Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπολογισμός επιπέδου οικονομικής βιωσιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπολογισμός επιπέδου οικονομικής βιωσιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπολογισμός επιπέδου οικονομικής βιωσιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης
Η περίπτωση του βαμβακιού

2 Απαραίτητα δεδομένα Αριθμός καλλιεργούμενων στρεμμάτων
Τεκμαρτό ενοίκιο Αξία καλλιεργούμενης γης Παραγωγή ανά στρέμμα Τιμή προϊόντος Ώρες εργασίας Τεκμαρτή αμοιβή εργασίας Επιδοτήσεις

3 Στοιχεία μεταβλητού κόστους
Αξία σπόρων (€/στρ) Αξία λιπασμάτων(€/στρ) Αξία φυτοφαρμάκων (€/στρ) Αξία καυσίμων(€/στρ) Αξία ηλεκτρικού ρεύματος (€/στρ) Δαπάνες ξένης μηχανικής εργασίας (€/στρ)

4 Στοιχεία σταθερού κόστους
Ελκυστήρας Πλατφόρμα Άροτρο Σπαρτική Δισκοσβάρνα Λιπασματοδιανομέας Ψεκαστικό Σκαλιστήρι Στελεχοκόπτης Αντλητικό Καρούλι Αποθήκη

5 Υπολογισμός απόσβεσης-υπολειμματικής αξίας
Απόσβεση: Αξία αντικατάστασης / έτη ωφέλιμης ζωής Παράδειγμα Γεωργικός Ελκυστήρας: € / 12έτη=2.500 Υπολειμματική αξία: Αρχική αξία – Απόσβεση Γ.Ε.: € – 2.500€ = €

6 Μέσο επενδυμένο κεφάλαιο (ΜΕΚ)
Υπολογισμός: Μέσος όρος εξοπλισμού και κατασκευών ΜΕΚ = (Αρχική αξία + υπολειμματική αξία) / 2 Παράδειγμα: Γεωργικός ελκυστήρας, Πλατφόρμα ΜΕΚ:( )/2+( )/2=31.625€

7 ΜΕΚ εκμετάλλευσης Υπολογισμός ΜΕΚ + αξία ιδιόκτητης γης Παράδειγμα
ΜΕΚ + 146στρ Χ 1.200€/στρ = ΜΕΚ €

8 Συντήρηση Υπολογισμός ΜΕΚ Χ 3% Παράδειγμα: 31.625€ Χ 3% = 948,75€

9 Ασφάλιση Υπολογισμός ΜΕΚ Χ 0,12% Παράδειγμα: 31.625€ Χ 0,12% = 37,95€

10 Τόκος παγίου κεφαλαίου
Υπολογισμός ΜΕΚ Χ Τρέχον επιτόκιο Παράδειγμα 31.625€ Χ 7,2% = 2.277€

11 Τόκος συντήρησης & ασφαλίστρων
Υπολογισμός (Συντήρηση + Ασφάλιση) Χ Τόκος Κυκλοφορούντος Κεφαλαίου (6,57%) για 6 μήνες Παράδειγμα [(948,75€ + 37,95€) Χ 6,57%] / 2 = 32,41€

12 Γεωργοοικονομικοί δείκτες
Πίνακας : Βιομηχανικά φυτά Βαμβάκι Μηχ/γής Ξηρικός Ποτιστικό α) Μεταβλητές δαπάνες (ΕΥΡΩ/στρέμ.) 1 Σπόροι 2 Λιπάσματα 15,00 42,00 3 Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 4 Μηχανική συλλογή (ποσοστό % της αξίας παραγωγής) 25,00 5 Διάφορα (αρδευτ. τέλη κλπ.) 1,60 12,70 6 Δαπάνες εμπορίας (6% επί της αξίας παραγωγής που διατίθενται στην αγορά) β) Απαιτήσεις σε εργασία (Ώρες/στρέμ.) Ανθρ. Μηχαν. Ξηρικές καλλιέργειες 10 2,8 Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα 14 Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση & κατάκλυση ή καταιονισμό 15 9 Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση & καρούλι 12 Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση & σταγόνες 11 Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες γ) Παραγωγή : (κιλά/στρέμ.) Ορεινών περιοχών 3/3 Μειονεκτικών περιοχών 3/4 ή 3/5 120 Δυναμικών περιοχών 140 Ποτιστικές καλλιέργειες 220 με κατάκλυση ή καταιονισμό 280 320 Ποτιστικές καλλιέργειες με 250 σταγόνες 350 δ) Τιμές προϊόντων (ΕΥΡΩ/κιλό) 0,40

13 Κόστος εργασίας Υπολογισμός
Ώρες εργασίας/στρ Χ αριθμό στρ Χ αξία ωρομισθίου Ωρομίσθιο: 26,18€ / 8 ώρες= 3,2725 €/h Παράδειγμα 12h Χ 146στρ Χ 3,2725 €/h = 5.733,42€

14 Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας
1 Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση ενός εργαζόμενου. Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θεωρείται ότι 1 ΜΑΕ αντιστοιχεί σε ώρες απασχόλησης

15 Οικογενειακό Γεωργικό Εισόδημα (ΟΓΕ)
ΟΓΕ = Ακαθάριστη Πρόσοδος – Κόστος Παραγωγής

16 Δείκτης οικονομικής βιωσιμότητας
ΟΓΕ / ΜΑΕ Επίπεδα βιωσιμότητας α.1 Bιώσιμες ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις (1ο Επίπεδο) Βιώσιμη ανταγωνιστική νοείται η εκμετάλλευση, στην οποία οι επιδοτήσεις συμμετέχουν μέχρι ποσοστό 20%, στο σχηματισμό του ΟΓΕ. α.2 Bιώσιμες μη ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις (2ο Επίπεδο) Βιώσιμη μη ανταγωνιστική νοείται η γεωργική εκμετάλλευση, στην οποία οι επιδοτήσεις συμμετέχουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, στο σχηματισμό του ΟΓΕ.

17 Δείκτης οικονομικής βιωσιμότητας (συν.)
β. Εκμεταλλεύσεις εν δυνάμει βιώσιμες ( 3οΕπίπεδο) β.1 Αυτές που χρησιμοποιούν οικογενειακή εργασία από 0,5 έως 0.99 Μ.Α.Ε., αλλά αποδίδουν ΟΓΕ, ανά χρησιμοποιούμενη οικογενειακή Μ.Α.Ε., πάνω από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, και β.2 Αυτές που χρησιμοποιούν οικογενειακή εργασία μεγαλύτερη ή ίση της 1 Μ.Α.Ε., αλλά αποδίδουν ΟΓΕ, ανά χρησιμοποιούμενη οικογενειακή Μ.Α.Ε., μεταξύ του 50% και του 100% του εισοδήματος αναφοράς.

18 Δείκτης οικονομικής βιωσιμότητας (συν.)
Φθίνουσες εκμεταλλεύσεις με ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης (4ο Επίπεδο) γ.1 Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιμοποιούμενη οικογενειακή ΜΑΕ μεταξύ του 50% και 100% του εισοδήματος αναφοράς και χρησιμοποιεί από ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας. γ.2 Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιμοποιούμενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας πάνω από το 100% του εισοδήματος αναφοράς και χρησιμοποιεί λιγότερες των 0.5 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας. γ.3 Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιμοποιούμενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας μικρότερο του 50% του εισοδήματος αναφοράς και χρησιμοποιεί περισσότερες της 1 ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας.

19 Στοιχεία εκμετάλλευσης
Ιδιόκτητη έκταση: 146 στρ. Τεκμαρτό ενοίκιο εδάφους: 50€/στρ Αξία γης: 1.200€/στρ Παραγωγή: 350Kgr/στρ Τιμή προϊόντος: 0,5€/kgr Επιτόκιο παγίου κεφαλαίου 7,2% Επιτόκιο κυκλοφορούντος κεφαλαίου 6,57% ΕΛΓΑ (3% επί της αξίας παραγωγής)

20 Στοιχεία εκμετάλλευσης (συν.)
Λιπάσματα 15 €/στρ Φυτοφάρμακα 17 €/στρ Καύσιμα και λιπαντικά ελκυστήρα Κόστος συλλογής 25€/στρ Κόστος άρδευσης

21 Επιμέρους υπολογισμοί
Τύποι υπολ. δαπάνης λειτουργίας Γεωργ. Μηχανημάτων 1 Γεωργ. ελκυστήρας : 0,11xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή πετρελ./λίτρο 2 Πετρελαιοκινητήρας : 0,20xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή πετρελ./λίτρο 3 Ηλεκτροκινητήρας : 0,73xHPxΩρ. λειτουργ.x Τιμή ηλεκτρ. KWH 4 Βενζινοκίνητο αγρ. αυτοκ. 0,85xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή βενζ./λιτρο 5 Πετρελαιοκίνητο αγρ. αυτκ. : 0,50xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή πετρελ./λιτρο

22 Κατάκλιση ή καταιονισμό
Απαιτήσεις σε εργασία μηχανημάτων κατά φάση εργασίας : (Ώρες / στρεμ.) Σπορείο Πρ/σία εδάφους Σπορά ή Φυτεία Λιπάνσεις Σκαλίσματα Ραντισμα Ποτίσματα με άντληση Συλλογή Μεταφορές Σύνολο Ξηρικά Ποτιστικά σύνολο Κατάκλιση ή καταιον. Σταγόνες Με βαρύτητα Κατάκλιση ή καταιονισμό 1. Σιτιρά 1.1 Καλαμπόκι ποτ. (καρπός) 1,9 0,1 0,2 0,4 5,5 7,5 0,3 3,5 9,0 11,0 1.2 Ρύζι 4,6 1.3 Χειμερινα σιτηρά ξηρικά 0,8 1,5 2. Βιομηχανικά φυτά 2.1 Βαμβάκι μηχ/γής ξηρικό 1,8 2,8 2.2 Βαμβάκι μηχ/γής ποτιστικό 0,5 5,0 7,0 4,0

23 Καύσιμα – λιπαντικά ελκυστήρα
Τύπος υπολογισμού 0,11xHPxΩρ. λειτουργ.x τιμή πετρελ./λίτρο 0,11 Χ 100hp X (3,7h Χ 146στρ) Χ 1€/lt = 5.942,2€

24 Κόστος άρδευσης Τύπος υπολογισμού 0,73xHPxΩρ. λειτουργ.x Τιμή KWH
0,73 Χ 40Hp Χ (9h X 146στρ.) Χ 0,06412 = 2.460,2€


Κατέβασμα ppt "Υπολογισμός επιπέδου οικονομικής βιωσιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google