Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

All-Optical Packet Switching. (circuit switching)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "All-Optical Packet Switching. (circuit switching)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 All-Optical Packet Switching

2 (circuit switching)

3

4 Οπτικός μεταγωγέας πακέτων διαμοιραζόμενης μνήμης Shared Memory Optical Packet Switch - SMOP (Shared Memory Optical Packet Switch - SMOP) Recirculating-loop μνήμη με χρονοδρομολόγηση. Δεν είναι modular.

5 Ο Staggering μεταγωγέας Προσομοιώνει ένα μεταγωγέα με buffers εξόδου βάθους b. Το πλήθος των γραμμών καθυστέρησης μεγαλώνει γραμμικά με το βάθος των buffers. Το b πρέπει να είναι πολύ μεγάλο για να μπορεί να εξυπηρετήσει καταιγιστική κίνηση.

6 Ο Staggering μεταγωγέας

7 Μεταγωγέας με μεγάλους οπτικούς buffers Switch with Large Optical Buffers - SLOB (Switch with Large Optical Buffers - SLOB) έξοδοι αχρησιμοπ οίητα Βάθος buffer των b k -1 πακέτων, όπου k το πλήθος των επιπέδων. Modular σχεδιασμός.

8 SLOB

9

10 The Scheduling Switch Objectives we set: lossless communication (for traffic that satisfies a certain smoothness property) efficient utilization of the capacity and nonblocking design small processing times consistency with virtual circuit switching and packet arrival in the correct order modularity of the design small switch cost transparency at the payload bit rate

11 Μεταγωγέας χρονοδρομολόγησης Scheduling Switch (Scheduling Switch) Τα πακέτα αναδιατάσσονται από τον scheduler έτσι ώστε τα πακέτα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ίδιας σχισμής στις εξόδους του scheduler να απαιτούν διαφορετικούς εξερχόμενους συνδέσμους του crossbar. Η σειρά των πακέτων διατηρείται για ένα δεδομένο ζεύγος εισόδου-εξόδου.

12 “(n,T) smoothness” Scheduling Switch incoming link i incoming link k outgoing link j AB incoming link i T packet slots incoming link l ED incoming link k CA BCD outgoing link j E Η σύνοδος είναι (n,T)-smooth, αν μπορεί να μεταδώσει το πολύ n πακέτα σε ένα πλαίσιο (frame) μεγέθους T). Αυτή η ιδιότητα διατηρείται και στους ακόλουθους συνδέσμους. O μέσος ρυθμός μιας (n,T)-smooth συνόδου είναι το πολύ nC/T Όσο μεγαλύτερο είναι το T, α. τόσο πιο καταιγιστική επιτρέπεται να είναι η σύνοδος. β. τόσο μεγαλύτερη είναι η ευελιξία στην ανάθεση ρυθμών. γ. Τόσο περισσότερες γραμμές καθυστέρησης χρειαζόμαστε. Για κάθε σύνδεσμο πρέπει να εξασφαλίζεται, ότι

13 n ij = αριθμός πακέτων που φτάνουν στην είσοδο i και προορίζονται για την έξοδο j στην διάρκεια ενός πλαισίου (frame) Ορίζουμε N={n ij } «frame matrix» Critical sum h of a matrix= max. of row sums and column sums. Για τον frame matrix ισχύει: h≤T. Αυτό συνεπάγεται ότι: Ν=Σ i=1 T P i, όπου οι P i είναι permutation matrices O πίνακας P i καθορίζει τα πακέτα που εμφανίζονται στην έξοδο του scheduler στο slot i. Τα permutation matrices εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις στις εξόδους

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2101 0111 1020 0211 0001 0010 1000 0100 1000 0100 0010 0001 0100 0000 0000 0010 1000 0001 0010 0100 = + + + k=4 (number of I/Os) T=4 (frame size)

15 Χρονοδρομολογητής (Scheduler) Υλοποιείται με N παράλληλα κλαδιά (branches), ένα για κάθε είσοδο. Κάθε κλαδί αποτελείται από 2logT-1 μπλοκ καθυστέρησης. M=logT

16 Benes-ισοδύναμο δίκτυο

17 Optical Packet Switching Problems No.1 problem: lack of optical buffer (RAM) fiber delay lines (FDLs) are bulky and provide only limited & deterministic delays –store-n-forward (with feed-back FDLs) leads to fixed packet length and synchronous switching tight coupling of header and payload –requires stringent synchronization, and fast processing and switching (ns or less)

18 Έλεγχος ροής και πρωτόκολλα ελέγχου σύνδεσης σε οπτικά δίκτυα

19 Node-by-node παράθυρα για έλεγχο συμφόρησης Υπάρχει ένα ξεχωριστό ‘παράθυρο’ για κάθε σύνδεσμο στο μονοπάτι που ακολουθεί ένα εικονικό κυκλωμα. Κάθε κόμβος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και W πακέτα μιας συνόδου. πηγή σύνδεσμος με συμφόρηση προορισμός Για να προχωρήσει ένα πακέτο μιας συνόδου από τον i στον i+1, κάποιος χώρος στον buffer του i+1 πρέπει να αδειάσει (όταν αυτό συμβεί ένα permit στέλνεται στον κόμβο i). Αυτό δημιουργεί ένα ‘παράθυρο’ μεγέθους W σε κάθε σύνδεσμο. ‘back- pressure’ Αν ένας σύνδεσμος υποστεί συμφόρηση, τα πακέτα αναμένουν στην ουρά και τα permits δε γυρίζουν στον προηγούμενο κόμβο (‘back- pressure’).

20 Σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων τα ‘παράθυρα’ πρέπει να είναι πολύ μεγάλα. πχ πχ r = 40 Gb/sec, L = 75 km c = ταχύτητα του φωτός στην ίνα, 450 bits/πακέτο πακέτα Αυτή η απαίτηση για αποθήκευση είναι για κάθε σύνοδο! Προβλήματα με έλεγχο ροής παραθύρων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων

21 Είδη πρωτοκόλλων για εγκατάστασης σύνδεσης και δέσμευση χωρητικότητας IRVC: immediate reservation virtual circuit protocol (κλασσικό πρωτόκολλο εγκατάστασης σύνδεσης και δέσμευσης χωρητικότητας). ERVC: efficient reservation virtual circuit protocol (JET, Just Enough Time protocol ). Δεσμεύει χωρητικότητα με χρήση χρονικών κρατήσεων (timed reservations) και μελλοντικών κρατήσεων (advance reservations). RGVC: ready-to-go virtual circuit protocol. Μηδενικό pre-transmission delay. Κανονικά προυποθέτει την ύπαρξη σημαντικών buffers στους ενδιάμεσους κόμβους.

22 ERVC: efficient reservation virtual circuit protocol

23 Virtual Circuit Deflection Protocol Για περιπτώσεις όπου έχουμε ελάχιστο buffering (π.χ. ολικά οπτικά δίκτυα), και απαιτείται μηδενική απώλεια πακέτων, χωρίς εκ των προτέρων κρατήσεις. Αν το set-up πακέτο δεν μπορεί να ακολουθήσει το προτιμώμενο μονοπάτι, καταλαμβάνει έναν άλλο εξερχόμενο σύνδεσμο (με σειρά προτίμησης) και η σύνοδος εκτρέπεται. Το κενό ανάμεσα στο set-up πακέτο και στο πρώτο πακέτο δεδομένων πρέπει να είναι επαρκές για H ελέγχους των πινάκων δρομολόγησης, όπου H είναι ένα άνω όριο στο μήκος των μονοπατιών. Απλή αναδιάταξη (resequencing) των πακέτων τον προορισμό. πηγή η σύνοδος χωρίζεται μονοπάτι του πρώτου block μονοπάτι του δεύτερου block set-up πακέτα προτιμώμενο μονοπάτι

24 κόμβος συνολική εισερχόμενη χωρητικότητα = συνολική εξερχόμενη χωρητικότητα = C total εισερχόμενη σύνοδος διαθέσιμη εξερχόμενη χωρητικότητα Εξερχόμενη χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με r μπορεί πάντα να βρεθεί, πιθανόν με το κόστος της διακοπής συνόδων που έχουν πηγή τον A. Οι σύνοδοι που διακόπτονται, συνεχίζουν τη μετάδοση όταν η πηγή λάβει ένα μήνυμα απόρριψης. Μια σύνοδος μπορεί να χρειαστεί να χωριστεί σε k υποσυνόδους (η αναδιάταξη k μπλοκ πακέτων είναι ευκολότερη από την αναδιάταξη ανεξάρτητων πακέτων).

25 Burst Switching Concept


Κατέβασμα ppt "All-Optical Packet Switching. (circuit switching)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google