Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας “Υπηρεσίες Πληροφόρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας “Υπηρεσίες Πληροφόρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας “Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον” Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδάσκων: Σ. Καπιδακης ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Η-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Καραγκούνη Ευτυχία Κέρκυρα, Ιανουάριος 2006

2 Ψ ΗΦΙΑΚΕΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ Π ΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Η-Δ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημόσια – Κυβερνητική πληροφορία Δικαιούχοι και χρήστες Διοικητική – μη διοικητική Παράδοξη σύγκρουση Μεγάλος όγκος Ευρεία ποικιλία

3 Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ “… είναι η μορφή διακυβέρνησης όπου εφαρμόζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information & Communication Technologies, ICT) για να μετασχηματίσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές της συσχετίσεις με σκοπό την βελτιστοποίηση των λειτουργιών της. Με την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών η διακυβέρνηση δεν μεταβάλλει τις λειτουργίες και τις υποχρεώσεις της να παραμείνει χρήσιμη, νόμιμη, διαφανής και συνεπής.” DPADM/UNDESA, Electronic and Knowledge Governments: Definitions

4 Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σκοπός Εφαρμογής Αποσκοπεί σε: Αποτελεσματικότητα και Συνέπεια (efficiency and accountability) Ισότητα (equality) Διαφάνεια (transparency) Ολοκλήρωση των συστημάτων (systems integration) Καλείται να αντιμετωπίσει: Το Ψηφιακό Χάσμα (Digital Divide) Την εμπιστοσύνη (confidence) των πολιτών Θέματα ασφάλειας (security) Ζητήματα χρηστικότητας (useability)

5 Ψ ΗΦΙΑΚΕΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ -Αφετηρία οι ποικίλες Βάσεις Δεδομένων - Οργανώνουν και διαχέουν σημαντικές ποσότητες Κυβερνητικής Πληροφορίας - Συμπληρώνουν τα Κυβερνητικά Portals των οποίων αποτελούν τμήματα - Εντάσσονται στις “Υπηρεσίες προς τον Πολίτη”

6 Ψ ΗΦΙΑΚΕΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σημεία Τομής με Η-Διακυβέρνηση Πελατοκεντρική θεώρηση της οργάνωσης Χρηστικές και φιλικές διεπαφές χρηστών Αποθήκευση και διαχείριση μεγάλου όγκου και ποικιλίας δεδομένων Κατανεμημένη αρχιτεκτονική 1/2

7 Ψ ΗΦΙΑΚΕΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σημεία Τομής με Η-Διακυβέρνηση Υποστήριξη της XML και των Ανοιχτών Προτύπων Ωριμότητα διαχειριστικού πλαισίου Προτυποποίηση και μακροπρόθεσμη προοπτική Πορεία προς την Κυβέρνηση της Γνώσης (Knowledge Government) 2/2

8 H Ε ΥΡΩΠΑΪΚΗ Π ΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Ανάπτυξη δράσεων για ισχυρή και βιώσιμη Η-Διακυβέρνηση Πολύπλοκες συνθήκες εφαρμογής (πολυγλωσσικότητα, ένταξη νέων χωρών) Γειτνίαση με Ελληνική πραγματικότητα

9 H Ε ΥΡΩΠΑΪΚΗ Π ΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Απαιτήσεις εφαρμογής Συντονισμός και διαλειτουργικότητα οργανισμών Ευρωπαϊκά προγράμματα IDA (Interchange of Data between Administrations, 1995 - 2004) IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens, 2005 - 2009) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework)

10 Ε ΥΡΩΠΑΪΚΟ Π ΛΑΙΣΙΟ Δ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

11 Στόχος η δημιουργία Μονοαπευθυντικών Πυλών Βασίζεται στις Οδηγίες για την (Ευρωπαϊκή) Αρχιτεκτονική (Architecture Guidelines) Βασικές προτεραιότητες: Προσβασιμότητα (Accessibility) Ασφάλεια (Security) Ιδιωτικότητα (Privacy, Personal Data Protection) Πολυγλωσσικότητα (Multilingualism) Χρήση ανοιχτών προτύπων (Use of Open Standards) Επικουρικότητα (Subsidiarity) Πολύπλευρες λύσεις (Use of Multilateral Solutions)

12 A RCHITECTURE G UIDELINES

13 Θ ΕΜΑΤΙΚΕΣ Κ ΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ Ψ ΗΦΙΑΚΕΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ PLOTEUS, EUDAMED, CARE DOCS (Communication and Management of Official Documents) EUR-Lex DSIS (Distributed Statistical Information Services) EUROSTAT

14 Θ ΕΜΑΤΙΚΕΣ Κ ΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ Ψ ΗΦΙΑΚΕΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Νομικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1049/2001 Διασφάλιση δικαιώματος του πολίτη για πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα της Ε.Ε Κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/EK Ενίσχυση της Ιδιωτικότητας – Τεχνολογίες PETS Copyright Directive 2001/29/EC Προστασία ΒΔ Ασφάλεια δεδομένων Public Key Infrastructure ΡΚΙ

15 EUR-LEX Κεντρική Ευρωπαϊκή Νομική Βιβλιοθήκη Προήλθε από την ενοποίηση του ιστότοπου της EUR-Lex και των ΒΔ CELEX και CURIA Καλύπτει τις εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. και ποικιλία νομικών εγγράφων Δημιουργήθηκε στις αρχές του ’70, σήμερα περιλαμβάνει 1.400.000 έγγραφα (ρυθμός εμπλουτισμού συλλογής 15.000 έγγραφα/έτος) Υποστηρίζει 21 γλώσσες

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 FORMEX S PECIFICATION 1984 1η έκδοση Formex (Formalized exchange of Electronic Publications) με χρήση SGML Αλλεπάλληλες εκδόσεις 2004 4η έκδοση, υιοθέτηση XML - XML Schema - Περιορισμός στοιχείων SGML προτύπου - Unicode - XSLT, X-path, XSL FO

26 FORMEX S PECIFICATION

27 EUR-LEX Προοπτικές Αστοχία στη γενική υιοθέτηση της XML τη δημιουργία λεξιλογίου ( ParlML ) και τη χρήση άλλων στοιχείων όπως μεταδεδομένα, UDL, KNOWLINK και codecision Σε εξέλιξη EULEX3 (πρόσβαση σε εθνική νομοθεσία) NΑΤ-Lex (ενιαία ιστοσελίδα πρόσβασης στις εθνικές νομικές ΒΔ)

28 EUROSTAT Κεντρική Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Πάνω από 300 εκατομμύρια στοιχεία Υποστηρίζει 3 γλώσσες Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1974 Υπηρεσία European Statistical Data Support Κέντρο Τύπου Πρόσβαση σε Μικροδεδομένα

29

30

31

32

33

34 S PECIAL D ATA D ISSEMINATION S TANDARD SDDS Δημιουργήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Υποστηρίζει την περιγραφή και διάχυση στατιστικών μεταδεδομένων μέσω WEB Προσανατολισμένο στο χρήστη (έμφαση στη δημόσια χρήση) Βασίστηκε αρχικά στους Δείκτες (Indicators) και με τη γενίκευση του σχήματος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε παραγόμενο προϊόν.

35

36 Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ CODED RAMON THESEUS

37 S TATISTICAL D ATA AND M ETADATA E XCHANGE I NITIATIVE v.2 SDMX Εμπόδιο στη διαλειτουργικότητα η ποικιλία των στατιστικών μοντέλων μεταδεδομένων Λύση SDMX Πρότυπο λεξιλόγιο Metamodel Layer Κωδικοποίηση XML Intelligence queries

38 S TATISTICAL D ATA AND M ETADATA E XCHANGE I NITIATIVE Γενικές και κατηγορίες στοιχείων Administrative items Contact Data dissemination Institutional framework Reference documents Symbols Data collection, manipulation/accounting conventions etc Data source Reporting units Valuation principles Data collection Frame Sampling Survey design, Survey development Data processing Manipulation Presentation of data Concepts and Coverage Definition Coverage Statistical Units Standards Statistical standard Classification Quality and performance metadata Relevance Accuracy Timeliness and punctuality Accessibility and clarity Comparability Coherence Completeness

39 EUROSTAT Προοπτικές Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα IDABC X-DIS project Προτεραιότητες: εφαρμογή του SDMX ανάπτυξη ενός SDMX Open Data Interchange (SODI) δημιουργία λεξιλογίου XBRL και η δημιουργία ενός στατιστικού Open Source Repository.

40 Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Μεγάλη κινητικότητα  Υποδομές και τεχνολογίες αιχμής  Ολοκλήρωση πληροφοριών  E-Accessibility Με τη συμμετοχή των πολιτών E-Democracy οδηγεί στην υλοποίηση της “Συμμετοχικής Δημοκρατίας”

41 Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας!


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας “Υπηρεσίες Πληροφόρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google