Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γαστρονο μ ικός τουρισ μ ός Μελέτη π ερί π τωσης το « Ελληνικό Πρωινό » ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γαστρονο μ ικός τουρισ μ ός Μελέτη π ερί π τωσης το « Ελληνικό Πρωινό » ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γαστρονο μ ικός τουρισ μ ός Μελέτη π ερί π τωσης το « Ελληνικό Πρωινό » ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Μαρία Αναγνώστου Α.Μ.: 463 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΤΗΤΡΙΑ Δρ. Πολυξένη Μοίρα

2 Γαστρονο μ ία  ορίζεται ως η τέχνη της υψηλής μ αγειρικής, το σύνολο των κανόνων για την ε π ιλογή των κατάλληλων υλικών και την π αρασκευή των εδεσ μ άτων μ ε στόχο τη γευστική, αλλά και την ο π τική α π όλαυση  συνε π άγεται κάθε δραστηριότητα σχετικά μ ε τη μ αγειρική και την α π όλαυση του φαγητού  μ ε τον όρο γαστρονο μ ία νοείται η τέχνη της π αρασκευής καλού και νόστι μ ου φαγητού

3 Γαστρονο μ ικός τουρισ μ ός  Ταξιδιώτες / ε π ισκέ π τες π ου σχεδιάζουν το ταξίδι τους μ ε στόχο να γευτούν την κουζίνα του π ροορισ μ ού ή να ε μπ λακούν σε δραστηριότητες π ου σχετίζονται μ ε τη γαστρονο μ ία

4 Η δράση « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡ Ω ΙΝΟ » Το Ελληνικό Πρωινό α π οτελεί μ ια καινοτό μ ο π ρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Ε π ι μ ελητηρίου Ελλάδος μ ε σκο π ό την σύνδεση και την ά μ εση αξιο π οίηση του π ολιτισ μ ικού και γαστρονο μ ικού π λούτου της Ελλάδας μ έσω της ελληνική ξενοδοχείας

5 Ξενοδοχειακό Ε π ι μ ελητήριο Ελλάδος  είναι νο μ οθετη μ ένος σύ μ βουλος της Πολιτείας σε θέ μ ατα τουρισ μ ού  είναι μ έλος της Συνο μ οσ π ονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείας Εστίασης και Αναψυχής των κρατών - μ ελών της Ευρω π αϊκής Ένωσης  Εγγεγρα μμ ένα μ έλη π ερί τις 10.000 ξενοδοχειακές μ ονάδες, μ ε τα ξενοδοχεία κλασικού τύ π ου να α π οτελούν την κυριότερη κατηγορία

6 Ξενοδοχειακό Ε π ι μ ελητήριο Ε λλάδος π ροεγγραφή σε υ π οψήφιο ξενοδόχο η έγκριση ε π ωνυ μ ίας ξενοδοχείου εγγραφή νέου μ έλους, είσ π ραξη εισφορών α π ό τα μ έλη έκδοση βεβαιώσεων π ρος τα μ έλη έκδοση δια π ιστωτικής π ράξης για χορήγηση σύνταξης α π ό αρ μ όδιο ασφαλιστικό φορέα έλεγχος τι μ ών ξενοδοχείων και camping οδηγός ξενοδοχείων και camping όλης της χώρας

7 Η φιλοσοφία του π ρογρά μμ ατος « Ελληνικό Πρωινό » Σχεδιασ μ ός και υλο π οίηση 2010 Σκο π ός ο ε μπ λουτισ μ ός του π ροσφερό μ ενου «π ρωινού » στα ελληνικά ξενοδοχεία μ ε π ροϊόντα της Ελληνικής γης & π αραδοσιακά το π ικά εδέσ μ ατα Βασικός στόχος να γνωρίσουν οι ε π ισκέ π τες των ελληνικών ξενοδοχείων την γαστρονο μ ία της χώρας και μ έσω του π ρωινού μ ας να γευτούν ελληνικά π ροϊόντα και εδέσ μ ατα Ε π ιθυ μ ία του π ρογρά μμ ατος η γνωρι μ ία των π αραγωγών μ ε τους καταναλωτές, τους τρό π ους π αραγωγής και την ανάδειξη του τό π ου και του συνά μ α του φυσικού π εριβάλλοντος της π αραγό μ ενης π εριοχής

8 Το λογότυ π ο του π ρογρά μμ ατος « Ελληνικό Πρωινό »

9

10 Η π ορεία του Προγρά μμ ατος « Ελληνικό Πρωινό » Το 2011 Ολοκλήρωση της μ ελέτης για τη φιλοσοφία, το π εριεχό μ ενο και την στρατηγική ανά π τυξη του « Ελληνικού Πρωινού » καταγραφή υλικού και άυλου γαστρονο μ ικού π ολιτισ μ ού της χώρας μ ε σκο π ό τη δη μ ιουργία χαρτοφυλακίων των π εριοχών της χώρας δη μ ιουργία λογότυ π ου του « Ελληνικού Πρωινού » π ρώτες συ μμ ετοχές σε εθνικές εκθέσεις μ ε σκο π ό την π ροβολή του π ρογρά μμ ατος στην Ελληνική κοινωνία και στον Τουριστικό το μ έα μ έσω τον ΜΜΕ Το 2012 δη μ ιουργούνται τα π ρώτα 7 π ρότυ π α Ελληνικού Πρωινού σε Κω, Ρόδο, Νάξο, Χαλκιδική, Σαντορίνη, Βόλος - Πήλιο, Λέσβος. εντάσσονται τα π ρώτα 62 ξενοδοχεία δη μ ιουργείται η ιστοσελίδα www.greekbreakfast.grwww.greekbreakfast.gr

11 2013  δη μ ιουργούνται π ρότυ π α Ελληνικού Πρωινού σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Δ υτική Μακεδονία, Κρήτη, Κέρκυρα και Εύβοια  συνεχίζονται οι συ μμ ετοχές σε συνέδρια, εκθέσεις μ ε σκο π ό την όλο και μ εγαλύτερη π ροβολή του π ρογρά μμ ατος σε εθνικό ε π ί π εδο  το Ξενοδοχειακό Ε π ι μ ελητήριο Ελλάδος μ ε το π ρόγρα μμ α « Ελληνικό Πρωινό » α π οδίδει τι μ ητική διάκριση στα 100 π ρώτα ξενοδοχεία π ου α π έκτησαν το σή μ α Ελληνικό Πρωινό  τα ενταγ μ ένα ξενοδοχεία έφθασαν τα 251 2014  η δημιουργία 8 νέων προτύπων Ελληνικού Πρωινού σε Ήπειρο, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Χίο, Μύκονο, Πελοπόννησο, Κεντρική Μακεδονία κλπ.  μέχρι το τέλος του χρόνου προβλέπεται ο αριθμός των ενταγμένων ξενοδοχείων να ξεπεράσει τα 450  προσπάθεια ενημέρωσης της διεθνούς τουριστικής αγοράς μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και συνεργασίες με ιστοσελίδες διεθνούς ενημέρωσης

12 Ενταγ μ ένα ξενοδοχεία στο π ρόγρα μμ α « Ελληνικό Πρωινό »  Αθήνα – Αργοσαρωνικός (48)  Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (21)  Βορειοανατολικό Αιγαίο (20)  Δ υτική Μακεδονία (9)  Δ ωδεκάνησα (52)  Ή π ειρος (36)  Θεσσαλία (13)  Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική (50)  Ιόνιο (40)  Κεντρική Μακεδονία (17)  Κρήτη (104)  Κυκλάδες (61)  Πελο π όννησος (60)  Πήλιο (20)  Σ π οράδες & Εύβοια (20)  Στερεά Ελλάδα (17)  Συνολικά 588 ξενοδοχεία συ μμ ετέχουν στη δράση

13

14 Πρότυ π α π ρωινά του π ρογρά μμ ατος « Ελληνικό Πρωινό » Σύνολο Πρότυ π ων Πρωινών : 29

15

16 Το π ικό σύ μ φωνο « Ελληνικού Πρωινού » ( ΤΣΕΠ )  Βασικός στόχος σύνδεση των αγαθών / των υ π ηρεσιών & των ανθρώ π ων κάθε τό π ου  Για τη λειτουργία του α π αραίτητη είναι η συνεργασία των συ μμ ετεχόντων το π ικών φορέων μ ε το ΞΕΕ και τις το π ικές ενώσεις ξενοδόχων  Περιφερειακή συνάντηση για την π αρουσίαση του π ροτεινό μ ενου γαστρονο μ ικού χαρτοφυλακίου κάθε π εριοχής συγκαλείται α π ό την το π ική ένωση ξενοδόχων κάθε π εριοχής  Κάθε ΤΣΕΠ α π οτελείται α π ό διάφορα τ μ ή μ ατα, ό π ως :  γαστρονο μ ικός π ολιτισ μ ός  μ ύθος / σύνθη μ α  Προϊόντα  φαγητά  συνταγές  π αραγωγοί  Βιβλιογραφία  το π ικά σύ μ φωνα  δράσεις  φεστιβάλ γαστρονο μ ίας  π ροτάσεις το π ικού π ρωινού

17  Κύριος στόχος είναι η π ροβολή του γαστρονο μ ικού χαρτοφυλακίου α π ό τους «π ρεσβευτές » του κάθε τό π ου, δηλαδή : 1. τα π ροϊόντα ΠΟΠ (π ροστατευ μ ένης ονο μ ασίας π ροέλευσης ) και ΠΓΕ (π ροστατευό μ ενης γεωγραφικής ένδειξης ) 2. οι ξενοδόχοι π ου θα ενταχθούν στο π ρόγρα μμ α 3. οι μ άγειροι π ου θα υλο π οιήσουν δη μ ιουργικές το π ικές συνταγές 4. οι ερευνητές, οι μ ελετητές και οι συγγραφείς γαστρονο μ ικών εκδόσεων και οι το π ικές λέσχες γαστρονο μ ίας, π ου θα δια μ ορφώσουν το π εριεχό μ ενο αλλά και το «μ ύθο » κάθε χαρτοφυλακίου 5. οι το π ικοί π αραγωγοί και βιοτέχνες 6. η το π ική αυτοδιοίκηση και οι φορείς των σχετικών οργανισ μ ών

18 Οι π ρο μ ηθευτές του π ρογρά μμ ατος « Ελληνικό Πρωινό »  ση μ αντικό ρόλο στην π ρωτοβουλία « Ελληνικό Πρωινό » έχουν και οι π ρο μ ηθευτές π ου έχουν ενταχθεί και π αρουσιάζονται στο π αρακάτω χάρτη  ιδιαίτερη συγκέντρωση π αρουσιάζει η π εριοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης  α π αραίτητη π ροϋ π όθεση είναι οι εταιρίες των π ρο μ ηθευτών /π αραγωγών να π ληρούν τις π ροδιαγραφές π ου τάσσουν οι νο μ οθετικές διατάξεις για τον εφοδιασ μ ό ξενοδοχείων και να διαθέτουν σχετικές π ιστο π οιήσεις

19

20 Έρευνα τουριστικής αγοράς Θέ μ α μ ελέτης : Το π ρόγρα μμ α « Ελληνικό Πρωινό »

21 Μεθοδολογία και δείγ μ α Α π οτελέσ μ ατα της έρευνας & Στατιστική ανάλυση Σκο π ός : η π ροβολή του βαθ μ ού ικανο π οίησης των ξενοδόχων και η α π οδοχή του π ρογρά μμ ατος α π ό τους τουρίστες Περιοχή : ενταγ μ ένα ξενοδοχεία α π ό όλη την Ελλάδα Δ είγ μ α : 433 ενταγ μ ένα ξενοδοχεία στο π ρόγρα μμ α Μέθοδος : α π οστολή ερωτη μ ατολογίων μ έσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα ενταγ μ ένα ξενοδοχεία Περίοδος έρευνας : Α π ρίλιος - Ιούνιος 2015 Χρόνος : 10-15’

22 Συνολικές α π αντήσεις έρευνας ΣυχνότηταΠοσοστό % Συνολικές απαντήσεις14533% Αναπάντητα ερωτηματολόγια28867% Σύνολο Ξενοδοχείων433100%

23 Φύλο ΣυχνότηταΠοσοστό % Άνδρας8559% Γυναίκα6041% Συνολικές απαντήσεις145100%

24 Ηλικία

25 Θέση στην ε π ιχείρηση

26 Αστέρια ξενοδοχείου ΣυχνότηταΠοσοστό % *21% **3524% ***6243% ****3423% *****128% Συνολικές απαντήσεις145100%

27 Γεωγραφική θέση ξενοδοχείου

28 Πότε γίνατε μ έλος στο π ρόγρα μμ α " ελληνικό π ρωινό "; ΣυχνότηταΠοσοστό % 20111410% 20122417% 20134632% 20144732% 20151410% Συνολικές απαντήσεις145100%

29 Ποια είναι τα π ροϊόντα π ου π ροσφέρει η ε π ιχείρηση σας μ έσω της δράσης " ελληνικό π ρωινό " ;  Έχου μ ε δικό μ ας κή π ο μ ε διάφορα λαχανικά και φρούτα τα ο π οία σερβίρονται φρέσκα στον π ρωινό μπ ουφέ. Ε π ίσης μ ε αυτά τα π ροϊόντα φτιάχνου μ ε π ίττες, γλυκά, γλυκά του κουταλιού και μ αρ μ ελάδες. Παραδοσιακά εδέσ μ ατα ό π ως η Σα μ ιώτικες τηγανίτες και μπ ουρέκια τα π ροσθέτου μ ε συχνά.  Φρέσκο χυ μ ό π ορτοκάλι, σ π ιτικές μ αρ μ ελάδες, ντό π ιο μ έλι, ψω μ ί ζυ μ ωτό και π ολύσ π ορο, σ π ιτικά κέϊκ και μπ ισκότα, χωριάτικες π ίτες, ντό π ια αυγά, ο μ ελέτα, στρα π ατσάδα, αυγόφετες, χωριάτικο λουκάνικο, τηγανίτες, τηγανοκουλούρες, κολοκυθολούλουδα γε μ ιστά μ ε τυρί και ρύζι, π ι π εριές γε μ ιστές, γιαούρτι μ ε καρύδια και α π οξηρα μ ένα φρούτα, φρέσκα φρούτα, π αραδοσιακά γλυκά ό π ως καρυδό π ιτα, σά μ αλι, μπ ακλαβάς, π ορτοκαλόκρε μ α, π ορτοκαλό π ιτα και π ολλά άλλα.  Αγνές π ρώτες ύλες α π ο ντό π ιους π αραγωγούς. Τυριά, αλλαντικά, π ίτες διαφόρων ειδών χειρο π οίητες, γλυκές και αλ μ υρές, βουτή μ ατα, κέικ, μ έλι, γιαούρτι, μ αρ μ ελάδες........ όλα σ π ιτικά.

30 Δ ηλώστε το βαθ μ ό συ μ φωνίας ή διαφωνίας μ ε τη φράση " Η θεσ μ οθέτηση της δράσης " Ελληνικό Πρωινό " είναι Καινοτό μ ος Α π οτελεσ μ ατικ ή Ε π ικερδή ς Δ η μ ιουργεί εικόνα της ε π ιχείρησης Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συ μ φωνώ α π όλυτα 3021%2215%118%3121% Συ μ φωνώ 5840% 5236%2719%5034% Ούτε συ μ φωνώ / ούτε διαφωνώ 4732% 5437%7451%5437% Δ ιαφωνώ 75%139%2819%86% Δ ιαφωνώ α π όλυτα 32%43%5 21% Συνολικές α π αντήσεις 145100%145100%145100%145100%

31

32

33 Δ ηλώστε το βαθ μ ό ικανο π οίησης σας, όσον αφορά την π ρωτοβουλία « Ελληνικό Πρωινό » Σή μ α Φιλοσοφία σή μ ατος Ιστοσελίδα ΞΕΕ για το " ελληνικό π ρωινό " Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Καθόλου ικανο π οιη μ ένος / η 32%53%32% Λίγο ικανο π οιη μ ένος / η 1712%1510%86% Ούτε δυσαρεστη μ ένος / Ούτε ικανο π οιη μ ένος / η 4531%4531%67 46% Ικανο π οιη μ ένος / η 53 37% 54 37% 5236% Πολύ ικανο π οιη μ ένος / η 2719%2618%1510% Συνολικές α π αντήσεις 145100%145100%145100%

34 Μέσα π ροβολής Ελληνικής γαστρονο μ ίας Μέσα π ροβολής " ελληνικό π ρωινό " Μέσα π ροώθησης " ελληνικό π ρωινό " Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Καθόλου ικανο π οιη μ ένος / η 32%21%32% Λίγο ικανο π οιη μ ένος / η 128%1611%1410% Ούτε δυσαρεστη μ ένος / η - Ούτε ικανο π οιη μ ένος / η 5840%6343%6545% Ικανο π οιη μ ένος / η 5337%4934%5034% Πολύ ικανο π οιη μ ένος / η 1913%1510%139% Συνολικές α π αντήσεις 145100%145100%145100% Δ ηλώστε το βαθ μ ό ικανο π οίησης σας, όσον αφορά την π ρωτοβουλία « Ελληνικό Πρωινό »

35 Πιστεύετε π ως η π ρωτοβουλία " Ελληνικό Πρωινό " αντα π οκρίνεται στην το π ική ταυτότητα της π εριοχής σας ; ΣυχνότηταΠοσοστό % Ναι11680% Όχι2920% Συνολικές απαντήσεις145100.00%

36

37 Αν ναι, μ ε π οιον τρό π ο ; ΣυχνότηταΠοσοστό % α) Χρήση τοπικών προϊόντων7250% β) Ένταξη τοπικών προϊόντων που δεν είναι ευρέως γνωστά7250% γ) Αναζήτηση και αναβίωση τοπικών συνταγών5337% δ) Άλλο1812% Συνολικές απαντήσεις215149.00% Αν όχι, γιατί ; Αν όχι, γιατί?ΣυχνότηταΠοσοστό % α) Έλλειψη γνώσεων για την τοπική κουζίνα1712% β) Έλλειψη γνώσεων για τα χρησιμοποιούμενα συστατικά1712% γ) Μη ένταξη σημαντικών προϊόντων3121% δ) Άλλο4833% Συνολικές απαντήσεις11378.00%

38

39 Θεωρείτε π ως η π ροβολή των το π ικών π ροϊόντων γαστρονο μ ίας συ μ βάλει στην :

40 Α π οτελεί το « Ελληνικό Πρωινό » ε π ιλογή των τουριστών ? Αποτελεί το «Ελληνικό Πρωινό" επιλογή των τουριστών?ΣυχνότηταΠοσοστό % α) Ναι10774% β) Όχι3826% Συνολικές απαντήσεις145100.00%

41 Πώς αξιολογούν οι ε π ισκέ π τες τα π αρακάτω

42

43

44

45

46 Υ π άρχει ζήτηση α π ό τουρίστες π ου δοκι μ άζοντας το " ελληνικό π ρωινό " θέλησαν να π ροβούν σε αγορά κά π οιων το π ικών π ροϊόντων ? Συχνότητα Ποσοστό % α ) Ναι 11378% β ) Όχι 3222% Συνολικές α π αντήσεις 145100.00%

47 Πιστεύετε π ως η φιλοσοφία του " ελληνικού π ρωινού " συ μ βάλει στην ανά π τυξη καλού ονό μ ατος της ε π ιχείρησης ; Πιστεύετε π ως η φιλοσοφία του " ελληνικού π ρωινού " συ μ βάλει στην ανά π τυξη καλού ονό μ ατος της ε π ιχείρησης ? Συχνότητα Ποσοστό % α ) Ναι 105 72% β ) Όχι 4023% Συνολικές α π αντήσεις 14595%

48 Η συ μμ ετοχή στη δράση « Ελληνικό Πρωινό " οδήγησε στη δη μ ιουργία νέων δράσεων ή ε π ιχειρήσεων π ου σχετίζονται μ ε τα π ροϊόντα αυτά ; Η συ μμ ετοχή στη δράση " ελληνικό π ρωινό " οδήγησε στη δη μ ιουργία νέων δράσεων ή ε π ιχειρήσεων π ου σχετίζονται μ ε τα π ροϊόντα αυτά ; Συχνότητα Ποσοστό % α ) Ναι 8357% β ) Όχι 6243% Συνολικές α π αντήσεις 145100%

49 Αν ναι, π οιών ; Συχνότητα Ποσοστό % α ) Ε π ισιτιστικά καταστή μ ατα ( ταβέρνες, εστιατόρια ) 4959% β ) Καταστή μ ατα π ώλησης π αραδοσιακών π ροϊόντων 7287% γ ) Μουσείο π ου σχετίζεται μ ε κά π οιο π ροϊόν 78% δ ) Προσφορά μ αθη μ άτων μ αγειρικής 1214% ε ) Δ η μ ιουργία π ολιτιστικής διαδρο μ ής 1113% στ ) Άλλο 4352% Συνολικές α π αντήσεις 194234%

50 Δ ώστε μ ας τις δικές σας α π όψεις για την ανά π τυξη και ανάδειξη του ελληνικού π ρωινού στο τό π ο σας  Τα Μέσα π ροβολής " ελληνικό π ρωινό " π ρέ π ει να είναι π ιο δυνα μ ικά και να π ροβάλουν τα ξενοδοχεία π ου έχουν Ελληνικό π ρωινό.  Το " Ελληνικό π ρωινό " είναι μ ια καλή ευκαιρία για ανάδειξη Ελληνικών π ροϊόντων τα ο π οία δεν ήταν μ έχρι π ρότινος ευρέως γνωστά ό π ως λιαστή το μ άτα, ντολ μ αδάκια κ. α. Σε ελάχιστες π ερι π τώσεις α π οτελεί κίνητρο για να π ροσελκύσει π ελάτες το ξενοδοχείο αλλά σίγουρα είναι asset όταν ο π ελάτης βλέ π ει την π ιστο π οίηση στον π ρωινό μπ ουφέ, ( και στα σχόλια στο tripadvisor όταν δεν μ είνει ευχαριστη μ ένος !).  Καθιέρωση εορτών γαστρονο μ ίας.  ΑΓΑΠΗ - ΜΕΡΑΚΙ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Δ ΟΥΛΕΙΑ !!!

51 Συ μπ εράσ μ ατα έρευνας  γεωγραφικά οι π εριοχές « Αθήνα – Αργοσαρωνικός » και « Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική » αντα π οκρίθηκαν π ερισσότερο στη διεξαγωγή της έρευνας καθώς κατέχουν μ εγαλύτερα π οσοστά ενταγ μ ένων ξενοδοχείων.  οι ενταγ μ ένοι τα έτη 2013-2014 ε μ φανίστηκαν π ιο ενεργοί στην έρευνα  τα α π οτελέσ μ ατα σχετικά μ ε την α π οτελεσ μ ατικότητα, μ ε την κερδοφορία και τη δη μ ιουργία εικόνας της ε π ιχείρησης είναι ουδέτερα  θετικά ε μ φανίζονται α π οτελέσ μ ατα όσο αναφορά το σή μ α και τη φιλοσοφία του σή μ ατος ενώ ουδετερότητα ε μ φανίζεται όσο αναφορά την ιστοσελίδα του π ρογρά μμ ατος, τα μ έσα π ροβολής της ελληνικής γαστρονο μ ίας, μ έσα π ροβολής και π ροώθησης για το « Ελληνικό π ρωινό »

52  θετικά α π οτελέσ μ ατα υ π ήρξαν σχετικά μ ε τη π οικιλία του « Ελληνικού π ρωινού », τις γεύσεις των π ροϊόντων, τη π οιότητα των π ροϊόντων α π ό τα ο π οία α π οτελείται το " ελληνικό π ρωινό " και την π αρουσίαση π ροϊόντων στο σερβιρισ μ ένο π ρωινό  το « Ελληνικό Πρωινό » α π οτελεί ε π ιλογή των τουριστών γεγονός το ο π οίο έχει ε π ηρεάσει την οικονο μ ική ανά π τυξη του ε μπ ορίου το π ικών π ροϊόντων και η ανά π τυξη της ζήτησης το π ικών π ροϊόντων  αντα π οκρίνεται στην το π ική ταυτότητα της π εριοχής του μ έσω της χρήσης το π ικών π ροϊόντων, την ένταξη το π ικών π ροϊόντων π ου δεν είναι ευρέως γνωστά αλλά και την αναβίωση / αναβίωση το π ικών συνταγών  νέες δράσεις ή ε π ιχειρήσεις π ροέκυψαν α π ό την δράση « Ελληνικό Πρωινό », ό π ως καταστή μ ατα π ώλησης π αραδοσιακών π ροϊόντων και ε π ισιτιστικά καταστή μ ατα

53 Προτάσεις  η συ μμ ετοχή σε διεθνείς αλλά και εγχώριες εκθέσεις  διοργάνωση εκθέσεων μ ε σκο π ό την π αρουσίαση των « Πρότυ π ων Ελληνικών Πρωινών »  ένταξη π ερισσοτέρων ξενοδοχείων  βασικό εργαλείο π ροβολής θα π ρέ π ει να είναι το διαδίκτυο  αναγκαία είναι η π ροώθηση των ε μπ όρων /π αραγωγών των το π ικών π ροϊόντων, η διοργάνωση γαστρονο μ ικών σε μ ιναρίων και μ αθη μ άτων / σε μ ιναρίων π αρασκευής π αραδοσιακών συνταγών

54 Σας ευχαριστώ π ολύ για την π ροσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γαστρονο μ ικός τουρισ μ ός Μελέτη π ερί π τωσης το « Ελληνικό Πρωινό » ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google