Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση,
το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό ( )

2 Η ανάγκη για ένα νέο Πρόγραμμα
Σύγχρονες πραγματικότητες: Η οικονομική κρίση και το ψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων Η αυξανόμενη ζήτηση θέσεων εργασίας για άτομα με υψηλές δεξιότητες – η αναντιστοιχία δεξιοτήτων Η τεράστια προσφορά ευκαιριών μάθησης μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας Η συμπληρωματικότητα μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης Η ανάγκη για δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας Η ανάγκη για σύνδεση των Ευρωπαϊκών πολιτικών, στρατηγικών και πρωτοβουλιών με τα χρηματοδοτικά προγράμματα

3 Προσδοκίες του νέου προγράμματος
Μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Μεγαλύτερη επίδραση στους συμμετέχοντες, άτομα, οργανισμούς, συστήματα Απλοποίηση των διαδικασιών για τους δικαιούχους – λιγότερες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, πιο φιλικό για τους χρήστες πρόγραμμα, απλοποιημένη οικονομική διαχείριση Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ Νεολαίας

4 Η Δομή του Νέου Προγράμματος
2007–2013 Programmes A single integrated programme with 3 key Actions Specific activities: - Jean Monnet - Sport Lifelong learning Programme Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig Erasmus+ Youth in Action Programme 1 Learning Mobility 2 Co-operation projects 3 Policy Support International HE Programmes Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, Edulink, Bilateral Programmes

5 Βασική Δράση1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δικαιούχοι:
Βασική Δράση1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δικαιούχοι: Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διευθυντικό προσωπικό σχολείων και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (youth workers) Σπουδαστές: Σπουδαστές τριτοβάθμιας (including joint/double degree students) και τεχνικής/επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σπουδαστές Επιπέδου Masters: Θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυημένο δάνειο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους Νέοι από ΜΚΟ, τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες: εθελοντισμός και ανταλλαγές νέων Διεθνής διάσταση: Κινητικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκών τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων τρίτων χωρών

6 Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Επιχορηγούμενες δραστηριότητες: Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και/ή άλλων σχετικών φορέων Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας / επαγγελματικής εκπαίδευσης και εταιρειών, ονομαζόμενες ‘Knowledge Alliances’ (HE) και ‘Sector Skills Alliances’ (VET) IT support platforms, όπως eTwinning, EPALE, EYP Διεθνής Διάσταση: Συνεργασία με τρίτες χώρες, με έμφαση στις γειτονικές χώρες

7 Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής
Υποστήριξη της προώθησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών (ET 2020, EU youth strategy, Bologna and Copenhagen processes and EU 2020 strategy) μέσω της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (Open Method of Coordination)» Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας (ECTS, ECVET, EQF, Europass, ENQA, ENQAVET, EQAR, NARIC, Eurydice, Euroguidance etc.) Υποστήριξη του διαλόγου με Φορείς ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία Διεθνής διάσταση: Υποστήριξη του διαλόγου με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς

8 Αλλαγές – καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ (1/2)
Έμφαση στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στον αντίκτυπο στα ιδρύματα/οργανισμούς/συστήματα Πλήρης κατάργηση της διαδικασίας χορήγησης ατομικών υποτροφιών – όλες οι αιτήσεις, για όλες τις δράσεις, υποβάλλονται από το ίδρυμα/οργανισμό Κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα – κοινοί κανονισμοί συμμετοχής για όλους του τομείς Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας Προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων/οργανισμών από τρίτες χώρες

9 Αλλαγές – καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ (2/2)
Σχεδόν πλήρης κατάργηση επιχορηγήσεων με βάση τα πραγματικά έξοδα (εκτός στη περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες) – εισαγωγή των unit costs Ηλεκτρονική υποβολή όλων των προτάσεων – κατάργηση της υποβολής εντύπων – αιτήσεις φιλικές προς το χρήστη – μια ημερομηνία υποβολής κάθε χρόνο (εκτός από τον Τομέα της Νεολαίας που θα υπάρχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες) Εισαγωγή διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων που θα υποστηρίζουν όλη τη διάρκεια ζωής των σχεδίων

10 Αποκεντρωμένες Δράσεις
Διαχείριση από τις Εθνικές Υπηρεσίες. Στην Κύπρο: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Οργανισμός Νεολαίας (για τον τομέα της Νεολαίας) ΚΑ1 – Κινητικότητα ατόμων για σκοπούς Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης (σε όλους τους Τομείς) ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις (σε όλους τους Τομείς) ΚΑ3 – Διαρθρωμένος Διάλογος (στον Τομέα της Νεολαίας)

11 Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Προτεραιότητες και στόχοι
Μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Βελτίωση της επιτυχούς απόκτησης βασικών δεξιοτήτων Βελτίωση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού Αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται Εκσυγχρονισμός και διεθνοποίηση των σχολείων και των συστημάτων της σχολικής εκπαίδευσης Κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των χωρών με διαφορετική κουλτούρα

12 Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης
Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

13 Σχολική Εκπαίδευση Κινητικότητα προσωπικού
Το Erasmus+ χρηματοδοτεί σχολικά ιδρύματα για μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού των, η οποία: είναι ενταγμένη στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του σχολείου (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση) ανταποκρίνεται σε σαφώς καθορισμένες ανάγκες ανάπτυξης του προσωπικού του σχολείου συνοδεύεται με κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης των συμμετεχόντων διασφαλίζει την κατάλληλη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού διασφαλίζει τη διάδοση και την ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εντός του σχολείου Η αίτηση υποβάλλεται από το σχολείο

14 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (1/2)
Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης αποτελεί τη στρατηγική του σχολείου για ανάπτυξη και διεθνοποίηση, το οποίο υποβάλλεται στα πλαίσια της αίτησης για κινητικότητα του προσωπικού του. Σ’ αυτό, το σχολείο καλείται να περιγράψει: τις ανάγκες του όσον αφορά την ποιοτική ανάπτυξη και διεθνοποίηση του τους βασικούς τομείς ανάπτυξης που επιδιώκει (πχ. διευθυντικές ικανότητες, ικανότητες προσωπικού, νέοι μέθοδοι διδασκαλίας ή εργαλεία, ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, προγράμματα σπουδών, διοργάνωση της διδασκαλίας και μάθησης)

15 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (2/2)
Περιγράφει ακόμα: τα σχέδια του σχολείου για δραστηριότητες ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας και πώς αυτές θα καλύψουν τις εντοπισμένες ανάγκες την επίδραση που αναμένεται να έχουν οι προτεινόμενες δραστηριότητες στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο προσωπικό και γενικότερα στο σχολείο τον τρόπο που το σχολείο θα ενσωματώσει τις ικανότητες και εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική του κατά πόσον το σχολείο θα χρησιμοποιήσει το eTwinning σε συνδυασμό με το σχέδιο κινητικότητας

16 Κινητικότητα προσωπικού στη Σχολική Εκπαίδευση
Ένα σχέδιο κινητικότητας (ενός σχολείου) μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω δραστηριότητες: Ι) Κατάρτιση προσωπικού α) συμμετοχή σε σεμινάρια/δομημένη σειρά μαθημάτων (structured courses) β) σκιώδης εργασία, παρακολούθηση (job shadowing/observation) - σε εταιρικό σχολείο ή άλλο σχετικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στη σχολική εκπαίδευση ΙΙ) Ανάθεση διδασκαλίας (teaching assignment) Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς να διδάξουν σε ένα εταιρικό σχολείο στο εξωτερικό

17 Κινητικότητα Προσωπικού Ο ρόλος των εταίρων
Applicant organisatiοn: ο αιτητής είναι το σχολείο που ετοιμάζει και υποβάλλει την αίτηση για σχέδιο κινητικότητας, υπογράφει τη συμφωνία χρηματοδότησης, και διαχειρίζεται το κονδύλι. Επιλέγει το προσωπικό και είναι υπεύθυνο για την αποστολή (sending) του προσωπικού και φροντίζει την παρακολούθηση, αναγνώριση προσόντων και υποβάλλει εκθέσεις Receiving organisation: ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι α) course provider (προσφέρει σπουδές/κατάρτιση με βάση πρόγραμμα σπουδών/κατάρτισης) b) partner school (για διδασκαλία ή job shadowing). Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται συμφωνία μεταξύ των οργανισμών αποστολής και υποδοχής 17

18 Κινητικότητα προσωπικού Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση προς το ίδρυμα-δικαιούχο περιλαμβάνει οργανωτικά έξοδα (350 € ανά συμμετέχοντα), ταξιδιωτικά έξοδα (για κάθε συμμετέχοντα με βάση την απόσταση), έξοδα διαβίωσης (για κάθε συμμετέχοντα ανάλογα με το κόστος ζωής της χώρας προορισμού) και δίδακτρα (αν υφίστανται - 70 € ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα, με ανώτατο ποσό τα 700 €) Όλα τα έξοδα χορηγούνται στη βάση μοναδιαίου κόστους – πλήρης κατάργηση της επιχορήγησης με βάση το πραγματικό κόστος (αποδείξεις) – απαιτούνται μόνο αποδεικτικά για την πραγματοποίηση της κινητικότητας

19 Κινητικότητα προσωπικού Διάρκεια σχεδίων - χρονοδιαγράμματα
Διάρκεια σχεδίου: 1 ή 2 χρόνια (συνιστάται ο 1 χρόνος) Διάρκεια κάθε κινητικότητας: 2 ημέρες - 2 μήνες (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) Συμμετέχοντες: εκπαιδευτικοί και διευθυντικό προσωπικό Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2014:17 Μαρτίου 2014, 12:00 μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών Έναρξη δραστηριοτήτων: Μετά την 1η Ιουλίου του ιδίου χρόνου 19

20 Κινητικότητα προσωπικού Υποβολή αίτησης (1/2)
Επιλέξιμα Ιδρύματα: Όλα τα ιδρύματα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάουν αίτηση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση στα πλαίσια κάθε πρόσκλησης για αιτήσεις (για μία ή περισσότερες κινητικότητες) – μια πρόσκληση κάθε χρόνο Η αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά - αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν γίνονται αποδεκτές Η εξεύρεση εταίρων και η επιλογή συμμετεχόντων μπορούν να γίνουν μετά την υποβολή της αίτησης αλλά πριν την κινητικότητα

21 Κινητικότητα προσωπικού Υποβολή αίτησης (2/2)
Για να υποβάλει αίτηση ένα σχολείο πρέπει να έχει πρόσβαση στο URF (Unique Registration Facility) Απαιτείται ECAS (European Commission Authentication Service) account και μετά PIC (personal identification code – 9 digits) Στο URF χρειάζεται να υποβληθούν (upload): Legal entity form (δεν ισχύει για δημόσια σχολεία) Financial identification form (από τις Σχολικές Εφορείες) Financial capacity documents, για αιτούμενο ποσό πάνω από 60,000 euro (δεν ισχύει για δημόσια σχολεία) Οδηγίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες της ΕΕ (URF Manual) και του ΙΔΕΠ Όνομα ιδρύματος: όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ – τυποποίηση ονομάτων δημόσιων σχολείων σύμφωνα με το Ρομανικό αλφάβητο 21

22 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στη Σχολική Εκπαίδευση

23 Βασική Δράση 2: Επιχορηγούμενα Σχέδια Συνεργασίας στη Σχολική Εκπαίδευση
Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships) μεταξύ σχολείων (σχολικές συμπράξεις) μεταξύ σχολείων και ιδρυμάτων/οργανισμών άλλων τομέων, με ενδιαφέρον στη Σχολική Εκπαίδευση (διατομεακές συμπράξεις) - δίνεται προτεραιότητα μεταξύ τοπικών/περιφερειακών Εκπαιδευτικών Αρχών με τη συμπερίληψη σχολείων και άλλων σχετικών οργανισμών της περιφέρειας (περιφερειακές συμπράξεις – θεωρούνται διατομεακές) Για όλα τα είδη συμπράξεων απαιτείται Ευρωπαϊκή συνεργασία

24 Στρατηγικές Συμπράξεις Προτεραιότητες Πολιτικής για το 2014
Στρατηγικές Συμπράξεις Προτεραιότητες Πολιτικής για το 2014 Ι. Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των νέων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ΙΙ. Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των νέων με χαμηλές βασικές δεξιότητες, στην ανάγνωση και τη γραφή, τα Μαθηματικά και την επιστήμη ΙΙΙ. Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και προσιτών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας IV. Αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των διδακτικών επαγγελμάτων

25 Στρατηγικές Συμπράξεις Συμμετέχουσες χώρες
Στρατηγικές Συμπράξεις Συμμετέχουσες χώρες Στις Στρατηγικές Συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν χώρες του προγράμματος (Ευρωπαϊκές, υποψήφιες και χώρες του ΕΟΧ) και χώρες εταίροι (τρίτες χώρες) Μόνο Ιδρύματα από χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν πρόταση (ως συντονιστές) Μπορεί να συμμετέχει και ίδρυμα από χώρα εταίρο, αν η συμμετοχή του κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στη σύμπραξη (essential added value). Σε περίπτωση που αυτό το κριτήριο δεν πληρείται, τότε το σχέδιο δεν θα ληφθεί υπόψη για επιλογή.

26 Στρατηγικές Συμπράξεις Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων (1/2)
Στρατηγικές Συμπράξεις Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων (1/2) Διατομεακές Στρατηγικές Συμπράξεις: είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιτρέπεται η συμμετοχή περισσοτέρων του ενός ιδρυμάτων/οργανισμών από μια χώρα Στρατηγικές Συμπράξεις που εμπλέκονται μόνο σχολεία: μπορούν να συμμετάσχουν δύο ή περισσότερα σχολεία από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιτρέπεται η συμμετοχή περισσοτέρων του ενός σχολείων από μια χώρα Σημ.: Θα εγκρίνονται όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν σε μια Σύμπραξη

27 Στρατηγικές Συμπράξεις Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων (2/2)
Στρατηγικές Συμπράξεις Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων (2/2) Στρατηγικές Συμπράξεις που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών/περιφερειακών Σχολικών Αρχών: αυτά τα σχέδια θα πρέπει να εμπλέκουν τουλάχιστον δύο τοπικές/περιφερειακές σχολικές αρχές από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Επιπλέον της σχολικής αρχής, σε κάθε χώρα η σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: - ένα σχολείο - ένα τοπικό οργανισμό ενεργό σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή στην αγορά εργασίας

28 Στρατηγικές Συμπράξεις Πιθανοί εταίροι σε διατομεακές Συμπράξεις
Στρατηγικές Συμπράξεις Πιθανοί εταίροι σε διατομεακές Συμπράξεις Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης Σχολεία (Δημόσια – Ιδιωτικά) Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης Μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας Δημόσιοι τοπικοί ή περιφερειακοί φορείς Ερευνητικά και επιμορφωτικά κέντρα Πολιτιστικοί οργανισμοί Φορείς πιστοποίησης προσόντων Συμβουλευτικοί φορείς Οργανισμοί νεότητας Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός δραστηριοποιείται σε πεδίο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και μπορεί να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του σχεδίου

29 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση
Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση Διάρκεια σχεδίου: 2 ή 3 χρόνια Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης (Δηλώνεται ο ΕΦ της χώρας του) Προθεσμία υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2014: 30 Απριλίου 2014, 12:00 μμ (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος συμπράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2014 : Έναρξη 1η Σεπτεμβρίου 2014, ολοκλήρωση το αργότερο την 30η Αυγούστου 2017

30 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί (1/2)
Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί (1/2) Οι στρατηγικές συμπράξεις κυμαίνονται από απλά έως αρκετά εξελιγμένα και μεγάλης κλίμακας σχέδια με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα διάφορα είδη σχεδίων θα ποικίλουν κατ’ ανάγκη ανάλογα. Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού στοιχείων κόστους (cost items) από τα οποία οι αιτούντες θα επιλέξουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν

31 Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί (2/2)
Στρατηγικές Συμπράξεις Οικονομικοί κανονισμοί (2/2) Κατηγορίες κόστους για όλες τις συμπράξεις: Project management and implementation Transnational project meetings Κατηγορίες κόστους για συμπράξεις με ουσιώδη αποτελέσματα/ προϊόντα (intellectual outputs), διάδοση ή ενσωματωμένη διδασκαλία, κατάρτιση και δραστηριότητες μάθησης Intellectual outputs/products Multiplier events Transnational training, teaching and learning activities Επιπρόσθετες κατηγορίες κόστους: Exceptional costs Special needs costs

32 Στρατηγικές Συμπράξεις Επιχορήγηση (1/3)
Στρατηγικές Συμπράξεις Επιχορήγηση (1/3) Project Management and implementation Μοναδιαίο κόστος ανά ίδρυμα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους : 500€ και 250€ αντίστοιχα) Transnational project meetings Μοναδιαίο κόστος που περιλαμβάνει ταξιδιωτικά και διαβίωση ανά συμμετέχοντα (575€ για αποστάσεις μέχρι 2000km και 760€ για μεγαλύτερες) – μαθητές δεν συμμετέχουν Intellectual outputs Μοναδιαίο κόστος προσωπικού ανά ημέρα, το οποίο βασίζεται στην κατηγορία του προσωπικού καθώς και στη χώρα προέλευσής του, για ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων, παιδαγωγικού υλικού, Open Educational Resources, εργαλεία, αναλύσεις, μελέτες κλπ.

33 Στρατηγικές Συμπράξεις Επιχορήγηση (2/3)
Στρατηγικές Συμπράξεις Επιχορήγηση (2/3) Multiplier events Κόστος για διοργάνωση συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων για διάδοση των intellectual outputs, αν υπάρχουν. Μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων, 100€ για κάθε τοπικό συμμετέχοντα και 200€ για κάθε διεθνή. Transnational training, teaching and learning activities Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών (5 μέρες έως 2 μήνες) με συνοδεία εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας των μαθητών. Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε εταιρικό σχολείο (2-12 μήνες). Ηλικία: 14 ετών και άνω. Μικρής διάρκειας κινητικότητα προσωπικού για κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού (5 μέρες έως 2 μήνες) Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα προσωπικού για αναθέσεις διδασκαλίας ή κατάρτισης – teaching or training assignments (2-12 μήνες)

34 Στρατηγικές Συμπράξεις Επιχορήγηση (3/3)
Στρατηγικές Συμπράξεις Επιχορήγηση (3/3) Exceptional costs Συνεισφορά (75%) σε πραγματικά έξοδα για υπεργολαβίες ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους οργανισμούς. Μπορεί να αφορά την αγορά εξοπλισμού απαραίτητου για το σχέδιο (όχι γραφειακού) Special needs support Επιπρόσθετο κόστος άμεσα συνδεδεμένα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες - επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών

35 Στρατηγικές Συμπράξεις Υποβολή αίτησης
Στρατηγικές Συμπράξεις Υποβολή αίτησης Ι. Εξεύρεση εταίρων: Δεν επιχορηγούνται προπαρασκευαστικές επισκέψεις για προετοιμασία πρότασης. Η πλατφόρμα “eTwinning” θα χρησιμοποιηθεί για εξεύρεση εταίρων στη σχολική εκπαίδευση ΙΙ. Εγγραφή στην πύλη συμμετεχόντων: στο Unique Registration Facility (URF) της Πύλης συμμετεχόντων της ΕΕ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο οργανισμός παίρνει ένα μοναδικό αριθμό (Personal Identification Code – PIC) που θα χρησιμοποιείται για όλες τις αιτήσεις του ΙII. Συμπλήρωση της αίτησης Από το συντονιστικό ίδρυμα με τη συμβολή των εταίρων. Συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα IV. Υποβολή της αίτησης: Το συντονιστικό ίδρυμα εκ μέρους όλων των εταίρων υποβάλλει την αίτηση (συνοδευόμενη με τα απαραίτητα έντυπα) ηλεκτρονικά δηλώνοντας τον ΕΦ του.

36 Στρατηγικές Συμπράξεις Σύναψη συμφωνίας και χρηματοδότηση (1/2)
Στρατηγικές Συμπράξεις Σύναψη συμφωνίας και χρηματοδότηση (1/2) α) Διατομεακές Στρατηγικές Συμπράξεις Ο Εθνικός Φορέας συνάπτει συμφωνία χρηματοδότησης μόνο με το συντονιστικό ίδρυμα. Το συντονιστικό ίδρυμα θα συνάψει συμφωνίες με τους εταίρους του Ο ΕΦ μεταφέρει το ποσό της επιχορήγησης στο συντονιστικό ίδρυμα, το οποίο το διαχειρίζεται και έχει την ευθύνη υποβολής απολογισμού Το συντονιστικό ίδρυμα μεταφέρει το ποσό επιχορήγησης που αναλογεί στους εταίρους του

37 Στρατηγικές Συμπράξεις Σύναψη συμφωνίας και χρηματοδότηση (2/2)
Στρατηγικές Συμπράξεις Σύναψη συμφωνίας και χρηματοδότηση (2/2) β) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων μόνο Ο Εθνικός Φορέας συνάπτει συμφωνία χρηματοδότησης με τα σχολεία που βρίσκονται στη χώρα του Ο ΕΦ μεταφέρει το ποσό της επιχορήγησης στα σχολεία που βρίσκονται στη χώρα του Το συντονιστικό σχολείο έχει την ευθύνη υποβολής της τελικής έκθεσης (ως προς το περιεχόμενο) Το κάθε σχολείο της σύμπραξης (συντονιστικό και εταίροι) θα υποβάλει οικονομικό απολογισμό στον Εθνικό του Φορέα.

38 eTwinning Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος το eTwinning θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο, με υποστήριξη στο Πρόγραμμα παρέχοντας: πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης βελτιωμένα εργαλεία για εξεύρεση εταίρων περισσότερες και βελτιωμένες παρουσιάσεις παραδειγμάτων καλής πρακτικής π.χ. videos, interviews κλπ. αναφορές σε χρήσιμες πηγές πληροφοριών (databases, OER) Ακόμα: Θα επιτρέπεται η χρήση του eTwinning από Ιδρύματα κατάρτισης Εκπαιδευτικών, όπως π.χ. το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και από στελέχη της Σχολικής Εκπαίδευσης, όπως επιθεωρητές, σύμβουλοι Θα επεκταθεί η συμμετοχή και σε σχολεία τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρέχει ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης μιας σύμπραξης

39 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις;
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις;


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google