Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» του μεταπτυχιακού φοιτητή ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΣΙΔΗ Σάββα επιβλέπων καθηγητής ΔΡΟΓΑΛΑΣ Γεώργιος Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

2 Σκοπός της εργασίας Συνδρομή
αφενός η ανάδειξη της σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου αφετέρου η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής του στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνδρομή Ακαδημαϊκή Έρευνα Πρακτική Εφαρμογή Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

3 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας:
Θεωρητική Προσέγγιση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Ελεγκτική Εσωτερικός Έλεγχος Προστιθέμενη Αξία Κεφάλαιο 3 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Κεφάλαιο 4 Ρόλος & Καθήκοντα Οικονομικού Επόπτη Εμπειρική Έρευνα Κεφάλαιο 5 Μεθοδολογία Έρευνας Κεφάλαιο 6 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Κεφάλαιο 7 Συμπεράσματα Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

4 Ο Εσωτερικός Έλεγχος: Είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και συμβουλευτική δραστηριότητα. Προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Συμβάλει στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

5 Προστιθέμενη Αξία Εσωτερικού Ελέγχου:
Ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία με τη βελτίωση των ευκαιριών για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων, τον προσδιορισμό της βελτίωσης της λειτουργίας, και / ή τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο τόσο μέσω της διασφάλισης της ποιότητας όσο και μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

6 Ρόλος & Καθήκοντα Οικονομικού Επόπτη:
Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού και τους νόμους και τους κανόνες του κράτους, Επιβεβαίωση της έκδοσης των στοιχείων μετά το τέλος κάθε συναλλαγής, Προστασία, μέσω συνεχούς ελέγχου και φυσικών επαληθεύσεων, των περιουσιακών στοιχείων, Διενέργεια αριθμητικών και λογιστικών ελέγχων κ.α. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

7 Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Συγγραφέας Έτος Θέμα Μεθοδολογία Nagy and Cenker 2002 Εσωτερικός Έλεγχος Προστιθέμενη Αξία Συνεντεύξεις Mihret and Woldeyohannis 2008 Ερωτηματολόγια Εκθέσεις Ελέγχου Hugh et al. Μελέτη περίπτωσης Wang & Guo 2009 Δευτερογενή έρευνα Barac et al. Ray Βιβλιογραφική μελέτη Cohen and Sayag 2010 Ebaid 2011 Turlea et al. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

8 Αποστολή ερωτηματολογίων:
Μεθοδολογία Έρευνας Βιβλιογραφική έρευνα Αποστολή ερωτηματολογίων: 30 ερωτηματολόγια σε Διαχειριστές Χρηματικού επιπέδου Γενικής Διαχείρισης ανταποκρίθηκε το 80,00% Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

9 Προκαταρτικοί Έλεγχοι - Μετασχηματισμοί
Data Screening (Missing Values Imputation) Ordinal Data Scale Data Recode B4 – B Nominal Data (2 categories) Έλεγχος αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) Χρήση αθροιστικών κλιμάκων Έλεγχος Κανονικότητας (Normality) Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

10 Στατιστική Ανάλυση Πίνακες Διασταύρωσης (Cross tabulation)
Έλεγχος Χ2 (Chi Square) Ανεξαρτησία Correlation Analysis Γραμμική Συσχέτιση Τ-test Στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές One-way ANOVA Dependent variable / 3 group Two-way between-groups ΑNOVA Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

11 Cronbach’s alpha: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Β4 - Β8 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,949 ,948 5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Β9 - Β14 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,933 6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Β15 - Β19 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,938 5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Β20-Β22 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,696 ,702 3 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

12 Έλεγχος Κανονικότητας (1) :
Reflect and inverse Formula: new variable = 1 / (K – old variable) where K = largest possible value +1 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

13 Έλεγχος Κανονικότητας (2) :
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Σε ποιο Βαθμό λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου Σε ποιο Βαθμό υλοποιείται ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών ως εσωτερικός ελεγκτής στον οργανισμό Σε ποιο Βαθμό συμβάλλει ο Οικονομικός Επόπτης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σε ποιο Βαθμό ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στον οργανισμό N 24 Normal Parametersa,b Mean ,7171 3,2083 3,2417 3,5972 Std. Deviation ,25644 1,14551 1,25522 ,85680 Most Extreme Differences Absolute ,175 ,197 ,130 ,134 Positive ,135 Negative -,175 -,190 -,102 -,116 Kolmogorov-Smirnov Z ,857 ,966 ,637 ,658 Asymp. Sig. (2-tailed) ,455 ,308 ,812 ,779 Exact Sig. (2-tailed) ,408 ,271 ,765 ,730 Point Probability ,000 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Η0: Η κατανομή των δεδομένων δε διαφέρει από την κανονική κατανομή Η1: Η κατανομή των δεδομένων διαφέρει από την κανονική κατανομή Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

14 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (1):
Ποιο είναι το φύλο Frequency Percent Valid ΓΥΝΑΙΚΑ 5 20,8 ΑΝΔΡΑΣ 19 79,2 Total 24 100,0 Ποια είναι η ηλικία Frequency Percent Valid 6 25,0 7 29,2 > 50 4 16,7 Total 24 100,0 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

15 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (2):
Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσης Frequency Percent Valid Απόφοιτος Λυκείου 5 20,8 Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 18 75,0 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 1 4,2 Total 24 100,0 Υπάρχει Εξοικείωση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Frequency Percent Valid ΟΧΙ 2 8,3 ΝΑΙ 22 91,7 Total 24 100,0 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

16 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας(3):
Ποια είναι η Εργασιακή Εμπειρία στη Θέση Ευθύνης (σε έτη) Frequency Percent Valid 0 – 5 16 66,7 5 – 10 6 25,0 10 – 20 2 8,3 Total 24 100,0 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

17 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (4):
Υπάρχει στην Υπηρεσία σας εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο για τη διεκπεραίωση εσωτερικού (λειτουργικού) ελέγχου Frequency Percent Valid ΟΧΙ 15 62,5 ΝΑΙ 9 37,5 Total 24 100,0 Στη διάρθρωση της Υπηρεσίας σας καθορίζονται με σαφήνεια οι τομείς ευθύνης Frequency Percent Valid ΟΧΙ 3 12,5 ΝΑΙ 21 87,5 Total 24 100,0 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

18 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (5):
Υπάρχει στην Υπηρεσία σας Εσωτερική Διαταγή - Κανονισμός που ορίζει τα καθήκοντα του κάθε υπαλλήλου (συγκεκριμένα για τα τμήματα που σχετίζονται με την Οικονομική Υπηρεσία) Frequency Percent Valid ΟΧΙ 4 16,7 ΝΑΙ 20 83,3 Total 24 100,0 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

19 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (6):
Statistics Σε ποιο Βαθμό λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου Σε ποιο Βαθμό υλοποιείται ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών ως εσωτερικός ελεγκτής στον οργανισμό Σε ποιο Βαθμό συμβάλλει ο Οικονομικός Επόπτης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σε ποιο Βαθμό ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στον οργανισμό N Valid 24 Missing Mean ,7171 3,2083 3,2417 3,5972 Std. Deviation ,25644 1,14551 1,25522 ,85680 Variance ,066 1,312 1,576 ,734 Skewness -,509 -1,078 0,339 0,719 -0,067 -0,143 -0,016 -0,034 Std. Error of Skewness ,472 Kurtosis -,914 -,996 -1,050 -1,144 -1,177 -1,282 -0,438 -0,478 Std. Error of Kurtosis ,918 Range ,78 3,67 4,00 3,00 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

20 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (7):
Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

21 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (8):
Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

22 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (9):
Σε ποιο βαθμό πραγματοποιείται έλεγχος για την ύπαρξη και συμφωνία των μετρητών χρημάτων και των λοιπών αξιών στο χρηματοκιβώτιο, με το υπόλοιπο που φαίνεται στο Ισοζύγιο του Ημερολογίου Ταμείου Frequency Percent Valid Καθόλου - Σε μέτρια κλίμακα 4 16,7 Σε μεγάλη κλίμακα - Πάρα πολύ 20 83,3 Total 24 100,0 Σε ποιο βαθμό ο Οικονομικός Επόπτης ελέγχει στο τέλος κάθε μηνός το ισοζύγιο, βεβαιώνοντας την ακρίβεια αυτού και την ύπαρξη των χρημάτων στο ταμείο. Frequency Percent Valid Καθόλου - Σε μέτρια κλίμακα 14 58,3 Σε μεγάλη κλίμακα - Πάρα πολύ 10 41,7 Total 24 100,0 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

23 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (10):
Στο ρόλο του Οικονομικού Επόπτη σε ποιο βαθμό περιλαμβάνεται ο έλεγχος ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους νόμους και τις νομικές απαιτήσεις. Frequency Percent Valid Καθόλου - Σε μέτρια κλίμακα 10 41,7 Σε μεγάλη κλίμακα - Πάρα πολύ 14 58,3 Total 24 100,0 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία και βελτιώνει την λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών. Frequency Percent Valid Καθόλου - Σε μέτρια κλίμακα 4 16,7 Σε μεγάλη κλίμακα - Πάρα πολύ 20 83,3 Total 24 100,0 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

24 Στατιστική Ανάλυση (1) Chi square:
Oι μεταβλητές B11,B12,B13,B14 & Ηλικία_DownUp δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους Tο προσωπικό της κατηγορίας ηλικία «Μέχρι 40 ετών» τείνει να απαντάει Καθόλου - Σε μέτρια κλίμακα και το προσωπικό της κατηγορίας ηλικία «Πάνω από 40 ετών» τείνει να απαντάει Σε μεγάλη κλίμακα - Πάρα πολύ, H σχέση μπορεί να γενικευθεί στον πληθυσμό. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

25 Στατιστική Ανάλυση (2) Correlation:
Ισχυρή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = n = 5, p<0.01 Δείγμα Γυναίκες Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

26 Στατιστική Ανάλυση (2α) Correlation:
Ισχυρή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN9_14, r = n = 19, p<0.01 Δείγμα Άνδρες Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN20_22, r = n = 19, p<0.01 Δείγμα Άνδρες Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = n = 19, p<0.01 Δείγμα Άνδρες Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

27 Στατιστική Ανάλυση (3) Correlation:
Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,664 n = 13, p<0,05 Δείγμα μέχρι σαράντα ετών. Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,676 n = 11, p<0,05 Δείγμα πάνω από σαράντα ετών. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

28 Στατιστική Ανάλυση (4) Correlation:
Υψηλή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN15_19, r = 0,739 n = 16, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Κάτω από πέντε έτη. Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN20_22 , r = 0,649 n = 16, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Κάτω από πέντε έτη. Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,628 n = 16, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Κάτω από πέντε έτη. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

29 Στατιστική Ανάλυση (4α) Correlation:
Υψηλή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN15_19, r = 0,897 n = 8, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Πάνω από πέντε έτη. Υψηλή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,885 n = 8, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Πάνω από πέντε έτη. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

30 Στατιστική Ανάλυση (5) Τ-test:
Στατιστικώς σημαντική διαφορά στον μέσο όρο του προσωπικού Μέχρι 40 ετών (Μ = .62, Τ.Α = .26) και του προσωπικού Πάνω από 40 ετών (Μ = .84, Τ.Α = .21), στο χαρακτηριστικό «Σε ποιο Βαθμό λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου» Στατιστικώς σημαντική διαφορά στον μέσο όρο του προσωπικού Μέχρι 40 ετών (Μ = 2.75, Τ.Α = .83) και του προσωπικού Πάνω από 40 ετών (Μ = 3.76, Τ.Α = 1.25), στο χαρακτηριστικό «Σε ποιο Βαθμό υλοποιείται ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών ως εσωτερικός ελεγκτής στον οργανισμό» Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

31 Στατιστική Ανάλυση (5α) Τ-test:
Στατιστικώς σημαντική διαφορά στον μέσο όρο του προσωπικού με Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Μικρότερη των 5 ετών (Μ = .64, Τ.Α = .27) και του προσωπικού Μεγαλύτερη των 5 ετών (Μ = .88, Τ.Α = .15), στο χαρακτηριστικό «Σε ποιο Βαθμό λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου» Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

32 Στατιστική Ανάλυση (6) One way ANOVA:
Ανάλυση Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης Στατιστικώς σημαντική διαφορά σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05 στις τιμές της μεταβλητής Scale_MEAN20_22 αλλά η πραγματική διαφορά στις μέσες βαθμολογίες μεταξύ των ομάδων ήταν σχετικά μικρή. Οι μετα-αναλυτικές συγκρίσεις με το κριτήριο Tukey HSD έδειξαν ότι ο μέσος όρος της πρώτης ομάδας (Ηλικία ) (Μ = 3.17, Τ.Α. = , 41) διέφερε σημαντικά από τον μέσο όρο της τέταρτης ομάδας (Ηλικία >50) (Μ = 4.58, Τ.Α. = .83) ως προς την υπο-εξέταση αξία. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

33 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας:
Οι στόχοι, οι στρατηγικές και το επίπεδο του κινδύνου που έχουν οι οργανισμοί διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά της προστιθέμενης αξίας. Ένα καλά σχεδιασμένο και με σωστή λειτουργία τμήμα εσωτερικού ελέγχου, προσθέτει αξία και προωθεί την ανάπτυξη της επιχείρησης. Διευρυμένο χώρος για ανάπτυξη και μετατροπή των ελέγχων σε παραγωγικότητα, συμπεριλαμβάνοντας στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, τον στόχο της προστιθέμενης αξίας. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου βοηθά τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και προσθέτει αξία στην επιχείρηση, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους του ελέγχου, με τους στόχους της επιχείρησης. Η ποιότητα της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, οι αξιολογήσεις των ελεγχομένων και η προστιθέμενη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου, είναι οι τρεις διαστάσεις που περιλαμβάνει η έννοια της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η εξάλειψη ή μείωση των αδικαιολόγητων δαπανών, είναι οι τρόποι μέσω των οποίων ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία . Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

34 Συμπεράσματα Εμπειρικής Έρευνας:
Υλοποίηση των διαδικασιών, που διαφυλάττουν την άσκηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο, διασφαλίζουν τα περιουσιακά του στοιχεία και τους πόρους, αποτρέπουν την απάτη, την κλοπή, εντοπίζουν τυχόν σφάλματα και εξασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ενοτήτων που σχετίζονται, με τον ενεργό Ρόλο του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών αποκάλυψε υφιστάμενες αδυναμίες . Δεν δίνεται αρκετή σημασία στην Συμβολή του Οικονομικού Επόπτη στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Στην ενότητα Προστιθέμενη Αξία το 83,3% των ερωτώμενων θεωρεί ότι το ίδιο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί προσθέτοντας αξία στον ίδιο τον οργανισμό «σε μεγάλη κλίμακα» έως «πάρα πολύ» Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

35 Σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη πρόνοια
Έμφαση στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ελέγχου που συνθέτουν τη σύγχρονη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, Ενίσχυση των υφιστάμενων ασφαλιστικών δικλείδων, Διαρκής επιμόρφωση των ελεγκτών και των διαχειριστών, Ενσωμάτωση και επικαιροποίηση των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου είναι ορισμένα και Ο ρόλος του Οικονομικού Επόπτη να είναι διακριτός. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

36 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !
Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.


Κατέβασμα ppt "Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google