Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Χειμερινό Τετράμηνο 2006 Χειμερινό Τετράμηνο 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Χειμερινό Τετράμηνο 2006 Χειμερινό Τετράμηνο 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Χειμερινό Τετράμηνο 2006 Χειμερινό Τετράμηνο 2006

2 Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2006 Η διαθήκη της χάριτος (β’ μέρος)

3 Τα ουσιαστικά στοιχεία της διαθήκης της χάριτος Μετά την πτώση του ανθρώπου ο Θεός άρχισε να θέτει σε εφαρμογή το μεγάλο του σχέδιο για να φέρει τον άνθρωπο πίσω σε συμφιλίωση μαζί του. Πρόκειται για τη διαθήκη της χάριτος. Παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφορετικές λεπτομέρειες στη διαθήκη αυτή μέσα στην πορεία των αιώνων, τα βασικά της στοιχεία τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη δεν αλλάζουν.

4 H ΔΙΑΘΗΚΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

5 Τα ουσιαστικά στοιχεία της διαθήκης της χάριτος Τα συμβαλλόμενα μέρη Ο όρος συμμετοχής Ο όρος παραμονής Η υπόσχεση των ευλογιών Το σημείο της διαθήκης Το σημείο παραμονής στη διαθήκη

6 Τα συμβαλλόμενα μέρη στη διαθήκη της χάριτος Α) Ο Θεός Β) Οι άνθρωποι που ο Θεός θα λυτρώσει. Ο Μεσίτης (εκπληρώνει τις απαιτήσεις της διαθήκης για λογαριασμό μας). Στη διαθήκη των έργων δεν υπήρχε μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο.

7 Ο Μεσίτης της Διαθήκης της χάριτος «Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθόσον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτις ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας». Εβρ. η’ 6 «Και διά τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής, ίνα διά του θανάτου, όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων, λάβωσιν οι κεκλημένοι την επαγγελίαν της αιωνίου κληρονομίας». Εβρ. θ’ 15

8 Ο όρος συμμετοχής στη διαθήκη της χάριτος Πίστη στο έργο του Λυτρωτή Χριστού «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ελάβομεν και την είσοδον διά της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχώμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού». Ρωμ. ε’ 1-2

9 Τι ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη; Ίσχυε ο ίδιος όρος της πίστης στον Χριστό. Εκείνοι ενατένιζαν στον ερχόμενο Μεσσία, εμείς ενατενίζουμε στον ελθόντα Μεσσία. «Επειδή τι λέγει η γραφή; Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην […] καθώς και ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμόν του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην, χωρίς έργων· Ρωμ. δ’ 1, 5

10 « Ούτος λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται διά τους περιτετμημένους ή και διά τους απεριτμήτους; διότι λέγομεν ότι η πίστις ελογίσθη εις τον Αβραάμ εις δικαιοσύνην. Πως λοιπόν ελογίσθη; ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβυστία; Ουχί εν περιτομή αλλ' εν ακροβυστία· και έλαβε το σημείον της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκ πίστεως της εν τη ακροβυστία, διά να ήναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων ενώ υπάρχουσιν εν τη ακροβυστία, διά να λογισθή και εις αυτούς η δικαιοσύνη, και πατήρ της περιτομής, ουχί μόνον εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ της εν τη ακροβυστία». Ρωμ. δ’ 9-12

11 Ο όρος παραμονής στη διαθήκη της χάριτος Υπακοή στις εντολές του Θεού. Η υπακοή δεν μας καθιστά αξίους του ελέους του Θεού. Κάνει όμως φανερή τη γνησιότητα της χάρης που λάβαμε.

12 «Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει· όστις όμως φυλάττη τον λόγον αυτού, αληθώς εν τούτω η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτω γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτώ. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή». Α’ Ιωάν. β’ 4-6 «Ούτω και η πίστις, εάν δεν έχη έργα, νεκρά είναι καθ' εαυτήν». Ιακ. β’ 17

13 Η υπόσχεση των ευλογιών της διαθήκης στην ΠΔ Αιώνια ζωή με τον Θεό. «και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσον εμού και σου, και του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών, εις διαθήκην αιώνιον, διά να ήμαι Θεός εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σέ·». Γεν. ιζ’ 7 «αλλ' αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ· μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών· και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου». Ιερ. λα’ 33

14 Η υπόσχεση των ευλογιών της διαθήκης στην ΠΔ «Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ Κύριος ο Θεός αυτών είμαι μετ' αυτών και αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και σεις, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, σεις είσθε άνθρωποι, και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός». Ιεζ. λδ’ 30-31

15 Η υπόσχεση των ευλογιών της διαθήκης στην ΠΔ «Και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην ειρήνης· αύτη θέλει είσθαι διαθήκη αιώνιος προς αυτούς· και θέλω στηρίξει αυτούς και πληθύνει αυτούς, και θέλω θέσει το αγιαστήριόν μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Και η σκηνή μου θέλει είσθαι εν μέσω αυτών, και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου». Ιεζ. λζ’26-27

16 Η υπόσχεση των ευλογιών της διαθήκης στην ΚΔ «διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου». Β’ Κορ. ς’ 16 «Διότι αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είσθαι εις εμέ λαός». Εβρ. η’ 10

17 Η υπόσχεση των ευλογιών της διαθήκης στην ΚΔ «σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς· οι ποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, οι ποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες». Α’ Πέτρ. β’ 9-10

18 Η υπόσχεση των ευλογιών της διαθήκης στην ΚΔ «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών·» Αποκ. κα’ 3

19 Το σημείο συμμετοχής στη διαθήκη της χάριτος Στην Παλαιά Διαθήκη: περιτομή «και έλαβε (ο Αβραάμ) το σημείον της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκ πίστεως» Ρωμ. δ’ 10 Στην Καινή Διαθήκη: βάπτισμα «Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν». Ρωμ. ς’ 4

20 Το σημείο παραμονής στη διαθήκη της χάριτος Στην Παλαιά Διαθήκη: οι εορτές και οι τελετουργικοί νόμοι Στην Καινή Διαθήκη: συμμετοχή στο Δείπνο του Κυρίου. «Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου» Λουκ. κβ’ 20

21 Προσευχή και περισυλλογή Δοξολογία στον Θεό για τη διαθήκη της χάριτος Δοξολογία στον Χριστό, γιατί είναι ο Μεσίτης της Διαθήκης

22 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology, κεφ. 25


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Χειμερινό Τετράμηνο 2006 Χειμερινό Τετράμηνο 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google