Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ομιλητής : Αθανάσιος Πάπιστας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ομιλητής : Αθανάσιος Πάπιστας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ομιλητής : Αθανάσιος Πάπιστας

2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  ΠΜΣ ( Μαθηματικά ) που ιδρύθηκε το 2002.  ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου που ιδρύθηκε το 2009.

3 Στόχος των Π. Μ. Σ.  Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους.

4 Π. Μ. Σ. στα Μαθηματικά  Το ΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ( Μ. Δ. Ε.) σε τρεις ειδικεύσεις σπουδών :  Θεωρητικά Μαθηματικά ( Άλγεβρα, Ανάλυση, Γεωμετρία )  Στατιστική και Μοντελοποίηση  Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου

5 Εισακτέοι - Υποψήφιοι  Εισακτέοι : 3 Χ 15  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα Τμήματα.  Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι  Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους έως 30 Σεπτεμβρίου.

6 Δικαιολογητικά  Αίτηση υποψηφιότητας  Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων  Σύντομο βιογραφικό  Έκθεση με περιγραφή στόχων για την συμμετοχή στο Π. Μ. Σ.  Συστατικές επιστολές  Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών  Αλλοδαποί ( επάρκεια ελληνικής γλώσσας )

7 Αξιολόγηση υποψηφίων  Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους, ή του αναμενόμενου βαθμού πτυχίου στην περίπτωση που για τη λήψη του πτυχίου του απαιτούνται το πολύ τρία μαθήματα.  Διαδικασία Επιλογής : Υπάρχουν δύο φάσεις ( Ιουλίου & Οκτωβρίου )  Κατ ’ αρχήν οι υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7 ή 7,5 για τις ειδικεύσεις των Θεωρητικών Μαθηματικών & της Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων και Ελέγχου, κατατάσσονται κατά σειρά βαθμολογίας, με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ( Ε. Ε. Μ. Φ.) εκτιμά ότι έχουν επαρκές υπόβαθρο για την αιτούμενη ειδίκευση.

8 Αξιολόγηση υποψηφίων  Εάν οι προβλεπόμενες θέσεις δεν καλυφθούν κατά την επιλογή του Ιουλίου ( Α Φάση ) θα γίνουν δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων από όλα τα προαναφερθέντα Τμήματα και στις τρεις ειδικεύσεις, σε ημερομηνίες εντός του πρώτου δεκαήμερου του Οκτωβρίου. Στην επιλογή αυτή ( Β Φάση ) θα λαμβάνεται υπόψη εκτός του βαθμού πτυχίου και άλλα προσκομισθέντα στοιχεία.  Σημείωση. Στους πτυχιούχους συμπεριλαμβάνονται και όσοι θα έχουν αποφοιτήσει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Αίτηση πρέπει να υποβάλουν και όσοι έκαναν αίτηση τον Ιούλιο και δεν επελέγησαν.  Σημείωση. Για την ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο απόφοιτοι Τμημάτων Μαθηματικών.

9 Αξιολόγηση υποψηφίων  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας / μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ( Ι. Κ. Υ.), ο / η οποίος / α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π. Μ. Σ. καθώς και ένας / μία (1) αλλοδαπός / ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της Γ. Σ. Ε. Σ., ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται.

10 Υποχρεώσεις  Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης σπουδών κατά ένα (1) έτος μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη Σ. Ε. του ΠΜΣ και έγκριση από τη Γ. Σ. του τμήματος.  Οι φοιτητές πρέπει να περάσουν επιτυχώς έξι (6) μαθήματα της ειδίκευσης στην οποία έχουν γίνει δεκτοί.  Υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία ( επισκόπηση άρθρων (survey) ή ερευνητική )  Τριμελής εξεταστική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου και του ( της ) επιβλέποντος ( ουσας ).  Δημόσια παρουσίαση

11 Επαγγελματικές προοπτικές  Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και έρευνα  Εκπαίδευση ( Δημόσια / Ιδιωτική )  Απασχόληση σε ελεύθερο επάγγελμα

12 ΠΜΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου  Δομείται σε τρεις (3) δέσμες μαθημάτων :  Στατιστική και Μοντελοποίηση του Διαδικτύου  Γλώσσες Διαδικτύου και επεξεργασία γνώσης  Πρακτικές και Εφαρμογές στο Διαδικτύου

13 Εισακτέοι - Υποψήφιοι  Εισακτέοι : 20  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα Τμήματα.  Υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας.

14 Δικαιολογητικά  Αίτηση υποψηφιότητας  Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων  Σύντομο βιογραφικό  Έκθεση με περιγραφή στόχων για την συμμετοχή στο Π. Μ. Σ.  Συστατικές επιστολές  Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών  Αλλοδαποί ( επάρκεια ελληνικής γλώσσας )

15 Αξιολόγηση υποψηφίων  Η Ε. Ε. Μ. Φ. συντάσσει πίνακα υποψηφίων συνεκτιμώντας τα εξής κριτήρια :  Συνέντευξη, Βαθμός Πτυχίου,  Επάρκεια Μαθηματικής Γνώσης,  Επάρκεια Γνώσης Διαδικτύου,  Μεταπτυχιακές Σπουδές και Ερευνητική Δραστηριότητα,  Ξένες Γλώσσες,  Συνολική Εικόνα Υποψηφίου

16 Υποχρεώσεις  Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης σπουδών κατά ένα (1) έτος μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη Σ. Ε. του ΠΜΣ και έγκριση από τη Γ. Σ. του τμήματος.  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επιλέγουν να εξετασθούν σε ένα μάθημα από κάθε δέσμη σε κάθε εξάμηνο.  Οι φοιτητές πρέπει να περάσουν επιτυχώς έξι (6) μαθήματα.  Υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία ( επισκόπηση άρθρων (survey) ή ερευνητική ). - Τριμελής εξεταστική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου και του ( της ) επιβλέποντος ( ουσας ). - Δημόσια παρουσίαση.

17 Επαγγελματικές προοπτικές  Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και έρευνα  Εκπαίδευση ( Δημόσια / Ιδιωτική )  Επιχειρηματικότητα στην κοινωνία της πληροφορίας

18 Διδακτορική Διατριβή  Τα Προγράμματα απονέμουν επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα ( Δ. Δ.) στα Μαθηματικά και εφαρμογές των.  Διάρκεια : ελάχιστη τρία (3) χρόνια, μέγιστη έξι (6) χρόνια.  Τριμελής επιτροπή, παρουσιάζει αναφορά προόδου κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  Τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση πριν την απονομή του διδακτορικού.  Παρουσίαση δημόσια, 7- μελής εξεταστική επιτροπή.

19 Διαδικασία εγγραφής σε πρόγραμμα Δ. Δ.  Πτυχιούχος υποβάλλει αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ. Ε ).  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης του υποψηφίου είναι η έγγραφη συγκατάθεση μέλους Δ. Ε. Π. του Τμήματος ότι αποδέχεται την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής από τον υποψήφιο.

20  Για την έγκριση της αίτησης ελέγχεται αν ικανοποιείται μία από τις επόμενες προϋποθέσεις :  α ) Ο υποψήφιος είναι κάτοχος Μ. Δ. Ε. της ειδίκευσης για την οποία ενδιαφέρεται να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή ή ισοδύναμου τίτλου ομοταγούς ιδρύματος.  β ) Ο υποψήφιος δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο ή έχει μεταπτυχιακό τίτλο σε άλλο γνωστικό αντικείμενο και ενδιαφέρεται να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή σε πεδίο μη συναφές με τα λειτουργούντα Μ. Δ. Ε. στο Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και τη Σ. Ε. και μετά από έγκριση της Γ. Σ. Ε. Σ., ορίζονται δύο (2) τουλάχιστον από τα διδασκόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα, στα οποία οφείλει να εξεταστεί με επιτυχία ο υποψήφιος. Διαδικασία εγγραφής σε πρόγραμμα Δ. Δ.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ομιλητής : Αθανάσιος Πάπιστας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google