Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχαίο κείμενο ● Ἐ ν Ἀ θ ή ναις το ὺ ς πα ῖ δας μετ’ ἐ πιμελε ί ας διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. Νέα Ελληνικά ● Στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχαίο κείμενο ● Ἐ ν Ἀ θ ή ναις το ὺ ς πα ῖ δας μετ’ ἐ πιμελε ί ας διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. Νέα Ελληνικά ● Στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αρχαίο κείμενο ● Ἐ ν Ἀ θ ή ναις το ὺ ς πα ῖ δας μετ’ ἐ πιμελε ί ας διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. Νέα Ελληνικά ● Στην Αθήνα διδάσκουν και συμβουλεύουν τα παιδιά με φροντίδα. τα παιδιά με φροντίδα.

3 Αρχαίο κείμενο ● Πρ ῶ τον μ ὲ ν κα ὶ τροφ ὸ ς κα ὶ μ ή τηρ κα ὶ παιδαγωγ ὸ ς κα ὶ α ὐ τ ὸ ς ὁ πατ ὴ ρ ἐ πιμελο ῦ νται ὅ πως β έ λτιστος γεν ή σεται ὁ πα ῖ ς, πατ ὴ ρ ἐ πιμελο ῦ νται ὅ πως β έ λτιστος γεν ή σεται ὁ πα ῖ ς, διδ ά σκοντες ὅ τι τ ὸ μ ὲ ν δ ί καιον, τ ὸ δ ὲ ἄ δικον κα ὶ τ ό δε μ ὲ ν καλ ό ν, διδ ά σκοντες ὅ τι τ ὸ μ ὲ ν δ ί καιον, τ ὸ δ ὲ ἄ δικον κα ὶ τ ό δε μ ὲ ν καλ ό ν, τ ό δε δ ὲ α ἰ σχρ ό ν ἐ στι. τ ό δε δ ὲ α ἰ σχρ ό ν ἐ στι. Νέα Ελληνικά ● Πρώτα βέβαια, η παραμάνα και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν με ποιο τρόπο θα γίνει το παιδί ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν με ποιο τρόπο θα γίνει το παιδί άριστο, διδάσκοντάς του ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο άριστο, διδάσκοντάς του ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο και αυτό εδώ είναι ωραίο ενώ το άλλο είναι άσχημο. και αυτό εδώ είναι ωραίο ενώ το άλλο είναι άσχημο.

4 Αρχαίο κείμενο ● Ε ἶ τα δ έ, ἐ πειδ ὰ ν ο ἱ πα ῖ δες ε ἰ ς ἡ λικ ί αν ἔ λθωσιν, ο ἱ γονε ῖ ς ε ἰ ς διδασκ ά λων π έ μπουσιν, ἔ νθα ο ἱ μ ὲ ν γραμματιστα ὶ ἐ πιμελο ῦ νται διδασκ ά λων π έ μπουσιν, ἔ νθα ο ἱ μ ὲ ν γραμματιστα ὶ ἐ πιμελο ῦ νται ὅ πως γρ ά μματα μ ά θωσιν κα ὶ τ ὰ γεγραμμ έ να ἐ ννο ῶ σι, ο ἱ δ ὲ ὅ πως γρ ά μματα μ ά θωσιν κα ὶ τ ὰ γεγραμμ έ να ἐ ννο ῶ σι, ο ἱ δ ὲ κιθαριστα ὶ τ ῷ κιθαρ ί ζειν ἡ μερωτ έ ρους α ὐ το ὺ ς ποιε ῖ ν πειρ ῶ νται κιθαριστα ὶ τ ῷ κιθαρ ί ζειν ἡ μερωτ έ ρους α ὐ το ὺ ς ποιε ῖ ν πειρ ῶ νται κα ὶ τ ὰ ς τ ῶ ν πα ί δων ψυχ ὰ ς πρ ὸ ς τ ὸ ν ῥ υθμ ὸ ν κα ὶ τ ὴ ν ἁ ρμον ί αν κα ὶ τ ὰ ς τ ῶ ν πα ί δων ψυχ ὰ ς πρ ὸ ς τ ὸ ν ῥ υθμ ὸ ν κα ὶ τ ὴ ν ἁ ρμον ί αν ο ἰ κειο ῦ σι. ο ἰ κειο ῦ σι. Νέα Ελληνικά ● Έπειτα, όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς τα στέλνουν σε σχολεία (στα σπίτια των δασκάλων), όπου οι τα στέλνουν σε σχολεία (στα σπίτια των δασκάλων), όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης φροντίζουν να δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης φροντίζουν να μάθουν γράμματα και να καταλαβαίνουν αυτά που είναι γραμμένα, μάθουν γράμματα και να καταλαβαίνουν αυτά που είναι γραμμένα, ενώ οι μουσικοδιδάσκαλοι (κιθαριστές) με το να παίζουν λύρα ενώ οι μουσικοδιδάσκαλοι (κιθαριστές) με το να παίζουν λύρα προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήρεμα και εξοικειώνουν τις ψυχές προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήρεμα και εξοικειώνουν τις ψυχές των παιδιών με τον ρυθμό και την αρμονία. των παιδιών με τον ρυθμό και την αρμονία.

5 Αρχαίο κείμενο ● Ἔ τι ο ἱ πα ῖ δες ἐ ν γυμνασ ί οις κα ὶ παλα ί στραις φοιτ ῶ σιν, ἔ νθα ο ἱ παιδοτρ ί βαι βελτ ί ω τ ὰ φοιτ ῶ σιν, ἔ νθα ο ἱ παιδοτρ ί βαι βελτ ί ω τ ὰ σ ώ ματα α ὐ τ ῶ ν ποιο ῦ σι, ἵ να μ ὴ ἀ ναγκ ά ζωνται σ ώ ματα α ὐ τ ῶ ν ποιο ῦ σι, ἵ να μ ὴ ἀ ναγκ ά ζωνται ἀ ποδειλι ᾶ ν δι ὰ τ ὴ ν τ ῶ ν σωμ ά των πονηρ ί αν. ἀ ποδειλι ᾶ ν δι ὰ τ ὴ ν τ ῶ ν σωμ ά των πονηρ ί αν. Νέα Ελληνικά ● Επιπλέον, τα παιδιά συχνάζουν στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες, όπου οι δάσκαλοι της και στις παλαίστρες, όπου οι δάσκαλοι της γυμναστικής κάνουν τα σώματά τους πιο γυμναστικής κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά, για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν δυνατά, για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης. εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης.

6 Η εκπαίδευση ➽ ήταν πρότυπο για πολλές στην Αρχαία Αθήνα αρχαίες ελληνικές πόλεις Ο στόχος ➽ ήταν να γίνουν οι νέοι «καλο ὶ κ ἀ γαθοί» Τί σημαίνει αυτό ; ➽ ‘Α σκηση του σώματός ώστε να αποκτήσει δύναμη και ομορφιά και καλλιέργεια της ψυχής ώστε να γίνουν ενάρετοι

7 ● Η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των νέων ήταν φροντίδα κυρίως των γονέων ●3 κατηγορίες δασκάλων αναλάμβαναν τη στοιχειώδη μόρφωση των αγοριών στην Αθήνα ➽ γραμματιστής (δίδασκε γραφή) κιθαριστής (μουσική) παιδοτρίβης (γυμναστική) ●Τροφός ➽ Η παραμάνα που αμειβόταν για την ανατροφή και την φροντίδα των παιδιών και την φροντίδα των παιδιών ●Παιδαγωγός ➽ Ο δούλος που φρόντιζε για την διαγωγή των παιδιών από την ηλικία των 7 - 18 ετών. παιδιών από την ηλικία των 7 - 18 ετών. Αυτός συνόδευε τα παιδιά στα σπίτια των Αυτός συνόδευε τα παιδιά στα σπίτια των δασκάλων. δασκάλων.

8


Κατέβασμα ppt "Αρχαίο κείμενο ● Ἐ ν Ἀ θ ή ναις το ὺ ς πα ῖ δας μετ’ ἐ πιμελε ί ας διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. διδ ά σκουσι κα ὶ νουθετο ῦ σι. Νέα Ελληνικά ● Στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google