Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης Η εξάρτηση PTC

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης Η εξάρτηση PTC"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης Η εξάρτηση PTC
Ζάννα Βιργινία – Αργίνη Επιβλέπων καθηγητής: Πίσσης Π.

2 Η εξάρτηση της αντίστασης ενός υλικού από τη θερμοκρασία.
Η εξάρτηση positive temperature coefficient (PTC) είναι η εξάρτηση του αντιστοιχεί σε θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης α. Με άλλα λόγια, παρατηρείται αύξηση της αντίστασης των υλικών καθώς αυξάνουμε τη θερμοκρασία.

3 Είναι γνωστή η σχέση της αντίστασης ενός αγωγού σε σχέση με τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, τη φύση του υλικού που αυτός είναι κατασκευασμένος και τη θερμοκρασία: R= ρ0(1+αθ)S/l. Η σχέση αυτή ισχύει μόνο για μεταλλικούς αγωγούς. Ζητούμενο είναι να μελετήσουμε την περίπτωση υλικών με πολύ μικρή αντίσταση, σχεδόν μηδενική, σε χαμηλές θερμοκρασίες.

4 Η εξάρτηση PTC Αναφερόμαστε σε μία σειρά πειραμάτων κατά τα οποία μελετάται η εξάρτηση από τη θερμοκρασία της αντίστασης, της δομής και της διαστολής ορισμένων υλικών. Σκοπός είναι να μελετηθούν και να κατασκευαστούν υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης, δηλαδή υλικά των οποίων η ηλεκτρική αντίσταση αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Τέτοια υλικά έχουν πολλές εφαρμογές στην βελτίωση της καθημερινότητας, όπως και στη βαριά βιομηχανία.

5 Συνοπτική περιγραφή του πειραματικού μηχανισμού
Συνοπτική περιγραφή του πειραματικού μηχανισμού Επιλέγουμε ένα μονωτή Α (συνήθως κάποιο πολυμερές) και ένα μέταλλο Μ. Διαχέουμε το Μ στο Α (μήτρα) κατά τρόπο τέτοιο ώστε να έχουμε μια ικανοποιητική διασπορά των σωματιδίων του Μ μέσα σε όλο τον όγκο του Α (μίγμα Α-Μ). Σημείωση: οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί αυτή η διασπορά του Μ μέσα στο Α χρειάζονται αρκετή ανάπτυξη και δε θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια αυτής της εργασίας.

6 Καθώς το μίγμα Α-Μ θερμαίνεται ομοιόμορφα παρατηρείται διαστολή και κατά συνέπεια αύξηση ή μείωση της απόστασης των αγώγιμων τμημάτων του (Μ). Επομένως, το υλικό Α-Μ καθίσταται μονωτής ή αγωγός κατά περίπτωση και ο θερμικός συντελεστής της αντίστασης α παίρνει διαφορετικές τιμές.

7 Θερμική διαστολή Καθώς το μίγμα Α-Μ θερμαίνεται, ο μονωτής Α διαστέλλεται με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των μορίων του μετάλλου Μ και την καταστροφή των αγώγιμων δρόμων μέσα στο υλικό. Επομένως, αυξάνεται η ηλεκτρική αντίσταση του υλικού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και αντίστροφα: ψύχοντας το υλικό, ο μονωτής Α συστέλλεται και επανοικοδομούνται οι αγώγιμοι δρόμοι.

8 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, με την αύξηση της θερμοκρασίας (και μετά το στάδιο της διαστολής) καταστρέφονται τα κρυσταλλικά μέρη του Α και αυτό αρχίζει να λιώνει. Όμοια, το αποτέλεσμα είναι να απομακρύνονται τα μόρια του Μ μεταξύ τους και να αυξάνεται η αντίσταση του Α-Μ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο θερμικός συντελεστής α εξαρτάται από τη μεταβολή του μήκους του υλικού (φαινόμενο διαστολής) και τη μεταβολή της θερμοκρασίας: α=ΔL/ΔΤ∙ۤL0 Σημείωση: θεωρούμε μονοδιάστατο υλικό Α-Μ.

9 Παράδειγμα: η διαστολή διάφορων υλικών τύπου Α-Μ συναρτήσει της θερμοκρασίας
Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, η γραφική παράσταση της διαστολής συναρτήσει της θερμοκρασίας είναι μια αύξουσα καμπύλη μέχρι μια ορισμένη θερμοκρασία Τ όπου παρατηρείται απότομη μείωση, σχεδόν ακαριαία, μέχρι το μηδέν. Στη θερμοκρασία αυτή η κρυσταλλική δομή του πολυμερούς Α αρχίζει να καταστρέφεται, οπότε και παύει να διαστέλλεται ως τέτοιο (Α), άρα λιώνει. Το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι από το πείραμα 1 (βλ. βιβλιογραφία) και απεικονίζει τη διαστολή του πολυαιθυλενίου (ΡΕ), του πολυοξυμεθυλενίου (ΡΟΜ) και των μιγμάτων τους με σίδηρο (PE-Fe, POM-Fe).

10 Ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα αυτών των υλικών εξαρτάτα από την ποσότητα του μετάλλου Μ που βρίσκεται μέσα στο μίγμα Α-Μ. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία όγκων (ή μαζών) Μ/Α, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αγωγιμότητα του μίγματος.

11 Τα δύο αυτά μεγέθη συνδέονται με μια εκθετική συνάρτηση:
σ=σ0(φ-φC)t όπου σ η αγωγιμότητα, σ0 η αρχική αγωγιμότητα, φ η ποσότητα μετάλλου στο μίγμα Α-Μ, φC η οριακή ποσότητα Μ στο μίγμα ώστε αυτό να είναι αγώγιμο και t μια σταθερά που εξαρτάται από τα υλικά που χρησιμοποιούμε.

12 Ένας άλλος τρόπος να περιγραφεί το παραπάνω είναι η σχέση:
όπου σC η οριακή αγωγιμότητα πριν το Α-Μ γίνει μονωτής, σm η μέγιστη αγωγιμότητα και F η μέγιστη ποσότητα μετάλλου μέσα στο μίγμα.

13 Παράδειγμα: η επίδραση της περιεκτικότητας σε μέταλλο Μ ενός υλικού τύπου Α-Μ στο θερμικό συντελεστή αντίστασης Το διάγραμμα αυτό είναι από το πείραμα 1 (βλ. βιβλιογραφία) και απεικονίζει τη μεταβολή του θερμικού συντελεστή αντίστασης συναρτήσει της επί τοις εκατό περιεκτικότητας σε σίδηρο ενός μίγματος πολυαιθυλενίου και πολυοξυμεθυλενίου. Η προσεγγιστική καμπύλη που περνά από τα πειραματικά σημεία είναι φθίνουσα.

14 Παράδειγμα: η εξάρτηση της αντίστασης ορισμένων υλικών συναρτήσει της θερμοκρασίας
Το διάγραμμα αυτό είναι η απεικόνιση των πειραματικών μετρήσεων του πειράματος 2 (βλ. βιβλιογραφία). Αριθμώντας από κάτω προς τα πάνω τις καμπύλες, έχουμε διαφορετικές αναλογίες ποσοτήτων ΡΕ/ΡΟΜ-Fe: 0/68-32, 12/60-28, 70/0-30, 28/49-23, 37/43-20, 53/32-15, 62/26-12, 69/21-10 και 100/0-0. Παρατηρούμε πως στις περιπτώσεις που το μίγμα περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό σιδήρου, η καμπύλη είναι αύξουσα, ενώ, όταν το ποσοστό σιδήρου στο μίγμα μειώνεται, η καμπύλη της αντίστασης φθίνει.

15 4. Εφαρμογές της εξάρτησης PTC
Η αύξηση της θερμοκρασίας συνεπάγεται και αύξηση της αντίστασης. Αν συνδέσουμε την αντίσταση σε ένα κύκλωμα, τότε, με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλάζει η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το νόμο του Ohm I=V/R. Στο κύκλωμα μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν διακόπτες, να ενεργοποιηθούν κάποια στοιχεία του ή να αποσυνδεθούν άλλα. Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή αισθητήρων θερμότητας που με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα πυρασφάλειας, αυτόματες θερμάστρες, ψυκτικά κλπ.

16 Βιβλιογραφία «PTC effect and structure of polymer composites based on polyethylene/polyoxymethylene blend filled with a dispersed iron» Ye.P. Mamunya, G. Boiteux, G. Seytre, Yu.V. Muzychenko, E.V. Lebedev, C. Boullanger, P.Pissis. «Phase inversion in conductive polymer blends filled with dispersed metal» Y. Mamunya, G. Boiteux, G. Seytre, P. Pissis and E. Lebedev. «PTC effect and structure of polymer composites based on polypropylene/Co-polyamide blend filled with dispersed iron» A. Kanapitsas, C. Tsonos, E. Logakis, C. Pandis, P. Pissis, E. Kontou, Y.P. Mamunya, E.V. Lebedev, C.G. Delides.

17 Βιβλιογραφία C. Liu, K. Oshima, M. Shimomura, S. Miyauchi
4. « All polymer PTC devices: temperature – conductivity characteristics of polyisothianaphthene and poly(3-hexylthiophene) blends » C. Liu, K. Oshima, M. Shimomura, S. Miyauchi 5. «Conductive thermoset composites: PTC effect » G. Boiteux, J. Fournier, D. Issotier, G. Seytre, G. Marichy. Επίσης, αρκετές πληροφορίες βρίσκονται και στις ιστοσελίδες:


Κατέβασμα ppt "Υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης Η εξάρτηση PTC"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google