Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κανόνες οργάνωσης & λειτουργίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κανόνες οργάνωσης & λειτουργίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κανόνες οργάνωσης & λειτουργίας
Διοικητικά όργανα Κανόνες οργάνωσης & λειτουργίας

2 Διακρίσεις & σημασία Με βάση την αρμοδιότητα:
Αποφασιστικά – γνωμοδοτικά : εκτελεστές δ.π. Γενικής – ειδικής αρμοδιότητας : τα γενικής αρμοδιότητας (π.χ. ΠτΔ-π.δ.) όχι πράξεις κατά κλάδο αναρμοδίως = ανυπόστατες Με βάση τον αριθμό των προσώπων: Μονοπρόσωπα / ατομικά – πολυπρόσωπα/συλλογικά : ειδικοί κανόνες για συλλογικά Διαφορά από σύνθετα όργανα : ++ ατομικά ή συλλογικά Σύνταγμα Άμεσα – έμμεσα: τα άμεσα δεν καταργούνται με πράξη του νομοθέτη Νομικό πρόσωπο με το οποίο συνδέονται Κρατικά – δημοτικά κ.λπ.: διοικητική εποπτεία / δημόσιοι υπάλληλοι Καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους Δημόσιο – ιδιωτικό δίκαιο: ιδιαιτερότητα των εφαρμοστέων κανόνων

3 Νόμιμη υπόσταση Να έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά το δίκαιο ώστε το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το όργανο να αποκτά ιδιότητα διοικητικού οργάνου εκλογή ή διορισμός Δεν συντρέχει - πράξεις ανυπόστατες όταν: δεν υπάρχει διορισμός ή εκλογή Υπάρχει αλλά ανυπόστατη (κατά κλάδο αναρμοδιότητα / καθ’ υπέρβαση καθηκόντων) Δεν δημοσιεύθηκε δημοσιευτέα πράξη Λήξη νόμιμης υπόστασης Εάν υπάρχει αλλά άκυρη: επίφαση νομιμότητας – de facto όργανο – οι πράξεις έγκυρες

4 Κανόνες για συλλογικά όργανα
Ίδρυση: Καθορισμός της αρμοδιότητας (γενικής ή ειδικής) & της ιδιότητας ή του τρόπου επιλογής των φυσικών προσώπων που θα ασκήσουν την αρμοδιότητα αυτή Ολοκλήρωση - Συγκρότηση: Ορισμός φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το όργανο και ασκούν την αρμοδιότητά του Σύνθεση: Πλήρωση προϋποθέσεων για τη νόμιμη λήψη αποφάσεων (αριθμός φυσικών προσώπων – κλήτευση – σύνδεση με τυχόν ιδιαίτερο δεσμό με την υπόθεση) Αποφάσεις

5 Ίδρυση συλλογικού οργάνου
Νόμος ή κανονιστική διοικητική πράξη κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης Διαφορετική έννοια από την επιλογή των φυσικών προσώπων που θα ασκήσουν τη δραστηριότητα

6 Συγκρότηση – ολοκλήρωση: νόμιμη υπόσταση
Ορισμός των προσώπων που θα αποτελέσουν το όργανο : Διορισμός, εκλογή ή κλήρωση: ατομική πράξη / δημοσίευση μόνον εάν προβλέπεται ρητά Άρθρο 13 παρ. 1 α’ ΚΔΔ: Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Τυχόν παράνομη πράξη ορισμού αναπληρωματικού θίγει τη συγκρότηση μόνον εάν συμμετέχει σε συνεδρίαση Τα αναπληρωματικά μόνο εφόσον απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά και όχι εάν ελλείπουν: παύει η νόμιμη συγκρότηση (εξαίρεση τρίμηνο) Τουλάχιστον 3 μέλη, όχι κατ’ ανάγκη περιττός αριθμός Άρθρο 13 παρ. 1 γ’ ΚΔΔ: Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

7 Παρανομία ορισμού φυσικών προσώπων
Εάν αιρετά μέλη: δεν επηρεάζει τη συγκρότηση, οι πράξεις που εκδίδονται είναι νομικά έγκυρες και δεσμευτικές – όπως και στα de facto διοικητικά όργανα για λόγους επιείκειας – αντικειμενική επίφαση νομιμότητας Εάν διορίζονται: πάσχει ακυρότητας η συγκρότηση του οργάνου – περιορισμός ωστόσο από το τεκμήριο νομιμότητας άρθρο 13 παρ. 4 ΚΔΔ: Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της ιδιότητας (ex officio) υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέλος συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του οργάνου.

8 Άρθρο 13 ΚΔΔ: Συγκρότηση 1. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μια ιδιότητες δεν επιτρέπεται. 2. Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. 3. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησής του. Αν το συλλογικό όργανο συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα οποία ανατίθεται συγκεκριμένο αξίωμα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη του συλλογικού οργάνου. 5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. 6. Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.

9 Σύνθεση – απαρτία Άρθρο 14 ΚΔΔ : Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Αποκλεισμός τακτικού μέλους κατόπιν εντολής= κακή σύνθεση Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

10 Κανόνες συζητήσεων & ψηφοφορίας
Έγκαιρη πρόσκληση: 48 ώρες πριν, εκτός εάν τακτικές συνεδριάσεις Δεν απαιτείται πρόσκληση εάν συντρέχει γνωστός αντικειμενικός λόγος αδυναμίας προσέλευσης ή δήλωση κωλύματος Ειδικό βιβλίο Έλλειψη πρόσκλησης θεραπεύεται από προσέλευση και συμμετοχή

11 Αρχή αμεροληψίας Άρθρο 7 παρ. 1 ΚΔΔ – αδιάβλητο της πράξης
Συνταγματική προέλευση Οφείλουν τα μέλη συλλογικού οργάνου να απέχουν: (α) ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος από έκβαση υπόθεσης (β) σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας με ενδιαφερόμενο (γ) ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή έχθρα ή δημόσια έκφραση απόψεων επί θέματος Αυτοεξαίρεση, εξαίρεση με αίτηση ενδιαφερόμενου, εξαίρεση που διατάσσεται αυτεπαγγέλτως από προϊσταμένη αρχή, εκτός εάν τα μέλη που απομένουν δεν σχηματίζουν απαρτία

12 Λειτουργία συλλογικού οργάνου
Εναλλαγή μελών : κανονικά να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις – εάν απουσίαζαν σε διαδοχικές συνεδριάσεις, δηλώνουν ρητά ότι ενημερώθηκαν πλήρως Μόνο θέματα ημερήσιας διάταξης – εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν αντιλέγουν Μυστικότητα συνεδριάσεων, εκτός εάν ορίζεται άλλως Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης προκειμένου για αποφασιστικά όργανα – σε γνωμοδοτικά διατύπωση περισσότερων απόψεων Φανερή ψηφοφορία – ισοψηφία υπερισχύει του προέδρου / διαφορετικά εάν μυστική Απόν θεωρείται το μέλος που αρνείται να ψηφίσει ή δίνει λευκή ψήφο


Κατέβασμα ppt "Κανόνες οργάνωσης & λειτουργίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google