15 Τρόποι πλήρωσης κενών θέσεων 1.Από το εσωτερικό της επιχείρησης -πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα 2.Με καινούργια πρόσληψη -πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα

16 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 1.Ευελιξία στο ωράριο 2.Ευελιξία στη σύμβαση εργασίας 3.Ευελιξία στην εργασιακή ζωή 4.Ευελιξία καθηκόντων 5.Ευελιξία στις αμοιβές 6.Ευελιξία στον τόπο εργασίας

17 Ανάλυση Εργασίας Διαδικασία συγκέντρωσης και καταγραφής των σημαντικότερων δραστηριοτήτων που εκτελεί ο εργαζόμενος, των απαιτήσεων, των τεχνικών και περιβαλλοντικών δεδομένων της θέσης εργασίας. Επίσης, του συνόλου των προσόντων, γνώσεων και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο εργαζόμενος για να φέρει σε πέρας επιτυχώς την εργασία του. Σχεδιασμός της εργασίας είναι ο καθορισμός των αναγκαίων θέσεων και η κατανομή τους σε επίπεδα εντός του οργανισμού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι.

18 Ανάλυση Εργασίας-Τί είναι ; Ανάλυση εργασίας Περιγραφή της εργασίας Προδιαγραφή της εργασίας

19 Από το βιβλίο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Α. Λαζαρίδη

20 Ανάλυση Εργασίας-Στάδια Προσδιορι- σμός Σκοπού Επιλογή μεθόδου Συλλογή & Επεξεργασία στοιχείων Αξιολόγηση της μεθόδου Αποτίμηση αποτελεσμάτων και οφέλη Συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων -Τί δεδομένα θα συλλέξουμε ; - Από ποιές πηγές ; -Γιατί γίνεται η ανάλυση ; - Ποιές θέσεις αφορά ;

21 Συνήθεις μέθοδοι ανάλυσης εργασίας -Συνέντευξη -Ημερολόγιο -Ερωτηματολόγιο -Παρατήρηση

22 Περιγραφή Θέσης Εργασίας JOB DESCRIPTION : Προκύπτει από την ανάλυση εργασίας. Περιέχει βασικές πληροφορίες για τη θέση, ορίζοντας τον τίτλο, αναφέροντας τις σχέσεις με τους συναδέλφους, το σκοπό και τους στόχους, τα πρωταρχικά καθήκοντα. Άρα πρέπει να περιέχονται πληροφορίες για : - Καθολικό σκοπό, περιεχόμενο, ευθύνες, κριτήρια απόδοσης, οργανωσιακοί παράγοντες, παράγοντες υποκίνησης, παράγοντες εξέλιξης, περιβαλλοντικοί παράγοντες.

23 Αποτέλεσμα ανάλυσης εργασίας Περιγραφή της εργασίας Γενικές πληροφορίες Περιληπτική παρουσίαση Βασικά καθήκοντα & υποχρεώσεις Εποπτεία Προσωπικές επαφές Πρότυπα εργασίας Πολυπλοκότητα Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Συνθήκες εργασίας Δομή Πιστοποιήσεις Προδιαγραφές της εργασίας Μόρφωση Εκπαίδευση Εμπειρία Σωματικές δεξιότητες Απαιτούμενη κρίση και πρωτοβουλία Πνευματικές απαιτήσεις Ευθύνες Ικανότητες επικοινωνίας

24

25

26

27


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΧΡΗΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2013 Προγραμματισμός Α.Δ. – Ανάλυση Εργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google