Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΠΕ για τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις και ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ευθύμης Ζαγοριανάκος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΠΕ για τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις και ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ευθύμης Ζαγοριανάκος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΠΕ για τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις και ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ευθύμης Ζαγοριανάκος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός / Περιβαλλοντολόγος

2 Στόχος Οδηγίας ΣΠΕ (άρθρο 1) « Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ».

3 Η διαδικασία ΣΠΕ περιλαμβάνει (Άρθρο 2β): 1.Εκπόνηση ‘Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων’ (ΣΜΠΕ) 2.Διεξαγωγή διαβουλεύσεων 3.Συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, και 4.Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση (δημοσίευση συνοπτικής δήλωσης)

4 Πεδίο εφαρμογής Οδηγίας ΣΠΕ (άρθρο 2α) ως σχέδια και προγράμματα νοούνται αυτά που α) εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από μια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από μια αρχή προκειμένου να εγκριθούν, μέσω νομοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και β) απαιτούνται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων

5 Πεδίο εφαρμογής Οδηγίας ΣΠΕ άρθρο 3(2) Η διαδικασία ΣΠΕ θα εφαρμόζεται επίσης και για σχεδία και προγράμματα τα οποία:  εκπονούνται για την γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, χωροταξία ή χρήση εδάφους. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα (85/337/ΕΟΚ) ή  λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, απαιτείται η εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικοτόπους (Habitats Directive)

6 Εξαιρέσεις πεδίου εφαρμογής [άρθρο 3(3)] Τα σχέδια και προγράμματα τα οποία καθορίζουν την χρήση μικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο και οι ήσσονες τροποποιήσεις των σχεδίων και προγραμμάτων του άρθρου 3(2) θα υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μόνον όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

7 Εξαιρέσεις πεδίου εφαρμογής [άρθρο 3(8, 9)] Τα ακόλουθα σχέδια και προγράμματα δεν υπόκεινται στην παρούσα Οδηγία:  Σχέδια και προγράμματα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  Δημοσιονομικά σχέδια και προγράμματα ή σχέδια και προγράμματα που αφορούν τον προϋπολογισμό  Σχέδια και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα κατά τις τρέχοντες περιόδους προγραμματισμού δηλαδή κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταµεία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)

8 Κριτήρια επιλογής σχεδίων ή προγραμμάτων [‘screening’, άρθρο 3(5)] Τα κράτη μέλη έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ:  χρήσης κριτηρίων επιλογής τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ‘σημαντικότητας’ των πιθανών επιπτώσεων (εξέταση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά)  καθορισμού συγκεκριμένων τύπων σχεδίων και προγραμμάτων (με την μορφή λίστας)  συνδυασμό των δύο παραπάνω τρόπων επιλογής

9 Κριτήρια για τον καθορισμό της ενδεχόμενης σημασίας των επιπτώσεων και την επιλογή των Σχεδίων και Προγραμμάτων τα οποία θα υποβάλλονται σε ΣΠΕ * 1. Τα χαρακτηριστικά των σχεδίων και προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά: - τον βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα θέτει ένα πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά τον τόπο, τη φύση, το μέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας είτε με τη χορήγηση πόρων, - τον βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα επηρεάζει άλλα σχέδια και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε ένα ιεραρχημένο σύνολο, - τη σημασία του σχεδίου ή προγράμματος για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, κυρίως με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, - τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με το σχέδιο ή πρόγραμμα, - τη σχέση του σχεδίου ή προγράμματος με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον (π.χ. σχέδια ή προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ή την προστασία των υδάτων). 2. Χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, ιδίως όσον αφορά: - την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων, - τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων, - τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, - τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων), - το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν), - τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, λόγω: - ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κληρονομιάς, - υπέρβασης των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή των οριακών τιμών, - εντατικής χρήσης της γης, - τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύουν αναγνωρισμένου καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο. * Αναφορά σε άρθρο 3 παράγραφος 5 και καταγραφή στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

10 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  Καταγράφει το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΣΠΕ  Ενσωματώνει ελάχιστο (minimum) περιεχόμενο (Παράρτημα Ι Οδηγίας)  Αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων και δημοσιοποιείται πριν την λήψη της απόφασης για έγκριση ή μη του σχεδίου ή προγράμματος  Περιέχει μια μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν

11  Περιλαμβάνει αιτιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων που έχουν εξεταστεί  Παραθέτει μέτρα για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την λήψη διορθωτικών δράσεων  Αναφέρεται σε δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργειακές, βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

12  Τομείς εκτίμησης ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων: βιοποικιλότητα, πληθυσμό, υγεία των ανθρώπων, πανίδα, χλωρίδα, έδαφος, ύδατα, αέρα, κλιματικούς παράγοντες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, πολιτιστική κληρονομιά, τοπίο και τις σχέσεις μεταξύ τους

13 Ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να περιέχει η ΣΜΠΕ (άρθρο 5 παράγραφος 1 και Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ) α) η περιγραφή σε γενικές γραμμές του περιεχομένου, των κύριων στόχων του σχεδίου ή προγράμματος και της σχέσης με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα, β) οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο ή πρόγραμμα, γ) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά, δ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων, κατά κύριο λόγο, εκείνων που αφορούν περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, ε) οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα, και ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του, στ) οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις[1] στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων, ζ) τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, η) η παρουσίαση σε γενικές γραμμές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίμησης, με μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, θ) περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων σχετικά με τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 10, ι) μια μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω θεμάτων.[1] [1] Στις επιπτώσεις αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργειακές, βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.

14 Κατηγορίες διαβουλεύσεων αρχές και κοινό επί του προκαταρκτικού Π.Σ. και της ΣΜΠΕ που το συνοδεύει άρθρο 6(1 και 2)] με αρχές σε ένα αρχικό στάδιο της διαδικασίας (scoping) άρθρο 5(4)] διασυνοριακές με κράτη μέλη (άρθρο 7)

15 Λήψη αποφάσεων Κατά την προετοιμασία του σχεδίου ή προγράμματος και πριν από την έγκριση του, λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 8):  Η ΣΜΠΕ,  οι γνώμες των αρχών και του κοινού,  τα αποτελέσματα των διασυνοριακών διαβουλεύσεων.

16 Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση Σύνταξη και δημοσιοποίηση ‘Συνοπτικής Δήλωσης’ η οποία περιλαμβάνει [άρθρο 9(1)]:  τον τρόπο με τον οποίο εκλήφθηκε υπόψη η ΣΜΠΕ  τις τυχόν γνώμες που εκφράσθηκαν κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων  την αιτιολόγηση του σκεπτικού πάνω στο οποίο βασίστηκε η έγκριση του Π.Σ. ειδικότερα σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις  τα μέτρα που αποφασίζονται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων

17 Διάφορα ζητήματα  Παρακολούθηση επιπτώσεων (άρθρο 10)  Σχέση με την υπόλοιπη κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον (άρθρο 11)  Ενημέρωση, εκθέσεις και επανεξέταση (άρθρο 12)  Έναρξη εφαρμογής Οδηγίας (άρθρο 13)

18 ΣΠΕ για σχέδια και προγράµµατα που απαιτείται από ορισµένες κοινοτικές περιβαλλοντικές νοµοθεσίες Σχέδιο ή Πρόγραμμα κατά την έννοια της Οδηγίας ΣΠΕ (Άρθρο 2α) Υποχρεωτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 3(2) Υπό όρους εκτίμηση περιβαλλοντικώ ν επιπτώσεων [Άρθρο 3(4)] Κοινοτική νομοθεσίαΣχέδιο ή Πρόγραμμα; Απαιτείται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων Εκπονηθέν για τους τομείς του άρθρου 3(2α) Καθορίζουν το πλαίσιο μελλοντικών αδειών έργων ΕΠΕ Απαιτούν ΣΠΕ σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικοτόπους Απαιτούν ΣΠΕ εάν ενδέχεται να έχει σημαντικές περιβαλλοντικέ ς επιπτώσεις Οδηγία για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ ΝΑΙ / ΌΧΙΝΑΙΝΑΙ τομέας διαχείρισης υδάτων ΝΑΙ / ΟΧΙ (εξαρτάται από το περιεχόμενο) Οδηγία για τα Νιτρικά 91/676/ΕΟΚ ΝΑΙ ΝΑΙ τομέας διαχείρισης υδάτων ΝΑΙ / ΟΧΙ (εξαρτάται από το περιεχόμενο του Προγρ/τος Δράσης πιθανόν για εγκαταστάσεις εντατικής ζώων) ΝΑΙ / ΟΧΙ (εξαρτάται από το περιεχόμενο του Προγράμματος Δράσης) Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα 75/442/ΕΚ συμπεριλαμβανομένω ν των απαιτήσεων των Οδηγιών 91/676/ΕΚ και 94/62/ΕΚ ΝΑΙ ΝΑΙ τομέας διαχείρισης αποβλήτων ΝΑΙ / ΟΧΙ (εξαρτάται από το περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων)

19 ΣΠΕ για σχέδια και προγράµµατα που απαιτείται από ορισµένες κοινοτικές περιβαλλοντικές νοµοθεσίες (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Οδηγία Πλαίσιο για την ποιότητα του Αέρα ΝΑΙ - τομέας ποιότη τα αέρα ΝΑΙ / ΟΧΙ εξαρτάται από το περιεχόμεν ο του προγράμμα τος δράσης ΝΑΙ Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΚ - Χαρακτηρισμός μιας περιοχής δεν αποτελεί ‘Σχέδιο ή Πρόγραμμα’ ΝΑΙ--- Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΚ ΝΑΙ (σχέδια και προγράμματα που έχουν επιπτώσεις σε προστατευμένες περιοχές σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ ΝΑΙ Διαρθρωτικά ταµεία και ευρωπαϊκό γεωργικό ταµείο προσανατολισµού και εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Εξαιρούνται από την διεξαγωγή ΣΠΕ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμ ού

20 Εμπειρία ΣΠΕ εντός και εκτός Ε.Ε.  Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την Οδηγία από: Ιαπωνία, Νότια Αφρική, πρόσφατα ενταγμένες στην Ε.Ε χώρες  Υιοθέτηση κάποιας μορφής ΣΠΕ από: Καναδά, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Λάτβια, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Σουηδία και Η.Π.Α.

21 Μεταφορά Οδηγίας ΣΠΕ στην Μ. Βρετανία: Ιστορικό  Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία ΣΠΕ  Ο όρος ΣΠΕ (SEA: Strategic Environmental Assessment) βρετανική εφεύρεση  εθελοντικό (voluntary) σύστημα Σχεδιασμού επιβάλλει την έκδοση κειμένων Οδηγιών  Εφαρμογή συστήματος ΣΠΕ 3 επιπέδων διαφορετικό της Οδηγίας

22 Το ήδη εφαρμοζόμενο σύστημα ΣΠΕ είναι εθελοντικό και εφαρμόζεται σε:  πολεοδομικά / τοπικά σχέδια χρήσεων γης (environmental appraisals of development plans),  χωροταξικά σχέδια (Sustainability Appraisals of Regional Planning Guidance), και  κρατικές πολιτικές (Policy Appraisals for Government Departments) Μεταφορά Οδηγίας ΣΠΕ στην Μ. Βρετανία: Σύστημα ΣΠΕ

23 Η εμπειρία της εθελοντικής εφαρμογής τους συστήματος ΣΠΕ σε σχέδια χρήσης γης από τις αρχές της δεκαετίας 1990, έχει δείξει πως:  το 83% των τοπικών αρχών στην Βρετανία έχουν εκπονήσει τουλάχιστον μία,  ένα 36% αυτών έχει απασχολήσει μόνο ένα άτομο,  οι μισές από αυτές εκπονήθηκαν όχι κατά την διάρκεια αλλά μετά το πέρας της διαδικασίας σχεδιασμού,  απαιτήθηκαν κατά μέσο όρο 32 ανθρωποώρες,  περίπου 77% των αρχών δεν ενημέρωσε το κοινό για το περιεχόμενο των μελετών. Μεταφορά Οδηγίας στην Μ. Βρετανία: Προηγούμενη εμπειρία ΣΠΕ

24 Σχέδια που ενδέχεται να υποβληθούν στην διαδικασία ΣΠΕ στην Μ. Βρετανία Πολεοδομικός ΣχεδιασμόςΤομεακός ΣχεδιασμόςΧωροταξικός Σχεδιασμός District Local Plans (Τοπικά Σχέδια-επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος) Waste Local Plans (Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων) Regional Planning Guidance (Οδηγίες Περιφερειακού Σχεδιασμού) Local Development Frameworks (Πλαίσια Τοπικής Ανάπτυξης αντίστοιχα των Πολεοδομικών Μελετών) Minerals Local Plans (Τοπικά Σχέδια Εξορυκτικής Δραστηριότητας) The Spatial Development Strategy for London (Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης Λονδίνου) Unitary Development Plans (ανάμεσα σε Ρυθμιστικά και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) Regional Spatial Strategies (αντιστοιχία με Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού) Structure Plans (αντίστοιχα των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων)

25 Μεταφορά Οδηγίας στην Μ. Βρετανία: Διαδικασία προετοιμασίας Διαδικασία σύνταξης κείμενου οδηγιών εφαρμογής της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ στην Μ. Βρετανία Έντυπο ανάπτυξης κύριων θεμάτων προς συζήτηση Αρχικό Προσχέδιο οδηγιών εφαρμογής Οδηγίας Διαβουλεύσεις με αρχές/κοινό Κυρίως Προσχέδιο οδηγιών εφαρμογής της Οδηγίας Διαβουλεύσεις έως 17 Ιαν. 037 πιλοτικές ΣΠΕ 5 παραδειγματικές περιπτώσεις εφαρμογής ΣΠΕ Τελικό κείμενο οδηγιών εφαρμογής της Οδηγίας

26 Στάδια προτεινόμενης διαδικασίας ΣΠΕ για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ στην Μ. Βρετανία Στάδι α Περιγραφή σταδίων A1Προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο περιβαλλοντικοί στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε άλλα σχετικά έργα και προγράμματα σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο ή πρόγραμμα A2Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών/αειφορικών προβλημάτων και στόχων που αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα και του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται με αυτό B1Καθορισμός περιβαλλοντικών/αειφορικών στόχων (ποσοτικών εάν θεωρηθεί απαραίτητο) B2Συλλογή στοιχείων για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης D1Σύνταξη Εγγράφου Σημαντικών προς Εξέταση Θεμάτων (Scoping Report) D2Διαβουλεύσεις Εγγράφου Πιθανών Σημαντικών Επιπτώσεων E1Εκτίμηση των επιπτώσεων των προτάσεων των σχεδίων ή προγραμμάτων αναφορικά με τους στόχους E2Επιλογή των κατάλληλων εναλλακτικών προτάσεων E3Εξέταση της συμβατότητας των επιλεγμένων προτάσεων του σχεδίου ή προγράμματος σε σχέση με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα E4Εκτίμηση των συσσωρευμένων και συνεργιστικών επιπτώσεων των επιλεγμένων προτάσεων του σχεδίου ή προγράμματος E5Οριστικοποίηση των προτιμώμενων προτάσεων του σχεδίου ή προγράμματος F1Επιλογή των πλέον σημαντικών προτάσεων και πολιτικών F2Εκτίμηση των επιπτώσεων των προτάσεων και πολιτικών αναφορικά με τους στόχους F3Οριζόντια και κατακόρυφη σύνδεση των διαδικασιών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) με έμφαση στις ΕΠΕ έργων H1Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων H2Διαβουλεύσεις με περιβαλλοντικές και άλλες αρχές και το κοινό

27 Μεταφορά Οδηγίας στην Ιρλανδία: Μεθοδολογία συστήματος ΣΠΕ Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμογής της Οδηγίας ΣΠΕ αφορά 4 στάδια:  Επιλογή σχεδίων ή προγραμμάτων που θα υποβληθούν σε ΣΠΕ (screening)  Επιλογή Σημαντικών Θεμάτων προς Εξέταση (Scoping)  Προσδιορισμός, Πρόβλεψη, Αξιολόγηση και προτάσεις Μετριασμού / Αποφυγής / Αποκατάστασης πιθανών επιπτώσεων  Διαβουλεύσεις, Αναθεώρηση και Έλεγχος / Παρακολούθηση Επιπτώσεων

28  Χρήση λίστας ελέγχου με 125 ερωτήσεις (Ναι / Όχι) ταξινομημένες σε 9 κατηγορίες:  περιγραφή: του σχεδίου ή προγράμματος των στοιχείων του περιβάλλοντος, των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων, των μέτρων μετριασμού / αποφυγής / αποκατάστασής τους του προγράμματος παρακολούθησης επιπτώσεων  προσδιορισμός εναλλακτικών λύσεων,  σύνταξη μη τεχνικής έκθεσης  ποιότητα παρουσίασης ΣΜΠΕ. Μεταφορά Οδηγίας στην Ιρλανδία: Ποιοτικός έλεγχος ΣΠΕ

29 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  Διεθνής αναγνώριση Οδηγίας ΣΠΕ  Στόχος η Αειφόρος (Χωρική) Ανάπτυξη  Πολυετής παράδοση και εμπειρία ΣΠΕ σε κάποια κράτη-μέλη Ε.Ε.  Η εφαρμογή ΣΠΕ στην Ελλάδα ίσως στηριχθεί σε εμπειρία και διαδικασίες ΕΠΕ έργων  Η επιτυχία εφαρμογής εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την συμμετοχή όλων μας

30 Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α στην Ο Δ Η Γ Ι Α Σ Π Ε

31 Ηλεκτρονική διεύθυνση κειμένου Οδηγίας ΣΠΕ:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ: http://europa.eu.int/comm/environ ment/eia/full-legal-text/0142_el.pdf  ΑΓΓΛΙΚΑ: http://europa.eu.int/comm/environme nt/eia/full-legal-text/0142_en.pdf


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΠΕ για τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις και ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ευθύμης Ζαγοριανάκος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google