Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος (maistros@cs.ntua.gr) Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Διαφάνειες παρουσίασης #6 (α) 4 Ουρές (επανάληψη και συνέχεια) 4 Στοίβες 4 Διπλά συνδεδεμένες λίστες 4 Κυκλικές λίστες

2 2Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Ουρές(i) u First In First Out (FIFO) ό,τι μπαίνει πρώτο, βγαίνει πρώτο u Ουρά ακεραίων ΑΤΔ: queue l const queue queueEmpty; l void queueInsert (queue * qp, int t); l int queueRemove (queue * qp); l int queueHead (queue q);

3 3Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Ουρές(ii) u Υλοποίηση με απλά συνδεδεμένη λίστα firstlast

4 4Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση ουράς σε C(i) u Υλοποίηση με απλά συνδεδεμένη λίστα typedef struct list_tag { int data; struct list_tag * next; } ListNode; u Τύπος queue typedef struct { ListNode * first; ListNode * last; } queue;

5 5Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση ουράς σε C(ii) u Άδεια ουρά const queue queueEmpty = { NULL, NULL }; u Εισαγωγή στοιχείου void queueInsert (queue * qp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode)); if (n == NULL) { printf("Out of memory\n"); exit(1); }

6 6Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση ουράς σε C(iii) u Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; n->next = NULL; if (qp->last == NULL) qp->first = qp->last = n; else { qp->last->next = n; qp->last = n; } }

7 7Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση ουράς(iv) u Αφαίρεση στοιχείου int queueRemove (queue * qp) { ListNode * n; int result; if (qp->first == NULL) { printf("Nothing to remove" " from an empty queue\n"); exit(1); }

8 8Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση ουράς(v) u Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) n = qp->first; result = qp->first->data; qp->first = qp->first->next; free(n); if (qp->first == NULL) qp->last = NULL; return result; }

9 9Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση ουράς(vi) u Εξέταση στοιχείου int queueHead (queue q) { if (q.first == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to see" " in an empty queue\n"); exit(1); } return q.first->data; }

10 10Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Στοίβες(i) u Last In First Out (LIFO) ό,τι μπαίνει τελευταίο, βγαίνει πρώτο u Στοίβα ακεραίων ΑΤΔ: stack l const stack stackEmpty; l void stackPush (stack * sp, int t); l int stackPop (stack * sp); l int stackTop (stack s);

11 11Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Στοίβες(ii) u Υλοποίηση με απλά συνδεδεμένη λίστα top

12 12Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση στοίβας σε C(i) u Τύπος stack typedef ListNode * stack; u Άδεια στοίβα const stack stackEmpty = NULL; u Εισαγωγή στοιχείου void stackPush (stack * sp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode)); if (n == NULL) { printf("Out of memory\n"); exit(1); }

13 13Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση στοίβας σε C(ii) u Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; n->next = *sp; *sp = n; } u Αφαίρεση στοιχείου int stackPop (stack * sp) { ListNode * n; int result; if (*sp == NULL) { printf("Nothing to remove" " from an empty stack\n"); exit(1); }

14 14Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση στοίβας σε C(iii) u Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) n = *sp; result = (*sp)->data; *sp = (*sp)->next; free(n); return result; }

15 15Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Υλοποίηση στοίβας σε C(iv) u Εξέταση στοιχείου int stackTop (stack s) { if (s == NULL) { printf("Nothing to see" " in an empty stack\n"); exit(1); } return s->data; }

16 16Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Διπλά συνδεδεμένες λίστες(i) firstlast u Επίσης γραμμικές διατάξεις u Δυο σύνδεσμοι σε κάθε κόμβο, προς τον επόμενο και προς τον προηγούμενο u Γενική μορφή, π.χ. για υλοποίηση ουράς:

17 17Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Διπλά συνδεδεμένες λίστες(ii) u Τύπος κόμβου DListNode typedef struct DListNode_tag { int data; struct DListNode_tag * next; struct DListNode_tag * prev; } DListNode; u Τύπος dlist typedef struct { DListNode * first; DListNode * last; } dlist; u Άδεια λίστα const dlist dlistEmpty = { NULL, NULL };

18 18Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Διπλά συνδεδεμένες λίστες(iii) u Εισαγωγή στοιχείου στην αρχή void dlistInsert (dlist * lp, int t) { DListNode * n = (DListNode *) malloc(sizeof(DListNode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); } n->data = t;

19 19Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Διπλά συνδεδεμένες λίστες(iv) u Εισαγωγή στοιχείου στην αρχή (συνέχεια) if (lp->first == NULL) { n->prev = n->next = NULL; lp->first = lp->last = n; } else { n->prev = NULL; n->next = lp->first; lp->first->prev = n; lp->first = n; } }

20 20Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Κυκλικές λίστες(i) u Τύπος clist typedef struct { ListNode * first; ListNode * last; } clist; u Άδεια λίστα const clist clistEmpty = { NULL, NULL }; firstlast

21 21Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Κυκλικές λίστες(ii) u Εισαγωγή στοιχείου void clistInsert (clist * lp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); } n->data = t;

22 22Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Κυκλικές λίστες(iii) u Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) if (lp->first == NULL) { lp->first = lp->last = n; n->next = n; } else { n->next = lp->first; lp->last->next = n; lp->last = n; } }

23 23Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Κυκλικές λίστες(iv) u Αφαίρεση στοιχείου int clistRemove (clist * lp) { int result; if (lp->first == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to remove" " from empty list\n"); exit(1); } result = lp->first->data;

24 24Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Κυκλικές λίστες(v) u Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) if (lp->first == lp->last) { free(lp->first); lp->first = lp->last = NULL; } else { lp->first = lp->first->next; free(lp->last->next); lp->last->next = lp->first; } return result; }

25 25Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Κυκλικές λίστες(vi) u Εκτύπωση στοιχείων void clistPrint (clist l) { ListNode * n; for (n = l.first; n != NULL; n = n->next) { printf("%d\n", n->data); if (n->next == l.first) break; } }


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google