Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Εισαγωγή Υ π οθέστε ότι ενώ, για κά π οιο λόγο, α π ουσιάζετε α π ό τον χώρο εργασίας σας, χρειάζεστε ένα έγγραφο π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Εισαγωγή Υ π οθέστε ότι ενώ, για κά π οιο λόγο, α π ουσιάζετε α π ό τον χώρο εργασίας σας, χρειάζεστε ένα έγγραφο π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

2 Εισαγωγή Υ π οθέστε ότι ενώ, για κά π οιο λόγο, α π ουσιάζετε α π ό τον χώρο εργασίας σας, χρειάζεστε ένα έγγραφο π ου μόνον εκεί μ π ορείτε να το βρείτε. Κανένας από τους παραδοσιακούς τρόπους (ΕΛΤΑ Courier – FAX) δεν είναι και οικονομικός και γρήγορος ταυτόχρονα.

3 Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς e-mail (electronic mail), είναι η π ρώτη δικτυακή υ π ηρεσία στην ιστορία της διασύνδεσης ηλεκτρονικών υ π ολογιστών και μία α π ό τις υ π ηρεσίες π ου ανέδειξαν και διέδωσαν στο ευρύ κοινό, το διαδίκτυο (Internet). Είναι δε τέτοιος ο βαθμός χρησιμο π οίησης του π ου, π ρόσφατα, η Ελληνική κυβέρνηση δια νόμου το αναβάθμισε ( μαζί με την τηλεομοιοτυ π ία - FAX) ως α π οδεκτό τρό π ο για ε π ίσημη αλληλογραφία

4 Αρχή Λειτουργίας Κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει μία ηλεκτρονική διεύθυνση π ου αντιστοιχεί σε μία ηλεκτρονική « ταχυδρομική θυρίδα » έξω α π ό τον υ π ολογιστή του, ό π ου α π οθηκεύονται όλα τα μηνύματα π ου α π οστέλλονται στη διεύθυνση αυτή

5 Διευθύνσεις Η διεύθυνση του κάθε χρήστη έχει την παρακάτω μορφή Όνομα_χρήστη@τοποθεσία

6 Περιεχόμενα Μηνύματος Το μήνυμα π ου θα συντάξει ο χρήστης, μ π ορεί να α π οτελείται μόνο α π ό κείμενο ( μορφο π οιημένο ή όχι ) ή να είναι εμ π λουτισμένο και με εικόνες. Μ π ορεί ε π ίσης ο χρήστης να ε π ισυνάψει (Attach) κά π οιο ή κά π οια αρχεία, ο π οιουδή π οτε τύ π ου ( Μορφο π οιημένα κείμενα, λογιστικά φύλλα, εικόνες, ήχο, video κτλ.)

7 Προγράμματα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Λογισμικό στον Η / Υ του χρήστη – Ένα π ρόγραμμα αυτού του είδους χρησιμο π οιείται συνήθως όταν ο χρήστης έχει αγοράσει σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) α π ό κά π οιον π αροχέα υ π ηρεσιών διαδικτύου Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Παγκόσμιου Πληροφοριακού Ιστού – Το λογισμικό της κατηγορίας αυτής υ π άρχει εγκατεστημένο σε υ π ολογιστές εταιριών π ου π ροσφέρουν την υ π ηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του π αγκόσμιου π ληροφοριακού ιστού

8 Χρήσιμη Ορολογία Όνομα χρήστη (User name) : Κάθε χρήστης ο π οιουδή π οτε δικτύου π ρέ π ει να έχει ένα μοναδικό όνομα στο συγκεκριμένο δίκτυο. Για το όνομα αυτό α π οφασίζει ο χρήστης ο ο π οίος καλείται, στη διάρκεια της εγγραφής του, να δηλώσει το όνομα π ου θα χρησιμο π οιεί κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του. Το όνομα αυτό π ρέ π ει να α π οτελείται μόνο α π ό λατινικούς χαρακτήρες ή / και αριθμούς και καλό θα είναι να θυμίζει το π ραγματικό όνομα του χρήστη.

9 Χρήσιμη Ορολογία Κρυφός κωδικός (Password) : Ε π ειδή το όνομα χρήστη είναι « δημόσιο » και μ π ορεί ο καθ ’ ένας να το δει, θα π ρέ π ει να υ π άρχει και δεύτερος κωδικός, κρυφός αυτή τη φορά, π ου θα π ιστο π οιεί την ταυτότητά του χρήστη και θα τον ξέρει μόνον εκείνος. Και αυτός ο κωδικός θα π ρέ π ει να α π οτελείται μόνο α π ό λατινικούς χαρακτήρες ή / και αριθμούς και θα π ρέ π ει να είναι τέτοιος ώστε δύσκολα να μ π ορεί κά π οιος να τον ξεχάσει.

10 Χρήσιμη Ορολογία Δ ιακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας – Το π ρωτόκολλο ε π ικοινωνίας π ου χρησιμο π οιεί ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι το POP (Post Office Protocol) Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας –Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι το SMTP (Simple mail Transfer Protocol)

11 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην π ράξη Μέσα στην αίθουσα Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο μάθημά σας, οι μαθητές σας μπορούν να έρθουν σε επαφή με οποιονδήποτε επιλέξετε να επικοινωνήσουν. Έτσι μπορείτε να σχεδιάσετε εργασίες που θα τους φέρουν σε επικοινωνία με μαθητές οποιουδήποτε άλλου σχολείου, είτε για απλή επαφή και ανταλλαγή αλληλογραφίας είτε για έρευνα και συλλογή δεδομένων. Επίσης χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορείτε να εφοδιάζετε με όλο το εκπαιδευτικό υλικό που κρίνετε ότι χρειάζεται ένα μαθητή, ο οποίος απουσιάζει από το μάθημα για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα

12 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην π ράξη Έξω από την αίθουσα Χρησιμο π οιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εκτός της εργασίας, μ π ορείτε να ενημερώνεστε μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) για τα ενδιαφέροντα σας, να ανταλλάσσετε α π όψεις με συναδέλφους σας α π’ όλη τη χώρα, ή όλο τον κόσμο αν θέλετε, χρησιμο π οιώντας κά π οια ταχυδρομική λίστα μηνυμάτων (mailing list), να ε π ικοινωνείτε με συγγενείς και φίλους σας π ου μ π ορεί να βρίσκονται σε ο π οιοδή π οτε σημείο στον κόσμο

13 Συζήτηση 1. Ποια νομίζετε ότι είναι τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για μια σχολική μονάδα α π ό την οργάνωσης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της σε ηλεκτρονική μορφή

14 Συζήτηση 2. Θα σας βοηθούσε στην εργασία σας να έχουν όλοι οι συνάδελφοι σας του νομού και της ειδικότητάς σας, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ;

15 Συζήτηση Με π οιο τρό π ο οι μαθητές σας θα μ π ορούσαν να διαβάσουν μια διαφορετική π ροσέγγιση σε κά π οιο θέμα π ου τους αναθέσατε, γραμμένη π άλι α π ό μαθητή ο ο π οίος βρίσκεται σε διαφορετικό γεωγραφικό διαμέρισμα ;

16 Συζήτηση Πολλοί λένε ότι το διαδίκτυο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα οδηγήσει σε αδιέξοδο τις εταιρίες κλασικού ταχυδρομείου. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη γι ’ αυτό ; ( Λάβετε υ π’ όψιν τη μεταφορά π ακέτων α π ό το κλασικό ταχυδρομείο και ε π ίσης την αναμενόμενη άνθιση του ηλεκτρονικού εμ π ορίου )


Κατέβασμα ppt "E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Εισαγωγή Υ π οθέστε ότι ενώ, για κά π οιο λόγο, α π ουσιάζετε α π ό τον χώρο εργασίας σας, χρειάζεστε ένα έγγραφο π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google