Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΜΠΕΛΙ - ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Προϊστάμενος Τμήματος Αμπέλου Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΜΠΕΛΙ - ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Προϊστάμενος Τμήματος Αμπέλου Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΜΠΕΛΙ - ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Προϊστάμενος Τμήματος Αμπέλου Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας

2 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Χορήγηση αδείας μετά από αίτηση του παραγωγού Χορήγηση αδείας μετά από αίτηση του παραγωγού Δυνατότητα χορήγησης από 0-1% του συνόλου των εκτάσεων της χώρας κατ΄ έτος Δυνατότητα χορήγησης από 0-1% του συνόλου των εκτάσεων της χώρας κατ΄ έτος Εάν άδεια φύτευσης που έχει χορηγηθεί δεν χρησιμοποιηθεί τότε τα στρέμματα αυτά χάνονται οριστικά για το κράτος. Εάν άδεια φύτευσης που έχει χορηγηθεί δεν χρησιμοποιηθεί τότε τα στρέμματα αυτά χάνονται οριστικά για το κράτος.

3 Οι δικαιούχοι των αδειών φύτευσης οφείλουν να ολοκληρώσουν την φύτευση τους εντός τριών ετών από την χορήγηση τους. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται διοικητικές ποινές. Οι δικαιούχοι των αδειών φύτευσης οφείλουν να ολοκληρώσουν την φύτευση τους εντός τριών ετών από την χορήγηση τους. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται διοικητικές ποινές. Συνεχίζεται η απαγόρευση φύτευσης χωρίς την χορήγηση άδειας και σε περίπτωση φύτευσης προβλέπεται ποινή από 6.000-20.000€/εκτάριο. Συνεχίζεται η απαγόρευση φύτευσης χωρίς την χορήγηση άδειας και σε περίπτωση φύτευσης προβλέπεται ποινή από 6.000-20.000€/εκτάριο. Κανονισμός 1308/13 σε ισχύ την 01/01/2016. Κανονισμός 1308/13 σε ισχύ την 01/01/2016.

4 Μεταβατικές διατάξεις Οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη μετατροπή των δικαιωμάτων αναφύτευσης σε άδειες από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015. Οι αιτήσεις πρέπει να προσδιορίζουν το συγκεκριμένο μέγεθος και τη θέση της περιοχής που κατέχει ο αιτών για την οποία υποβάλλεται η σχετική άδεια. Τα Κ-Μ αποφασίζουν να επεκτείνουν το χρονικό διάστημα για να υποβάλει την αίτηση για την μετατροπή των δικαιωμάτων αναφύτευσης σε άδειες πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Το Κ-Μ δημοσιοποιεί την απόφαση έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015.

5 Κοινοποιήσεις Από το 2016, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, κάθε χρόνο έως την 1η Μαρτίου: τις αμπελουργικές εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 145 (3) του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013.{τήρηση Αμπελουργικού μητρώου και απογραφή} τις συνολικές εκτάσεις με φύτευση χωρίς άδεια

6 Κοινοποιήσεις τις αιτούμενες εκτάσεις για τη χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις που έλαβε, τις επιλέξιμες και τις χορηγούμενες άδειες για το εν λόγω έτος τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών για αναφυτεύσεις που έχει λάβει, και για τις άδειες που έχουν χορηγηθεί για το εν λόγω έτος τις εγκεκριμένες αιτήσεις για μετατροπή των παλαιότερων δικαιωμάτων αναφύτευσης που έλαβε, καθώς και για τις άδειες που χορηγήθηκαν

7 Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις που προβλέπεται στο άρθρο 64 (1) και (2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται μέχρι την 1η Μαρτίου.

8 Κριτήρια προτεραιότητας Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποια από αυτά τα κριτήρια προτεραιότητας θα πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο είτε στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να αποδίδουν διαφορετική σημασία σε κάθε ένα από τα κριτήρια προτεραιότητας που επιλέγονται βάσει μιας κλίμακας που θα συσταθεί σε εθνικό επίπεδο.

9 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αιτήσεις τουλάχιστον για ένα μήνα ( έναρξη 1 Μαΐου). Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους αιτούντες σχετικά με την επιλεξιμότητα των αιτήσεών τους. Τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες στους αιτούντες το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου. Σε περίπτωση που η άδεια φύτευσης που χορηγείται αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζήτησε στην αίτησή του, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή χωρίς διοικητική ποινή.

10 Επιλογή αιτήσεων Ο αιτών να κατέχει γεωργική έκταση ίση με αυτή που αιτείται Ο αιτών να κατέχει γεωργική έκταση ίση με αυτή που αιτείται Ο αιτών να διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες Ο αιτών να διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες Από την αίτηση δεν προκύπτει σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της φήμης συγκεκριμένων ΠΟΠ, ΠΓΕ. (τεκμηρίωση από Δημόσιες Αρχές) Από την αίτηση δεν προκύπτει σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της φήμης συγκεκριμένων ΠΟΠ, ΠΓΕ. (τεκμηρίωση από Δημόσιες Αρχές) Κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια. Κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια. Εάν σε ένα έτος η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις υπερβαίνει την έκταση που παραχωρεί το Κ-Μ τότε η χορήγηση πραγματοποιείται με τα κριτήρια προτεραιότητας. Εάν σε ένα έτος η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις υπερβαίνει την έκταση που παραχωρεί το Κ-Μ τότε η χορήγηση πραγματοποιείται με τα κριτήρια προτεραιότητας.

11 Κατανομή σε αναλογική βάση Ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που διατίθενται για νέες φυτεύσεις από τα κράτη μέλη, πρέπει να διαιρεθεί μεταξύ των μεμονωμένων επιλέξιμων αιτήσεων, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, σεβόμενη τα πιθανά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 1α: A1 = Ar * (% Pr * Tar / Tap) A1 = άδεια που χορηγείται σε έναν μεμονωμένο αιτούντα σύμφωνα με pro rata (σε εκτάρια) Ar = περιοχής ζήτησε από τον παραγωγό στην αίτησή του (σε εκτάρια) % Pr = ποσοστό της συνολικής διαθεσιμότητας πρέπει να χορηγείται σε βάση pro rata Tar = συνολική έκταση που διατίθενται στις άδειες (σε εκτάρια)

12 Κατανομή με κριτήρια προτεραιότητας Παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης. (φυσικά/νομικά πρόσωπα) Παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης. (φυσικά/νομικά πρόσωπα) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. - υποχρέωση να συμμορφώνονται με κανόνες βιολογικής καλλιέργειας για 5-7 έτη τουλάχιστον - υποχρέωση να συμμορφώνονται με κανόνες βιολογικής καλλιέργειας για 5-7 έτη τουλάχιστον - αν ο παραγωγός έχει για τουλάχιστον 5 έτη πριν την αίτηση του βιολογική αμπελοκαλλιέργεια. - αν ο παραγωγός έχει για τουλάχιστον 5 έτη πριν την αίτηση του βιολογική αμπελοκαλλιέργεια. - υποχρέωση συμμόρφωσης με συστήματα πιστοποίησης για 5-7 έτη τουλάχιστον - υποχρέωση συμμόρφωσης με συστήματα πιστοποίησης για 5-7 έτη τουλάχιστον

13 Κριτήρια προτεραιότητας (2) - ολοκληρωμένη διαχείρηση επιβλαβών οργανισμών - εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη παραγωγή - εθνικά ή τοπικά περιβαλλοντολογικά συστήματα που πιστοποιούν συμμόρφωση με την περιβαλλοντολογική νομοθεσία σε σχέση με το έδαφος, ποιότητα νερού, βιοποικιλότητα, διατήρηση τοπίου, μετριασμού κλιματικής αλλαγής, αλλαγής ή /και υιοθέτηση της κλιματικής αλλαγής, σχετικά με την καλλιέργεια οινάμπελων. -περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 28 του Καν 1305/13 Η πιστοποίηση γίνεται από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με την ΕΚ 765/2008 Η πιστοποίηση γίνεται από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με την ΕΚ 765/2008

14 Κριτήρια προτεραιότητας (3) Εκτάσεις που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρου αναδασμού. Εκτάσεις που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρου αναδασμού. Πρέπει να ισχύουν και οι τρεις προϋποθέσεις: Πρέπει να ισχύουν και οι τρεις προϋποθέσεις: 1. το αγροτεμάχιο προήλθε από αναδασμό (σε ανταλλαγή με άλλο) 1. το αγροτεμάχιο προήλθε από αναδασμό (σε ανταλλαγή με άλλο) 2. το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν ήταν ή ήταν εν μέρει φυτεμένο με οινοποιήσιμο αμπέλι μικρότερης έκτασης από αυτό που χάθηκε με τον αναδασμό. 2. το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν ήταν ή ήταν εν μέρει φυτεμένο με οινοποιήσιμο αμπέλι μικρότερης έκτασης από αυτό που χάθηκε με τον αναδασμό. 3. η περιοχή για την οποία ζητούνται δικαιώματα φύτευσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του προηγούμενου και του τωρινού αγροτεμαχίου. 3. η περιοχή για την οποία ζητούνται δικαιώματα φύτευσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του προηγούμενου και του τωρινού αγροτεμαχίου.

15 Κριτήρια προτεραιότητας (4) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. Το αγροτεμάχιο θα πρέπει να βρίσκεται σε έναν από τους παρακάτω τύπους περιοχών. Το αγροτεμάχιο θα πρέπει να βρίσκεται σε έναν από τους παρακάτω τύπους περιοχών. 1. Περιοχές που επηρεάζονται από ξηρασία (<0.5) 2. Περιοχές με μικρό βάθος ριζοβολίας (<30cm) 3. Περιοχές με δυσμενή υφή εδάφους (ορισμοί & κατώτατα όρια ΕΚ 1305/2013) 4. Περιοχές με απότομες πλαγιές (>15%) 5. Ορεινές περιοχές με τουλάχιστον 500μ υψόμετρο ( δεν περιλαμβάνονται τα υψίπεδα) 6. Περιοχές στις έξοχες απόκεντρες περιοχές της ΄Ενωσης και Μικρά Νησιά Αιγαίου (229/13). 7. Νησιά με έκταση <250 km2 (χωρίς διαρθωρτικά ή κοινονικοοιονομικά προβλήματα)

16 Κριτήρια προτεραιότητας (5)  Βιωσιμότητα των αναπτυξιακών σχεδίων ή των σχεδίων αναφύτευσης βάση οικονομικής αξιολ ό γησ η ς. Πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται με πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα υποδεικνύοντας την οικονομική σταθερότητα του αντίστοιχου σχεδίου βασισμένο σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι πρότυπα μεθοδολογιών χρηματοοικονομικής ανάλυσης: Πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται με πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα υποδεικνύοντας την οικονομική σταθερότητα του αντίστοιχου σχεδίου βασισμένο σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι πρότυπα μεθοδολογιών χρηματοοικονομικής ανάλυσης: 1. Καθαρή Παρούσα Αξία 2. Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης 3. Αναλογία Κόστους-Οφέλους 4. Περίοδος Αποπληρωμής 5. Οριακό Καθαρό Όφελος Το Κ-Μ θα απαιτούν εγκατάσταση του νέου αμπελώνα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην αίτηση του αιτούντος.

17 Κριτήρια προτεραιότητας (6) Εκτάσεις προοριζόμενες για νέα φύτευση που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και περιφέρειας Εκτάσεις προοριζόμενες για νέα φύτευση που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και περιφέρειας Η αίτηση συνοδεύεται από πληροφορίες οικονομικής φύσης που υποδεικνύουν τη σημαντικότητα για αύξηση ανταγωνισμού βασιζόμενη σε ένα από τα παρακάτω: Η αίτηση συνοδεύεται από πληροφορίες οικονομικής φύσης που υποδεικνύουν τη σημαντικότητα για αύξηση ανταγωνισμού βασιζόμενη σε ένα από τα παρακάτω: 1. Μείωση κόστους παραγωγής 2. Καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες τις αγοράς 3. Δημιουργία μοντέλου παραγωγής πιο κερδοφόρο

18 Κριτήρια προτεραιότητας (7) Σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις Σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις Το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή παραγωγής ΠΟΠ/ΠΓΕ και υπάρχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή παραγωγής ΠΟΠ/ΠΓΕ και υπάρχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Το αγροτεμάχιο έχει καλύτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες συγκρινόμενο με τον Μ.Ο άλλων αγροτεμαχίων που συμμορφώνονται με τις γεωγραφικές ενδείξεις της ίδιας περιοχής

19 Κριτήρια προτεραιότητας (8) 2. Οι ποικιλίες /κλώνοι που θα χρησιμοποιηθούν προσαρμόζονται πιο εύκολα στις συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες συγκριτικά με άλλα αγροτεμάχια της ίδιας περιοχής. 3. Οι ποικιλίες σταφυλιών ή οι αντίστοιχοι κλώνοι συνεισφέρουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας των οινοποιήσιμων ποικιλιών ή άλλων κλώνων των ήδη υπαρχουσών ποικιλιών

20 Κριτήρια προτεραιότητας (9) 4. Το σύστημα διαχείρησης οίνου που θα χρησιμοποιηθεί ή η δομή των οινάμπελων που θα εγκατασταθεί, θα οδηγήσει σε σταφύλια καλύτερης ποιότητας συγκρινόμενη με τα συστήματα διαχείρισης που χρησιμοποιούν στην περιοχή.

21 Κριτήρια προτεραιότητας (10) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στα πλαίσια της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στα πλαίσια της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων - Όχι λιγότερο από 0,5 εκτάρια για εκμεταλλεύσεις μικρού μεγέθους - Όχι περισσότερο από 50 εκτάρια για εκμεταλλεύσεις μεσαίου μεγέθους

22 Κριτήρια προτεραιότητας (11) Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού -Να τηρεί τις κανονιστικές του υποχρεώσεις (π.χ όχι κατοχή παράνομων φυτεύσεων, δηλώσεις συγκομιδής, κ.τ.λ) οι παραγωγοίπου κατέχουν εκτάσεις που δεν βρίσκονται πια στην παραγωγή -οι παραγωγοί που κατέχουν εκτάσεις που δεν βρίσκονται πια στην παραγωγή του έχει χορηγηθεί άδεια την οποία δεν την χρησιμοποίησε - του έχει χορηγηθεί άδεια την οποία δεν την χρησιμοποίησε

23 Κριτήρια προτεραιότητας (12) Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με κοινωνικό σκοπό που έχουν λάβει εδάφη που κατασχέθηκαν σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με κοινωνικό σκοπό που έχουν λάβει εδάφη που κατασχέθηκαν σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας. Νομικό πρόσωπο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά - ΜΚΟ με αποικλειστικά κοινωνικό σκοπό τη δραστηριότητα του - Χρησιμοποιεί κατασχεμένη γη μόνο για να εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς (Οδηγία 2014/42/ΕΕ άρθρο 10)

24 Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πίνακα κατάταξης των ατομικών αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις συνολικές μονάδες που συγκεντρώνουν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος: Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 +... + Wn * ΡΤΝ Pt = σύνολο των πόντων που δίνεται σε μια συγκεκριμένη ατομική αίτηση Wn = βάρος του κριτηρίου n (1, αν δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των κριτηρίων) PTN = επίπεδο συμμόρφωσης της εφαρμογής με κριτήριο Οι άδειες χορηγούνται για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων εκταρίων

25 ΣΚΕΨΕΙΣ Κατανομή ποσοστού του ετήσιου 1% με την αναλογική βάση. Κατανομή ποσοστού του 1% με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

26 ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑΒΑΡΥΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΟΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ (όχι πώληση) ΚΑΤΟΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ( 5-7 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΌ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ή ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 250 Km2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15% ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 m (ΕΚΤΟΣ ΥΨΙΠΕΔΩΝ) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 0,5 ha έως 50 ha ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 50 ha ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 8, 9 και 10 ΤΟΥ 436/09 (ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΕΤΗ

27 Άδειες αναφύτευσης Διαδικασία χορήγησης αδειών για αναφυτεύσεις Οι αιτήσεις γίνονται οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους Οι άδειες χορηγούνται εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης μετά την πιστοποίηση της εκρίζωσης Τα Κ-Μ δύνανται να περιορίσουν την χορήγηση αδειών αναφύτευσης σε ορισμένες περιοχές (ΠΟΠ, ΠΓΕ), εφόσον οι αποφάσεις αυτές έχουν κοινοποιηθεί μέχρι την 1η Μαρτίου, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων (άρθρο 65 Καν(ΕΚ) 1308/2013. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να έχουν ισχύ μέχρι 3 έτη.

28 ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Καν 1308/2013) Απαιτήσεις αναγνώρισης ομάδας παραγωγών Καθετοποίησης παραγωγής και μεταποίηση αυτής Καθετοποίησης παραγωγής και μεταποίηση αυτής Παράδοση της παραγωγής σε οινοποιείο της ομάδας ή μελών της ομάδας Παράδοση της παραγωγής σε οινοποιείο της ομάδας ή μελών της ομάδας Ύπαρξη καταστατικού της ομάδας Ύπαρξη καταστατικού της ομάδας Υποχρέωση τήρησης του Καν 1308/13 (δηλώσεις συγκομιδής, δηλώσεις παραγωγής, τήρηση αμπελουργικού μητρώου και απαγόρευσης φύτευσης) Υποχρέωση τήρησης του Καν 1308/13 (δηλώσεις συγκομιδής, δηλώσεις παραγωγής, τήρηση αμπελουργικού μητρώου και απαγόρευσης φύτευσης)

29 ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Καν 1308/2013) Ελάχιστες απαιτήσεις ένταξης 10 μέλη στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές με παραγωγή 200 τόνων νωπού προϊόντος 10 μέλη στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές με παραγωγή 200 τόνων νωπού προϊόντος 20 μέλη στις λοιπές περιοχές με παραγωγή 400 τόνων νωπού προϊόντος 20 μέλη στις λοιπές περιοχές με παραγωγή 400 τόνων νωπού προϊόντος Ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο οινοποιείο Ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο οινοποιείο Υποχρεωτική τεχνική βοήθεια στα μέλη Υποχρεωτική τεχνική βοήθεια στα μέλη Αναγνώριση από την ΔΑΟΚ

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


Κατέβασμα ppt "ΑΜΠΕΛΙ - ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Προϊστάμενος Τμήματος Αμπέλου Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google