Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι Ενότητα 1: Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Eπικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι
ΣΤ΄ Εξάμηνο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

3 Διαμόρφωση της πολιτικής
Πολιτική είναι ένα σύστημα γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα διοικητικά στελέχη για τη λήψη των αποφάσεών τους. Κανόνες πολιτικής εισάγονται και ισχύουν σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

4 Παραδείγματα Στον τομέα μάρκετινγκ Μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόζει την πολιτική της πώλησης σε σταθερές τιμές. Η πώληση προϊόντων σε τιμές όχι χαμηλότερες από τις τιμές των ανταγωνιστών. Στον τομέα παραγωγής Η επιχείρηση κατασκευάζει η ίδια όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του προϊόντος της. Ακολουθεί την πολιτική της ανάθεσης της κατασκευής ορισμένων εξαρτημάτων της σε άλλες επιχειρήσεις

5 Χρηματοδότηση. Εισφορά χρηματικών κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες (παλαιούς και νέους). Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Διοίκηση προσωπικού (Θέματα επιλογής, εκπαίδευσης και αμοιβών των υπαλλήλων και στελεχών της επιχείρησης) Πρόσληψη νέων προσώπων ύστερα από προσεκτική και λεπτομερειακή δοκιμασία. Πολιτική που αποσκοπεί στο μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό των απολύσεων, λόγω ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας. Πρόσληψη προσωπικού χωρίς πολλές διατυπώσεις και απόλυση των ακατάλληλων ατόμων μετά από μία σχετικά βραχυχρόνια δοκιμαστική προσπάθεια. Πλήρωση των κενών θέσεων μίας επιχείρησης μέσω εσωτερικής μετακίνησης.

6 Βασικοί τύποι προγραμμάτων
Βασικοί τύποι προγραμμάτων είναι: Oι στρατηγικές Οι πολιτικές Τα «προγράμματα – έργα» Οι διαδικασίες Οι κανόνες (ή κανονισμοί)

7 Στρατηγική Αναφέρεται σε ευρύτερης σημασίας αποφάσεις και ενέργειες, που σχετίζονται με την εξασφάλιση της επιβίωσης της επιχείρησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστική της υπεροχή έναντι των άλλων ομοειδών επιχειρήσεων Η επιχειρηματική στρατηγική επηρεάζεται δραστικά από τις αλλαγές που σημειώνονται στο κοινωνικό περιβάλλον και ιδιαίτερα από τη διαρκή και ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Η επιχειρηματική στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες.

8 Πολιτικές Οι πολιτικές αποτελούν επίσης προγράμματα κατά το ότι, ως γενικές κατευθύνσεις, καθοδηγούν τη σκέψη των διοικητικών στελεχών κατά τη λήψη των αποφάσεων.

9 Το πρόγραμμα – έργο (project management)
Ένα πρόγραμμα αυτού του τύπου, για να ολοκληρωθεί προϋποθέτει την κατάρτιση πολλών επιμέρους προγραμμάτων στήριξης. Παράδειγμα Εφαρμογή και προώθηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες.

10 Οι διαδικασίες Έχουν σαν αποστολή να εξασφαλίσουν την αλληλουχία και την απρόσκοπτη ροή των επί μέρους ενεργειών, που απαιτούνται σε ένα πρόγραμμα. Τα προγράμματα διαδικασιών είναι απλές οδηγίες, περιγραφικές της σειράς και του χρόνου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων.

11 Οι κανόνες Οι κανόνες, ή κανονισμοί, έχουν σαν αποστολή να προσδιορίσουν και να επισημάνουν κατά τρόπο σαφή και αναμφισβήτητο, τι επιβάλλεται να κάνει ένας εργαζόμενους και τι όχι. Οι κανόνες δεν αφήνουν κατά την εφαρμογή τους διακριτική ευχέρεια, όπως οι πολιτικές. Επίσης, προσδιορίζουν συμπεριφορά χωρίς να χρειάζεται να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στο χρόνο. Π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος.

12 Κατηγορίες προγραμμάτων από άποψη χρόνου
Από άποψης χρονικής διάρκειας τα προγράμματα διακρίνονται σε: Mακροχρόνια προγράμματα Βραχυχρόνια προγράμματα Τα δύο προγράμματα βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης.

13 Μακροχρόνια προγράμματα
Τα μακροχρόνια προγράμματα, ονομαζόμενα και ως στρατηγικά, έχουν ως προορισμό να διευκολύνουν την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Οι περιοχές που συνήθως καλύπτουν τα μακροχρόνια προγράμματα είναι συνήθως: η μεγάλη επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η μακροχρόνια εκπαίδευση στελεχών της επιχείρησης προκειμένου να καταλάβουν υψηλές θέσεις μελλοντικά κ.λ.π.

14 Βραχυχρόνια προγράμματα
Βραχυχρόνια ή λειτουργικά, ονομάζονται τα προγράμματα που καταρτίζονται για σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα. Στην πράξη, βραχυχρόνια ονομάζονται τα προγράμματα που καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Δεν αποκλείεται όμως η κατάρτιση προγραμμάτων ακόμη μικρότερης διάρκειας. Τέτοια προγράμματα είναι τα εξαμηνιαία, τα μηνιαία και τα εβδομαδιαία προγράμματα.

15 Βασικοί τύποι προγραμμάτων
Τα προγράμματα εκτέλεσης έργων Οι προϋπολογισμοί

16 Α. Τα προγράμματα εκτέλεσης έργων
Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν: Tα βασικά στάδια τα οποία θα ακολουθήσει ο οργανισμός για την ολοκλήρωση του έργου. Τον υπεύθυνο για την εκτέλεση κάθε σταδίου Τη σειρά και το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση κάθε σταδίου. Τα προγράμματα αυτά συνήθως συνοδεύονται και από αντίστοιχους προϋπολογισμούς δαπανών. Β. Τα επιμέρους σχέδια ή υποπρογράμματα, αποτελούν τα συστατικά των παραπάνω προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.

17 Β. Οι προϋπολογισμοί Προϋπολογισμός είναι η κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα χρηματικά κεφάλαια, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας σύνθετης, κατά κανόνα δραστηριότητας του οργανισμού. Οι προϋπολογισμοί λειτουργούν κυρίως ως μηχανισμοί ελέγχου της οικονομικότητας των διαφόρων δραστηριοτήτων.

18 Ελαστικότητα των προγραμμάτων
Τα προγράμματα επιβάλλεται να είναι κατά το δυνατό ελαστικά, δηλ. ευέλικτα, αναπροσαρμόσιμα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση τουλάχιστον των πιθανότερων και των σπουδαιότερων περιβαλλοντικών αλλαγών. Παράδειγμα Μια τουριστική επιχείρηση θα μπορούσε να εκμισθώσει τα μεταφορικά της μέσα (πούλμαν) για τη διενέργεια άλλου είδους μεταφορών, σε περίπτωση απρόβλεπτης πτώσης της τουριστικής κίνησης.

19 Ο προγραμματισμός και τα επίπεδα διοίκησης
Τα ανώτατα κλιμάκια ασχολούνται με το στρατηγικό προγραμματισμό, ενώ οι managers των μεσαίων κλιμακίων ασχολούνται με την κατάρτιση των λειτουργικών προγραμμάτων.

20

21 Η σημασία του προγραμματισμού
Καθορίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς δράσης μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Επιλέγει, μελετά, και ιεραρχεί τις απαραίτητες για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών σκοπών ενέργειες και εξασφαλίζει τα αναγκαία και κατάλληλα μέσα για την πραγματοποίησή τους.

22 Εξασφαλίζει την κατάλληλη οργάνωση, συντονισμό, και έλεγχο των ενεργειών μέσα στα πλαίσια μίας στρατηγικής με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Παρέχει τη γνώση της διαδικασίας των ενεργειών κι έτσι αποφεύγονται σπασμωδικές κινήσεις ή αυτοσχέδιες ενέργειες. Εξασφαλίζει σταθερή πορεία δράσης χωρίς παρεκκλίσεις, κατ κατεύθυνση σε άγνωστους και επικίνδυνους δρόμους.

23 Προβλέπει τις τυχόν δυσκολίες και προβλήματα που θα παρουσιαστούν κι έτσι υπάρχει μέριμνα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Προσαρμόζει τους στόχους ανάλογα με τις δυνατότητες, τα διαθέσιμα μέσα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος και έτσι δεν επιδιώκονται ανέφικτες λύσεις. Αξιολογεί τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες, διορθώνει τις τυχόν αποκλίσεις και χαράσσει την καινούρια πορεία.

24

25 Η προετοιμασία, κατάρτιση, εφαρμογή, και αξιολόγηση προγραμμάτων
Προετοιμασία σημαίνει προπαρασκευή γι΄ αυτό που θα γίνει. Κατάρτιση, σημαίνει προδιαγραφή αυτού που θα γίνει με βάση την προετοιμασία. Εφαρμογή σημαίνει υλοποίηση του προγράμματος. Αξιολόγηση σημαίνει έλεγχος.

26

27 Bιβλιογραφία Μαγνήσαλης, Κ. (1995). Ο Προγραμματισμός στις Δημόσιες Σχέσεις, Interbooks. Ξύγγη, Μ. (2006). Δημόσιες Σχέσεις- Προγραμματισμός & Σωστή Επικοινωνία με το κοινό σας, εκδ. Προπομπός. Φλώρος Χρ. (1993) Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων.

28 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

29 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. διαθέσιμο με άδεια CC-BY Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

30 Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

31 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Επικοινωνιακός Προγραμματισμός Ι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google