Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Interferenţă pe suprafaţa apei Interferenţă multiplă pe suprafaţa apei.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Interferenţă pe suprafaţa apei Interferenţă multiplă pe suprafaţa apei."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Interferenţă pe suprafaţa apei

3 Interferenţă multiplă pe suprafaţa apei

4 Dispozitive experimentale Folii transparente

5 http://woodshole.er.usgs.gov/operations/sfmapping/soundhist.htm Knight, 1960, Bell Telephone Laboratories Interferenţa undelor sonore pusă în evidenţă într-o incintă plină cu fum

6 http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/KinderUni2005/waves.gif Paravan cu două fante Interferenţa undelor mecanice

7 Interferenţa un- delor mecanice reprezintă feno- nul de suprapu- nere şi compu- nere a undelor mecanice. Condiţia de in- terferenţă este coerenţa surse- lor. Sursele coe- rente au: -aceeaşi frecven- ţă; -diferenţa de fază dintre ele con- stantă în timp.

8 http://www.paulfriedlander.com/text/timetravel/experiment.htm S1S1 S2S2 P x1x1 x2x2 Ecuaţiile de oscilaţie ale surselor S 1 şi S 2 sunt: y(S 1 ) = A 1 sinωt y(S 2 ) = A 2 sinωt Ecuaţiile undelor ce se propagă de la sursele S 1 şi S 2 la punctul P sunt: y 1 = A 1 sin(ωt+φ 01 ) = A 1 sin2π( ) y 2 = A 2 sin(ωt+φ 02 ) = A 2 sin2π( ) Fazele iniţiale ale celor două unde în punctul P sunt: φ 01 = -2πx 1 /λ φ 02 = -2πx 2 /λ iar defazajul dintre ele este: Δφ = 2π Δx/λ Δφ = 2π Δx/λ Unde Δx = x 2 – x 1 reprezintă diferenţa de drum.

9 Ecuaţia de oscilaţie a punctului P este rezultatul compunerii ecuaţiilor celor două unde: y = y 1 + y 2. Rezultă: y = A sin(ωt+φ 0 ) A = A 1 2 + A 2 2 +2 A 1 A 2 cosΔφ tg φ 0 = (A 1 sinφ 01 + A 2 sinφ 02 )/ (A 1 cosφ 01 + A 2 cosφ 02 ) A φ 0 unde A este amplitudinea oscilaţiei rezultante, iar φ 0 este faza iniţială. Energia transportată de unde în câmpul de interfe- renţă se distribuie neuni- form. Distribuţia energiei depinde de lungimea de undă, de diferenţa de drum dintre unde şi de distanţa dintre surse. Distanţa dintre surse Lungimea de undă Distanţa dintre surse Lungimea de undă

10 În urma interferenţei, se obţin franje de interferenţă de maxim şi de minim. În urma interferenţei, se obţin franje de interferenţă de maxim şi de minim. Franjele de maxim reprezintă locurile geometrice ale punctelor ce oscilează cu amplitudine maximă. interferenţă constructivă Franjele de maxim reprezintă locurile geometrice ale punctelor ce oscilează cu amplitudine maximă. În toate punctele de pe o franjă de maxim se produce interferenţă constructivă. Franjele de minim reprezintă locurile geometrice ale punctelor ce oscilează cu amplitudine minimă. interferenţă distructivă Franjele de minim reprezintă locurile geometrice ale punctelor ce oscilează cu amplitudine minimă. În toate punctele de pe o franjă de minim se produce interferenţă distructivă.

11 //concise.britannica.com/ebc/art- 91340/When-two-waves-of-identical- wavelength-are-in-phase-they interferenţei construc- tive, În cazul interferenţei construc- tive, defazajul dintre cele două unde ce ajung în punctul P este: Δφ = 2kπ; Δφ = 2kπ; k = 0, 1, 2,... iar diferenţa de fază este: Δx = kλ. Amplitudinea rezultantă este: A = A 1 + A 2 interferenţei distruc- tive, În cazul interferenţei distruc- tive, defazajul dintre cele două unde ce ajung în punctul P este: Δφ = (2k+1)π; Δφ = (2k+1)π; k = 0, 1, 2,... iar Δx = (2k+1)λ/2. Amplitudinea rezultantă este: A = ΙA 1 - A 2 Ι interferenţei total dis- tructive: A 1 = A 2 ═› A = 0 În cazul interferenţei total dis- tructive: A 1 = A 2 ═› A = 0.

12 Interferenţa undelor pe o coardă Interferenţă constructivă

13 difracţia undelor este considerată, din punct de vedere teoretic, ca un caz de interferenţă multiplă a undelor secundare provenite de la un număr foarte mare de surse secundare punctiforme, ce înlocuiesc frontul de undă (conform principiului lui Huygens) franje de difracţie În general, difracţia undelor este considerată, din punct de vedere teoretic, ca un caz de interferenţă multiplă a undelor secundare provenite de la un număr foarte mare de surse secundare punctiforme, ce înlocuiesc frontul de undă (conform principiului lui Huygens). Fresnel a demonstrat că undele secundare ce se propagă spre mediul din care au venit interferă distructiv, în timp ce undele secundare ce se propagă dincolo de obstacol produc franje de maxim şi de minim, cunoscute ca franje de difracţie.

14 http://www.istockphoto.com/file_closeup/?id=1591658&refnum=531040 Valurile reflectate pe coca unui vapor interferă cu valurile incidente, producându-se franje de maxim şi de minim.

15 Controlul nivelului de zgomot Fig. 1Fig. 2 Sistemul de control activ al zgomotului din cabina unui avion cu reacţie foloseşte interferenţa distructivă dintre undele sonore produse de motorul avionului şi undele sonore defazate cu 180 o, produse de un difuzor puternic. Fig. 1 prezintă nivelul ridicat al zgomotului în absenţa sistemului de control. În fig. 2, albastrul indică un nivel scăzut al zgomotului în timpul funcţionării sistemului de control.

16 Animaţii interactive  http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/Twave02/Twave02Applet.html  http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/Lwave02/Lwave02Applet.html  http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/RippleTank/RipTankApplet.htm l  http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/indexPopup.html  http://www.lon-capa.org/~mmp/kap13/cd371.htm  http://labo.ntic.org/ph11f/interference_f.html  http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Sound  http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Wave_Interfere nce  http://www.discip.crdp.ac- caen.fr/phch/lycee/terminale/interferences_eau/interference.htm  http://www.falstad.com/mathphysics.html  http://www.walter-fendt.de/ph14ro/interference_ro.htmVideo  http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/index.html  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/kundtosc.html#c1

17 Bibliografie  http://arnica.u-strasbg.fr/~jmm/Sismique/reflsht.gif  http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Refraction_on_an_aperture_- _Huygens-Fresnel_principle.svg  http:// concise.britannica.com/ebc/art-91340/When-two-waves-of-identical- wavelength-are-in-phase-they  www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE/index.php?page=equipe2  http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/mmedia/waves/ipd.html  http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/light/u12l3a.html  http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/KinderUni2005/waves.gif  http://www.kettering.edu/~drussell/Demos.html  http://www.istockphoto.com/file_closeup/?id=1591658&refnum=531040  http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/Tutorial/Tutorial_files/Web-inter- reflex.htm  http://www.ottisoft.com/interfer.htm  http://www.paulfriedlander.com/text/timetravel/experiment.htm  http://www.physicsclassroom.com/Class/waves/U10L4b.html  http://physics.about.com/od/mathematicsofwaves/a/huygensprincipl.htm  http://www.noahshachtman.com/archives/cat_drones.html  http://users.swing.be/b_welding/tfe.htm#doppler  http://woodshole.er.usgs.gov/operations/sfmapping/soundhist.htm  Manual de fizică F1-F2, clasa a XI-a – M. Popescu, V. Tomescu, S. Strazzabovschi, M. Sandu

18 Realizator: Colegiul Naţional Unirea Focşani2007


Κατέβασμα ppt "Interferenţă pe suprafaţa apei Interferenţă multiplă pe suprafaţa apei."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google