Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταβλητές – εντολές εκχώρησης- δομή ακολουθίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταβλητές – εντολές εκχώρησης- δομή ακολουθίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταβλητές – εντολές εκχώρησης- δομή ακολουθίας

2 Τι είναι οι μεταβλητές Μία μεταβλητή είναι μία θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να παραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου. Στη μεταβλητή εκχωρείται μία τιμή, η οποία μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου

3 Τι είναι οι σταθερές Οι σταθερές είναι προκαθορισμένες τιμές στη μνήμη ενός υπολογιστή που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου

4 Επεξήγηση της έννοιας της μεταβλητής
Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι μεταβλητές κατά τη σχεδίαση του αλγορίθμου πρόσθεσης δύο αριθμών και οι μεταβλητές κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου Φάση σχεδίασης Φάση Εκτέλεσης β β α α 10 5 γ γ 15 Μνήμη Υπολογιστή Μνήμη Υπολογιστή

5 Η εξήγηση της έννοιας της μεταβλητής Π.χ. πρόσθεση δύο αριθμών
Όταν σχεδιάζουμε τον αλγόριθμο, χρησιμοποιούμε κάποιες μεταβλητές οι οποίες δεν έχουν συγκεκριμένες τιμές. Στη φάση αυτή θεωρούμε απλά ότι έχουμε κάποιες αριθμητικές μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς που θα προσθέσουμε καθώς και το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Οι ενέργειες του αλγορίθμου γίνονται πάνω στις μεταβλητές αυτές

6 Η εξήγηση της έννοιας της μεταβλητής
Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου από τον Υπολογιστή, εκχωρούνται τιμές στις μεταβλητές και ο αλγόριθμος μπορεί να εκτελεστεί από τον Υπολογιστή και να παράγει αποτελέσματα. Έτσι η ανάπτυξη των αλγορίθμων είναι μία γενικευμένη διαδικασία και δεν εξαρτάται από συγκεκριμένες τιμές.

7 Κατηγορίες μεταβλητών και σταθερών
Αριθμητικές Ακέραιες (π.χ. 10,-20, 0, 5634 ) Πραγματικές (π.χ. 10.7, 20.2, -2.5, 0.8) Αλφαριθμητικές ή Χαρακτήρες Δέχονται σαν τιμές έναν ή περισσότερους χαρακτήρες και οι τιμές τους περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά. Π.χ. «Ανάπτυξη», «Παράδειγμα», «π1» Λογικές οι οποίες παίρνουν μόνο δυο διαφορετικές τιμές, ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ και σημαίνουν αντίστοιχα ότι κάτι ισχύει ή όχι

8 Σε τι τύπο αντιστοιχούν οι ακόλουθες τιμές;
-34 -35.7 “Mεταβλητή” “345” Ψευδής «Αληθής» Αριθμητική, Ακέραια ή πραγματική Αριθμητική, Πραγματική Αλφαριθμητική Λογική

9 Κανόνες ονοματολογίας μεταβλητών σταθερών και αλγορίθμων
Τα ονόματα μπορούν να περιέχουν μόνο, συνδυασμούς από γράμματα (πεζά ή κεφαλαία), αριθμούς και την κάτω παύλα ( _ ) Ένα όνομα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα και να αρχίζει από γράμμα Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα οι δεσμευμένες λέξεις, δηλ. λέξεις όπως το Διάβασε, Εμφάνισε κ.α. οι οποίες έχουν συγκεκριμένη λειτουργία στον αλγόριθμο

10 Τι είναι οι τελεστές; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
Οι τελεστές είναι σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις . Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες Αριθμητικοί τελεστές Λογικοί τελεστές Τελεστές σύγκρισης

11 +, -, *, / div Αριθμητικοί τελεστές
Πρόσθεση, αφαίρεση, πολ/σμός, διαίρεση +, -, *, / Ύψωση σε δύναμη ^ Πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div Υπόλοιπο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών mod

12 Παραδείγματα mod, div MOD DIV 5 div 2 = 5 mod 2 = 95 div 30 = 2
1 3 40

13 Συναρτησιακοί τελεστές ή Συναρτήσεις
Μια συνάρτηση χρησιμοποιείται για να εκτελέσει μια προκαθορισμένη λειτουργία. Στην ψευδογλώσσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι συνηθισμένες συναρτήσεις, όπως: οι τριγωνομετρικές ΗΜ(χ), ΣΥΝ(χ), ΕΦ(χ), οι μαθηματικές Α_Τ(χ) για την απόλυτη τιμή, Ε(χ) για την ex, ΛΟΓ(χ) για το δεκαδικό λογάριθμο, ΛΝ(χ) για το φυσικό λογάριθμο, Τ_Ρ(χ) για την τετραγωνική ρίζα και Α_Μ(χ) για το ακέραιο μέρος.

14 Λογικοί τελεστές Και ( Πράξη σύζευξης) Ή (Πράξη διάζευξης)
Και ( Πράξη σύζευξης) Ή (Πράξη διάζευξης) Όχι (Πράξη άρνησης)

15 Τελεστές σύγκρισης Ίσον = Διάφορο # (ή <>) Μικρότερο <
Μικρότερο ή ίσο Μεγαλύτερο Μεγαλύτερο ή ίσο = # (ή <>) < <= > >=

16 Που χρησιμοποιούνται οι τελεστές σύγκρισης
Οι τελεστές σύγκρισης χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση μεταξύ μεταβλητών, σταθερών και αριθμών. Με τη βοήθεια των τελεστών σύγκρισης δημιουργούνται εκφράσεις οι οποίες είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν. Δηλαδή έχουν τιμή Αληθής ή Ψευδής Οι εκφράσεις που το αποτέλεσμα τους είναι Αληθής ή Ψευδής, ονομάζονται λογικές συνθήκες ή συνθήκες ή λογικές εκφράσεις

17 Λογικές Συνθήκες Λογικές συνθήκες αληθείς 5 > 2 7 >= 6 7 # 10
Λογικές συνθήκες αληθείς 5 > 2 7 >= 6 7 # 10 Λογικές συνθήκες ψευδείς 10 > 20 5 # 5 18 < 9

18 Αλγοριθμικές Εκφράσεις
5/2*2 2+4/2-10 2^3*3^2 2^2+4/2-2^3 (5 div 10) + 5^2 mod 5

19 Η Εντολή εκχώρησης Η εντολή εκχώρησης ή εντολή υπολογισμού έχει την εξής μορφή Μεταβλητή  Έκφραση Αρχικά γίνεται ο υπολογισμός της έκφρασης που υπάρχει και το αποτέλεσμα εκχωρείται (αποδίδεται, μεταβιβάζεται) στη μεταβλητή που βρίσκεται Αριστερά. Αριστερά της εντολής εκχώρησης επιτρέπεται να υπάρχει μόνο ένα όνομα μεταβλητής, ενώ δεξιά μπορεί να υπάρχει σταθερά, μεταβλητή ή έκφραση

20 Τι σημαίνει το αριστερό βέλος
Στην εντολή χρησιμοποιείται το αριστερό βέλος προκειμένου να δείχνει τη φορά της εκχώρησης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα από τις γλώσσες προγραμματισμού. Για παράδειγμα στην Pascal και Delphi χρησιμοποιείται το :=, ενώ στην Basic και τη C το =. Προσοχή, λοιπόν, το σύμβολο της ισότητας ( = ) στις γλώσσες προγραμματισμού ή το αριστερό βέλος (  ) στην ψευδογλώσσα, δεν είναι σύμβολο εξίσωσης. Το σύμβολο = χρησιμοποιείται ως τελεστής σύγκρισης.

21 Εντολές εκχώρησης χ 5 χ  5 α  3+4 ψ  α+5 β  α + ψ α ψ β 3+4=7
1 Στη μεταβλητή χ εκχωρείται η τιμή 5 χ 5 χ  5 α  3+4 ψ  α+5 β  α + ψ 1 Στη μεταβλητή α εκχωρείται η τιμή 7 α 3+4=7 1 ψ Στη μεταβλητή ψ εκχωρείται η τιμή 12 α+5=12 1 β Στη μεταβλητή β εκχωρείται η τιμή 19 α+ ψ=19

22 εντολές εισόδου Η εκχώρηση τιμών επιτυγχάνεται και με τις εντολές εισόδου. Η εντολή Διάβασε λίστα_μεταβλητών επιτρέπει την είσοδο τιμών και την εκχώρηση αυτών στις μεταβλητές που αναφέρονται στη λίστα_μεταβλητών. Η εντολή Διάβασε διαφέρει από την εντολή εκχώρησης, γιατί στη δεύτερη οι τιμές των μεταβλητών προσδιορίζονται κατά τη συγγραφή του αλγορίθμου, ενώ στην πρώτη κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου.

23 Εξήγηση της εντολής Διάβασε
Η εντολή διάβασε, διαβάζει μία ή περισσότερες τιμές που πληκτρολόγησε ο χρήστης και τις εισάγει στη μεταβλητή ή τις μεταβλητές που ακολουθούν την εντολή. Συνεπώς κάθε φορά που θα βλέπουμε την εντολή διάβασε σε έναν αλγόριθμο, θα καταλαβαίνουμε ότι ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τιμές όσες και οι μεταβλητές

24 Έξοδος αποτελεσμάτων Π.χ. Γράψε ''Τιμή:'', αξία
Για την έξοδο τιμών (αποτελεσμάτων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές Γράψε, Εμφάνισε ή Εκτύπωσε με ίδια σύνταξη. Κάθε μία από αυτές τις εντολές συνοδεύεται από μια λίστα μεταβλητών ή σταθερών. Π.χ. Γράψε ''Τιμή:'', αξία

25 Οι τρεις συνιστώσες του αλγορίθμου
Οι τρεις συνιστώσες του αλγορίθμου Δομή ακολουθίας Δομή επιλογής Δομή επανάληψης

26 Μορφή ενός αλγορίθμου με ψευδοκώδικα
Αλγόριθμος Όνομα Αλγορίθμου Εντολές Τέλος Όνομα Αλγορίθμου

27 Εντολές του Αλγορίθμου
Οι εντολές είναι λέξεις (συνήθως ρήματα σε προστακτική) ή συμβολισμοί που προσδιορίζουν μία σαφή ενέργεια. Οι λέξεις που έχουν αυστηρά καθορισμένο νόημα στην ψευδογλώσσα καλούνται δεσμευμένες λέξεις και στο πλαίσιο του βιβλίου θα γράφονται με έντονα μπλε γράμματα. Οι εντολές γράφονται σε ξεχωριστές γραμμές. Επεξηγηματικά σχόλια μπορούν να γράφονται οπουδήποτε στο σώμα του αλγορίθμου. Ένα σχόλιο αρχίζει με το χαρακτήρα θαυμαστικό (!) και στο πλαίσιο του βιβλίου θα γράφεται με πλάγια γράμματα.

28 Δομή ακολουθίας Η δομή ακολουθίας χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα οποία οι εντολές εκτελούνται η μία μετά την άλλη από πάνω προς τα κάτω.

29 Αλγόριθμος που δέχεται σαν είσοδο 2 αριθμούς και θα εμφανίζει το άθροισμα τους
Αλγόριθμος Άθροισμα Διάβασε α, β Σ  α+β Εμφάνισε Σ Τέλος Αλγόριθμος Άθροισμα

30

31 Συνδυασμός εντολών εισόδου / εξόδου
Συνδυασμός εντολών εισόδου / εξόδου

32 Αλγόριθμος που διαβάζει έναν αριθμό και εμφανίζει το διπλάσιο του
Αλγόριθμος Διπλάσια _τιμή Εμφάνισε “Δώσε τιμή” Διάβασε Χ Υ  2*χ Εμφάνισε “Η Διπλάσια τιμή είναι ”, y Τέλος Διπλάσια_τιμή

33 Αλγόριθμος που κάνει αντιμετάθεση των τιμών δύο μεταβλητών
Αλγόριθμος Αντιμετάθεση _τιμών Εμφάνισε “Δώσε τιμή για το α ” Διάβασε α Εμφάνισε “Δώσε τιμή για το β ” Διάβασε β temp  α α  β β  temp Εμφάνισε “Η μεταβλητή β έχει τιμή ” , β Εμφάνισε “Η μεταβλητή α έχει τιμή ” , α Τέλος Αντιμετάθεση_τιμών

34 Δεδομένα - Αποτελέσματα
Εναλλακτική είσοδος και έξοδος τιμών παρέχεται με τη χρήση των εντολών Δεδομένα και Αποτελέσματα. Η εντολή Δεδομένα γράφεται δεύτερη (μετά την εντολή Αλγόριθμος) και περιγράφει εντός των συμβόλων // .... // τα δεδομένα του αλγορίθμου, δηλαδή τις μεταβλητές που έχουν ήδη κάποια τιμή. Αντίστοιχα η εντολή Αποτελέσματα γράφεται προτελευταία και περιέχει τις μεταβλητές εξόδου.

35 Διάβασε/Γράψε vs Δεδομένα/Αποτελέσματα

36

37


Κατέβασμα ppt "Μεταβλητές – εντολές εκχώρησης- δομή ακολουθίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google