Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Curs 2 Sef Luc Dr. Petru A. COTFAS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Curs 2 Sef Luc Dr. Petru A. COTFAS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Curs 2 Sef Luc Dr. Petru A. COTFAS
Fizica Generala Curs 2 Sef Luc Dr. Petru A. COTFAS

2 Masurarea marimilor fizice
Masurarea marimilor fizice Presupune compararea cu etalonul [X] rezultand valorile xi, (i=1,..n) Prin conventie se considera ca valoarea reala a marimii fizice este data de media aritmetica a masuratorilor [?]: Masuratorile sunt afectate de erori => calculul erorilor

3 Tipuri de erori Eroarea se defineste ca δ = x-α erori grosolane,
erori sistematice, erori aleatoare.

4 Erori grosolane sunt cauzate de neatentii sau defectiuni accidentale si trebuie eliminate din calcule. in general, aceasta este usor de efectuat, deoarece valorile respective difera masiv de celelalte. Totusi, este bine sa definim criterii precise pentru eliminarea erorilor grosolane.

5 Erorile sistematice Erori de observator. Daca, de exemplu, observatorul citeste indicatiile instrumentului de masura privind oblic scala acestuia, toate citirile sale sunt mai mari sau mai mici decat valorile reale. Aceste erori pot fi complet eliminate, prin corectarea modului de lucru al observatorului Erori de instrument. Orice instrument de masura are o scala indicatoare (la instrumentele cu afisaj digital, putem considera aceasta scala implicita). Nici o citire efectuata cu ajutorul acestei scale nu poate fi mai precisa decat jumatate din cea mai mica diviziune a scalei. Aceste erori pot fi micsorate (prin inlocuirea instrumentului folosit cu altul mai precis), dar nu complet eliminate. Erori de metoda. in cursul procesului de masura, sistemul masurat interactioneaza cu instrumentul de masura, ceea ce modifica rezultatul masuratorii. De exemplu, pentru a masura o rezistenta, putem folosi metoda amonte sau metoda aval. in primul caz valoarea obtinuta este mai mare decat cea reala (Rmas=R(1+RA/R)), iar in al doilea este mai mica (Rmas=R/(1+R/RV)). Putem elimina aceste erori daca cunoastem rezistentele interne ale instrumentelor de masura (ceea ce inseamna masurarea altor rezistente) sau daca inlocuim metoda cu o metoda in punte, care compara rezistenta necunoscuta cu altele, presupuse cunoscute (deci, din nou, masurarea altor rezistente). Asadar si aceste erori pot fi micsorate, dar nu complet eliminate.

6 Erori aleatoare sunt determinate de considerente statistice.

7 Masurarea marimilor fizice
Masurarea marimilor fizice Erori: Eroarea absoluta aparenta: Eroarea standard Eroarea standard a mediei aritmetice: Dupa efectuarea unor masuratori putem afirma ca valoarea marimii fizice X este cuprinsa in intervalul:

8 Metoda celor mai mici patrate
Cunoscand nodurile xi, i=0,..,n si valorile fc. pe noduri yi=f(xi), i=0,..,n sa se aproximeze fc. printr-un polinom de gr. m<n f(x)≈Pm(x) a.i. suma patratelor erorilor de aproximare pe cele n+1 noduri sa fie minima Obs. Daca m=n => min R=0 deoarece pol. de interpolare trece prin pct. (xi,yi) (Pm(xi)=yi)

9 Metoda celor mai mici patrate
Se det. min. ca un pct. stationar cel care anuleaza derivatele partiale de ord. I ale lui R relativ la A0, A1…

10 Metoda celor mai mici patrate

11 Metoda celor mai mici patrate
Pentru minim se pune conditaia: Forma matriciala a unui sistem de ec. liniare

12 Metoda celor mai mici patrate
Caz particular m=1 =.aprox. liniara prin metoda celor mai mici patrate => Se determina A0 si A1 si se obtine polinomul P1(x)

13 Mecanica Fizica

14 Mecanica Fizica Mecanica este partea fizicii care se ocupa cu compunerea si echilibrul fortelor ce actioneaza asupra corpurilor in repaus (Statica), cu miscarea corpurilor fara a tine seama de cauzele care o produc (Cinematica), precum si de miscarea sub actiunea fortelor, considerate cauza a miscarii (Dinamica). Obiectul de studiu al mecanicii: Solidul – mecanica solidului rigid deformabil Fluidul – hidro si aerodinamica

15 Mecanica Fizica Mecanica newtoniana (viteze mici)
Mecanica Fizica Mecanica newtoniana (viteze mici) Mecanica relativista (viteze mari) Mecanica cuantica (microparticule)

16 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Punctul material- reprezinta un obiect cu dimensiuni reduse (neglijabile) comparativ cu distantele pana la corpurile vecine Miscarea unui p.m. presupune exprimarea dependentei temporale a vectorului sau de pozitie la orice moment de timp Pozitia p.m. se face in raport cu un sistem de referinta. Miscarea p.m. in spatiul 3D este descrisa prin trei gr. de libertate Pozitia p.m. Este determinata in orice moment de timp prin vectorul de pozitie in raport cu un reper fix O ales arbitrar Exprimarea vectorului de poz. se realizeaza in: coordonate carteziene – miscare liniara coordonate cilindrice sau sferice – miscare de rotatie

17 Operatii cu vectori

18 Suma vectorilor Suma, sau rezultanta, a doi vectori este dată de diagonala paraleogramului având ca laturi cei doi vectori cu originea comună, aşa cum se poate vedea în fig.

19 orice vector poate fi descompus, după două direcţii arbitrare în plan, obţinând doi vectori coplanari, sau după trei direcţii arbitrare în spaţiu, obţinându-se componentele vectorului după acele direcţii. dacă cele două direcţii (sau trei în reprezentarea tridimensională) sunt perpendiculare între ele, atunci componentele vectorului se numesc componente ortogonale, aşa cum se vede în fig. componentele vectorului în plan sunt ax şi ay

20 Produs scalar a doi vectori
Produsul scalar a doi vectori este mărimea scalară dată de operaţia: Produs vectorial a doi vectori Prin produsul vectorial a doi vectori se obţine o mărime vectorială, dată de rezultatul determinantului următor:

21 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Locul geometric al pozitiilor succesive ocupate de p.m. constitue traiectoria acestuia cu x,y,z componentele vectorului de pozitie, iar i, j, k versori Legea miscarii poate fi scrisa si sub forma:

22 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Distanţa parcursă de mobil în decursul mişcării este dată de vectorul deplasare, definit ca: Viteza medie <v> Viteza momentana

23 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Viteza medie <v> Viteza momentana

24 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Viteza momentana este tangenta la traiectorie Acceleratia sau

25 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Acceleratia normala (radiala) consideram τ(t+Δt) τ(t) Δτ R ΔS O α

26 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Discutii a) v variaza in modul si atg diferita de zero

27 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Daca atg =ct si R=∞ => miscare liniara prin particularizare

28 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material b) Daca v = const dar isi modifica directia si an≠0 daca R=const => miscare circulara r, v se inlocuiesc cu φ – unghiul la centru, ω – viteza unghiulara

29 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material c) daca v se modifica in modul si directie (cu R=const) se introduce accelerata unghiulara: d) daca v se modifica in modul si directie si R≠const => miscare complexa (mecanica analitica)

30 Cinematica punctului material
Cinematica punctului material Miscare liniara Miscare circulara Uniforma Uniform variata Legea vitezei Legea spatiului

31 Principiile fundamentale ale dinamicii
Principiile fundamentale ale dinamicii Rezolvarea problemelor de mecanică clasică se bazează pe câteva principii fundamentale, obţinute prin generalizarea observaţiilor experimentale. Cele trei principii, ce au fost formulate de Galilei şi de Newton, sunt suficiente pentru a explica toate mişcările mecanice clasice, adică mişcările ce se desfăşoară cu viteze mult mai mici decât viteza luminii în vid, c = 3 * 108 m/s. Dacă vitezele punctelor materiale se apropie de viteza luminii în vid, atunci mişcările lor se supun principiilor relativităţii restrânse ale lui Einstein.

32 Principiul inerţiei Principiul inerţiei a fost formulat prima dată de Galilei şi este cunoscut sub forma următoare: "Un corp îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformă atâta timp cât asupra lui nu se exercită nici o forţă, sau dacă rezultanta tuturor forţelor este zero".

33 Principiul inerţiei introduce noţiunea de forţă.
Forţa este o mărime vectorială, având ca unitate de măsură în SI 1 newton, [F]SI = 1 N. Prin intermediul forţelor, corpurile acţionează unele asupra altora, transmiţând mişcarea mecanică. Câmpurile de forţe sunt şi ele răspunzătoare de transmiterea interacţiunilor mecanice.

34 Aşa cum ştim, mişcarea este caracterizată în raport cu un sistem de referinţă ales arbitrar, de aceea mişcarea are caracter relativ. În acest sens, Galilei a formulat principiul relativităţii mişcării mecanice. Să considerăm un călător aşezat într-un vagon de tren, ce se deplasează rectiliniu şi uniform. Călătorul se poate găsi într-una din stările mecanice următoare: (i) este în repaus, în raport cu sistemul de referinţă legat de tren, (ii) este în mişcare rectilinie uniformă cu o viteză egală cu viteza trenului faţă de un sistem de referinţă legat de Pământ, (iii) este în mişcare accelerată, în raport cu un sistem de referinţă legat de Soare, deoarece Pământul este în mişcare accelerată faţă de Soare. Toate sistemele de referinţă ce se mişcă rectiliniu şi uniform se numesc sisteme de referinţă inerţiale. In aceste sisteme de referinţă este valabil principiul inerţiei.

35 Principiul forţei sau a doua lege a dinamicii
Newton a descoperit faptul că o forţă care acţionează asupra unui corp îi imprimă acestuia o acceleraţie, proporţională cu forţa şi invers proporţională cu masa corpului. De aceea el a scris legea a doua a dinamicii sub forma:

36 Pentru legea a II-a a dinamicii se pleacã de la urmãtorul experiment:

37 Observatii a) Viteza variazã liniar cu timpul. Acceleratia este proportionalã cu forta F si este constantã b) Viteza creste mai repede . Acceleratia se dubleazã dar si forta se multiplicã, astfel cã în final acceleratia a este proportionalã cu forta totalã. Spunem cã F = ka. c) Viteza scade cu timpul aceeasi fortã F care actioneazã asupra suprafetei a douã corpuri dã nastere la o acceleratie a/2.

38 Deosebirea dintre greutatea si masa unui corp
Greutatea este o fortã de atractie exercitatã de Pãmânt ; variazã cu altitudinea, latitudinea, fiind dependentã de câmpul gravitational. Ea se mãsoarã cu dinamometrul si este o mãrime vectorialã. Masa este o mãrime scalarã, o caracteristicã internã a corpului,independentã de altitudine si latitudine. Masa se mãsoarã cu balanta. Alãturi de inertie , o altã proprietate a masei este aceea cã poate atrage alte corpuri sau sã fie atrasã de alte corpuri. Aceastã proprietate conferã masei calitatea de masã grea, gravificã (gravitationalã) si reprezintã o mãsurã a interactiunii corpului cu câmpul gravitational. Deci masa, mãrime unicã prezintã douã proprietãti: inertia si gravitatia, adicã masa inertã este egalã cu masa gravificã. Adicã static, se manifestã masa gravificã iar dinamic masa inertã. Ambele mase se mãsoarã cu balanta.

39 Unitatea de măsură pentru impulsul mecanic este [p]SI =1 kg m s-1
Masa este o măsură a cantităţii de materie conţinută în corp. Cantitatea de mişcare sau impulsul unui corp se defineşte ca produsul dintre masa şi vectorul viteză al corpului: Unitatea de măsură pentru impulsul mecanic este [p]SI =1 kg m s-1

40 Pornind de la impulsul mecanic al corpului, putem deduce forma cea mai completă a definiţiei forţei pentru un corp de masă constantă. Derivăm impulsul mecanic în raport cu timpul:

41 Viteza este prima derivată în raport cu timpul a vectorului de poziţie
Viteza este prima derivată în raport cu timpul a vectorului de poziţie. Rezultă că forţa se poate exprima şi sub forma: Ecuaţiile de mişcare se obţin din legea de mai sus, sub forma unor ecuaţii diferenţiale de ordinul doi. Prin integrarea acestor ecuaţii, ţinând cont de condiţiile iniţiale, se obţin legile de mişcare ale corpurilor.

42 Principiul acţiunii şi reacţiunii.
" Oricărei acţiuni i se opune întotdeauna o reacţiune egală în modul şi de sens contrar." Cele două forţe, acţiunea şi reacţiunea, sunt aplicate simultan şi la corpuri diferite, de-a lungul dreptei care uneşte cele două corpuri. În acest caz este vorba de interacţiunea mutuală simultană şi nu de o cauză şi un efect.

43 Principiul independenţei acţiunii forţelor
Experimental, se constată că fiecare dintre forţele la care este supus un corp acţionează independent de celelalte forţe aplicate corpului. Din acest principiu rezultă posibilitatea înlocuirii unui ansamblu de forţe, prin rezultanta lor, egală cu suma vectorială:

44 Teoreme generale în dinamica punctului material
Teorema impulsului Teorema momentului cinetic Energia mecanică. Teoremele energiei

45 Teorema impulsului Impulsul mecanic sau cantitatea de mişcare este un o mărime vectorială ce caracterizează starea de mişcare mecanică a punctului material. Atunci când asupra punctului material se exercită forţe, acesta îşi schimbă impulsul mecanic. Aplicând legea fundamentală a dinamicii, putem deduce teorema impulsului, astfel:

46 Forţa care acţionează asupra punctului material este egală cu variaţia impulsului mecanic al acestuia în unitatea de timp. Dacă forţa este constantă, impulsul mecanic va creşte în timp. Dacă forţa este nulă, atunci impulsul mecanic rămâne constant. teorema conservării impulsului mecanic: Impulsul mecanic al punctului material este constant dacă asupra acestuia nu acţionează forţe, sau dacă rezultanta lor este nulă.

47 Teorema momentului cinetic
Momentul cinetic al unui punct material sau momentul impulsului (denumit şi moment unghiular) faţă de un punct (pol, în particular originea sistemului de referinţă) este vectorul Conform definiţiei produsului vectorial, vectorul moment cinetic este orientat perpendicular pe planul format de vectorii r si p şi are sensul dat de regula burghiului drept. Momentul cinetic este exprimat în SI în: [J]SI = 1 kg m2 s-1=1 J s.

48 Momentul forţei Momentul unei forţe care acţionează asupra unui punct material în raport cu un pol este vectorul: În SI, momentul forţei se măsoară în Nm. Legea a doua pentru punctul material se scrie:

49 variaţia momentului cinetic al unui punct material în unitatea de timp este egală cu momentul forţei care acţionează asupra punctului material.

50 Dacă momentul forţei este nul, atunci momentul cinetic se conservă.
teorema conservării momentului cinetic

51 Energia mecanică şi teoremele energiei
Considerăm mişcarea punctului material într- un câmp de forţe Deplasarea punctului material pe drumul infinit scurt, dr , se face sub acţiunea unei forţe F Se numeşte lucru mecanic elementar efectuat de forţă mărimea scalară obţinută din produsul scalar al forţei cu deplasarea infinit de mică:

52 Energia mecanică şi teoremele energiei
pe toata deplasarea => Energia cinetică este mărimea scalară egală cu: Din: =>

53 Energia mecanică şi teoremele energiei
Lucrul mecanic efectuat de rezultanta forţelor care acţionează asupra punctului material este egal cu variaţia energiei cinetice a acestuia: teorema variaţiei energiei cinetice In anumite cazuri, lucrul mecanic efectuat asupra punctului material nu depinde de forma drumului parcurs, ci numai de poziţia iniţială şi finală. În acest caz se spune că forţele sunt conservative, iar câmpul de forţe repectiv este un câmp conservativ, (saucâmp potenţial ).

54 Energia mecanică şi teoremele energiei
In acest caz avem: unde U(r1) si U(r2) sunt energiile potenţiale ale punctului material în punctele 1 şi 2 ale traiectoriei. Putem spune că lucrul mecanic efectuat de forţele conservative se realizează pe seama scăderii energiei potenţiale a punctului material:

55 Energia mecanică şi teoremele energiei
In cazul deplasarilor infinit mici: => forţele conservative derivă din potenţiale, adică din energii potenţiale: unde am utilizat gradientul energiei potenţiale:

56 Gradientul unei funcţii scalare de coordonate
În anumite cazuri, avem nevoie de un vector special, numit vectorul nabla, ale cărui componente sunt definite prin operaţiile de derivare parţială Semnificaţia fizică a gradientului. Vectorul gradient al unei funcţii scalare de potenţial este perpendicular pe suprafaţa de potenţial constant, fiind orientat în sensul celei mai rapide variaţii în spaţiu a funcţiei potenţial.

57 Exemple de câmpuri potenţiale:
1. Câmpul gravitaţional. Energia potenţială în câmpul gravitaţional depinde de înălţimea, h, la care se află punctul material, de masă m: => forta de greutate: 2. Câmpul forţelor elastice. =>

58 Exemple de câmpuri potenţiale:
3. Câmpul electrostatic. Potenţialul electric al unei sarcini electrice, de valoare Q, este iar energia potenţială a unei sarcini electrice q aflate în câmpul electric al lui Q este: =>forta electrostatica

59 Energia mecanică Prin definiţie, suma dintre energia cinetică şi energia potenţială se numeşte energie mecanică a punctului material. Dacă asupra punctului material acţionează forţe neconservative, energia mecanică nu rămâne constantă. Exemple de forţe neconservative sunt: forţa de tracţiune (duce la creşterea energiei mecanice) şi forţa de frecare (duce la scăderea energiei mecanice). Teorema conservării energiei mecanice: în cazul mişcării în câmpuri de forţe conservative, energia mecanică a punctului material rămâne constantă. Teorema conservării energiei mecanice este valabilă şi în cazul sistemelor de puncte materiale care sunt izolate faţă de mediu.


Κατέβασμα ppt "Curs 2 Sef Luc Dr. Petru A. COTFAS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google