Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικότερα ζητήματα Πρόσβασης τρίτου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικότερα ζητήματα Πρόσβασης τρίτου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικότερα ζητήματα Πρόσβασης τρίτου
σε Δημόσια Έγγραφα Μαρία Αλικάκου, ΔΝ Δικηγόρος – Ειδικός επιστήμονας ΑΠΔΠΧ

2 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η Γνμδ 6/2013 εφαρμόζεται και στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πρόσβαση καταγγελλόμενου στα στοιχεία του καταγγέλλοντος Πρόσβαση στα δικαιολογητικά συνυποψηφίων Πρόσβαση στο προσωπικό μητρώο διοικητικών υπαλλήλων Πρόσβαση σε φάκελο Ε.Δ.Ε διοικητικών υπαλλήλων και αστυνομικών

3 Πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα συνυποψηφίων
Άδεια της Αρχής Προϋποθέσεις: 1. Τα δεδομένα να ζητούνται με νόμιμη διαδικασία 2. Τα δεδομένα να έχουν αποτελέσει τη βάση της αξιολόγησης για την κατάληψη της προς πλήρωση θέσης 3. Προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο

4 Πρόσβαση σε προσωπικό μητρώο δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 4 π.δ/τος 178/2004: «…2. Ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας προσωπικού είναι υπεύθυνος για την τήρηση, ασφαλή φύλαξη και ενημέρωση όλων των στοιχείων αυτών, όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις νόμων, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον υπάλληλο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου του περιεχομένου αυτού…4. Πέραν, των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον Ν. 2683/1999, αποκλείεται η γνώση και πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου στο περιεχόμενο των στοιχείων του προσωπικού μητρώου… *6. Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων για την τήρηση αυτού, διέπονται συμπληρωματικά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». =>Όχι απόλυτο! Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 ή 7 του Ν.2472/1997

5 πειθαρχικές διώξεις / κυρώσεις = «απλά» προσωπικά δεδομένα
Πρόσβαση καταγγέλλοντος στο φάκελο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) αστυνομικών πειθαρχικές διώξεις / κυρώσεις = «απλά» προσωπικά δεδομένα Άρθρο 23 παρ. 4 π.δ/τος 120/2008 (Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού): «Όποιος υποβάλλει καταγγελία εναντίον αστυνομικού, που δικαιολογεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ή προφορικής ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, *δικαιούται ύστερα από αίτημά του να πληροφορείται για το αποτέλεσμα αυτών.» Γνμδ 6/2013 ***Εξέταση αντιρρήσεων του υποκειμένου των δεδομένων

6 Άρθρο 13 του Ν.2472/1997 «1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Οι *αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας *έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η *απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή. 2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας *δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει *δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του.[…]. »

7 Προϋποθέσεις προσφυγής στην Αρχή και εξέταση αντιρρήσεων του υποκείμενου των δεδομένων
Λήψη απόφασης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί της αιτήσεως του τρίτου Υποβολή αντιρρήσεων του υποκειμένου των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) Απορριπτική ή μη εμπρόθεσμη απάντηση του υπεύθυνου επεξεργασίας ***Αν υπάρχουν ευαίσθητα=› άδεια της Αρχής *** Όχι άδεια της Αρχής για ένορκες διοικητικές εξετάσεις λόγω θρησκεύματος ορκοδοσίας → συνίσταται απαλοιφή του ενλόγω δεδομένου

8 Πρόσβαση Δημοτικών Συμβούλων σε αρχεία Δήμων
Πρόσβαση Δημοτικών Συμβούλων σε αρχεία Δήμων Όχι τρίτος, υπό 2 προϋποθέσεις: Να ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων (όχι για ιδιωτικό σκοπό ή/και χρήση) Τήρηση Γενικών Αρχών άρθρου 4 ν. 2472/1997 και άρθρου 10 για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας Δεν χρειάζεται προηγούμενη ενημέρωση, αφού είναι μέρος του υπευθύνου επεξεργασίας.

9 Πρόσβαση σε Δημόσιο Αρχείο με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για Ερευνητικούς – Επιστημονικούς Σκοπούς
Άδεια Αρχής (άρθρο 7 παρ. 2 στ): «Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν […] η επεξεργασία πραγματοποιείται για *ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.»

10 Όροι άδειας Η πρόσβαση να γίνεται στο χώρο τήρησης του αρχείου
2. Ο ερευνητής να θέτει υπό επεξεργασία ΜΟΝΟ όσα στοιχεία είναι απαραίτητα 3. Ανωνυμοποίηση δεδομένων 4. Καταστροφή τυχόν ονομαστικού αρχείου μετά το πέρας της έρευνας (Παλαιότερη νομολογία: Μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας έπαιρνε άδεια) Σήμερα: Και ο ερευνητής παίρνει άδεια => μείζονα προστασία υποκειμένου των δεδομένων

11 Ειδικότερα ζητήματα Πρόσβασης τρίτου
σε Δημόσια Έγγραφα Μαρία Αλικάκου, ΔΝ Δικηγόρος – Ειδικός επιστήμονας ΑΠΔΠΧ


Κατέβασμα ppt "Ειδικότερα ζητήματα Πρόσβασης τρίτου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google