Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DirectX Ιστορία Μέρη  DirectDraw  Direct3D  DXGI  Direct2D  DirectWrite  DirectCompute  DirectInput  DirectPlay  DirectSound  DirectSound3D.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DirectX Ιστορία Μέρη  DirectDraw  Direct3D  DXGI  Direct2D  DirectWrite  DirectCompute  DirectInput  DirectPlay  DirectSound  DirectSound3D."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 DirectX Ιστορία Μέρη  DirectDraw  Direct3D  DXGI  Direct2D  DirectWrite  DirectCompute  DirectInput  DirectPlay  DirectSound  DirectSound3D  DirectMusic  DirectShow  XACT Χρήση DirectX API Sdk’s Πολυπλοκότητα Ενσωμάτωση Com και Com objects Interfaces Instantiation Διαχείριση μνήμης Κανάλι Alpha Thread safe objects Waves, Midi, Wavetables (dls)

3  Εργαλεία υλοποίησης  Περιβάλλον χρήσης  Προγραμματιστικές μέθοδοι  Templates, generics, reflection, πολυμορφισμός, ATL, design patterns  Διαχείριση project  Τρίτα εργαλεία  Το project σε αριθμούς  290 κλάσεις, 403 files  Loc 22.490  C++ 12.655  C# 9.835

4 Ultra Player (C++) Αίτηση Ultra Player Commander (C#) Απάντηση Client Server IPC με χρήση Sockets Communication Protocol IPC με χρήση Sockets Communication Protocol Πλεονεκτήματα Χειρισμός από απόσταση Εύκολη αλλαγή interface Full-duplex communication Πολλοί clients Μειονεκτήματα Connection oriented (limited) Εύκολο sniffing, spoofing Αναπαραγωγή Περιβάλλον χρήστη

5 Αναπαράγει video και συμπιεσμένο ήχο (πχ mp3). Στο video μπορεί να υπερθέσει δυναμικά εικόνες και κείμενο (υποτίτλους) στην περιοχή του video. DirectShow, Direct3D Single Video Player Αναπαράγει πολλά video ταυτόχρονα, υπερθέτοντάς τα μεταξύ τους. DirectShow Multi Video Player Αναπαράγει κυματομορφές στις οποίες μπορούν να προστεθούν εφέ αλλά και παράμετροι θέσης στον χώρο (spatialization). DirectSound,DirectSound3d Audio Player Αναπαράγει αρχεία σημάτων ήχου όπως midi τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο αλλά και να αναπαραχθούν με βάση πίνακες κυμματομορφών (wavetables). DirectMusic Midi Player

6 Κύριο νήμα Tcp Server  Διαχείριση μηνυμάτων  Playback  Παράθυρο  Events Μοντέλο νημάτων Messages Communication Exceptions Playback Addon Environment Resources Utilities Οντότητες

7 UltraPlayer TCPServer APlayer PlayerInstructor IRequestHandler WindowManager PlayerFactory RequestHandler Selector

8 TCPServer MessagePipe RequestFactory TcpServerThreadRequestFactoryMessagePipeWindowManager RequestHandler Selector CreateRequest SetRequest {wait} NewMessage InPipeEvent GetRequest GetListener HandleRequest SetResponse GetResponse Response {data} IRequestHandler

9 ResponseType AMessage ARequest RequestFactory ResponseFactory AResponse MessageType IStringParser Είδη μηνυμάτων:  Play  Pause  Resume  Stop  Set Volume  Termination  Seek  Set Image  Set Text  Window Layout  Video Layout  Display Devices Info  Sound Fx  Sound3d  Midi Properties  Midi Output Port Info  Set Midi Output Port  Set Dls  Set Frequency  Set Rate

10  Φίλτρα ως δομικά στοιχεία  Λειτουργίες φίλτρων  Αλυσίδα φίλτρων  Διαχείριση γράφου  GraphManager  Intelligent Connect  Τρίτα φίλτρα  Γεγονότα – events  Χαρακτηριστικά και Vmr9 Είσοδος Αρχείο Stream Camera Επεξεργασία Αποκωδ/ση Μετατροπή Διαχωρισμός Σύνθεση Render Οθόνη Ηχεία Αρχείο Stream

11  Χρήση Vmr9  Πολλές είσοδοι  Διάρκεια αναπαραγωγής  Ρύθμιση παραθύρου  Ορισμός παραμέτρων  Δυνατότητα μετακίνησης video MultiVideo GraphManager APlayer ADShowPlayer AGraphManager MultiVideoPlayer

12 Δυνατότητες  Δυναμική  Δημιουργία / ανανέωση  Ανάθεση  Απελευθέρωση  Thread safe  Πολλοί αποδέκτες AAddon AddonManager AVisibleAddon AD3dVisibleAddon ImageD3dVisibleA ddon TextD3dVisibleAdd on AddonType AExpandable

13 Υπέρθεση γραφικών  Δομή Vmr9  Custom Alloc Pres  Direct3d + Vmr9  Σκηνή 3d  Camera  Ρυθμίσεις Direct3d  Render  Back buffers

14 Ρύθμιση Vmr9 (παράθυρο, events) Ορισμός τρόπου render Ορισμός Allocator presenter Ενημέρωση Allocator presenter για το Vmr9 Αρχικοποίηση σκηνής και μηχανής Direct3d Προμήθεια επιφανειών 3d από τον AP Σύνθεση εικόνας από το Mixer του Vmr9 Κλήση για εμφάνιση στον Allocator presenter Ρύθμιση & εμφάνιση χώρου και frame Υπολογισμός θέσης και σχεδίαση όλων των Addons Αρχικοποίηση Rendering

15 AGraphManager APlayer SingleVideo GraphManager ADShowPlayer SingleVideoPlayer IVMRFilterConfig9 CustomVertex AllocatorPresenter PlaneScene IVMRSurfaceAllocator9 AExpandable IVMRImagePresenter9 Position3d AddonManager Direct3dVmr9Dshow PlayerEnvironment

16 Event messages Αναπαραγωγή με χρήση DirectMusic Wavetables & Dls Παράμετροι Tempo Spatialization Effects Output port APlayer MidiPortInfo MidiPlayer MidiWrapper

17 Midi Player Stop MidiWrapperIDirectMusicSegmentIDirectMusicPerformanceIDirectMusicLoader SetStartPoint(0) Stop LoadMidi LoadObjectFromFile SetParam GetObject(dlsFile) SetParam(dls) Play() PlaySegmentEx() Download(performance)

18 Αναπαραγωγή κυματομορφών wav Χρήση DirectSound, DirectSound3d Sound effects Spatialization Min, Max volume Doppler Frequency/pitch APlayer SoundFxManager AudioPlayer ASoundFx WaveFileValidator ICopyable SoundFxFactory SoundFxType IStringParser Echo Distortion Compressor Reverb Chorus Flanger Gargle ParamEq CSound CSoundManager

19 Audio Player Stop Wavefile ValidatorSoundFxManager DirectSound Buffer CSoundCSoundManager DirectSound3d Buffer IsValid(file) DisableAllFx() Stop Create Get3DBufferInterface SetAllParameters(head relative) Initialize() SetFxEnable() ActivateFx() Play SetVolume

20 Δυνατότητες DirectX Μεταφερσιμότητα Δυσκολία υλοποίησης Έλλειψη τεκμηρίωσης Ελλείπεις υποστήριξη format. DirectX 10 XACT, XAudio2


Κατέβασμα ppt "DirectX Ιστορία Μέρη  DirectDraw  Direct3D  DXGI  Direct2D  DirectWrite  DirectCompute  DirectInput  DirectPlay  DirectSound  DirectSound3D."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google