Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

COURSE CODE: DES-102 COURSE TITLE: DECORATION DRAWING TUTOR: DOMENICA RENKO SEMESTER: FALL 2010 PROJECT: 2 | hand-out: week 10 – hand-in: week 11 | duration:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "COURSE CODE: DES-102 COURSE TITLE: DECORATION DRAWING TUTOR: DOMENICA RENKO SEMESTER: FALL 2010 PROJECT: 2 | hand-out: week 10 – hand-in: week 11 | duration:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 COURSE CODE: DES-102 COURSE TITLE: DECORATION DRAWING TUTOR: DOMENICA RENKO SEMESTER: FALL 2010 PROJECT: 2 | hand-out: week 10 – hand-in: week 11 | duration: 1 week dOING| ReSEARCHING | DIsCOVERING | THiNKING | CAPTURINg | IMAGInE | HAVING FUN You are asked to choose a theme for a shop (for example: shoe shop). You must prepare the interior arrangement and the display of the shop within the plan that is given to you. You are asked to make this certain plan of space in scale 1:50. (Remember: a shop always include a toilet and a small kitchen) After you draw the plan, you are asked to produce the 1 elevation drawing, 2 section drawings (one horizontally and one vertically), all in scale 1:50. Remember: You must have 4 drawings each. Also have in mind the appropriate drawing sheet, the line thicknesses, the dimensions (internal, external) and that your sections and elevations must look life-like. Add human figures if its necessary in order to make them more vivid. (All drawings must be on an A3 size paper.)

2 dOING| ReSEARCHING | DIsCOVERING | THiNKING | CAPTURINg | IMAGInE | HAVING FUN Your drawings must be readable and clear. You are allow to experiment in any way that you find interesting, such as collage, colour pencils, pastels, drawing pens etc. There will be in-class presentation where each one will present his/her own work. This project will be marked, it is not optional, it is necessary and it will affect your final grade. DRAWING LIST : - Plan (1:50) - 1 elevation (front in scale 1:50) - 2 sections (one horizontally and one vertically, all in scale 1:50) COURSE CODE: DES-102 COURSE TITLE: DECORATION DRAWING TUTOR: DOMENICA RENKO SEMESTER: FALL 2010 PROJECT: 2 | hand-out: week 10 – hand-in: week 11 | duration: 1 week

3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: DES-102 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: DECORATION DRAWING TUTOR: DOMENICA RENKO SEMESTER: FALL 2010 PROJECT: 2 | hand-out: week 10 – hand-in: week 11 | duration: 1 week dOING| ReSEARCHING | DIsCOVERING | THiNKING | CAPTURINg | IMAGInE | HAVING FUN Σας ζητείτε να διαλέξετε το θέμα ενός καταστήματος. (π.χ.: κατάστημα παπουτσιών) Πρέπει να ετοιμάστε την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου και την βιτρίνα του καταστήματος μέσα στην κάτοψη που σας έχει δοθεί. Να κάνετε την κάτοψη του χώρου σε κλίμακα 1:50. (Να θυμάστε: ένα κατάστημα πρέπει πάντα να έχει μια τουαλέτα και μια μικρή κουζίνα ) Αφού ετοιμάστε την κάτοψη, σας ζητείτε να ετοιμάστε την πρόσοψη και 2 τομές (μια οριζόντια και μια κάθετα), όλα σε κλίμακα 1:50. Να θυμάστε: Πρέπει να έχετε 4 σχεδιαστικές εργασίες ο καθένας. Επίσης να θυμάστε το σωστό αρχιτεκτονικό φύλλο εργασίας, τα πάχη γραμμών, διαστάσεις (εσωτερικές, εξωτερικές) και επίσης οι τομές και οι όψεις πρέπει να μοιάζουν σαν φωτογραφίες. Προσθέστε ανθρώπινες φιγούρες ώστε να τις κάνετε πιο ζωντανές. (Όλα τα σχεδία πρέπει να γίνουν σε χαρτί με size A3)

4 dOING| ReSEARCHING | DIsCOVERING | THiNKING | CAPTURINg | IMAGInE | HAVING FUN Τα σχεδία σας πρέπει να είναι καθαρά και να διαβάζονται σωστά. Πειραματιστείτε με όποιο τρόπο βρίσκετε ενδιαφέρων, όπως κολλάζ, χρωματιστά μολυβιά, παστέλ, πενάκια, κλπ. Θα γίνει παρουσίαση στην τάξη όπου ο καθένας θα παρουσιάσει την εργασία του. Αυτή η εργασία θα βαθμολογηθεί, δεν είναι προαιρετική, είναι απαραίτητη και θα επηρεάσει την τελική σας βαθμολογία. ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ : - Κάτοψη (1:50) - 1 όψη (πρόσοψη σε κλίμακα1:50) - 2 τομές (μια οριζόντια και μια κάθετα, όλες σε κλίμακα1:50) COURSE CODE: DES-102 COURSE TITLE: DECORATION DRAWING TUTOR: DOMENICA RENKO SEMESTER: FALL 2010 PROJECT: 2 | hand-out: week 10 – hand-in: week 11 | duration: 1 week


Κατέβασμα ppt "COURSE CODE: DES-102 COURSE TITLE: DECORATION DRAWING TUTOR: DOMENICA RENKO SEMESTER: FALL 2010 PROJECT: 2 | hand-out: week 10 – hand-in: week 11 | duration:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google