Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007

2 Κυριακή, 20 Μαΐου 2007 Το έργο του Αγίου Πνεύματος: Η παιδαγωγική διακονία

3

4 Α. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει

5 Το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε προφήτες και αποστόλους «διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού». Β’ Πέτρ. α’ 21 «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν». Ιωάν. κς’ 13

6 Η μοναδικότητα των προφητών και αποστόλων Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάστηκε μοναδικά και ανεπανάληπτα στους προφήτες και στους αποστόλους, οδηγώντας τους να γράψουν τον λόγο του Θεού. Κανείς πιστός μετά τους αποστόλους δεν μπορεί να αξιώσει τη θεοπνευστία που εκείνοι είχαν.

7 Β. Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί

8 Ο Θεός έχει σχέδια για τη ζωή μας, αρκεί να τον υπακούμε «μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Ρωμ. ιβ’ 2 «Ουαί εις τα αποστατήσαντα τέκνα, λέγει Κύριος, τα οποία λαμβάνουσι βουλήν, πλην ουχί παρ' εμού· και τα οποία κάμνουσι συνθήκας, πλην ουχί διά του πνεύματός μου, διά να προσθέσωσιν αμαρτίαν εις αμαρτίαν· τα οποία υπάγουσι διά να καταβώσιν εις Αίγυπτον, και δεν ερωτώσι το στόμα μου» Ησ. λ’ 1-3

9 Ο Ιησούς πάντα οδηγούνταν από το Πνεύμα του Θεού «Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από τον Ιορδάνην και εφέρετο διά του Πνεύματος εις την έρημον,». Λουκ. δ’ 1 «Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττη ουδέν αφ' εαυτού, εάν δεν βλέπη τον Πατέρα πράττοντα τούτο·» Ιωάν. ε’ 19

10 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί μέσω του λόγου του Θεού «Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου». Ψαλμ. ριθ’ 105 «Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ' εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ· διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως». Ιησ. Ναυή α’ 8

11 Ο λόγος του Θεού εξασκεί τον νου μας «Διότι πας ο μετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης· επειδή είναι νήπιος· των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οίτινες διά την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν». Εβρ. ε’ 13-14

12 Το Άγιο Πνεύμα μάς οδηγεί και με τον κοινό νου «Μη γίνεσθε ως ίππος, ως ημίονος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσις·» Ψαλμ. λβ’ 9 «Εννόει εκείνα τα οποία λέγω· είθε δε να σοι δώση ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα». Β’ Τιμ. β’ 7

13 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί δίνοντάς μας ισχυρές επιθυμίες «ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού». Φιλιπ. β’ 13

14 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί παρέχοντας θεϊκή ειρήνη « Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθή εν ειρήνη·». Ησαΐας νε’ 12 «Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη·» Ρωμ. η’ 4 «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού». Φιλ. δ’ 6-7

15 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί με την ερμηνεία καταστάσεων «Ιδού, σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ίδετε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν». Ιωάν. δ’ 35 «Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν. Και ιδού, ήτο εκεί μαθητής τις ονόματι Τιμόθεος, υιός γυναικός τινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, όστις είχε καλήν μαρτυρίαν υπό των εν Λύστροις και Ικονίω αδελφών. Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος να εξέλθη μεθ' εαυτού … ». Πράξ. ις’ 1-3

16 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί μέσω περιστάσεων και γεγονότων «Και αγγαρεύουσι τινά Σίμωνα Κυρηναίον διαβαίνοντα, ενώ ήρχετο από του αγρού, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, διά να σηκώση τον σταυρόν αυτού». Μάρκ. ιε’ 21 «Ασπάσθητε τον Ρούφον, τον εκλεκτόν εν Κυρίω, και την μητέρα αυτού και εμού». Ρωμ. ις’ 13

17 Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μιλήσει και απευθείας «Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενή- στευον, είπε το Πνεύμα το Αγιον· Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον διά το έργον, εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς». Πράξ. ιγ’ 2 «Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γην της Γαλατίας, επειδή εμποδίσθησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσι τον λόγον εν τη Ασία» Πράξ. ις’ 6-7 «Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππον· Πλησίασον και προσκολλήθητι εις την άμαξαν ταύτην». Πράξ. η’ 29

18 Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μιλήσει με οράματα κ.λπ. «Και όραμα εφάνη διά νυκτός εις τον Παύλον. Ανήρ τις Μακεδών ίστατο, παρακαλών αυτόν και λέγων· Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Πράξ. ις’ 9 «Και τώρα ιδού, εγώ δεδεμένος τω πνεύματι υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζων τα μέλλοντα να συμβώσιν εις εμέ εν αυτή, πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλει λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι». Πράξ. κ’ 22-23

19 Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις 1)Ο Θεός σήμερα δεν μιλά απευθείας, διότι μίλησε στον γραπτό του Λόγο. 2)Ο Θεός και σήμερα αποκαλύπτει πράγματα που μπορούν να προστεθούν στον γραπτό του Λόγο (Μορμόνοι, Αντβεντιστές κ.ά.). 3) Στην Καινή Διαθήκη, ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα δίνει απευθείας συγκεκριμένες οδηγίες σε πιστούς, που δεν προστίθενται στον γραπτό Του λόγο, ούτε δεσμεύουν άλλους πιστούς, αφού αφορούν πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις.

20 Προϋπόθεση: η κοινωνία με τον Κύριο και τους πιστούς Πρέπει να έχω στενή κοινωνία με τον Κύριο για να διακρίνω τη φωνή Του από άλλες φωνές: «Και όταν (ο ποιμήν) εκβάλη τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτών, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού». Ιωάν. ι’ 4 Φέρνω την οδηγία του Κυρίου σε γνώση των συμπιστών, των πνευματικών μου αδελφών. «Και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμεν να υπάγωμεν εις την Μακεδονίαν, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς, διά να κηρύξωμεν το ευαγγέλιον προς αυτούς». Πράξ. ις’ 10

21 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί μέσω της εκκλησίας «Ήσαν δε εν Αντιοχεία εν τη υπαρχούση εκκλησία προφήταί τινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Συμεών […] και Λούκιος […] και Μαναήν […] και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενήστευον, είπε το Πνεύμα το Αγιον· Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον διά το έργον, εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς». Πράξ. ιγ’ 1-2 «Σκέφθητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξητε εξ υμών επτά άνδρας μαρτυρουμένους, πλήρεις Πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσωμεν επί της χρείας ταύτης·» Πράξ. ς’ 3

22 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί μέσω της εκκλησίας «Ομοίως οι νεώτεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην· διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Α’ Πέτρ. ε’ 5-6 «ο δε ακούων συμβουλάς είναι σοφός». Παρ. ιβ’ 15

23 Γ. Το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί

24 Το Πνεύμα ο Παράκλητος «ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς». Ιωάν. ιδ’ 26 «Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς·» Ιωάν. ις’ 7

25 Η παρηγορία του Πνεύματος «Αι μεν λοιπόν εκκλησίαι καθ' όλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρειαν είχον ειρήνην, οικοδομούμεναι και περιπατούσαι εν τω φόβω του Κυρίου, και διά της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο». Πράξ. θ’ 31 «Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας είθε να σας δώση να φρονήτε το αυτό εν αλλήλοις κατά Χριστόν Ιησούν» Ρωμ. ιε’ 5

26 Ο Θεός της παρηγορίας «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των οικτιρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψει ημών, διά να δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψει διά της παρηγορίας, με την οποίαν παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού». Β’ Κορ. α’ 3-4

27 Ο ήχος του λεπτού αέρος «Αυτός δε υπήγεν εις την έρημον μιας ημέρας οδόν, και ήλθε και εκάθησεν υπό τινά άρκευθον· και επεθύμησε καθ' εαυτόν να αποθάνη και είπεν, Αρκεί· τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχήν μου· διότι δεν είμαι εγώ καλήτερος των πατέρων μου». Α’ Βασ. ιθ’ 4 «Και εισήλθεν εκεί εις σπήλαιον και έκαμεν εκεί κατάλυμα· και ιδού, ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν, Τι κάμνεις ενταύθα, Ηλία;» Α’ Βασ. ιθ’ 9

28 Δ. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει

29 Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί στην αλήθεια «ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς». Ιωάν. ιδ’ 26 «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν». Ιωάν. κς’ 13

30 Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει τι να αποκρινόμαστε «Όταν δε σας φέρωσιν εις τας συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πως ή τι να απολογηθήτε, ή τι να είπητε· διότι το Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπητε». Λουκ. ιβ’ 12

31 Μας γνωρίζει τα υπό του Θεού χαρισθέντα «Αλλ' ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς. Τα οποία και λαλούμεν ουχί με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά». Α’ Κορ. β’ 12

32 Μας δίνει πνευματική νόηση «διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτισθώσιν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσητε ποία είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού, και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργειαν του κράτους της ισχύος αυτού». Εφεσ. α’ 17-19

33 Το χρίσμα του μας γνωρίζει την αλήθεια « Και σεις έχετε χρίσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθειαν, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν, και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι». Α’ Ιωάν. β’ 20-21 «Και το χρίσμα, το οποίον υμείς ελάβετε απ' αυτού, εν υμίν μένει, και δεν έχετε χρείαν να σας διδάσκη τις· αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος· και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτώ». Α’ Ιωάν. β’ 27

34 Προσευχή και περισυλλογή Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί παρηγορεί διδάσκει

35 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology κεφ. 30 D. Scheunemann, und fuehrte mich hinaus ins Weite (1980). N. Gumbel, Alpha. Questions of Life, 99 κ.ε.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google