Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ A’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ A’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ A’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ A’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΞΥΛΙΑΣ ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. KGS DEVELOPMENT A.E.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ.ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ EΞΕ Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤ. Η ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» Ζ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

3 A. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η ισχύουσα Νομοθεσία για την βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, με έμφαση σε ορισμένα κρίσιμα θέματα. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και η σχέση τους με τις δράσεις βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης Η εξοικονόμηση ενέργειας στην λειτουργία των δημοσίων κτιρίων-εγκαταστάσεων και των δημοσίων χώρων Ευαισθητοποίηση των πολιτών, των δημοτικών υπαλλήλων, των μαθητών

4 Β.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (EPBD) – Βάσει αυτής της Οδηγίας συνετάχθη ο ΚΕΝΑΚ ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/ΕΕ Για την επισήμανση με πινακίδες και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των ενεργειακών προϊόντων (Energy Labelling). ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και κατάργηση της 2002/91/ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2011/ΕΕ Κατάργηση της 89/106/ΕΟΚ (εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων δομικών κατασκευών) ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ EED Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων. Εφαρμόζεται από τις 9 Ιανουαρίου 2013 στα κτήρια όπου στεγάζονται δημόσιες αρχές και από τις 9 Ιουλίου 2013 στα λοιπά κτήρια Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα στα Κράτη Μέλη ECODESIGN (Οδηγία 2009/125/ΕΚ) (ErP-Energy related Products) ENERGY LABELLING (ELD) Ενεργειακή Σήμανση (Υποχρεωτική από 26-9-2015) Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

5 Β.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ (EED) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε από την 1 η Ιανουαρίου 2014 το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχoμένων κτιρίων που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση να ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Από 9/7/2015 το υφιστάμενο ελάχιστο όριο των 500m 2, γίνεται 250m 2 Οι δημόσιοι φορείς να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του ενεργειακού τομέα να ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μέσω βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης, π.χ. φροντίζοντας για τη θερμομόνωση των κατοικιών. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 3 χρόνια. Υποβολή της μελέτης ελάχιστου κόστους σύμφωνα με τον Κανονισμό 244/2012 Εναρμόνιση της Οδηγίας 27/2012 / ΕΕ με την Εθνική Νομοθεσία Υποβολή των απαιτήσεων για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB)

6 Β.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ Για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων (Ν.4122/2013-ΦΕΚ 42/Α’/19-2-2013) Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα (Cost Optimal). Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ◦ Μετά τις 31-12-2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ◦ Μετά τις 31-12-2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (Άρθρο 12) ◦ Για κτίρια που κατασκευάζονται, πωλούνται ή εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή ◦ Για κτίρια στα οποία συνολική επιφάνεια άνω των 500m 2 χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις 9-7-2015 το κατώτατο όριο θα μειωθεί σε 250m 2. ◦ Ανάρτηση του ΠΕΑ σε περίοπτη για το κοινό θέση ◦ Διενέργεια αρχικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού έως τον Φεβρουάριο του 2017 (Άρθρα 14, 15 και 16)

7 Γ.ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ενέργειες των Δήμων: Ορισμός Ενεργειακού Υπευθύνου Συλλογή στοιχείων και καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κατάλογος Κτιρίων με Προτεραιότητα Ενεργειακής Αναβάθμισης (Βάσει Κριτηρίων όπως μέγεθος κατανάλωσης, αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων κλπ) Προσδιορισμός στόχων όσον αφορά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης Εφαρμογή απλών μέτρων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια – Αθλητικές εγκαταστάσεις και Σχολικά κτίρια

8 Δ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ 1. Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Αεροστεγανότητα – Θερμοδιακοπή και υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής Low – e) Χαμηλός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος U w (~1,70 ÷ 2,50 W/m 2 K) Χαμηλός συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους του κουφώματος g w : ~ 0,40) Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων (Αποφυγή θερμογεφυρών) Θερμομόνωση δώματος Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών) σε οροφές και όψεις. Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων (σταθερών ή/και κινητών) σε προσανατολισμούς με μεγάλη θερμική επιβάρυνση λόγω ηλιασμού. Φύτευση δωμάτων/στεγών. Η φύτευση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 60% της οροφής. (Πράσινα δώματα) Φυσικός / νυχτερινός αερισμός (κατά τους θερινούς μήνες) Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων

9 Δ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ 2. Παρεμβάσεις αναβάθμισης των Η/Μ εγκαταστάσεων Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής Θέρμανσης. Αναβάθμιση του συστήματος Κλιματισμού. Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στους αεραγωγούς απόρριψης και εισαγωγής αέρα, εφόσον αυτοί ευρίσκονται ο ένας πλησίον του άλλου. Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στις αντλίες θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Κυκλοφορητές - Κινητήρες υψηλής απόδοσης (Οδηγία ErP, Πρότυπο EU MEPS, Κινητήρες EC, κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων ΙΕ3) Μηχανικός αερισμός (Free Cooling) Εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής 3. Παρεμβάσεις αναβάθμισης φωτισμού Στόχος της αναβάθμισης του τεχνητού φωτισμού είναι η μείωση της υπερκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών οπτικής άνεσης, μέσω των κάτωθι παρεμβάσεων:  η χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων  η χρήση καταλλήλων φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης  η χρήση ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων  η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου, με δυνατότητα σύζευξης τεχνητού/φυσικού φωτισμού

10 Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ 4.Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσεων (Building Energy Management System – BEMS) Έχει ως σκοπό την επιτήρηση ή και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων όλων των εγκαταστάσεων από ένα σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, είναι δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο, καθώς και η δημιουργία αρχείου με στατιστικά στοιχεία. Τα σημαντικότερα συστήματα που μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σε ένα κτίριο είναι τα εξής:  Συστήματα Κλιματισμού (Θέρμανση – Ψύξη – Αερισμός)  Εγκατάσταση φωτισμού  Ηλεκτρικές καταναλώσεις  Ποιότητα αέρα  Εγκαταστάσεις ασφαλείας  Παθητικά συστήματα (αίθρια, αερισμός κλπ.) Το σύστημα αποτελείται από ένα Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης και Ελέγχου, τους αισθητήρες, τις συσκευές εκτέλεσης εντολών, καθώς και τις καλωδιώσεις. Ο προγραμματισμός και ο χειρισμός του συστήματος γίνεται μέσω του κεντρικού σταθμού ελέγχου.

11 Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ 5.Εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ Κεντρικά Ηλιοθερμικά Συστήματα για παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης (συνήθως σχεδιάζονται για κάλυψη ~ 70%) Φωτοβολταϊκά Συστήματα – Μικρές Ανεμογεννήτριες (από αυτοπαραγωγούς) - Net Metering επί ετησίας βάσεως (ΦΕΚ 3583/Β/31-12-2014) Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση ορισμένων βασικών τεχνικών θεμάτων Πλαίσια – Υαλοπίνακες Εξωτερική θερμομόνωση Συμπεράσματα από ενδεικτικές περιπτώσεις Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

12 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ» ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Υλικό: Υαλοενισχυμένα Πολυαμίδια Παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο επιφανειών του προφίλ Έχουν ειδική σύσταση που παρεμποδίζει την μετάδοση θερμότητας Παρέχονται σε διάφορα πλάτη (10mm – 38mm) Μεγαλύτερο πλάτος πολυαμιδίου  μεγαλύτερη αντίσταση θερμοδιαφυγής κουφώματος

13 Κούφωμα χωρίς θερμοδιακοπή Κούφωμα με θερμοδιακοπή

14 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας U w κουφωμάτων Όπου Uf i : Οι συντελεστές θερμικών απωλειών των διατομών αλουμινίου του κουφώματος (W/m 2 K) Αf i : Τα εμβαδά των διατομών αλουμινίου στα οποία αναφέρονται τα Uf i (m 2 ) Ug : Ο συντελεστής θερμικών απωλειών του υαλοπίνακα (W/m 2 K) Ag : Το εμβαδόν του υαλοπίνακα στο οποίο αναφέρεται το Ug (m 2 ) ψ : Ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα (W/mK) L g : Η περίμετρος όλων των υαλοπινάκων του κουφώματος (m)

15 Παράδειγμα υπολογισμού U w κουφωμάτων U f1 U f2 U f3 U f4 UgUg

16 Παράδειγμα υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας συρομένου κουφώματος

17 ΤΟΤΕΕ 20701-2/2012

18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1. Συγκολλητικά υλικά, χρήση ανάλογα με το υπόστρωμα, με ιδιαίτερα υψηλή συγκολλητική ικανότητα για μέγιστη ασφάλεια. 2. Θερμομόνωση διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης πιστοποιημένη για χρήση ειδικά σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με σήμανση CE, καταλλήλου πάχους. 3. Οργανικό, ελαστομερές, έτοιμο προς χρήση, ενισχυτικό επίχρισμα εμποτισμού υαλοπλέγματος. 4. Yαλόπλεγμα οπλισμού ιδιαίτερα υψηλών αντοχών, ανθεκτικό στην υγρασία. 5. Τελική επικάλυψη με έτοιμα προς χρήση διακοσμητικά τελικά επιχρίσματα

19 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

20

21

22 Ε.ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ Κτιριακό κέλυφος Προσθήκη θερμομόνωσης10-40% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 10-20% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών) τουλάχιστον 10% εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας δομικών στοιχείων (ανάλογα με την κατασκευή και το χρώμα). Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων 20-30% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και σημαντική βελτίωση των εσωκλιματικών συνθηκών κατά τουλάχιστον 5 ο C Φύτευση δωμάτων/στεγών 20-30% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη ή και βελτίωση των εσωτερικών θερμοκρασιακών συνθηκών κατά 5 ο Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων 10-15% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση Η/Μ Εγκαταστάσεις (Θέρμανση / Κλιματισμός) Αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμανσης και αντικατάσταση καυσίμου με Φ/Α 10-15% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση

23 Ε.ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 20-40% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής 20-30% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε αντιστοιχία με 3-4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Φωτισμός (τεχνητός και φυσικός)Εως και 30% εξοικονόμηση ενέργειας Ενεργειακή διαχείριση (BEMS) Συνοδευτικά ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίασης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση ενέργειας Ενημέρωση δημοτικών υπαλλήλων /εκμάθηση της ορθολογικής χρήσης κτιρίων Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση ενέργειας Αλλαγή συμπεριφοράς Δράσεις ενίσχυσης εθελοντικών συμφωνιών σε επίπεδο Δήμου στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εταιρειών και οργανισμών Εξοικονόμηση ενέργειας Διασφάλιση πόρων/κινητοποίηση κεφαλαίων

24 ΣΤ.ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» Α/ΑΚΤΙΡΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m 2 ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (βάσει Ex Ante Ενεργειακής Επιθεώρησης) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (%) ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ CO 2 (tnCO 2 / έτος) ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ (kWh/έτος) 1 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2219,60Γ από Ζ4335,5415.000 22 ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ2404,35Γ από Ζ4027,4115.000 3 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1951,67Γ από Ε4339,19- 4 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2037,48Γ από Η4219,6615.000 ΣΥΝΟΛΟ8613,13121,8045.000

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ 1. 1 O ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αντικατάσταση Κουφωμάτων. (πλαίσια με θερμοδιακοπή, «Ενεργειακοί υαλοπίνακες» χαμηλής εκπομπής Low-e) Θερμοϋγρομόνωση δώματος. Εγκατάσταση Συστήματος Αντιστάθμισης Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος, ισχύος 10kWp

26

27 2. 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αντικατάσταση Κουφωμάτων. (πλαίσια με θερμοδιακοπή, «Ενεργειακοί υαλοπίνακες» χαμηλής εκπομπής Low-e) Αντικατάσταση Λέβητα Θερμοϋγρομόνωση δώματος Εγκατάσταση Συστήματος Αντιστάθμισης Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος, ισχύος 10kWp

28

29 3. 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αντικατάσταση Κουφωμάτων. (πλαίσια με θερμοδιακοπή, «Ενεργειακοί υαλοπίνακες» χαμηλής εκπομπής Low-e) Αντικατάσταση Λέβητα Θερμοϋγρομόνωση δώματος Εγκατάσταση Συστήματος Αντιστάθμισης Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων

30

31 4. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αντικατάσταση Κουφωμάτων. (πλαίσια με θερμοδιακοπή, «Ενεργειακοί υαλοπίνακες» χαμηλής εκπομπής Low-e) Αντικατάσταση Λέβητα Θερμοϋγρομόνωση δώματος Εγκατάσταση Συστήματος Αντιστάθμισης Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος, ισχύος 10kWp

32

33 Η.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Για την επίτευξη αποτελεσμάτων, δηλαδή την υπέρβαση των γνωστών αγκυλώσεων και την κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων βελτίωσης των υποδομών, ενεργειακής αναβάθμισης, μείωσης των εκπομπών CO 2 και δραστικής μείωσης του λειτουργικού κόστους, επισημαίνονται τα εξής: Είναι γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη πόρων για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Δυσκολίες στην εκταμίευση των διατιθέμενων πόρων μέσω διαφόρων Προγραμμάτων. Έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων. Ανύπαρκτη η συστηματική καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και του ενεργειακού κόστους. Απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία ή/και μετρήσεις των καταναλώσεων κατά τον σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Απαιτείται η δημιουργία αξιόπιστων ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων παντός είδους (Κατάλογος κτιρίων με επιφάνειες δόμησης, εξυπηρετούμενα άτομα, καταναλώσεις κλπ).

34 H.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Δεν υπάρχει έλεγχος των μεγεθών της ενεργειακής δαπάνης και δεν λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. Συνήθως συμβαίνει το εξής: Τα Τιμολόγια χρέωσης των ενεργειακών καταναλώσεων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, νερό) παραλαμβάνονται από το Λογιστήριο, χωρίς προηγούμενο έλεγχο και αξιολόγηση ποσοτήτων, τεχνικών μεγεθών και τιμών μονάδος από τους Μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικές γνώσεις και μπορούν να εκτιμήσουν το κατά πόσον η δαπάνη είναι λογική ή είναι υπερβολική. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ανωτέρω συμβαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα, λόγω έλλειψης παιδείας ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και λόγω της πάγιας εκτίμησης ότι η ενεργειακή κατανάλωση (στην παραγωγή και στις μεταφορές) είναι δεδομένη. Μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες Δημοπράτησης-Ανάθεσης και διεκπεραίωσης διαδικαστικών θεμάτων. Σημαντικές καθυστερήσεις στην ταχεία υλοποίηση Προγραμμάτων, δηλαδή στην κατασκευή και παραλαβή των Έργων.

35 Η.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Πρέπει να προηγείται η ελαχιστοποίηση των απωλειών των κτιρίων και μετά να ακολουθεί η προμήθεια-εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Η Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και τα απλά μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού κόστους) είναι οι άμεσες δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν παντού. Η επιτυγχανόμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας μπορεί να είναι της τάξεως του 5-10%. Εγκατάσταση πιστοποιημένων υλικών και εξοπλισμού υψηλής απόδοσης, καθώς και πιστοποιημένων συστημάτων (π.χ. εξωτερική θερμομόνωση), ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση. Υιοθέτηση, κατόπιν λεπτομερούς Μελέτης, των βέλτιστων, επιτυχημένων λύσεων, όσον αφορά στη σχέση αποτελέσματος – κόστους (cost – effective), ήτοι, μικρός χρόνος απόσβεσης και μικρό κόστος κύκλου ζωής της εγκατάστασης.

36 Η.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Έλλειψη Συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα, η λειτουργία επί μακρόν ενός Λέβητα μεγάλης ισχύος, σε χαμηλό βαθμό απόδοσης, οδηγεί σε υπερβολικό κόστος λειτουργίας, πολλαπλάσιο της αμοιβής του Συντηρητή αν αυτός ήταν ο λόγος της μη συντήρησης. Επιπλέον, υπάρχει και απαξίωση των μηχανημάτων. Αξιοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, ως εργαλείων για την επίτευξη των στόχων Εξοικονόμησης Ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO 2 Πλήρης εφαρμογή των προβλεπομένων στο Ν.4122/2013 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Πλήρης εφαρμογή των προβλεπομένων στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση Τέλος, επισημαίνουμε ότι για τη βελτίωση των πραγμάτων, τόσο στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, όσο και γενικά απαιτείται: Άσκηση διοίκησης, διενέργεια ελέγχων, τήρηση των Προδιαγραφών, εργατικότητα, αποτελεσματικότητα, ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα.

37 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ A’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google