Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης Μαρία Δόκου Χημικός, Μ.Δ.Ε Σπουδές στην Εκπαίδευση, Απόφοιτη Ε.Σ.Δ.Δ., Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Υ. ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2 Συγκριτική μελέτη της δομής και οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο θεσμικό της πλαίσιο

3 Σκοπός Η διερεύνηση επιδράσεων της Ε.Ε. στη δομή και οργάνωση της εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια σε αλληλοσυσχέτιση με τα κράτη- μέλη

4 Δράση σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας
1992 Συνθήκη για την Ε.Ε. (Συνθήκη του Μάαστριχτ) «συμβολή σε μια παιδεία και κατάρτιση υψηλού επιπέδου…» (άρ.3 παρ.1 (π)) Δράση σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας Μέτρα, δράσεις ενθάρρυνσης, συστάσεις Σχέση με το διακυβερνητικό στοιχείο

5 1971 Ψήφισμα Υπουργών Παιδείας για την ανάγκη καθιέρωση συνεργασίας
1957 Συνθήκη της ΕΟΚ Αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων (άρ.57) Επαγγελματική επιμόρφωση των εργαζομένων (άρ. 118) 1971 Ψήφισμα Υπουργών Παιδείας για την ανάγκη καθιέρωση συνεργασίας 1976 Πρώτο πρόγραμμα δράσης

6 Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης (Ε.Δ.Ε.)
Στόχοι κατά το ψήφισμα της Ενίσχυση στους νέους της αίσθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας Προετοιμασία για τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας προς την Ε.Ε. Συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων της Ε.Ε. Διεύρυνση γνώσεων για την Κοινότητα και τα κράτη- μέλη και ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της συνεργασίας

7 Λευκή Βίβλος 1993 για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση
- Επαγγελματική εκπαίδευση - Συνεργασία με επιχειρήσεις - Πρακτικότερες γνώσεις, όχι υπερειξιδευκεμένες - Αποκέντρωση

8 Λευκή Βίβλος 1995 «Διδασκαλία και μάθηση: προς την κοινωνία της γνώσης» (i) πρόσβαση στη γενική γνώση (ii) εξέλιξη ικανοτήτων προς την εργασία - Πιστοποίηση προσόντων (European Course Credit Transfer System-ECTS) - Προσέγγιση σχολείου- επιχείρησης

9 Πράσινη Βίβλος 1996 για τα εμπόδια στη διακρατική ικανότητα
Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ειδικοτήτων Μέτρα: γενίκευση ECTS, διευκόλυνση αναγνώρισης ειδικοτήτων

10 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
SOCRATES (γενική εκπαίδευση) LEONARDO DA VINCI (τεχνική εκπαίδευση) Δράσεις: αποκεντρωμένες – κεντρικές

11 Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη Διακήρυξη της Μπολόνια 1999: Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης μέχρι το 2010 Στόχοι: Συγκρίσιμοι και αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών Προώθηση της κινητικότητας μαθητικού, εκπαιδευτικού, διοικητικού προσωπικού Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη συγκρίσιμων κριτηρίων και μεθοδολογιών Προώθηση της Ε.Δ.Ε. Κοινά κριτήρια για διάκριση προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών με βάση τα έτη φοίτησης

12 Μάρτιος 2002 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: μέχρι το 2010 ποιοτικό σημείο αναφοράς τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης - Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού - Ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία

13 Αναμενόμενες επιδράσεις της Ε.Ε.
Αύξηση του γνωστικού επιπέδου Αύξηση του μαθητικού δυναμικού Αύξηση της διάρκειας σπουδών Προώθηση προς την τεχνική εκπαίδευση Συνεργασία με τις επιχειρήσεις Ένταξη προγραμμάτων πρακτικής εργασίας στην τεχνική εκπαίδευση Ροπή προς πιο αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα

14 Διεθνής Ταξινόμηση International Standard Classification of Education-ISCED97
πανεπιστημιακή εκπαίδευση ISCED 5 Πρώτο επίπεδο Γ/θμιας εκπ/σης 5Α: Θεωρητικά, 5Β: Τεχνικά ISCED 6 Δεύτερο επίπεδο Γ/θμιας εκπ/σης

15 Συγκριτική μελέτη ISCED 1&2: Υποχρεωτική εκπαίδευση
Εύρος διάρκειας σπουδών: 3 έτη ISCED3:Σωρευτικός χρόνος φοίτησης12-13έτη ISCED2: Γενικής εκπ/σης κυρίως ISCED3: Γενικά, τεχνικά, ενιαία σχολεία ISCED4: Μεγάλη ανομοιομορφία ISCED 5Β: Μέση διάρκεια σπουδών 3,1 έτη ISCED 5Α&6: Μεγάλη διαφοροποίηση στη διάρκεια σπουδών

16 Συγκριτική μελέτη - Αύξηση του αριθμού των μαθητών στη Γ/θμια εκπαίδευση, ιδίως στο ISCED 5B - Μη ύπαρξη σημαντικών αλλαγών στην τεχνική εκπαίδευση ISCED 3 για τον αριθμό μαθητών τεχνικής εκπαίδευσης και για τη σύνδεση με την πρακτική εργασία

17 Συγκριτική μελέτη - Ετήσια μείωση των συνολικών δαπανών εκπαίδευσης ως ποσοστό του Α.Εγχ. Π. κατά 0,01. Συγκεκριμένα: ISCED 1&2: +0, ISCED 3: ,15 ISCED 5B: -0, ISCED 5A&6: +0,12 Ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π. : Ιδιωτικές δαπάνες εκπαίδευσης 0,38% Δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης 5,23% (μέση ετήσια μεταβολή: - 0,09)

18 Οργάνωση της εκπαίδευσης: Μη ύπαρξη εμφανών επιδράσεων
Συγκριτική μελέτη Οργάνωση της εκπαίδευσης: Μη ύπαρξη εμφανών επιδράσεων

19 Μέσα Ε.Ε. - Δράσεις ενθάρρυνσης, συστάσεις, Λευκές Βίβλοι, κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλώσεις, ψηφίσματα - Οδηγίες, κανονισμοί συγγενών τομέων (εργασίας) - Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού - Ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία

20 Ανάγκη για ενεργή και συνειδητοποιημένη συμμετοχή των κρατών-μελών στα κέντρα λήψης απόφασης της Ε.Ε.


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google