Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 14 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Γ’) 1.Δίκτυο μεταφοράς ΑΤΜ  Aποτελείται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 14 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Γ’) 1.Δίκτυο μεταφοράς ΑΤΜ  Aποτελείται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 14 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Γ’) 1.Δίκτυο μεταφοράς ΑΤΜ  Aποτελείται από δύο στρώματα: το στρώμα ΑΤΜ και το φυσικό στρώμα.  Oι λειτουργίες μεταφοράς του στρώματος ΑΤΜ υποδιαιρούνται σε δύο επίπεδα: το VC (Virtual Channel) επίπεδο και το VP (Virtual Path) επίπεδο.  Οι λειτουργίες μεταφοράς του φυσικού στρώματος υποδιαιρούνται σε τρία επίπεδα: το επίπεδο διαδρομής της μετάδοσης, το επίπεδο του ψηφιακού τμήματος και το επίπεδο του αναγεννητή.

2 Slide 2 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών  Μέσα σε μία διαδρομή μετάδοσης (π.χ. ένα κανάλι 34 ΜB/s) ή μέσα σε κάθε ιδεατή διαδρομή (Virtual Path – VP), μπορούν να δημιουργηθούν πολλά ιδεατά κανάλια (Virtual Channels – VC), κάθε ένα από τα οποία καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μέρος ή το σύνολο της χωρητικότητας της διαδρομής μετάδοσης.  Οι διαδρομές μετάδοσης έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα η οποία καθορίζεται από την ιεραρχία μετάδοσης που χρησιμοποιείται [Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (Synchronous Digital Hierarchy – SDH) ή Πλεισιόχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (Pleisiochronous Digital Hierarchy – PDH).

3 Slide 3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών  Oι ιδεατές διαδρομές και τα ιδεατά κανάλια έχουν οποιαδήποτε χωρητικότητα, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τη χωρητικότητα του υπερκείμενου επιπέδου (VP ή διαδρομή μετάδοσης αντίστοιχα). Με αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση της χωρητικότητας γίνεται πολύ ευέλικτη και η εκχώρηση σε έναν χρήστη ή υπηρεσία οποιασδήποτε χωρητικότητας, μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα της διαδρομής μετάδοσης, είναι δυνατή. Η εκχώρηση και ο έλεγχος της χωρητικότητας γίνεται από το δίκτυο μετά από αίτηση του χρήστη.  Σε μία δεδομένη διεπαφή (UNI ή ΝΝΙ) προς μία κατεύθυνση, οι διαφορετικές ιδεατές διαδρομές VPs που πολυπλέκονται από το ΑΤΜ στρώμα μέσα στην ίδια διαδρομή μετάδοσης, διακρίνονται από το αναγνωριστικό της ιδεατής διαδρομής VPI (Virtual Path Identifier). Τα διαφορετικά νοητά κανάλια VCs που περιέχονται στην ίδια νοητή διαδρομή, διακρίνονται από το αναγνωριστικό του ιδεατού καναλιού VCI (Virtual Channel Identifier).

4 Slide 4 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 2.Συνδέσεις ΑΤΜ  Ζεύξη ιδεατού καναλιού (Virtual Channel Link, VCL): είναι ένα μέσον για μονόφορη μεταφορά ΑΤΜ κυψελών μεταξύ ενός σημείου όπου εκχωρείται η ταυτότητα του ιδεατού καναλιού (VCI) και ενός άλλου σημείου, στο οποίο η ταυτότητα μεταφράζεται ή αφαιρείται.  Ζεύξη ιδεατής διαδρομής (Virtual Path Link, VPL) Eίναι μία ομάδα ζεύξεων ιδεατών κυκλωμάτων που έχουν όλες την ίδια ταυτότητα ιδεατής διαδρομής (VPI), μεταξύ του σημείου όπου εκχωρείται η ταυτότητα της ιδεατής διαδρομής (VPI) και ενός άλλου σημείου, όπου η ταυτότητα αυτή μεταφράζεται ή αφαιρείται.  Σύνδεση ιδεατού καναλιού (Virtual Channel Connection, VCC) Eίναι μία αλληλουχία ζεύξεων ιδεατών κυκλωμάτων που εκτείνεται μεταξύ δύο σημείων στα οποία γίνεται πρόσβαση στο στρώμα ΑΑL. Oι συνδέσεις αυτές αφορούν στα ΑΤΜ κέντρα αλλά δεν αφορούν στους ΑΤΜ κόμβους. c

5 Slide 5 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

6 Slide 6 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

7 Slide 7 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Οι υπηρεσίες χωρίζονται δηλαδή σε τέσσερις κατηγορίες A, B, C, D και μπορούν να υλοποιηθούν γενικά με περισσότερους από έναν τρόπους. Μέχρι σήμερα έχουν προδιαγραφεί πέντε κατηγορίες στρωμάτων ΑΑL (AAL 1,2,3,4,5), από τις οποίες οι ΑΑL 1,2,3,4 αντιστοιχίζονται στις κατηγορίες Α, Β, C, D, ενώ το ΑΑL 5 ορίστηκε σαν μία απλοποιημένη υλοποίηση της κατηγορίας C.

8 Slide 8 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 5.Iδεατό κύκλωμα, μονοπάτι και οι ωφέλειές τους στα ΑΤΜ δίκτυα  Στο ΑΤΜ δίκτυο όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται σε ιδεατό κύκλωμα που διαρκεί όσο και η σύνδεση. Υπάρχουν δύο ειδών νοητές συνδέσεις: - Συνδέσεις ιδεατής διαδρομής (Virtual Paths – VPs) - Συνδέσεις ιδεατού καναλιού (Virtual Channels – VCs)  Μία σύνδεση ιδεατής διαδρομής ή καναλιού καταλαμβάνει διαδοχικά ιδεατές διαδρομές ή κανάλια, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με το πλήθος των παρεμβαλλόμενων ΑΤΜ μεταγωγέων.  Όλες οι υπηρεσίες υψηλού ή χαμηλού, σταθερού ή μεταβλητού ρυθμού μεταφοράς γίνονται με ομοιογενή τρόπο.

9 Slide 9 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών  Το σταθερό μέγεθος του κυττάρου στο δίκτυο ΑΤΜ, καθιστά ευκολότερη τη δυνατότητα να οριοθετηθεί η διακύμανση στην καθυστέρηση κατά μήκος του συστήματος.  Το ΑΤΜ δίκτυο απαιτεί μόνο μια ελάχιστη λειτουργικότητα στη μεταγωγή στους κόμβους και έτσι αντιμετωπίζει την υψηλή ταχύτητα μεταγωγής με χαμηλή καθυστέρηση και διασπορά της καθυστέρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (φωνή, video) και για εφαρμογές σταθερής ροής bits.

10 Slide 10 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών O ρόλος των ιδεατών κυκλωμάτων εστιάζεται στα παρακάτω δύο οφέλη: - Aπλοποίηση. Απλοποίηση του μηχανισμού της δρομολόγησης μετά τη δημιουργία του μονοπατιού. - Διάκριση των ροών. Επιτρέπουν σε στοιχεία του δικτύου να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών ροών κυκλοφορίας τους σκοπούς κάθε μίας, όπως έλεγχος αποδοχής της σύνδεσης, έλεγχος συνωστισμού, ασφάλειας, χρέωσης. Από μία πλατύτερη αρχιτεκτονική άποψη, τα νοητά κυκλώματα ενισχύουν τη διάκριση «των εντός εύρους ζώνης» (in-band) και των «εκτός εύρους ζώνης» (out-of-band) επικοινωνιών, με συνέπεια τη διάκριση των καναλιών του δικτύου καθαρής πληροφορίας και πληροφορίας ελέγχου.

11 Slide 11 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 6. Διαφορές μεταξύ STM και ΑΤΜ κυκλοφορίας και η υπεροχή της ΑΤΜ έναντι των ποικίλων ρυθμών μετάδοσης των πληροφοριών  Ο Σύγχρονος Τρόπος Μεταγωγής (Synchronous Transfer Mode – STM) βασίζεται στην μεταγωγή κυκλωμάτων και στη σύγχρονη πολύπλεξη, ενώ ο ΑΤΜ τρόπος βασίζεται σε μεταγωγή πακέτων και σε ασύγχρονη πολύπλεξη.  Στο STM, το εύρος ζώνης της ζεύξεως είναι οργανωμένο σε σταθερά πλαίσια συγκεκριμένου πλήθους χρονοθυρίδων. Κάθε χρονοθυρίδα διατίθεται σε μία σύνδεση που εντοπίζεται από τη θέση της στο πλαίσιο. Το STM είναι αποδοτικό για υπηρεσίες σταθερού ρυθμού αλλά πολυδάπανο για υπηρεσίες που εμφανίζουν ριπές κίνησης.

12 Slide 12 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών  Τα ΑΤΜ πακέτα διατίθενται στις υπηρεσίες κατ’ απαίτησιν, δημιουργώντας μία δυναμική και απεριόριστη ποικιλία ρυθμών μετάδοσης σε αντίθεση με τους προκαθορισμένους ρυθμούς του STM.  Το ΑΤΜ έχει ξεπεράσει τη χαμηλή αποδοτικότητα του STM, επειδή έχει τη δυνατότητα να διαθέτει δυναμικά τη χωρητικότητα (δηλαδή το εύρος ζώνης της ζεύξεως) σε πρώτη ζήτηση. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί την πιθανότητα να μη συμπίπτουν οι στιγμές εμφάνισης του ρυθμού αιχμής πολλών πολυπλεγμένων υπηρεσιών ριπαίας κίνησης.

13 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Slide 13  Η ασύγχρονη πολύπλεξη των κυττάρων συνεπάγεται ότι τα ΑΤΜ πακέτα θα υφίστανται προσωρινή αποθήκευση σε ουρές αναμονής πριν την είσοδό τους στο πολυπλεγμένο ρεύμα του μέσου μετάδοσης. Για την προσαρμογή των ρυθμών εισάγονται «άδεια» ή «αδρανή» ΑΤΜ πακέτα. Αυτά απορρίπτονται στον επόμενο κόμβο, εάν ο στιγμιαίος ρυθμός του εκεί προκύπτοντος πολυπλεγμένου ρεύματος απαιτεί τη χρήση της θέσης του αδρανούς κυττάρου από ένα ενεργό ΑΤΜ πακέτο.  Η ΑΤΜ επικοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει υπηρεσίες ευρείας ζώνης και ελεύθερου τύπου μεταφορά πληροφοριών για τον χρήστη και για το δίκτυο.


Κατέβασμα ppt "Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 14 η A.T.M. (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) (AΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (ΜΕΡΟΣ Γ’) 1.Δίκτυο μεταφοράς ΑΤΜ  Aποτελείται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google