Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 5: Εκτίμηση Κιδύνου Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 5: Εκτίμηση Κιδύνου Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 5: Εκτίμηση Κιδύνου Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2 Άδειες Χρήσης

3 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3 Χρηματοδότηση

4 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 Στρατηγική & Εκτίμηση Κινδύνου Εκτίμηση του κινδύνου από την αποτυχία επίτευξης των Στρατηγικών Στόχων

5 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 1. Έννοια του Επιχειρηματικού κινδύνου 2.Τυπολογία Επιχειρηματικών κινδύνων 3. Ορισμοί 4. Κίνδυνοι στη Βιομηχανία Τροφίμων 5. Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι 6. Από Χρηματιστηριακές Συναλλαγές 7. Κίνδυνοι από το χώρο Εργασίας 8. Προέλευση των Κινδύνων Περιεχόμενα ενότητας

6 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 9. Υπολογισμοί των Κινδύνων 10. Επηρεασμός από τους Κινδύνους 11. Ανάληψη Κινδύνων 12. Αποτελέσματα Κινδύνων 13. Τύποι Κινδύνων Περιεχόμενα ενότητας - 2

7 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7 Να κατανοηθεί η μεθοδολογία εκτίμησης του Επιχειρηματικού Κινδύνου Να αποκτηθεί η δεξιότητα ανάληψης κινδύνου Σκοποί ενότητας

8 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8 Έννοια του Επιχειρηματικού Κινδύνου Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι η ενδεχόμενη απώλεια της αξίας ή και της προσόδου από μια επενδυτική πράξη, η οποία προέρχεται από μεταβολές στο περιβάλλον (εσωτερικό ή και εξωτερικό), οι οποίες δεν προβλέφθηκαν έγκαιρα και δε λήφθηκαν μέτρα για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

9 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9 Επιχειρηματικός Κίνδυνος Ορισμοί Τύποι Κινδύνων Πηγές Κινδύνων Υπολογισμοί κινδύνων Αξιολόγηση Κινδύνων Αποτελέσματα Κινδύνων Ανάληψη Κινδύνων

10 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 10 Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) είναι η επιστημονική προσέγγιση των καθαρών κινδύνων με την προκαταβολική αντιμετώπιση των πιθανών ζημιών και την εκ των προτέρων εφαρμογή των επιθυμητών και εφαρμόσιμων διαδικασιών που ελαχιτοποιούν τις ενδεχόμενες ζημίες ή τις χτηματο-οικονομικές τους επιπτώσεις. (Vaughan) Που σημαίνει: Ο Επιχειρηματικός Κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα πρόκλησης ενδεχόμενων ζημιών

11 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11 Ορισμών συνέχεια Ζημίωση ή απειλή ζημίας, ατυχήματος, τραυματισμού, αδυναμίας ή κάθε άλλης αρνητικής εκδοχής, που προκαλείται από εσωτερικές ή εξωτερικές αιτίες και που θα μπορούσε να προβλεφθεί και να αποφευχθεί. Χρηματοοικονομικά: Η πιθανότητα μη επιβεβαίωσης της προβελεπόμενης επιστροφής στην επένδυση προς το χειρότερο από το προβελπόμενο, με αφορμή ένα “ατύχημα”.

12 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 12 Και άλλοι ορισμοί Κατηγορίες χρηματοοικονομικών κινδύνων: Βασικοί Κεφαλαιακοί Γεωγραφικοί Πτώχευσης Διανομής Οικονομικοί Συμβιβασμών Διοικητικοί Συναλλαγματικοί Ρευστότητας Πολιτικοί Επαναχρηματοδότησης Επανεπένδυσης Πληρωμών Χρηματιστηριακοί

13 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13 Κίνδυνοι στη βιομηχανία τροφίμων Η πιθανότητα επιβεβαίωσης ενός συγκεκριμένου κινδύνου αλλοίωσης της ποιότητας τροφίμων και εξαιτίας της η πρόκληση αρνητικών συνεπειών μιας συγκεκριμένης δυναμικής.

14 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14 Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι Καταστάσεις στις οποίες η πιθανότητα επιβεβαίωσης ενός πιθανού ατυχήματος, ενώ είναι γνωστή από τις στατιστικές, συνδέεται με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ενός απρόβλεπτα μεγάλου ποσού. Δεν πρόκειται για αβεβαιότητα, αλλά για τις συνέπειες μιας προβλεπόμενης κατάστασης.

15 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15 Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Η πιθανότητα πτώσης των τιμών και πρόκληση ζημιών, που ανήκει σε μια από τις δύο κατηγορίες: 1. Συστημικός κίνδυνος: Γενική πτώση των τιμών όλων των χρηματιστηριακών τοποθετήσεων σε μια αγορά (μετοχών, ομολογιών, ομολόγων και παραγώγων). 2. Μη Συστημικός: Πτώση των τιμών μιας κατηγορίας τοποθετήσεων ή περισσότερες, αλλά όχι συνολική.

16 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16 Χώρου Εργασίας Η εμφάνιση δυσμενών καταστάσεων στο χώρο εργασίας, που συνδέεται με την έκθεση των εργαζόμενων σε συνθήκες που προκαλούν τις καταστάσεις αυτές, όπως για παράδειγμα οι επαγγελματικές ασθένειες, η πλήξη, η εριστικότητα και οι συγκρούσεις, η δημιουργία συγκρουόμενων ομάδων κλπ.

17 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17 Πηγές κινδύνου Έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων. Τα περισσότερα στατιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων καλύπτονται από το επιχειρηματικό απόρρητο. Οι μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον προκαλούνται από απότομες αλλαγές στο πολιτικό περιβάλλον. Στατιστική μεροληψία Απρόβλεπτες καινοτομίες

18 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 18 Υπολογισμοί κινδύνου Εφαρμογή της θεωρίας των πιθανοτήτων. Εφαρμογή του θεωρήματος του BAYS (επηρεασμός της πιθανότητας εμφάνισης ενός γεγονότος, από την πιθανότητα εμφάνισης ενός άλλου). Με τη χρήση των συναρτήσεων belief. Με τη χρήση αλγορίθμων 6 (six)σ.

19 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19 Επηρεασμός από τους κινδύνους Πλήρης έλλειψη στατιστικών στοιχείων. Εσωτερικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι από το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, το εθνικό και το τοπικό. Κοινωνικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι από τοπικές καταστροφές.

20 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20 Ανάληψη κινδύνων Συνυπολογισμός της ισορροπίας μεταξύ της πιθανότητας απώλειας περιουσίας και της αναμενόμενης αύξησής της. Επιλογή επένδυσης σε κλάδο που βρίσκεται σε ύφεση. Μεταβολή διάρθρωσης με τρόπο που δεν έχει προηγούμενο παράδειγμα. Αναθεώρηση παγιωμένων αντιλήψεων.

21 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 Αποτελέσματα κινδύνου 21 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Απώλεια πελατών Απώλεια προμηθευτών. Απώλεια χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων. Στάση πληρωμών των πελατών. Απώλεια μετόχων. Απώλεια κοινωνικής και πολιτικής αποδοχής. Απώλεια στελεχών (ταλέντων).

22 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 22 Τύποι Κινδύνου 22 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Κερδοφορία – ζημίες. Φυσικές καταστροφές – ασφάλιση. Αδειοδότηση – άρση πολιτικής στήριξης. Ρευστότητα – στενότητα χρηματοροών. Ανανέωση – γήρανση. Καλή εικόνα – κοινωνική αντίδραση.

23 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 23 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Θεσσαλονίκη,


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 5: Εκτίμηση Κιδύνου Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google