Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΟΔ ΑΕ Γενική Αιρεσιμότητα 3 « ΑΝΑΠΗΡΙΑ » ΕΣΠΑ 2014 -2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΟΔ ΑΕ Γενική Αιρεσιμότητα 3 « ΑΝΑΠΗΡΙΑ » ΕΣΠΑ 2014 -2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΟΔ ΑΕ Γενική Αιρεσιμότητα 3 « ΑΝΑΠΗΡΙΑ » ΕΣΠΑ 2014 -2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

2 Διότι : Αποτελεί μια εκ των Γενικών εκ των προτέρων Αιρεσιμοτήτων (3) στο ΕΣΠΑ 2014 -2020 Στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης και γλώσσας περί αναπηρίας και προσβασιμότητας μεταξύ των στελεχών του ΕΣΠΑ Εξασφαλίζει μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων τους πλέον κατάλληλους όρους για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

3 Διερεύνηση των αντιλήψεων, γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών των ΕΥ του ΕΣΠΑ Βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για την παροχή παραδοσιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε στελέχη ΕΥ και Δικαιούχους από την ΜΟΔ Συγκέντρωση και ηλεκτρονική διάθεση εκπαιδευτικού υλικού μέσω του intranet και του συστήματος τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ Υλοποίηση Ημερίδων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης των στελεχών των ΕΥ σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας

4 ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αρχή της μη διάκρισης και της διασφάλισης της προσβασιμότητας στα ΕΠ του ΕΣΠΑ αλλά και στην καθημερινότητά μας. Υλοποίηση σεμιναρίων για στελέχη ΕΥ σε εξειδικευμένα θέματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού μαθήματος για ευρύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ Σεμινάρια εκπαίδευσης Δικαιούχων

5  Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΟΔ ΑΕ

6 υπό το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης ( ΕΥΣΣΑ ) Το Ερωτηματολόγιο αναπτύχτηκε από : σε συνεργασία

7 ΣκοπόςΣκοπός Να συμβάλλει στη βέλτιστη συνεχή ανατροφοδότηση και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης και γλώσσας περί αναπηρίας και προσβασιμότητας μεταξύ των στελεχών του ΕΣΠΑ Άξονας Α : Γνώσεις και εξοικείωση των Στελεχών των ΕΥ με θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών αναπηρίας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Άξονας Β : Αντίληψη των Στελεχών των ΕΥ για το βαθμό εξοικείωσης των Δικαιούχων με θέματα εφαρμογής πολιτικών αναπηρίας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ

8 ΜονάδαΑπαντήσειςΠοσοστό Μονάδα Α 7218.6% Μονάδα Α 1143.6% Μονάδα Α 2215.4% Μονάδα Β 8522% Μονάδα Β 1287.2% Μονάδα Β 2184.7% Μονάδα Β 3143.6% Μονάδα Β 410.3% Μονάδα Γ 5815% Μονάδα Δ 4712.1% Μονάδα Ε 41% Μονάδα ΣΤ 00% Άλλη 164.1% Κενό 7 Σύνολο 385100 %  Το Ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στις 49 Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ  Απάντησαν 385 στελέχη από 46 Υπηρεσίες Κατανομή απαντήσεων σε Μονάδες

9 Ναι 34488.9% Όχι 4010.3% Το 88,9 γνωρίζει ότι η οριζόντια ένταξη των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και προσβασιμότητας στα ΕΠ του ΕΣΠΑ αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

10 Ενδιαφέρον της Υπηρεσίας στο ζήτημα της καταπολέμησης των διακρίσεων. Μεγάλο 14637.7% Σχετικό 14938.5% Μικρό 5815% Δεν γνωρίζω 318% Μεγάλη 6015.5% Σχετική 18948.8% Μικρή 10627.4% Δεν γνωρίζω 287.2% Εξοικείωση της Υπηρεσίας σε θέματα σχετιζόμενα με την αναπηρία και την προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία.

11 Το 23,8 των απαντούντων γνωρίζει δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιήσει άλλοι φορείς/ Υπηρεσίες στην Ελλάδα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Ναι 9223.8% Όχι 29074.9%

12 Στο αν διαθέτει η Υπηρεσία κάποιο άτομο εκπαιδευμένο ή εξειδικευμένο σε θέματα αναπηρίας, μόνο το 9,8 % απάντησε θετικά, 49,6 % αρνητικά και ένα μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι δε γνωρίζει. Ναι 389.8% Όχι 19249.6% Δε γνωρίζω 15139%

13 Ναι 318% Όχι 10025.8% Μερικώς 11429.5% Δεν γνωρίζω 13935.9% Ποσοστό ανταπόκρισης των δράσεων επικοινωνίας / πληροφόρησης (φυλλάδια, διαφημίσεις κ.λπ.) στις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

14 Διάθεση μηχανισμού ελέγχου (μηχανισμό συστήματος/ πλέγματος διαδικασιών/ πρωτοκόλλου ελέγχου και πιστοποίησης) των παραδοτέων ως προς την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Ναι 4311.1% Όχι 18146.8% Μερικώς 13534.9%

15 Ναι 266.7% Όχι 14236.7% Μερικώς 20653.2% Μόνο το 6,7 %, φάνηκε από τις απαντήσεις, μπορεί οργανωμένα να υποστηρίξει τους Δικαιούχους του σε θέματα πολιτικών της αναπηρίας και μέτρων επίτευξης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

16 Ναι 8221.2% Όχι 8421.7% Μερικώς 18648.1% Στην ερώτηση το κατά πόσο οι Δικαιούχοι έκαναν συγκεκριμένη αναφορά στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (Τ.Δ.- περιγραφή φυσικού αντικειμένου κ.λπ.) κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013» απάντησαν:

17 Το 15,5% έχει επισημάνει σε έργα που παρακολουθεί και ελέγχει λάθη και κακοτεχνίες σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ενώ το 55,8 % δεν έχει επισημάνει. Το 15,5% έχει επισημάνει σε έργα που παρακολουθεί και ελέγχει λάθη και κακοτεχνίες σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ενώ το 55,8 % δεν έχει επισημάνει. Ναι 6015.5% Όχι 21655.8% Μερικώς 6917.8%

18 Όσον αφορά την αντίληψη των στελεχών των ΕΥ για τους Δικαιούχους τους: 0%-10% 11730.2% 10%-30%7018.1% 30%-70%6316.3% 70%-100%174.4% α. Διαθέτουν διαδικασίες διαφυγής ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες περιπτώσεις β. Παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες ( εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης, προσφορά συνοδείας, διερμηνείας στη νοηματική, γραφείο εξυπηρέτησης, υλικό σε προσβάσιμες μορφές κλπ ) σε άτομα με αναπηρία 0%-10%17645.5% 10%-30%6416.5% 30%-70%256.5% 70%-100%30.8% γ. Λαμβάνουν μέτρα για την προσβασιμότητα στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν 0%-10%7920.4% 10%-30%9424.3% 30%-70%7218.6% 70%-100%256.5%

19 δ. Διαθέτουν προσβάσιμες ιστοσελίδες ε. Διαθέτουν άλλες προσβάσιμες μορφές ενημέρωσης στ. Απασχολούν προσωπικό με αναπηρία 0%-10%14236.7% 10%-30%6917.8% 30%-70%4110.6% 70%-100%112.8% 0%-10%15640.3% 10%-30%8321.4% 30%-70%225.7% 70%-100%20.5% 0%-10%14537.5% 10%-30%8120.9% 30%-70%307.8% 70%-100%51.3%


Κατέβασμα ppt " Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΟΔ ΑΕ Γενική Αιρεσιμότητα 3 « ΑΝΑΠΗΡΙΑ » ΕΣΠΑ 2014 -2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google