Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαρδάκα Φωτεινή Α.Μ Ηράκλειο 30/10/2001

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαρδάκα Φωτεινή Α.Μ Ηράκλειο 30/10/2001"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαρδάκα Φωτεινή Α.Μ. 1159 Ηράκλειο 30/10/2001
HY-302 : ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Teaching and learning IT in secondary schools:towards a new pedagogy?» Βαρδάκα Φωτεινή Α.Μ. 1159 Ηράκλειο 30/10/2001

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Σε ένα διάστημα 20 χρόνων, ένα μεγάλο χάσμα έχει ανοιχθεί ανάμεσα στη διαδικασία διδασκαλίας & μάθησης στα σχολεία και στους τρόπους απόκτησης γνώσης. Οι νέες τεχνολογίες (Information and Communication Technologies-ICTs) έχουν εδραιωθεί στην σημερινή κοινωνία. Η νέα γένια παιδιών έχει εξοικειωθεί με την χρήση πολυμέσων καθώς βομβαρδίζεται από ένα «καταιγισμό δεδομένων».

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2) Η εκπαίδευση αυτών των παιδιών με τη χρήση μονοδιάστατων και πεπερασμένων μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης δεν θα τα βοηθήσει να επιτύχουν σε ένα μέλλον όπου επικρατούν οι νέες τεχνολογίες. Η διαμάχη ανάμεσα στο παραδοσιακό & στο νέο στα αγγλικά σχολεία είναι ιδιαίτερα έντονη στη διδασκαλία και εκμάθηση της «Τεχνολογίας της Πληροφορίας»(Information Technology- IT).

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3) Η διδασκαλία και η εκμάθηση της «Τεχνολογίας της Πληροφορίας»(Τ.Π.) είναι μια εποικοδομητική δραστηριότητα και οι δάσκαλοι της Τ.Π. βρίσκουν ότι η υλοποίηση προγραμμάτων με τη χρήση κλασικών μεθόδων είναι λιγότερο αποτελεσματική. Μια καινούρια παιδαγωγική μέθοδος χρειάζεται,η οποία είναι θεωρητικά εφικτή & που οδηγεί τους δασκάλους στη χρήση νέων και εποικοδομητικών μεθόδων διδασκαλίας.

5 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ (1) Γιατί η διδασκαλία και η εκμάθηση της Τ.Π.(ΙΤ) είναι προβληματική; Οι μπιχεβιοριστικές(behaviourist) και οι εποικοδομητικές(constructivist) προοπτικές της διδασκαλίας και εκμάθησης-Δύο αντίθετα παραδείγματα;

6 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ (2) Σε τι βαθμό ο μπιχεβιορισμός έχει επηρεάσει τα αγγλικά σχολεία; Είναι η διδασκαλία και εκμάθηση Τ.Π.(ΙΤ) «constructivist»; Οι προκλήσεις : μπροστά σε μια νέα παιδαγωγική μέθοδο; Επίλογος - Συμπεράσματα

7 ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Π.(ΙΤ) ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ;
ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Π.(ΙΤ) ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ; Η μελέτη της Τ.Π.(ΙΤ) απαιτεί πρόσβαση σε πιο ακριβές τεχνολογίες hardware,software και τηλεπικοινωνιών συχνότερα σε σχέση με τα άλλα μαθήματα. Η τεχνολογία που υποστηρίζει τη μελέτη της Τ.Π. αλλάζει ραγδαία & απρόβλεπτα με αποτέλεσμα τα σχολεία να πρέπει να ξαναεφοδιάζονται πιο συχνά σε σύγκριση με τα άλλα μαθήματα.

8 Υπάρχει ανεπαρκές hardware σε πολλά σχολεία για να έχουν πρόσβαση οι μαθητές όποτε το χρειάζονται,και θα πρέπει να μοιράζονται τους υπολογιστές ακόμα & σε μαθήματα σχετικά με αυτούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί της Τ.Π. έχουν έλλειψη προσόντων στην Τ.Π. ή στη χρήση Η/Υ και πολλοί λίγοι έχουν εκπαιδευτεί να διδάσκουν την Τ.Π.

9 Οι εκπαιδευτικοί της Τ. Π
Οι εκπαιδευτικοί της Τ.Π. πρέπει τακτικά να μαθαίνουν νέες αρχές και να προσαρμόζουν τις παλιές ικανότητες στα νέα δεδομένα καθώς οι εργασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν με τη χρήση της Τ.Π. συνεχώς επεκτείνονται. Οι εκπαιδευτικοί της Τ.Π. έχουν μεγάλη δυσκολία να εστιάσουν στην εργασία των μαθητών μέσα στην τάξη , γιατί οι μαθητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά τoυ software που χρησιμοποιούν.

10 Οι μαθητές ίσως έχουν πιο εκτεταμένες ικανότητες στην Τ. Π
Οι μαθητές ίσως έχουν πιο εκτεταμένες ικανότητες στην Τ.Π. απ’ότι οι δάσκαλοι τους καθώς συχνά έχουν πρόσβαση σε πιο πρόσφατο και μοντέρνο εξοπλισμό στο σπίτι και οι δάσκαλοι γενικά βασίζονται σε πιο παλιό στο σχολείο. Υπάρχει σύγχυση στο περιεχόμενο του προγράμματος μαθημάτων.Οι οδηγίες που δίνονται για την Τ.Π. είναι σχετικά ασαφείς σε σύγκριση με εκείνες των άλλων μαθημάτων.

11 Το επίπεδο των μαθητών στην Τ. Π
Το επίπεδο των μαθητών στην Τ.Π.είναι γενικά χαμηλότερο από εκείνο στα άλλα μαθήματα. Η Τ.Π. έχει ένα πιο εκτεταμένο ρόλο στο σχολείο σε σχέση με τα περισσότερα άλλα μαθήματα.Για παράδειγμα,η Τ.Π. χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την διδασκαλία και την εκμάθηση άλλων μαθημάτων,καθώς επίσης χρησιμοποιείται και στην διοίκηση του σχολείου κι έτσι συχνά παραβλέπεται ο διακριτός χαρακτήρας του μαθήματος.

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1) Μερικές από τις παραπάνω δυσκολίες οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού ειδικευμένου στην διδασκαλία και διαχείριση της Τ.Π. στα σχολεία. Μια πιο αποδοτική επιμόρφωση,σχεδιασμός και διαχείριση των πόρων θα οδηγούσε σε βελτιώσεις.

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2) Πολλές δυσκολίες οφείλονται σε στοιχειώδεις διαφορές ανάμεσα στο παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και στον έμφυτο τρόπο διδασκαλίας και εκμάθησης της Τ.Π. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το 1995 η Τ.Π.(Ι.Τ.) αναγνωρίστηκε ως υποχρεωτικό μάθημα στην Αγγλία,ενώ από το 1980 διδασκόταν ως μάθημα επιλογής.

14 Οι μπιχεβιοριστικές και οι εποικοδομητικές προοπτικές της διδασκαλίας και εκμάθησης-Δύο αντίθετα παραδείγματα; Η παραδοσιακή προσέγγιση στη σχολική διαδικασία περιγράφεται από τις μπιχεβιοριστικές (behaviourist) προοπτικές ενώ η διδασκαλία και η εκμάθηση της Τ.Π. είναι έμφυτα εποικοδομητική(constructivist).

15 BEHAVIOURIST PERSPECTIVE (1)
ΟΡΙΣΜΟΣ:Το μπιχεβιοριστικό μοντέλο στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρεί ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα μόνο αν υπάρχει μια εμφανής αλλαγή στη συμπεριφορά θεωρώντας τις εσωτερικές διεργασίες στην ανάπτυξη του ατόμου ως ανακριβείς. Τα αποτελέσματα επαινούνται ή κατακρίνονται. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ:Θεωρείται από τους μαθητές ως «Θεός της Γνώσης» που έχει την πλήρη εποπτεία και τον έλεγχο του μαθήματος που γίνεται μέσα στην τάξη.

16 BEHAVIOURIST PERSPECTIVE (2)-RESULTS
Η διδασκαλία είναι η μεταφορά γνώσης από τον δάσκαλο στον (παθητικό) μαθητή . Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα που παράγονται από μηχανική αποστήθιση και σε αυτά που είναι συνέπεια βαθύτερης κατανόησης. Η μάθηση θεωρείται ότι κάνει γνωστά τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου,ο οποίος θεωρείται δομημένος και αμετάβλητος,και τις σχέσεις μεταξύ αυτών.

17 CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE(1)
ΟΡΙΣΜΟΣ:Η γνώση «δεν υφίσταται έξω από το ανθρώπινο μυαλό».Η μάθηση είναι αποτέλεσμα της οργάνωσης των εσωτερικών γνώσεων και εμπειριών του κάθε ατόμου και όχι η ανακάλυψη μιας εξωτερικής,αντικειμενικής πραγματικότητας.

18 CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE (2)
Ο δάσκαλος προσανατολίζει προς μια εποικοδομητική διαδικασία μάθησης χωρίς να μεταφέρει απλώς γνώση σε παθητικούς μαθητές.

19 CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE-RESULTS
Δίνεται έμφαση στη διαδικασία απόκτησης γνώσης και όχι στα αποτελέσματα της «προσφερόμενης» γνώσης. Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι λιγότερο προβλεπόμενα και ίσως διαφέρουν από μαθητή σε μαθητή. Η γνώση που αποκτιέται μέσα από συνεργασία αποτελεί μέρος της «εποικοδομητικής» διαδικασίας της εκπαίδευσης και μάθησης.

20 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ Η γνώση είναι «εκεί έξω». Η γνώση είναι «μέσα» μας.
BEHAVIOURISTS Η γνώση είναι «εκεί έξω». Υπάρχει μόνο ένας «πραγματικός» κόσμος. CONSTRUCTIVISTS Η γνώση είναι «μέσα» μας. Υπάρχουν πολλαπλές ατομικές παρουσιάσεις του κόσμου.

21 Η εκπαιδευτική διαδικασία ενημερώνει τους μαθητές γι’αυτόν τον κόσμο.
Η μάθηση λαμβάνει χώρα μόνο όταν συμβαίνουν εμφανείς αλλαγές στη συμπεριφορά. Η εκπαιδευτική διαδικασία παρέχει όλα τα εργαλεία & τις έννοιες που είναι απαραίτητες για την «κατασκευή» της θεμελιώδους γνώσης. Η πραγματική μάθηση είναι μια βαθύτερη διεργασία από μια απλή συμπεριφορά.

22 Σε τι βαθμό ο μπιχεβιορισμός έχει επηρεάσει τα αγγλικά σχολεία;
Η επίδραση του μπιχεβιορισμού είναι έντονη κι έχει επηρεάσει τόσο το πρόγραμμα μαθημάτων όσο και τις τεχνικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι ,ως «θεοί της γνώσης»,ακολουθούν το πρόγραμμα μαθημάτων που καθορίζεται από την κυβέρνηση.

23 Όλα τα σχολεία ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα ,το οποίο είναι υποχρεωτικό,μην δίνοντας την δυνατότητα σε μεμονωμένα σχολεία να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Η κυβέρνηση ενισχύει τους δασκάλους να υιοθετήσουν το «μπιχεβιοριστικό μοντέλο» διδασκαλίας (μεταφορά γνώσης-επανάληψη-πρακτική-ασκήσεις-αξιολόγηση) που οδηγεί στη στείρα αποστήθιση.

24 Η επιτυχία της μεταφοράς της γνώσης κρίνεται από το πόσο οι μαθητές μπορούν να «αναμασήσουν την προσφερόμενη γνώση» στα διάφορα τεστ. Οι δάσκαλοι αξιολογούνται με βάση ποσοτικούς δείκτες(π.χ. επιδόσεις μαθητών,πιστή εφαρμογή του σχολικού προγράμματος κτλ.) και ανάλογα επιβραβεύονται ή τιμωρούνται («μπιχεβιοριστικό μοντέλο»).

25 Είναι η διδασκαλία και εκμάθηση Τ.Π.(ΙΤ) constructivist;
Οι δάσκαλοι της Τ.Π. δεν είναι «θεοί της γνώσης»& δεν έχουν την εποπτεία σε βάθος όλης της τάξης ΓΙΑΤΙ: Θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης hardware & software. Οι μαθητές πολλές φορές έχουν καλύτερη γνώση των πιο πρόσφατων εφαρμογών της Τ.Π.

26 Οι δάσκαλοι της Τ.Π. δυσκολεύονται:
Να διατηρήσουν την προσοχή των μαθητών,οι οποίοι μπορεί να είναι απρόθυμοι να περιμένουν τους συμμαθητές τους να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Να μειώσουν την πρόσβαση των μαθητών στις πηγές & δραστηριότητες που είναι ακατάλληλες στην διαδικασία της μάθησης.

27 Οι δάσκαλοι της Τ.Π. θα πρέπει να περιμένουν ότι πολλές φορές θα χρειαστεί να συμμετέχουν κι αυτοί στη διαδικασία της μάθησης μαζί με τους μαθητές τους. Επειδή το hardware είναι ανεπαρκές ,οι μαθητές θα χρειαστεί να δουλέψουν σε ομάδες 2-3 ατόμων .Έτσι οι μαθητές θα αναπτύξουν όχι μόνο τις ιδέες τους αλλά και τις ιδέες των άλλων.

28 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ… Η μόνη εφικτή μέθοδος εκπαίδευσης και μάθησης στα αγγλικά σχολεία είναι «constructivist» ΓΙΑΤΙ: Οι δάσκαλοι όχι «θεοί της γνώσης» Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην απόκτηση γνώσης . Συμμετέχουν σε ένα είδος «συνεργατικής» μάθησης.

29 Οι προκλήσεις : μπροστά σε μια νέα παιδαγωγική μέθοδο;
Οι προκλήσεις : μπροστά σε μια νέα παιδαγωγική μέθοδο;

30 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ
Μη ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων-δεν προσαρμόζεται στις νέες και ραγδαίες αλλαγές την τεχνολογίας. Είναι ασαφές το τι πρέπει να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί από το μάθημα της Τ.Π. Οι δάσκαλοι της Τ.Π. είναι απίθανο να είναι «θεοί γνώσης».

31 Οι δάσκαλοι της Τ.Π. είναι πιθανό να βρίσκουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας λιγότερο αποδοτικές. Οι παραδοσιακές σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους εξασθενίζονται. Η ενεργητική μέθοδος μάθησης της Τ.Π. αντιμάχεται την παθητική μέθοδο των άλλων μαθημάτων. Οι μαθητές υποβαθμίζουν τον παραδοσιακό ρόλο του δασκάλου.

32 Ο παραδοσιακός τρόπος δεν υποστηρίζει την μάθηση μέσα από συνεργασία.
Ελαττώνεται η αυτονομία των δασκάλων,καθώς συνεργάζονται με δασκάλους άλλων μαθημάτων. Ο διαχωρισμός περιεχομένου και εννοιών οδηγεί στη στείρα γνώση και δεν είναι αποδεκτός στην Τ.Π.

33 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Αντίκρουση/Αντίσταση στις νέες τεχνολογίες (κυρίως στο παρελθόν). Αγνοούνται ή αποφεύγονται οι νέες τεχνολογίες (κατά καιρούς Η/Υ που έχουν δοθεί στα σχολεία έχουν μείνει αχρησιμοποίητοι για περισσότερο από ένα χρόνο). Εφευρίσκονται τρόποι για να χρησιμοποιούνται Η/Υ όσο το δυνατόν λιγότερο ή καθόλου στην παρούσα πρακτική(υποστήριγμα –όχι εργαλείο).

34 MINIMALIST APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF LEARNING MATERIALS
Οι μαθητές θα πρέπει να ασχολούνται με την πράξη όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα λάθη είναι απαραίτητο κομμάτι της εκπαιδευτικής διεργασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που τους χρειάζεται .

35 Οι εκπαιδευτικοί της Τ. Π
Οι εκπαιδευτικοί της Τ.Π.θα πρέπει να διδάσκουν σύμφωνα με το μινιμαλιστικό πρότυπο,του οποίου η σκοπιμότητα είναι να εδραιωθεί το «εποικοδομητικό(constructivist)»πρότυπο. (Ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο τρόπο διδασκαλίας).

36 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ «ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ» ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Να ενθαρρύνουν & να δέχονται την αυτονομία των μαθητών. Να ανατροφοδοτούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών. Να σχεδιάζουν περιβάλλοντα για μάθηση αντί να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές. Να βάζουν μαθήματα με χρήση των μέσων και προοπτικές παρουσίασης.

37 Να διαθέτουν ποικιλία εργαλείων,ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν,από διαφορετική οπτική γωνία ,την γνώση. Να ζητούν από τους μαθητές να δημιουργήσουν,ταξινομήσουν,αναλύσουν και επεξεργαστούν ότι έχουν μάθει. Να οδηγούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα λάθη που έχουν προκύψει από τις αρχικές υποθέσεις. Να ενθαρρύνουν τον διάλογο και την συνεργασία.

38 Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη γνωστικών και πνευματικών δυνατοτήτων.
Να διευκολύνουν τους μαθητές και να τους καθοδηγούν παρά να τους μεταφέρουν στείρα γνώση. Να αποδεχθούν το γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα μαθαίνουν πάντα ότι οι δάσκαλοι έχουν σκοπό.

39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Στην πράξη χρειάζεται μια πιο εκτεταμένη μελέτη της αποτελεσματικότητας της «constructivist» μεθόδου. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιες προτάσεις είναι πραγματικά απαραίτητες και ποιες επιλογές υπάρχουν αν εφαρμοστούν στην πράξη. Οι μέθοδος δεν «δουλεύει» για όλους τους μαθητές.

40 Υπάρχει πιθανότητα οι μαθητές να αποπροσανατολιστούν ή να χάσουν το στόχο τους παρασυρόμενοι από τις νέες τεχνολογίες άσκοπα(κυρίως οι άπειροι μαθητές). Τελικά,χρειάζονται πιο τεκμηριωμένες μέθοδοι παιδαγωγικής για την διδασκαλία και εκμάθηση της Τ.Π. που θα βοηθάει τους δασκάλους να υιοθετούν πιο σίγουρες μεθόδους στην τάξη(και όχι να πειραματίζονται).

41 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ(1)
Η διδασκαλία της Τ.Π. στα αγγλικά σχολεία είναι προβληματική,καθώς έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την «μπιχεβιοριστική» μέθοδο. Η «εποικοδομητική» προσέγγιση είναι η μόνη εφαρμόσιμη μέθοδος λόγω της φύσης του μαθήματος της Τ.Π. Μια νέα παιδαγωγική μέθοδος χρειάζεται που θα καθοδηγεί τους δασκάλους να ακολουθούν την παραπάνω προσέγγιση.

42 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (2)
Οι δάσκαλοι θα πρέπει να διδαχθούν το «μινιμαλιστικό» μοντέλο και να το εφαρμόσουν μέσα στην τάξη.

43 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πιστεύετε ότι η διδασκαλία και η εκμάθηση της Τ.Π. είναι προβληματική και στα ελληνικά σχολεία;Αν ναι,ποιες λύσεις προτείνετε; Σε τι βαθμό ο «μπιχεβιορισμός» έχει επηρεάσει το ελληνικό σχολείο; Ποια είναι η επίδραση από τη χρήση της «εποικοδομητικής»μεθόδου στην διδασκαλία μέσα στην τάξη σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου επικρατεί το μπιχεβιοριστικό μοντέλο;

44 Υπάρχουν αντιδράσεις/προκαταλήψεις στα ελληνικά σχολεία απέναντι στις νέες τεχνολογίες;Αν ναι, πού οφείλονται; Είναι έτοιμο το ελληνικό σχολείο να μεταβεί σε νέες μεθόδους διδασκαλίας;Τι προοπτικές υπάρχουν; Είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν μια νέα μέθοδο παιδαγωγικής; Αν ναι, πιστεύετε ότι η «εποικοδομητική» προσέγγιση είναι η μόνη εφαρμόσιμη μέθοδος για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Τ.Π.;


Κατέβασμα ppt "Βαρδάκα Φωτεινή Α.Μ Ηράκλειο 30/10/2001"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google