Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2 Το ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστημα
Συγκεντρωτισμός διοίκησης και κομμάτων – αδιαφάνεια και ετερόνομα δίκτυα Πατερναλισμός και πελατειακές σχέσεις – προνόμια για ομάδες πίεσης Ασθενής επαγγελματισμός στη δημ.διοίκηση – στεγανοποίηση και διαφθορά Σοβαρά ελλείμματα ως προς το κράτος δικαίου Δικαιοποίηση κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων αλλά και ρυθμιστική αδυναμία του κράτους – αδυναμία διακυβέρνησης Ασθενές κοινωνικό κεφάλαιο (ή εμπιστοσύνης) – ανασφάλεια οικονομικών σχέσεων Αντί ανάπτυξης και αναδιανομής: Δανεισμός, παροχές και κατανάλωση Ανεπαρκής αξιοποίηση γνώσης και τεχνολογίας– αυτοσχεδιασμός και «πατέντες»

3 Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»
Για πρώτη φορά, η οργανωτική αναδιάταξη αφορά και τις τρεις βαθμίδες Για πρώτη φορά, η αναδιάρθρωση συνδυάζεται άμεσα με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ορθολογική αναδιανομή προσωπικού Συνδυασμός στοιχείων και από τις τρεις «σχολές μεταρρύθμισης»(Συμμετοχική, Παραδοσιακή, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ) Επαγγελματικό σύστημα εποπτείας (αποπολιτικοποίηση) Σημαντικοί θεσμοί και ρυθμίσεις διαφάνειας και εξυπηρέτησης του πολίτη Θεσμοί συμμετοχής (δημοτική αποκέντρωση, αλλοδαποί, συνελεύσεις, διαβούλευση).

4 Προκλήσεις για την επιτυχία της μεταρρύθμισης:
Ορθολογική ανακατανομή, επιμόρφωση και κινητοποίηση του προσωπικού Άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών στις νέες τους αρμοδιότητες και εξυπηρέτηση πολιτών Εκκαθάριση αρμοδιοτήτων και απλοποίηση διαδικασιών Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης (στοχοθεσία, δείκτες, αναλυτική λογιστική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση) Ανάδειξη ικανών και οραματικών ηγεσιών στους ΟΤΑ Συγκρότηση κάθετων και οριζόντιων μεταρρυθμιστικών δικτύων Ουσιαστική αξιοποίηση νέων θεσμών συμμετοχής

5 Εμπόδια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των πολιτών
Αντιπροσωπευτικός και πατερναλιστικός, όχι συμμετοχικός πολιτικός πολιτισμός (προσωπική πρόσβαση – συλλογική διαμαρτυρία) Σχετική αποτυχία παλαιότερων προσπαθειών – ασθενές κεφάλαιο εμπιστοσύνης- ατομικισμός, προνομιακές προσβάσεις και «λαθρεπιβασία» Διαφάνεια, πληροφόρηση και λογοδοσία αυξάνουν την ικανότητα και την ετοιμότητα για συμμετοχή Δυνατότητες ουσιαστικού επηρεασμού αποφάσεων

6 Γνώση και καινοτομία Επιστημονική και επαγγελματική γνώση
Γνώση καθοδήγησης και συντονισμού Γνώση συγκεκριμένων καθηκόντων Θεσμική Γνώση Καινοτομία ως προς διοικητικές μεθόδους και πρακτικές Καινοτομική ηγεσία Καινοτόμες δημόσιες πολιτικές Καινοτομική αξιοποίηση τεχνολογίας

7 Β Α Γ Δ Αιρετοί Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές Διοικητικά Στελέχη
Υπερασπιστές του status quo Α Διοικητικά Στελέχη Γ Ευνοϊκοί προς αλλαγές Δ

8 Η προσαρμογή της διοικητικής ηγεσίας στο δήμο
Επικοινωνία ____________ Φύση Καθηκόντων ________________ Με Πρόσωπα σύνθετα/ απαιτητικά απλά Στενή Ηγεσία μέσω συμμετοχής: Η ηγεσία κατατοπίζει: Οι υφιστάμενοι είναι ικανοί Οι υφιστάμενοι δεν είναι ικανοί αλλά απρόθυμοι αλλά είναι πρόθυμοι Περιορισμένη Ηγεσία μέσω μεταβίβασης: Η ηγεσία δίνει εντολές: Οι υφιστάμενοι είναι ικανοί Οι υφιστάμενοι δεν είναι ικανοί και πρόθυμοι και είναι απρόθυμοι Πηγή: Hambleton 2005 (τροποπ.)

9 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και νέος ρόλος (κυρίως αναπτυξιακός) των αυτοδιοικούμενων Περιφερειών Αναδιάταξη πληθυσμιακών μεγεθών τόσο στον πρώτο (μείωση των Δήμων στο 1/3 περίπου) όσο και στον δεύτερο βαθμό (μείωση στο ¼ περίπου) Αύξηση εδαφικής έκτασης και των αποστάσεων εντός του Δήμου/ της Περιφέρειας Ενσωμάτωση νέων αρχών δημοκρατικής διακυβέρνησης: Συμμετοχή του πολίτη Διαβούλευση προτού ληφθούν αποφάσεις Διαφάνεια στην άσκηση εξουσίας Λογοδοσία εκείνων που ασκούν δημόσια εξουσία

10 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Οι αντιδήμαρχοι επικουρούν τον Δήμαρχο και, μεταξύ άλλων ανατίθενται σε αυτούς: Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σε αυτούς ο Δήμαρχος, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, Απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα,

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δήμοι)
Ασκεί τις αρμοδιότητες της πρώην Δημαρχιακής Επιτροπής Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει έκθεση ανά τρίμηνο Εισηγείται την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών Εισηγείται και παρακολουθεί το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Εισηγείται ορισμένα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου,

13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (σε Δήμους άνω των κατοίκων) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος, Ανάκληση ή οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, Χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αρμοδιότητες -συνέχεια) (σε Δήμους άνω των 10
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αρμοδιότητες -συνέχεια) (σε Δήμους άνω των κατοίκων) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αρμοδιότητες-συνέχεια) (σε Δήμους άνω των 10
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αρμοδιότητες-συνέχεια) (σε Δήμους άνω των κατοίκων) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ (λ.χ. προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση, κλπ)

16 Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες) (σε Δήμους με πάνω από έναν αντιδήμαρχο) Παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης, Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του,

17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες - συνέχεια) (σε Δήμους με πάνω από έναν αντιδήμαρχο)
Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς τη Οικονομική Επιτροπή, Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια: Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία,

18 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες - συνέχεια) (σε Δήμους με πάνω από έναν αντιδήμαρχο)
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης, Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο

19 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (αρμοδιότητες) (σε Δήμους άνω των 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (αρμοδιότητες) (σε Δήμους άνω των κατοίκων) Συμβουλευτικές αρμοδιότητες, Γνωμοδοτεί για αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα, Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων, Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου κανονιστικών αποφάσεων

20 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (αρμοδιότητες)
Συμβουλευτικού χαρακτήρα, Ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, Καταγραφή και διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα, Υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.

21 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ; ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ; ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Τα τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό έως και κατοίκους μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, Τα τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες, Δήμοι ή κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση ή συνενώνονται με τον Ν. 3852/2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα αποτελούν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες Στα νησιά δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό άνω των κατοίκων, καθώς και πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των κατοίκων (λχ. στους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς κλπ.) μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες.

22 ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

23 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

24 ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (αρμοδιότητες)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (αρμοδιότητες) Παρουσιάζει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συμπαραστάτη, καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας της Περιφέρειάς του. Παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής Συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της, Εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής,

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (αρμοδιότητες – συνέχεια)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (αρμοδιότητες – συνέχεια) Εκδίδει πράξεις για τον διορισμό, τις υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, Αποφασίζει για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και διατάσσει την είσπραξη των εσόδων, Συγκροτεί συλλογικά όργανα, Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Περιφέρεια, Εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα, Εκπροσωπεί την Περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως

27 ΑΜΕΣΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ (αρμοδιότητες)
Διευθύνουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής ενότητας, Εκτελούν τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, Διατυπώνουν εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας, Έχουν την ευθύνη για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών,

28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -Περιφέρειας (αρμοδιότητες)
Ασκεί τον οικονομικό έλεγχο και παρακολουθεί την υλοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, Η κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και η εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση, Η κατάρτιση, η επεξεργασία, ο προέλεγχος του απολογισμού και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, και η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης

29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες) Η μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, ο καθορισμός των όρων τους και η υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Η άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και η παραίτηση από αυτά, Η υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, Ο συμβιβασμός ή η κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, Η πρόσληψη δικηγόρου και η ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,

30 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –Περιφέρειας (αρμοδιότητες)
Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Καταρτίζει και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους, Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή, Συντάσσει και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων,

31 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –Περιφέρειας (αρμοδιότητες – συνέχεια )
Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχέδιο χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση οδηγού του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης, Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα σχέδια: οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των περιφερειακών υπηρεσιών, Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, Αξιολογεί και συντονίζει την δράση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, Αξιολογεί και συντονίζει την δράση των νομικών προσώπων που ανήκουν στην εποπτεία της Περιφέρειας, Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της

32 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έδρα την Αθήνα. 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λάρισα. 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα. 4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα. 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά. 6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη.

33 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προΐσταται Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος, με βαθμό πρώτο των ειδικών θέσεων. Συνιστάται συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος προεδρεύει, από τους Περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Το συμβούλιο μεριμνά για το συντονισμό των Περιφερειών και των Δήμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στελεχώνονται με μόνιμους υπαλλήλους ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που μπορεί να καλύπτει θέσεις ειδικού επιστημονικού, τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού

34 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Ασκούν τις αρμοδιότητες των παλαιών κρατικών Περιφερειών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες οι οποίες περιέρχονται στις νέες, αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες, Επανακάμπτουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρμοδιότητες που ασκούνταν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Προστασία της δημόσιας περιουσίας, Διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων,

35 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (συνέχεια)
Πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις γενικότερου χαρακτήρα, Θέματα ελέγχου κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, Ζητήματα που αφορούν στις εγγραφές και μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων, Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου.


Κατέβασμα ppt "Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google