Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποίηση του Erasmus+ από Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποίηση του Erasmus+ από Οργανισμούς και Επιχειρήσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση του Erasmus+ από Οργανισμούς και Επιχειρήσεις
Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ανώτερη Λειτουργός ΙΔΕΠ 11 Μαρτίου 2015

2 Περιεχόμενα Erasmus Plus – Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα (ΕΕΚ - KA102) Erasmus Plus – Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις (ΚΑ2 Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Δράσεις)

3 Τι είναι το ERASMUS+ Είναι το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και της Νεολαίας και του Αθλητισμού Κυρίως επιχορηγεί τη μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού (Βασική Δράση 1) και τις συνεργασίες μεταξύ Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων/οργανισμών σε θέματα Εκπαίδευσης/Κατάρτισής (Βασική Δράση 2)

4 Σύγχρονες πραγματικότητες που σχετίζουν το ERASMUS+ με τον κόσμο των επιχειρήσεων
Η οικονομική κρίση και το ψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων - επιχορήγηση των νέων για τοποθέτηση σε χώρους εργασίας (κατάρτιση) Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων που παρατηρείται στην Ευρώπη και η ανάγκη για δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας για πάταξη του φαινομένου - επιχορήγηση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών από διάφορους τομείς εκπαίδευσης/κατάρτισης/ εργασίας

5 Πως μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τη Βασική Δράση 1
Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Με 2 τρόπους: Να επιχορηγηθούν για αποστολή των εκπαιδευτών τους για περαιτέρω εκπαίδευση σε άλλη συμμετέχουσα χώρα Να δεχτούν εκπαιδευόμενους (φοιτητές/απόφοιτους) από άλλες χώρες για κατάρτιση/εργασία, χωρίς να υποστούν οποιοδήποτε κόστος (We Mean Business)

6 Κινητικότητα Εκπαιδευτών (1)
Κάθε οργανισμός/επιχείρηση που διαθέτει τμήμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης του προσωπικού του/της ή παρέχει εκπαίδευση/ κατάρτιση σε τρίτους μπορεί να επιχορηγηθεί για Μαθησιακή Κινητικότητα των εκπαιδευτών του/της Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Επιχορηγούνται έξοδα ταξιδίου και διαμονής, διατροφής για τους συμμετέχοντες και οργανωτικά έξοδα για τον οργανισμό. Στην περίπτωση οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων , επιχορηγούνται και δίδακτρα σεμιναρίων (αν υφίστανται)

7 Κινητικότητα Εκπαιδευτών (2)
Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 2 ημερών (εκτός των ημερών ταξιδίου) και 2 μηνών Η κινητικότητα μπορεί να έχει τις πιο κάτω μορφές: Διδασκαλία /παροχή κατάρτισης από τους εκπαιδευτές (προς άλλους) σε συνεργαζόμενο οργανισμό άλλης χώρας Κατάρτιση των ιδίων των εκπαιδευτών, με συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης σε άλλη χώρα, όπως τοποθέτηση σε χώρο εργασίας για κατάρτιση, Job shadowing/observation, συμμετοχή σε σεμινάρια (μόνο στην περίπτωση οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων)

8 Υποδοχή Εκπαιδευομένων
(We Mean Business) Κάθε οργανισμός/εταιρεία /επιχείρηση μπορεί να δεχτεί κάποιο εκπαιδευόμενο από άλλη χώρα, για σκοπούς κατάρτισης του Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι φοιτητές, σπουδαστές Επαγγελματικών Σχολών ή απόφοιτοι (ΑΕ ή ΕΕΚ) κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησης τους Η διάρκεια τοποθέτησης μπορεί να κυμανθεί από 2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες Οι εκπαιδευόμενοι επιχορηγούνται από το πρόγραμμα. Ο οργανισμός υποδοχής δεν επωμίζεται οποιοδήποτε κόστος

9 Πλεονεκτήματα για την εταιρεία/οργανισμό υποδοχής εκπαιδευομένων (1)
Επιπλέον του ότι οι εκπαιδευόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αντιμισθία: Έρχονται από άλλες χώρες με διαφορετική κουλτούρα, γνώσεις και εμπειρίες (συνήθως πολύ καλοί φοιτητές με πολλές γνώσεις και δεξιότητες) Είναι νέοι άνθρωποι που εντάσσονται στο προσωπικό της εταιρείας με ενθουσιασμό για εργασία, φρέσκιες ιδέες, διάθεση για δημιουργικότητα Προσφέρουν ποικιλότροπα, με την προσωπικότητα τους, στην εταιρεία γενικά αλλά και το προσωπικό που δέχεται τις νέες ιδέες και τη διαφορετική κουλτούρα

10 Πλεονεκτήματα για την εταιρεία/οργανισμό υποδοχής εκπαιδευομένων (2)
Η εταιρεία/οργανισμός ενισχύει το δίκτυο συνεργασίας του με την προσθήκη των ιδρυμάτων αποστολής των εκπαιδευομένων Δοκιμάζονται πιθανοί μελλοντικοί υπάλληλοι στην εταιρεία/οργανισμό Ενισχύεται το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας/οργανισμού

11 Συμμετοχή εταιρειών/οργανισμών
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες/οργανισμοί/επιχειρήσεις μπορούν να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο (παρέχεται από το ΙΔΕΠ) στο οποίο περιγράφουν το προφίλ τους, καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες του εκπαιδευόμενου νέου που αναζητούν Το ΙΔΕΠ αναλαμβάνει να στείλει το έντυπο σε όλες τις Εθνικές Υπηρεσίες των χωρών που συμμετέχουν, για εξεύρεση εκπαιδευόμενου

12 Συμμετοχή Οργανισμών/επιχειρήσεων στη Βασική Δράση 2
Δυνατότητα συμμετοχής, ως συντονιστής ή εταίρος, στις ακόλουθες Δραστηριότητες που επιχορηγούνται από τη Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships) - αποκεντρωμένη Δραστηριότητα –αίτηση προς το ΙΔΕΠ Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) - κεντρική Δραστηριότητα – αίτηση προς τον Εκτελεστικό Φορέα της ΕΕ, EACEA Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances) – κεντρική Δραστηριότητα – αίτηση προς τον Εκτελεστικό Φορέα της ΕΕ, EACEA

13 Στρατηγικές Συμπράξεις (Σ.Σ.)
Στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στην επιχειρηματικότητα κλπ. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 οργανισμών/ιδρυμάτων από 3 διαφορετικές χώρες Οι συμμετέχοντες οργανισμοί/ ιδρύματα είναι δυνατόν να προέρχονται από διάφορους τομείς εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ εργασίας, με ενδιαφέρον και ρόλο στο θέμα της Σύμπραξης Διάρκεια , 2-3 χρόνια – μέγιστη χρηματοδότηση, 150, 000 Ευρώ το χρόνο για όλη τη Σύμπραξη

14 Επιχορήγηση για Σ.Σ. Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος: μοναδιαίο κόστος ανά οργανισμό/ίδρυμα ανά μήνα (ο συντονιστικός οργανισμός δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους) Κόστος συμμετοχής σε project meetings: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα Κόστος για ανάπτυξη “intellectual outputs”: επιχορήγηση για το κόστος προσωπικού (μοναδιαίο ημερήσιο κόστος ανά βαθμίδα προσωπικού) Κόστος για διοργάνωση “multiplier events”: μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (μόνο αν υπάρχουν “intellectual outputs”) Κόστος συμμετοχής σε δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: μοναδιαίο κόστος για ταξίδι με βάση την απόσταση και για διαμονή με βάση τη χώρα υποδοχής και τη διάρκεια

15 Knowledge Alliances (HE)
Στόχοι: η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και εταιρειών και η συν-δημιουργία γνώσης που μπορεί να προκύψει, καθώς και η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας/εκπαίδευσης και μάθησης Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 οργανισμών/ ιδρυμάτων από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και 2 επιχειρήσεων Διάρκεια: 2 ή 3 χρόνια Μέγιστη Επιχορήγηση: 700,000 – 1,000,000 Ευρώ

16 Sector Skill Alliances (VET)
Στόχοι: Εκτίμηση των αναγκών για απαιτούμενες δεξιότητες Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης Προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας Επίτευξη συστημικής επίδρασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δραστηριότητες: Προσδιορισμός προτύπων ικανότητας και χασμάτων (gaps) όσον αφορά επαγγελματικές δεξιότητες Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση νέων αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης Διάρκεια: 2 ή 3 χρόνια Μέγιστη επιχορήγηση: 700,000-1,000,000 Ευρώ

17 Καταληκτικές Ημερομηνίες για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2015
Βασική Δράση 1 (Κινητικότητα): 4 Μαρτίου 2015 Βασική Δράση 2 (Στρατηγικές Συμπράξεις): 31 Μαρτίου 2015 Συμμαχίες Γνώσης: 26 Φεβρουαρίου 2015 Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων: 26 Φεβρουαρίου 2015

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΕΠ
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2 1090 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ: Website: Χρήσιμο εργαλείο: Οδηγός του Προγράμματος:


Κατέβασμα ppt "Αξιοποίηση του Erasmus+ από Οργανισμούς και Επιχειρήσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google