Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

M ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "M ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 M ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα της θεολογίας, της θρησκείας και του πολιτισμού.

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Προγράμματος 1. Καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της θεολογίας 2. Η διεπιστημονική μελέτη της θρησκείας και του πολιτισμού 3. Η στελέχωση της εκπαίδευσης και της εκκλησίας με μέλη - κατόχους υψηλής θεολογικής παιδείας. 4. Η διερεύνηση και σπουδή των ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτιστική ταυτότητα του νεοελληνικού βίου. 5. Η διερεύνηση του ρόλου της ορθοδοξίας στον διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο καθώς και στον σύγχρονο κόσμο 6. Η δημιουργική επιστημονική επαφή με θεολογικά ρεύματα και σχολές σκέψης του εξωτερικού

4 Επιστημονικά πεδία και επιμέρους ειδικεύσεις Α. Βιβλικών σπουδών Α. Βιβλικών σπουδών 1. Καινής Διαθήκης 2. Παλαιάς Διαθήκης 3. Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας Β. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης 1. Εκκλησιαστικής Ιστορίας 2. Χριστιανικής Γραμματείας 3. Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης 4. Σλαβικών Εκκλησιών

5 Γ. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας Γ. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας 1. Δογματικής 2. Ιστορίας της Φιλοσοφίας 3. Οικουμενικής Θεολογίας Δ. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας 1. Ηθικής και Ποιμαντικής 1. Ηθικής και Ποιμαντικής 2. Κοινωνιολογίας 2. Κοινωνιολογίας 3. Σπουδής της Θρησκείας 3. Σπουδής της Θρησκείας 4. Πληροφορική θεολογικών δεδομένων 4. Πληροφορική θεολογικών δεδομένων

6 Ε. Πρακτικής θεολογίας 1. Λειτουργικής 2. Ομιλητικής 3. Παιδαγωγικής 4. Κανονικού Δικαίου

7 Η εξωστρεφής λογική των ειδικεύσεων Το Π. Μ. Σ. φιλοδοξεί μακροπρόθεσμα να καταστεί πόλος έλξης επιστημόνων  από τον ευρύτερο χώρο των Ορθοδόξων Εκκλησιών  από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις  από τον χώρο των λοιπών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

8 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π. Μ. Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι : Α. Απόφοιτοι των Τμημάτων των δύο Θεολογικών Σχολών ( Αθήνας και Θεσσαλονίκης ) ή αναγνωρισμένων ομοταγών σχολών της αλλοδαπής. Β. Πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Γ. Πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο της σχεδιαζόμενης μελέτης βρίσκεται στη συνέχεια των σπουδών τους και θεραπεύεται από το Τμήμα Θεολογίας του Α. Π. Θ.

9 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π. Μ. Σ. ορίζεται σε ογδόντα (80) κατ ’ έτος. Οι αλλοδαποί υπότροφοι εγγράφονται ως υπεράριθμοι με απόφαση της Γ. Σ. Ε. Σ. Η Προκήρυξη των θέσεων γίνεται τα τέλη Ιουνίου και οι Αιτήσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου

10 Διαδικασίες εγγραφής Αίτηση με την οποία δηλώνεται η ειδίκευση. Αντίγραφο πτυχίου. Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, από τα οποία το ένα θα πρέπει να είναι του Τμήματος και σχετικής ειδίκευσης με αυτήν που έχει επιλέξει ο / η υποψήφιος / α να σπουδάσει. Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων. Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα,, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. Βιογραφικό σημείωμα. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

11 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω προσόντα. 1. Γενικός βαθμός πτυχίου ( Χ 3) 2. Μέσος όρος προπτυχιακών βαθμών στα συναφή ανά ειδίκευση μαθήματα ( Χ 4) 3. Τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (1-5 μονάδες ) 4. Γνώση δεύτερης ή και περισσότερων ξένων γλωσσών (6 μονάδες ). 5. Κατοχή δευτέρου πτυχίου (6 μονάδες ) 6. Τυχόν κατοχή άλλου Master (6 μονάδες ) ή Διδακτορικού (7 μονάδες )

12 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για τη λήψη του Μ. Δ. Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας και έρευνας και ένα (1) εξάμηνο κατ ’ ελάχιστο για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας

13 Στάδια και πρόγραμμα μαθημάτων. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ : 9 μεταπτυχιακά μαθήματα, τρία μαθήματα ανά εξάμηνο (27 Δ. Μ ή 90 πιστωτικές μονάδες ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το Δ ' εξάμηνο ( το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου, 6 Δ. Μ. ή 30 πιστωτικές μονάδες ECTS) Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται από τη Γ. Σ. Ε. Σ.

14 Διδακτικό Προσωπικό Τα μέλη Δ. Ε. Π. του Τμήματος Θεολογίας, (39 κατά το 2012-2013) τα οποία προσφέρουν 118 τρίωρα μαθήματα. Στη διδασκαλία μαθημάτων του Π. Μ. Σ. του Τμήματος εμπλέκονται κατόπιν πρόσκλησης καθηγητές από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή άλλων Τμημάτων του Α. Π. Θ ή άλλων Α. Ε. Ι..

15 Υλικοτεχνική υποδομή Η λειτουργία του Π. Μ. Σ. υποστηρίζεται από τις βασικές υποδομές της Σχολής ( αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη ) και του Τμήματος Θεολογίας ( Παιδαγωγικό Εργαστήριο, Νησίδα Η / Υ με εξειδικευμένη ηλεκτρονική υποστήριξη )

16 Επαγγελματική εξέλιξη αποφοίτων 1. Στελέχωση εκπαίδευσης 2. Στελέχωση Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών 3. Στελέχωση διαφόρων Ιδρυμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ειδικών Υπηρεσιών Ελληνικού Δημοσίου 4. Διδασκαλία σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος (Master). Υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος : α ) Αίτησης με τους τίτλους σπουδών β ) Αναλυτικού σχεδιασμού της περιοχής του θέματος, εγκεκριμένου από σύμβουλο καθηγητή γ ) βιογραφικού σημειώματος, δ ) πιστοποιητικού γνώσης μιας ξένης γλώσσας. Υποβολή αιτήσεων 1-10 Οκτ. και 1-10 Φεβρ

18 Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ορισμός Θέματος εντός τριμήνου. Ετήσια ενημέρωση της Επιτροπής για την πορεία της έρευνας και κατάθεση Έκθεσης με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μετά το πέρας του ερευνητικού έργου υποβάλλεται στην τριμελή Επιτροπή η εργασία και διαπιστώνεται εάν είναι επαρκής ή χρειάζονται διορθώσεις. Μετά την αποδοχή...

19 Η χρονική διάρκεια συγγραφής και υποβολής της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης του θέματος. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας για ένα έτος μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροής και απόφαση της Γ. Σ. Ε. Σ. Στην περίπτωση που το ερευνητικό έργο έχει ανάγκη συμπληρώσεως ο υποψήφιος το υποβάλλει εκ νέου ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η διατριβή δεν μπορεί να υποβληθεί πριν δύο τουλάχιστον έτη. Η κρίση γίνεται από Επταμελή εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται από την ΓΣΕΣ


Κατέβασμα ppt "M ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google