Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ

2 Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2006 Σε τι μπορούμε να μοιάσουμε στον Θεό; (β’ μέρος)

3 Οι μεταδοτές ιδιότητες του Θεού A. Ιδιότητες που περιγράφουν την ύπαρξη του Θεού 1. Πνευματικότητα 2. Αορατότητα B. Διανοητικές ιδιότητες 3. Γνώση 4. Σοφία 5. Αξιοπιστία Γ. Ηθικές ιδιότητες 6. Καλοσύνη 7. Αγάπη 8. Έλεος-χάρις- μακροθυμία 9. Αγιότητα 10. Ειρήνη 11. Δικαιοσύνη 12. Ζηλοτυπία 13. Οργή

4 Οι μεταδοτές ιδιότητες του Θεού Δ. Ιδιότητες του σκοπού 14, Βούληση 15, Ελευθερία 16, Παντοδυναμία (ή δύναμη, και κυριαρχία) Ε. «Συγκεφαλαιωτικές" ιδιότητες 17, Μακαριότητα 18, Τελειότητα-Ομορφιά 19, Δόξα

5 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 11. Δικαιοσύνη Η δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με αυτό που είναι σωστό και είναι ο ίδιος το τελικό πρότυπο της δικαιοσύνης. «Αυτός είναι ο Βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια· διότι πάσαι αι οδοί αυτού είναι κρίσις· Θεός πιστός, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτώ· δίκαιος και ευθύς είναι αυτός».Δευτ. λβ’ 4

6 Ερωτήσεις Πώς είναι ο Θεός δίκαιος όταν συγχωρεί την αμαρτία; Πώς είναι ο Θεός δίκαιος όταν συγχωρεί την αμαρτία;

7 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 12. Ζηλοτυπία Η ζηλοτυπία του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός επιδιώκει συνεχώς την προστασία της τιμής Του. «Διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλον θεόν· επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος·» Έξοδος λδ’ 14 «Εγώ είμαι ο Κύριος· τούτο είναι το όνομά μου· και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον ουδέ την αίνεσίν μου εις τα γλυπτά». Ησ. μβ’ 8 «Εγώ είμαι ο Κύριος· τούτο είναι το όνομά μου· και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον ουδέ την αίνεσίν μου εις τα γλυπτά». Ησ. μβ’ 8

8 Ερωτήσεις Πώς μπορεί να θεωρηθεί θετικό χαρακτηριστικό η ζηλοτυπία; Πώς μπορεί να θεωρηθεί θετικό χαρακτηριστικό η ζηλοτυπία;

9 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 13. Οργή Η οργή του Θεού σημαίνει ότι μισεί έντονα κάθε αμαρτία. «Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, είδον τον λαόν τούτον, και ιδού, είναι λαός σκληροτράχηλος· τώρα λοιπόν, άφες με, και θέλει εξαφθή η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς· και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα». Έξοδος λβ’ 9-10

10 Ερωτήσεις Η οργή του Θεού αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ή μόνο στην Παλαιά Διαθήκη; Η οργή του Θεού αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ή μόνο στην Παλαιά Διαθήκη; Πώς μπορεί ένας Θεός αγάπης να οργίζεται; Πώς μπορεί ένας Θεός αγάπης να οργίζεται;

11 Δ. Ιδιότητες του σκοπού: 14. Βούληση Η θέληση του Θεού είναι εκείνη η ιδιότητα με την οποία αποφασίζει να εκτελέσει ό,τι είναι απαραίτητο για την ύπαρξη και τη δραστηριότητα τη δική Του και όλης της δημιουργίας. «… προορισθέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού…» Εφ. α’ 11 «… προορισθέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού…» Εφ. α’ 11

12 Πώς σχετίζεται η βούληση του Θεού με τη σταύρωση; Ακόμη και οι αμαρτωλοί, έχοντας οι ίδιοι την ευθύνη της αμαρτίας τους, υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Ακόμη και οι αμαρτωλοί, έχοντας οι ίδιοι την ευθύνη της αμαρτίας τους, υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. «τούτον λαβόντες παραδεδομένον κατά την ωρισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε·» Πράξεις β’ 23 «τούτον λαβόντες παραδεδομένον κατά την ωρισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε·» Πράξεις β’ 23

13 Φανερό και κρυπτό θέλημα του Θεού «Τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον τον Θεόν ημών· τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών διαπαντός, διά να εκτελέσωμεν πάντας τους λόγους του νόμου τούτου». Δευτ. κθ’ 29 Αποκεκαλυμμένο θέλημα: Αφορά αυτά που ο Θεός παραγγέλει σε εμάς να εκτελέσουμε. Αποκεκαλυμμένο θέλημα: Αφορά αυτά που ο Θεός παραγγέλει σε εμάς να εκτελέσουμε. Κεκρυμμένο θέλημα: Αφορά τις αποφάσεις με τις οποίες ο Θεός ορίζει τι θα συμβεί. Κεκρυμμένο θέλημα: Αφορά τις αποφάσεις με τις οποίες ο Θεός ορίζει τι θα συμβεί.

14 Ερωτήσεις Τα παρακάτω εδάφια αναφέρονται στο φανερό ή στο κρυπτό θέλημα του Θεού; «γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·» Ματ. ς’ 10 «γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·» Ματ. ς’ 10 «πλην θέλω ελθεί ταχέως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήση» Α’ Κορ. δ’ 19 «πλην θέλω ελθεί ταχέως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήση» Α’ Κορ. δ’ 19 «Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας». Α’ Τιμ. β’ 4 «Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας». Α’ Τιμ. β’ 4 «Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπε· Δοξάζω σε, Πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια· ναι, ω Πάτερ, διότι ούτως έγεινεν αρεστόν έμπροσθέν σου». Ματθ. ια’ 25-26 «Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπε· Δοξάζω σε, Πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια· ναι, ω Πάτερ, διότι ούτως έγεινεν αρεστόν έμπροσθέν σου». Ματθ. ια’ 25-26

15 Δ. Ιδιότητες του σκοπού: 15. Ελευθερία Η ελευθερία του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός κάνει οτιδήποτε θέλει, χωρίς να υποχρεώνεται ή να εμποδίζεται από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε. Η ελευθερία του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός κάνει οτιδήποτε θέλει, χωρίς να υποχρεώνεται ή να εμποδίζεται από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε. «… κατά την θέλησιν αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης, και δεν υπάρχει ο εμποδίζων την χείρα αυτού ή ο λέγων προς αυτόν, Τι έκαμες;» Δαν. δ’ 35 «… κατά την θέλησιν αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης, και δεν υπάρχει ο εμποδίζων την χείρα αυτού ή ο λέγων προς αυτόν, Τι έκαμες;» Δαν. δ’ 35

16 Δ. Ιδιότητες του σκοπού: 16. Παντοδυναμία Η παντοδυναμία του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός είναι σε θέση να εκτελέσει όλο το άγιο θέλημά Του. «Ιδού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός· είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ;» Ιερεμίας λβ’ 27 «Εμβλέψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Παρά ανθρώποις τούτο αδύνατον είναι, παρά τω Θεώ όμως τα πάντα είναι δυνατά.» Ματθ. κθ’ 26

17 Ερωτήσεις Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει; (βλ. Β’ Τιμ. β’ 13) Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει; (βλ. Β’ Τιμ. β’ 13)

18 Ε. Συγκεφαλαιωτικές ιδιότητες: 17. Μακαριότητα Η μακαριότητα του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός ευχαριστείται πλήρως στον Εαυτό Του και σε ό,τι αντανακλά τον χαρακτήρα Του. Είναι πλήρης χαράς. Ευχαριστείται πλήρως στη δημιουργία, διότι αντανακλά τη δόξα Του. «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν». Γεν. α’ 31 «καθώς ο νυμφίος ευφραίνεται εις την νύμφην, ούτως ο Θεός σου θέλει ευφρανθή εις σε». Ησ. ξβ’ 5

19 Η τελειότητα του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός δεν στερείται καμίας επιθυμητής ιδιότητας. Η ομορφιά του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός συγκεντρώνει κάθε επιθυμητή ιδιότητα. «Εν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εκζητεί· το να κατοικώ εν τω οίκω του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτωμαι τον ναόν αυτού». Ψαλμ. κζ’ 4 «Εν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εκζητεί· το να κατοικώ εν τω οίκω του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτωμαι τον ναόν αυτού». Ψαλμ. κζ’ 4 Ε. Συγκεφαλαιωτικές ιδιότητες: 18. Τελειότητα-ομορφιά

20 Ε. Συγκεφαλαιωτικές ιδιότητες: 19. Δόξα Η δόξα του Θεού είναι η κτιστή λαμπρότητα που περιβάλλει τον Θεό, όταν αποκαλύπτεται στα δημιουργήματά Του. «Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή· διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον». Αποκ. κα’ 23

21 Ερωτήσεις Ποιες είναι για μας οι συνέπειες του ότι ο Θεός είναι Ποιες είναι για μας οι συνέπειες του ότι ο Θεός είναι – –Δίκαιος – –Ζηλότυπος – –Οργιζόμενος με την αμαρτία – –Αποφασισμένος για το θέλημά Του – –Ελεύθερος – –Παντοκράτωρ – –Τέλειος – –Μακάριος – –Ένδοξος

22 Βιβλιογραφία Η. Βavinck, The Doctrine of God (1951) σελ. 118-172. Η. Βavinck, The Doctrine of God (1951) σελ. 118-172. L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, (Εκδ. Επιτροπή Παιδείας Ε.Ε.Ε.) σελ. 38-46. L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, (Εκδ. Επιτροπή Παιδείας Ε.Ε.Ε.) σελ. 38-46. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 11. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 11.

23 Προσευχή και περισυλλογή Δοξολογία στον Θεό, γιατί είναι – –Δίκαιος – –Ζηλότυπος – –Οργιζόμενος με την αμαρτία – –Αποφασισμένος για το θέλημά Του – –Ελεύθερος –Παντοκράτωρ –Τέλειος –Μακάριος –Ένδοξος


Κατέβασμα ppt "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google