Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 3 Τύποι Δεδομένων - Τελεστές. Πρωτογενείς τύποι δεδομένων: int, float, double, chars ΤύποςΌνομαΜέγεθος byte 8-bit signed, -128..127 short 16-bit.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 3 Τύποι Δεδομένων - Τελεστές. Πρωτογενείς τύποι δεδομένων: int, float, double, chars ΤύποςΌνομαΜέγεθος byte 8-bit signed, -128..127 short 16-bit."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 3 Τύποι Δεδομένων - Τελεστές

2 Πρωτογενείς τύποι δεδομένων: int, float, double, chars ΤύποςΌνομαΜέγεθος byte 8-bit signed, -128..127 short 16-bit signed intακέραιος32-bit signed longεκτεταμένος ακέραιος64-bit signed floatπραγματικός (κινητής. υποδιαστολής) 32-bit signed doubleδιπλής ακρίβειας64-bit signed charunicode character16-bit boolean true or false Τύποι Δεδομένων

3 Πίνακες Οι πίνακες στην JAVA δηλώνονται ως εξής: [ ] ; Παραδείγματα: int[ ]nums; bytebuff[ ]; floatmatrix [ ] [ ];//Διδιάστατος πίνακας Aa [ ]; B [ ]a; Ο πίνακας δεν δημιουργείται κατά την δήλωσή του (δεν έχουμε προσδιορίσει το μέγεθός του).

4 Πίνακες Για την κατασκευή του πίνακα κάνουμε τα εξής : = new [ ]; Παραδείγματα int [ ]a; a = new int[200]; bytebuff [ ] = new byte[1024]; Aa = new A[4]; Αρχικοποίηση δισδιάστατου πίνακα floatmatrix [ ][ ]; matrix = new float[30][40];

5 Πίνακες Αναφορά σε στοιχείο του πίνακα : a[2] = 5; matrix[0][8] = (float) (buff[19] + buff[25]); Για έναν πίνακας είναι μεγέθους Ν, οι έγκυροι δείκτες έχουν τιμές κυμαίνονται από 0 έως Ν-1. Οι μέθοδοι επιτρέπεται να παίρνουν σαν όρισμα ένα πίνακα ή να επιστρέφουν ένα πίνακα. Ένας πίνακας είναι ένα αντικείμενο. Η κλάση του δημιουργείται αυτόματα από την γλώσσα και είναι υποκλάση της Array. Κάθε πίνακας περιέχει μια μεταβλητή-μέλος length που επιστρέφει το μέγεθός του πίνακα.

6 int[] give_ints() { int I[ ] = new int[3]; I[0] = I[1] = I[2] = 7; return I; } ή int give_ints() [ ] {....} void get_ints(int[ ] i) { i[0] = i[1]+i[2]; } ή void get_ints(int i[ ]) {... } Παράδειγμα length μεταβλητής for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/16/5158460/slides/slide_6.jpg", "name": "int[] give_ints() { int I[ ] = new int[3]; I[0] = I[1] = I[2] = 7; return I; } ή int give_ints() [ ] {....} void get_ints(int[ ] i) { i[0] = i[1]+i[2]; } ή void get_ints(int i[ ]) {...", "description": "} Παράδειγμα length μεταβλητής for (int i=0; i

7 Εξαιρέσεις Όταν σε ένα πρόγραμμα συμβεί κάποιο λάθος, ο κώδικας εγείρει (throw) μία εξαίρεση. Στη Java oι εξαιρέσεις εκπροσωπούνται από αντικείμενα της κλάσης Exception ή υποκλάσεών της. Υποκλάσεις της Exception είτε προϋπάρχουν (πχ, IOException, NullPointerException) είτε ορίζονται από τον προγραμματιστή. Η έγερση εξαίρεσης θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του thread στο οποίο συνέβη το σφάλμα και θα τυπωθεί κάποιο μήνυμα. Σε προγράμματα μπορούν να ορισθούν χειριστές εξαιρέσεων (exception handlers). Εξαιρέσεις προκαλούνται από το runtime system, όπως στην περίπτωση διαίρεσης με το μηδέν.

8 Παράδειγμα δημιουργίας και έγερσης εξαίρεσης class MyException extends Exception { } class MyClass { void oops throws MyException( ) { if (some error condition) throw new MyException ( ); }

9 Try-catch-finally blocks Χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση εξαιρέσεων try blocks: περιέχουν κώδικα που μπορεί να προκαλέσει εξαιρέσεις (συναρτήσεις που έχουν δηλωθεί ότι εγείρουν εξαιρέσεις ). catch blocs: εμπεριέχουν κώδικα που εκτελείται όταν εντοπιστεί η εξαίρεση που προορίζονται να εντοπίσουν. Σε ένα try block μπορούν να αντιστοιχούν πολλά catch blocks αναλόγως του πλήθους των εξαιρέσεων που μπορούν να εμφανιστούν στον κώδικα του try block. Αν η εξαίρεση που διαχειρίζεται ένα catch block είναι υπερκλάση άλλων εξαιρέσεων, το block παράλληλα διαχειρίζεται και όλες τις εξαιρέσεις υποκλάσεις. finally block: Περιέχει κώδικα που θα εκτελεστεί ανεξαρτήτως του αν θα παρουσιαστεί εξαίρεση ή όχι.

10 Παράδειγμα χειρισμού εξαίρεσης try { p.a = 10;} catch (NullPointerException e) { println("p was null"); } catch (Exception e) { println(“Some error message"); } finally { This code will always be executed. }

11 Παράδειγμα try { if (a == 10) { return; } } finally { print("finally"); } print("after try"); θα τυπώνει πάντα το μήνυμα "finally" αλλά το μήνυμα "after try" μόνο όταν a ≠ 10. Εντολή Finally Η finally εκτελείται ακόμα και όταν το try block περιέχει τις εντολές return, break, continue ή throw.

12 Μεταβίβαση εξαίρεσης στον επόμενο χειριστή Για, να περαστεί ο χειρισμός της εξαίρεσης στον επόμενο, exception handler, χρησιμοποιούμε την throw και για αντικείμενο εξαίρεσης την εξαίρεση που πιάσαμε. Έπειτα από το throw η εκτέλεση του τρέχοντος κώδικα χειρισμού διακόπτεται οριστικά. Παράδειγμα try { f.open ( ); } catch ( Exception e ) { f.close ( ); throw e; }


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 3 Τύποι Δεδομένων - Τελεστές. Πρωτογενείς τύποι δεδομένων: int, float, double, chars ΤύποςΌνομαΜέγεθος byte 8-bit signed, -128..127 short 16-bit."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google