Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοστολόγηση Παρασκευασμάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοστολόγηση Παρασκευασμάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοστολόγηση Παρασκευασμάτων
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) Β’ Εξάμηνο

2 Ορισμοί – Έννοια της Λογιστικής
Είναι μέσο παροχής οικονομικών πληροφοριών προς διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων για την πορεία μιας επιχείρησης που στόχο έχει τη διευκόλυνση της λήψης οικονομικών αποφάσεων

3 Κλάδοι της Λογιστικής Χρηματοοικονομική Λογιστική Φορολογική Λογιστική
Ελεγκτική Λογιστική Δημόσιου Τομέα Διεθνής Λογιστική Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση

4 Χρηματοοικονομική Λογιστική
Δραστηριότητες συλλογή κατάταξη καταγραφή εμφάνιση Εργαλεία πληροφόρησης Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Ενδιαφερόμενοι Τρίτοι Κράτος Μέτοχοι

5 Διοικητική Λογιστική Δραστηριότητες συλλογή κατάταξη καταγραφή
εμφάνιση Εργαλεία πληροφόρησης Εσωτερικές πληροφοριακές καταστάσεις (MIS) Ενδιαφερόμενοι Στελέχη της οικονομικής μονάδας Τομείς δραστηριοποίησης Κοστολόγηση Προγραμματισμός Έλεγχος Λήψη αποφάσεων

6 Διαφορές Χρηματοοικονομικής - Διοικητικής Λογιστικής

7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα αντικείμενα της κοστολόγησης είναι : Ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους ανά προϊόν Η ανάλυση του κόστους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ορθολογική διοίκηση της επιχειρήσεως και την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων της

8 Σκοποί της Κοστολόγησης
Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών Τιμολόγηση Κοστολόγηση τμημάτων της επιχείρησης Αξιολόγηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων Κοστολόγηση λειτουργιών της επιχείρησης Μήπως θα ήταν καλύτερα να αγοράζω από τρίτους; Μήπως αφορά μόνο τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς; Δημόσιο (π.χ. Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια) Υποστήριξη του προγραμματισμού και του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων

9 Διοίκηση κόστους Φιλοσοφία Συμπεριφορά Τεχνικές
Δημιουργία αξίας για τον πελάτη με χαμηλό κόστος. Συμπεριφορά Το κόστος είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων Εμπλοκή - όχι παθητική καταγραφή Τεχνικές Σύνολο πληθώρας επιστημονικών μεθόδων Επιλογή βάσει: Καταλληλότητας για την επίτευξη των στόχων Aνάλυση κόστους - οφέλους

10 Κόστος και Έξοδο Κόστος είναι η διάθεση ή η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις Έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης

11 Παράδειγμα Δηλαδή... Αγορά παγίου; Όταν το αγοράζω πάει στο Ενεργητικό
Η χρησιμοποίησή του (απόσβεση) είναι κόστος Το κόστος αυτό γίνεται έξοδο όταν τα προϊόντα που παράχθηκαν πουλήθηκαν Αγορά υπηρεσιών; Όταν τις αγοράζω αυτόματα τις αναλώνω Η αξία τους είναι κόστος Αυτόματη μετατροπή κόστους σε έξοδο

12 Φορέας Κόστους - Κέντρο Κόστους
Ως φορείς κόστους θεωρούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που κοστολογούνται Ως κέντρα κόστους θεωρούνται συνήθως τα τμήματα (λειτουργίες) της επιχείρησης στις οποίες γίνεται συγκέντρωση του κόστους

13 Διακρίσεις Κόστους – Μεταβλητό Κόστος

14 Διακρίσεις Κόστους – Σταθερό Κόστος

15 Διακρίσεις Κόστους – Σταθερό Κόστος

16 Διακρίσεις Κόστους Ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης:
ανά μονάδα (μέσο κόστος) / συνολικό Ανάλογα με την αιτία ύπαρξης: άμεσο / έμμεσο (Σε σχέση πάντα με κάποιο φορέα) Άμεσο είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά χάριν ενός είδους προϊόντος/υπηρεσίας ή λειτουργίας ή πελάτη ή τμήματος ή άλλης υποδιαίρεσης της επιχείρησης. Είναι εύκολα ανιχνεύσιμο από τη Διοίκηση της Επιχείρησης. Παράδειγμα άμεσου κόστους: Το κόστος των πρώτων υλών για την παραγωγή ενός προϊόντος. Έμμεσο είναι το κόστος που γίνεται ταυτόχρονα χάριν περισσοτέρων του ενός ειδών προϊόντων/υπηρεστιών ή λειτουργιών ή τμημάτων της επιχείρησης. Παράδειγμα έμμεσου κόστους: Η αποσβέσεις των μηχανών Ανάλογα με τη συσχέτιση με βάση τις μεταβολές στον όγκο παραγωγής: μεταβλητό, σταθερό, ημιμεταβλητό Ως µεταβλητό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του συµµεταβάλλεται (κατά κάποιο ρυθµό) µε τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. Παράδειγμα τέτοιου κόστους είναι το κόστος άµεσης εργασίας. Ως σταθερό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του δεν συµµεταβάλλεται (µέσα σε ορισµένα όρια) µε τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. Το χαρακτηριστικό του σταθερού κόστους δεν είναι ότι παραµένει αµετάβλητο, αλλά ότι η µεταβολή του οφείλεται σε άλλα αίτια εκτός από τις αυξοµειώσεις του βαθµού δραστηριότητας και ότι η µεταβλητότητά του σχετίζεται µε το χρόνο µάλλον, παρά µε τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. Παράδειγµα τέτοιου κόστους είναι το ενοίκιο του εργοστασίου. Το ηµιµεταβλητό κόστος είναι σταθερό µέχρι ενός σηµείου και από εκεί και πέρα µεταβάλλεται µε κάποιο ρυθµό. Το µεταβλητό κόστος είναι πάντα και σχετικό, ενώ το σταθερό µπορεί να είναι σχετικό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άσχετο κόστος.

17 Διακρίσεις Κόστους Ανάλογα με τη χρονικό διάστημα που αφορά:
ιστορικό / προϋπολογιστικό Ιστορικό ή πραγματικό κόστος είναι εκείνο το κόστος που υπολογίζεται στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τις πραγματικές δαπάνες Είναι το κόστος που αντιστοιχεί στο ποσό που προβλέπεται να διαμορφωθούν όλες οι δαπάνες παραγωγής Ανάλογα με τις λειτουργίες της επιχείρησης: παραγωγής/ διοίκησης / πωλήσεων Ανάλογα με τη σχετικότητά του για τη λήψη μιας απόφασης σχετικό / μη σχετικό Σχετικό είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα παύσει να υφίσταται αν πάψει να υφίσταται το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Αντίστοιχα, άσχετο είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται αν πάψει να υφίσταται το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Αυτού του είδους η διάκριση έχει ευρεία χρήση στην περίπτωση που η επιχείρηση καλείται να επιλέξει µεταξύ εναλλακτικών λύσεων όπως, παραδείγµατος χάριν, ως προς τη διατήρηση ή µη ενός προϊόντος, ενός πελάτη, ενός τµήµατός της κ.ο.κ. Μόνο το σχετικό κόστος θα πρέπει να λαµβάνεται υπ΄ όψιν κατά τη λήψη της απόφασης.

18 Διακρίσεις Κόστους Ανάλογα με την ελεγξιμότητά του
ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο Ελεγχόμενο κόστος είναι εκείνο το οποίο καθορίζεται σε ένα ορισµένο επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης, για δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Είναι φανερό ότι χρειάζονται δύο χαρακτηριστικά στοιχεία για τη διάκριση του ελεγχόµενου από το µη ελεγχόµενο κόστος : ο καθορισµός µιας ιεραρχίας, ενός επιπέδου διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο για τη διαµόρφωση και το ύψος της δαπάνης, και ο προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος στο οποίο αναφερόµαστε. Παράδειγµα τέτοιου κόστους µπορεί να είναι οι διαφηµίσεις για το τµήµα πωλήσεων Ανάλογα με τη «μεταβολή» του σταθερού κόστους διαρκές και διαφοροποιούμενο κόστος Λογιστικοποίηση του κόστους κόστος ευκαιρίας και λογιστικό κόστος

19 Διακρίσεις Κόστους Ανάλογα με τη «μεταβολή» του σταθερού κόστους
διαρκές και διαφοροποιούμενο κόστος Λογιστικοποίηση του κόστους κόστος ευκαιρίας και λογιστικό κόστος Κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει από την θυσία ενός αγαθού, για την παραγωγή κάποιου άλλου. Παράδειγμα: Αν κάποιος μπορεί με 10€ να πάει σινεμά ή να πάρει μία πίτσα, αν επιλέξει να πάει σινεμά, η πίτσα είναι το κόστος ευκαιρίας. Λογιστικό κόστος ή εμφανές για τις επιχειρήσεις είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντος τους.

20 Παράδειγμα Μια επιχείρηση παράγει τα δύο προϊόντα Α και Β
Μεταβλητό κόστος παραγωγής: Α = € 82 και Β = € 100 Σταθερό κόστος € Ζητείται: Κόστος παραγωγής για μονάδες Α ή Κόστος παραγωγής για μονάδες Β

21 Απάντηση Προϊόν Α Προϊόν Β Και τα δύο μαζί:
Μεταβλητό κόστος: ( x 82) = Σταθερό κόστος: Συνολικό κόστος παραγωγής: € Προϊόν Β Μεταβλητό κόστος: ( x 100) = Συνολικό κόστος παραγωγής: € Και τα δύο μαζί: = €

22 Ανάλυση του συνολικού κόστους μιας μεταποιητικής επιχείρησης

23 Έκθεση κόστους παραγωγής Κόστος παραχθέντων και κόστος πωληθέντων
Έκθεση κόστους παραγωγής Κόστος παραχθέντων και κόστος πωληθέντων Πρώτες ύλες Άμεση εργασία Ειδικό ή Άμεσο βιομηχανικό κόστος Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) Έμμεσα υλικά Έμμεση εργασία Λοιπά κόστη παραγωγής

24 Στοιχεία Κόστους Παραγωγής
Πρώτες ύλες Είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν Αποτελούν τμήμα του άμεσου κόστους διότι επιβαρύνουν απευθείας το παραγόμενο προϊόν Άμεση εργασία Είναι η εργασία την οποία προσφέρουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασχολούνται άμεσα με την επεξεργασία των πρώτων υλών Άμεσο Βιομηχανικό Κόστος Άμεσο βιομηχανικό κόστος είναι το κόστος το οποίο αφορά αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο φορέα κόστους Το ενοίκιο μιας μηχανής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μόνο προϊόντος, Τα έξοδα που αφορούν τη συντήρηση ενός τέτοιου μηχανήματος Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι όλα τα έξοδα που δημιουργούνται από την έναρξη της παραγωγής μέχρι του σημείου όπου τα προϊόντα είναι έτοιμα να μπουν στην αποθήκη των ετοίμων προϊόντων. Αποτελούν έμμεσο και σταθερό κόστος για την επιχείρηση. Τα ενοίκια και τα ασφάλιστρα που πληρώνονται για το εργοστάσιο Αποσβέσεις Η έμμεση εργασία Τα διάφορα αναλώσιμα υλικά

25 Διακρίσεις Έμμεσου και Άμεσου Κόστους
Οι άμεσες πρώτες ύλες, η άμεση εργασία και το Άμεσο Βιομηχανικό Κόστος (π.χ. ενοίκιο μιας συγκεκριμένης μηχανής ή έξοδα συντήρησης μιας συγκεκριμένης συσκευής ) είναι Μεταβλητό και Άμεσο κόστος. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) όπως ενοίκια, ασφάλιστρα, αποσβέσεις, έμμεση εργασία, έμμεσες πρώτες ύλες και αναλώσιμα είναι Σταθερό και Έμμεσο Κόστος για την επιχείρηση. Έμμεσο γιατί τα ΓΒΕ δεν σχετίζονται κατευθείαν με ένα προϊόν αν και με τον τρόπο τους τα ΓΒΕ βοηθούν στη παραγωγή του, και σταθερό γιατί η μεταβολή του κόστους στα ΓΒΕ, αν ποτέ συμβεί, εξαρτάται από τον χρόνο, παρά από την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος. Ημιμεταβλητό κόστος είναι το Κόστος Παραγωγής και το Συνολικό Κόστος Λειτουργίας της Επιχείρησης (Κόστος Παραγωγής και Διοικητικά Έξοδα), γιατί τα κόστη αυτά περιέχουν και σταθερές αλλά και μεταβλητές δαπάνες . Τα Διοικητικά Έξοδα αφορούν άλλα τμήματα της επιχείρησης και όχι ειδικά το Τμήμα Παραγωγής. Είναι Έμμεσα και Σταθερά έξοδα, αλλά δεν σχετίζονται με τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) που αυτά αφορούν, έστω και έμμεσα, το Τμήμα Παραγωγής αλλά ούτε και με το Άμεσο Βιομηχανικό Κόστος. Τα έξοδα από άλλους φορείς (π.χ. ΦΠΑ, Διαφορές Συναλλαγών σε Ξένο Νόμισμα, Φόροι Πολυτελείας, Δημοτικά Τέλη, Δασμοί, βρίσκονται έξω από την επιχείρηση και αποτελούν Σταθερά και Έμμεσα Κόστη

26 Παράδειγμα Βιομηχανική επιχείρηση παράγει ένα προϊόν Ζητείται:
Αναλώσεις υλικών € (70% α’ ύλες) Εργατικά € (80% άμεση εργασία) Λοιπά ΓΒΕ € Έξοδα πωλήσεων € Έξοδα διοίκησης € Ζητείται: α) Κόστος παραχθέντων, και β) Συνολικό κόστος λειτουργίας επιχείρησης

27 Απάντηση: Ερώτημα α Ερώτημα β Κόστος λειτουργίας: € 1.600.000
‘Α ύλες: (70% x ) Άμεση Εργασία: (80% x ) ΓΒΕ: Έμμεσα υλικά (30% x ) Έμμεση εργασία (20% x ) Λοιπά ΓΒΕ (δίνεται από την άσκηση) Κόστος παραχθέντων: € Ερώτημα β Κόστος παραχθέντων Έξοδα πωλήσεων: Έξοδα διοίκησης: Κόστος λειτουργίας: €

28 Υπολογισμός Κόστους Πρώτων Υλών
Αρχικό Απόθεμα + Αγορές Τελικό Απόθεμα = Κόστος Πρώτων Υλών (Αναλώσεις πρώτων Υλών προς παραγωγή)

29 Υπολογισμός Κόστους Πρώτων Υλών

30 Υπολογισμός κόστους παραχθέντων (Παραγωγής)
Αρχικό απόθεμα ημικατεργασμένων + Αναλώσεις πρώτων υλών προς παραγωγή + Άμεση εργασία + Άμεσο βιομηχανικό κόστος + ΓΒΕ - Τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων = Κόστος παραχθέντων (Έτοιμα Προϊόντα)

31 Υπολογισμός κόστους παραχθέντων

32 Υπολογισμός κόστους πωληθέντων
Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων + Κόστος παραγωγής (κόστος παραχθέντων/Έτοιμα προϊόντα) - Τελικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων = Κόστος πωληθέντων (Πωλούμενα Προϊόντα)

33 Υπολογισμός κόστους πωληθέντων

34 Ροή του Κόστους

35 Χρησιμότητα του Νεκρού Σημείου
Την ανάλυση του «νεκρού σημείου» θα πρέπει να την θεωρήσουμε σαν οδηγό για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι σαν μέσο κριτικής των διοικήσεων των επιχειρήσεων. Ο υπολογισμός του «νεκρού σημείου» δείχνει το ελάχιστο ύψος πωλήσεων (κύκλου εργασιών), που πρέπει να πραγματοποιεί μια επιχείρηση, για να καλύπτονται τόσο οι σταθερές όσο και οι μεταβλητές δαπάνες της. Με άλλα λόγια, δείχνει μέχρι ποιου σημείου είναι δυνατός ο περιορισμός των πωλήσεων της επιχείρησης, χωρίς αυτή να παρουσιάζει κέρδος ή ζημιά. Κάθε επιχείρηση έχει το δικό της «νεκρό σημείο» και είναι εκείνο στο οποίο οι πωλήσεις της ισούνται με το συνολικό κόστος παραγωγής των προϊόντων της, οπότε το οικονομικό της αποτέλεσμα είναι μηδέν. Αν οι πωλήσεις της επιχειρήσεως είναι μεγαλύτερες από αυτές του «νεκρού σημείου», τότε η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδος, ενώ αν είναι χαμηλότερες τότε πραγματοποιεί ζημιά

36 Μέθοδος Εύρεσης Νεκρού Σημείου
Το «νεκρό σημείο» υπολογίζεται αλγεβρικά με την εξής μέθοδο. Ορίζουμε: T = την τιμή πώλησης μιας μονάδας προϊόντος ΣΚ = το σταθερό κόστος ΜΚ = το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος Πν = η ποσότητα νεκρού σημείου Ισχύει η παρακάτω εξίσωση: Πν = ΣΚ / T - MK

37 Γραφική Παράσταση Νεκρού Σημείου

38 Παράδειγμα Εύρεσης Νεκρού Σημείου
Η επισιτιστική επιχείρηση ΩΜΕΓΑ Α.Ε. σχεδιάζει την δημιουργία ενός νέου εδέσματος. Το κόστος του νέου εδέσματος διαμορφώνεται ως εξής: Α. Σταθερά κόστη - Κόστος συντήρησης Μηχανών Παραγωγής 5000€. - Λογαριασμοί ΔΕΗ/Νερού κ.α € - Ενοίκιο € - Ολικό Σταθερό Κόστος (ΣΚ): €.

39 Παράδειγμα Εύρεσης Νεκρού Σημείου
Β.) Μεταβλητό κόστος ανά έδεσμα - Υλικά μερίδας και πρώτες ύλες 4€. - Αναλώσιμα 2,5€ - Άμεση Εργασία 3€ - Γενικά έξοδα 2,5€ - Ολικό Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) ανά έδεσμα 12€. Γ.) Τιμή πώλησης ανά έδεσμα 15€. Εφαρμόζοντας τον τύπο για την εξεύρεση της ποσότητας νεκρού σημείου, έχουμε: Πν = /(15-12) = εδέσματα Άρα, για να αποκομίσει κέρδος η επιχείρηση πρέπει να διαθέσει περισσότερα από εδέσματα.

40 Αριθμοδείκτες - Εισαγωγή
Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της επιχείρησης και, σε τελική ανάλυση, της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της επιχείρησης ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν απ' αυτή. Με το σύστημα των αριθμοδεικτών προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθμός αποδόσεως των διάφορων δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με σκοπό την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσεώς της.

41 Ενδεικτικοί Αριθμοδείκτες Κόστους
Κόστος πωληθέντων τροφίμων Έσοδα από Πωλήσεις τροφίμων Κόστος πωληθέντων τροφίμων Μερίδες φαγητού (εδέσματα) Απόθεμα (Στοκ) Αρχικό + Τελικό Κόστος Πωληθέντων τροφίμων X 365 ημέρες

42 Παράδειγμα: Δυο ανταγωνιστικά ξενοδοχεία «Α» και «Β» παρουσιάζουν τα παρακάτω στοιχεία: Ποια από τις δύο επιχειρήσεις διαχειρίζεται καλύτερα τους πόρους της; Α Β Κόστος πωληθέντων τροφίμων 70.000€ Έσοδα από πωλήσεις τροφίμων 90.000€ Μερίδες Φαγητού (Εδέσματα) 80.000€ Αρχικό απόθεμα (στοκ) 20.000€ Τελικό απόθεμα (στοκ) 10.000€

43 Απάντηση: Σύμφωνα με τους αριθμοδείκτες τα αποτελέσματα για τις δύο επιχειρήσεις είναι τα εξής : Αν και αρχικά το ξενοδοχείο «Α» φαίνεται ότι έχει περισσότερα κέρδη, πωλήσεις και αποθέματα από το «Β», με βάση τους αριθμοδείκτες το ξενοδοχείο «Β» διαχειρίζεται καλύτερα τους πόρους του και, συγκριτικά με το ξενοδοχείο «Α», παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα. Α Β Κόστος πωληθέντων τροφίμων/Πωλήσεις τροφίμων (έσοδα) 60% 80% Κόστος πωληθέντων τροφίμων/Μερίδες φαγητού 70% €90% Απόθεμα (στοκ)/Κόστος πωληθέντων τροφίμων 547,5 ημέρες 156 ημέρες

44 Υλη εξεταστικής Από διαφάνεια 22 μέχρι διαφάνεια 39
Ορισμοί και διακρίσεις του Άμεσου, Έμμεσου, Σταθερού, Μεταβλητού και Ημιμεταβλητού κόστους, βρίσκονται στη διαφάνεια 16 και στη διαφάνεια 25 Η διάκριση του κόστους από το έξοδο βρίσκεται στη διαφάνεια 10 Ανάλυση Συνολικού Κόστους - Έκθεση Κόστους Παραγωγής - Στοιχεία Κόστους Παραγωγής – Υπολογισμός Κόστους Πρώτων Υλών – Υπολογισμός Κόστους Παραγωγής – Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων – Νεκρό Σημείο – Αριθμοδείκτες. Παραδείγματα Εύρεσης τελικού αποθέματος ή κόστους πρώτων υλών, παραγωγής και πωληθέντων. Διοικητικά και Έξοδα άλλων Τμημάτων της Επιχείρησης Κόστος από τρίτους φορείς (ΦΠΑ, δημοτικά τέλη, δασμοί εισαγωγής κ.α.).

45 Ερωτήσεις Εξεταστικής
Ορισμός Κόστους, Εξόδου και ποια η διαφορά τους Ορισμοί Άμεσου και Έμμεσου Κόστους Ορισμοί Σταθερού, Μεταβλητού και Ημιμεταβλητού Κόστους Διάκριση του Σταθερού, Μεταβλητού και Ημιμεταβλητού Κόστους σε ένα από τα παρακάτω παραδείγματα: Παράδειγμα εύρεσης τελικού αποθέματος ή κόστους πρώτων υλών, παραχθέντων ή πωληθέντων προϊόντων. Παράδειγμα εύρεσης αριθμού τεμαχίων προϊόντων που ικανοποιεί το νεκρό σημείο μιας επιχείρησης (έσοδα ίσα με τα έξοδα) Παράδειγμα αξιολόγησης μιας επιχείρησης και πως αυτή διαχειρίζεται το κόστος της μέσα από αριθμοδείκτες


Κατέβασμα ppt "Κοστολόγηση Παρασκευασμάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google