Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για ΜΜΕ Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2015 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για ΜΜΕ Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2015 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για ΜΜΕ Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2015 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

2 Πύλη Ενημέρωσης για τις Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ.75.141, ημερομηνίας 24/5/2013 Ανάθεση στο Γραφείο Προγραμματισμού της ευθύνης παροχής πληροφόρησης για εξασφάλιση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα Μετονομασία Γραφείου Προγραμματισμού σε Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

3 Ταμεία & Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ταμεία και Προγράμματα= Χρηματοδοτικά “εργαλεία” για υλοποίηση των Πολιτικών της ΕΕ Ταμεία της ΕΕ: Κυρίως Ταμεία για Ανάπτυξη. Κατανομή των Πόρων κατά Κράτος Μέλος ή/και Περιφέρεια-σημαντικά κονδύλια- Διαχείριση σε Εθνικό Επίπεδο “Ανταγωνιστικά Προγράμματα”: (Horizon, Cosme, Erasmus+, Life κ.ά)  Δεν υπάρχει κατανομή κατά χώρα, Ανταγωνισμός  Διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4 Α. Ταμεία της ΕΕ

5 Κονδύλια για την Κύπρο από την ΕΕ, 2014-2020 Προ - Κατανεμημένοι Πόροι € εκ. (τρέχουσες τιμές) Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία956 1.Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής) 784 2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης132 3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 40 Άμεσες Πληρωμές προς Γεωργούς348 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 75 Σύνολο Προ-Κατανεμημένων Πόρων 1.379

6 1.Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2.Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 3.Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 4.Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ) 5.Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη/διαχείριση κινδύνων 6.Προστασία περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων 7.Βιώσιμες μεταφορές και βασικές υποδομές δικτύων 8.Απασχόληση και κινητικότητα εργασίας 9.Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχιας 10.Εκπαίδευση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση 11.Θεσμική επάρκεια, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση Ευρώπη 2020 Χωρίς αποκλεισμούς Έξυπνη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι Βιώσιμη

7 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Τι υπάρχει για ΜΜΕ Καινοτομία/ Ερεύνα (περίοδος 2014-2020): Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας: Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών (1η Προκήρυξη) Ενεργειακή απόδοση (περίοδος 2014-2020): Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις (1 η Πρόσκληση) Σχεδία απασχόλησης / θέσεων εργασίας (περίοδος 2007-2013: Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης) Ψηφιακή επιχειρηματικότητα / ηλεκτρονικό εμπόριο Δάνεια με ευνοϊκούς όρους και αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία (περίοδος 2007- 2013: Κοινοτική Πρωτοβουλία “JEREMIE”) Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, Συνεργασία Επιχειρήσεων

8 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Πως Πληροφορούμαι ; Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων από τους αρμοδίους φορείς: Ευρεία δημοσιότητα, σεμινάρια κλπ Ιστοσελίδες / Portals

9 Β. Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

10 Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Βασικοί Παράμετροι Στόχοι της ΕΕ και Διακρατικοί Ανταγωνισμός με βάση την ποιότητα Γνώση της Πολιτικής της ΕΕ Συνεργασία- Δικτύωση Έγκαιρη Ενημέρωση- Πληροφόρηση Διοικητική και “Άλλη” Ικανότητα Αξιοποίηση που να προσθέτει αξία

11 Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020

12 Εθνικά Σημεία Επαφής σημαντικότερων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΠρόγραμμαΕθνικά Σημεία Επαφής 1. Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 2.Erasmus+ 1.Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) (εκπαίδευση/ κατάρτιση) 2.Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (νεολαία) 3. Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -Υπηρεσία Βιομηχανίας 4. Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (Life) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος 5. Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe)Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ

13 Ανταγωνιστικά Προγράμματα: Πραγματική Απορρόφηση πόρων από Κύπρο, 2007-2013 205 εκ

14 Ενέργειες- Μέτρα Αποτελεσματική Αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ Ενέργειες- Μέτρα Έγκαιρη Πληροφόρηση – Πύλη Ενημέρωσης Τηλεφωνικές Γραμμές Σεμινάρια Υλικό Πληροφόρησης Ενίσχυση των Δόμων στην Κύπρο: Συντονισμός, Αναβάθμιση των Σημείων Επαφής Παροχή Αρωγής στους Δυνητικούς Δικαιούχους

15 Γ. Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

16 Υπουργεία/ Υπηρεσίες Διαχειριστικές Αρχές Γενικές Διευθύνσεις EE Σημεία Επαφής Πύλη Ενημέρωσης http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy

17 Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων www.fundingprogrammesportal.gov.cy www.fundingprogrammesportal.gov.cy

18 Πληροφορίες Πύλης Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων / Αιτήσεων Ημερομηνίες Έναρξης / Λήξης Ανά Πρόγραμμα και ανά θέμα Ευρύ φάσμα Δικαιούχων Συνδέσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές και ιστοσελίδες – πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα

19 Διευκολύνσεις/Υπηρεσίες Πύλης Ευρετήριο Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων Εγγραφή μέλους: email alerts όταν ανοίγουν νέα προγράμματα/νέες προσκλήσεις Σύνδεση με εξειδικευμένες ιστοσελίδες προκηρύξεων Πληροφορίες /στοιχεία επικοινωνίας Σημείων Επαφής Ενδιαφέρον για συνεργασία - εξεύρεση εταίρων

20 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (10/03/2015) ΑνοικτέςΜελλοντικές ΣΥΝΟΛΟ:1172 Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ92922121 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 20205512 ERASMUS+14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ7 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ3 M-ERA.NET3 COSME2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)29 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) 1 AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ1 EUREKA1

21 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (10/03/2015) - συνέχεια ΑνοικτέςΜελλοντικές Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ6 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ1 Εθνικά Σχέδια Κινήτρων191 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ3 ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ1 ΓΔ ΕΠΣΑ1

22 Έρευνα ανά ‘’Πρόσκληση’’ με θεματική κατηγορία ‘’Βιομηχανία’’ και Δικαιούχους “Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - ΜΜΕ” Ανταγωνιστικά Προγράμματα Όνομα Προγράμματος Ανοικτές Προσκλήσεις Μελλοντικές Προσκλήσεις COSME(Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) 10 Ορίζοντας 202050 M-ERA.NET10 Εθνικά Προγράμματα Όνομα Προγράμματος Ανοικτές Προσκλήσεις Μελλοντικές Προσκλήσεις Προγράμματα Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 10

23 Συνεχής Αναβάθμιση της Πύλης Βελτίωση της Δια-δραστικότητας Ανανέωση / Αναβάθμιση περιεχομένου/ Εργαλείων Διευκόλυνση Συνεργασιών –Ανεύρεση Συνεργατών Help Desk - Εξυπηρέτηση κοινού από γραφείο στήριξης ΓΔ ΕΠΣΑ (Τηλ: 22602925, 22602948, 22602942)

24 Και τώρα η δική σας σειρά ……. Εγγραφείτε ως μέλος! → www.fundingprogrammesportal.gov.cywww.fundingprogrammesportal.gov.cy Οι αρμόδιοι λειτουργοί της ΓΔ ΕΠΣΑ στην διάθεση σας, Εισηγήσεις σας για βελτίωση της Πύλης

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy http://www.structuralfunds.org.cy


Κατέβασμα ppt "Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για ΜΜΕ Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2015 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google