Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Λυτριάνη Κατερίνα-Φιλόλογος Ε.Α. ΚΕΔΔΥ Καβάλας 1

2 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ). Η αξιολόγηση γίνεται σε μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους. Τα ΚΕΔΔΥ δεν αξιολογούν αποφοίτους άνω των 18 ετών, αν δεν έχουν αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο.

3 Η διάγνωση στα ΚΕΔΔΥ, πραγματοποιείται από μια διεπιστημονική ομάδα: Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας), ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης του μαθητή.

4 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ):
Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που είναι πιστοποιημένες από το Υπουργείο Παιδείας. Αξιολογούν: Μαθητές Αποφοίτους άνω των 18 ετών που δεν είχαν αξιολογηθεί όταν φοιτούσαν στο Λύκειο.

5 Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, οι γονείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ). Η απόφασή της θα είναι οριστική. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν προσφύγουν στην ΕΔΕΑ υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

6 Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές:
που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) που έχουν προβλήματα επιληψίας. 6

7 Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Με γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας), σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας. Η σχετική αίτηση του μαθητή για τη γραπτή εξέταση υποβάλλεται στο σχολείο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος και ο χρόνος επαναξιολόγησης.

8 Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές:
είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή

9 Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Με γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας), σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας. Από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Η σχετική αίτηση του μαθητή για τη προφορική εξέταση υποβάλλεται στο σχολείο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος και ο χρόνος επαναξιολόγησης.

10 Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν
Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α ́) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Και για τους μαθητές με σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κωφών, εφόσον πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες

11 Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές:
που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία πιστοποιούνται με γνωμάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, η ισχύς της γνωμάτευσης και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η σχετική αίτηση για την προφορική εξέταση υποβάλλεται στο σχολείο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση τους.

12 Παράδειγμα από Γνωμάτευση:
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων η διεπιστημονική ομάδα εκτιμά ότι ο μαθητής αντιμετωπίζει ειδική μαθησιακή δυσκολία Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων του με γραπτή εξέταση λόγω ….., βάσει του άρθρου 4, παρ. στ’ του νόμου 3699/2008.

13 Μαθητές που παρουσιάζουν το φάσμα του Αυτισμού:
Μπορούν να εξεταστούν προφορικά ή γραπτά. Πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο γραπτός ή ο προφορικός τρόπος εξέτασης και ο χρόνος επαναξιολόγησής τους. Η αίτηση υποβάλλεται στο σχολείο.

14 εξετάζονται προφορικά εφόσον
Μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας εξετάζονται προφορικά εφόσον έχουν υποβάλει γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση, θα αναφέρει τη διάρκεια ισχύος της και το χρόνο επαναξιολόγησης του μαθητή, Χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα,

15 ύστερα από προσκόμιση είτε
ιατρικής βεβαίωσης Δημοσίου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

16 Μαθητές με Νοητική Υστέρηση:
Αυτοί που φοιτούν σε σχολεία γενικής αγωγής εξετάζονται γραπτά και στα ίδια θέματα με τους συμμαθητές τους. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ εισηγούνται πλαίσιο ειδικής αγωγής, όπου μπορούν να ακολουθήσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στις εξετάσεις τους βοηθούν: Τα Διαβαθμισμένα θέματα. Οι ερωτήματα κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού-λάθους). Τα θέματα να είναι επιμερισμένα σε υποερωτήματα.

17 Ενδοσχολικές Εξετάσεις:
Οι γονείς των μαθητών υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο για προφορική ή γραπτή εξέταση. Μεικτός τρόπος: οι μαθητές που δίνουν προφορικά, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν κάποια θέματα γραπτώς. Η προφορική εξέταση αφορά: τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες, τις ωριαίες δοκιμασίες των τριμήνων-τετραμήνων, τις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις.

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Στο γυμνάσιο εξετάζονται από τον οικείο καθηγητή ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Αν υπάρχει τμήμα ένταξης στη διάρκεια των τριμήνων εξετάζονται από τον καθηγητή του τμήματος ένταξης (στα μαθήματα που παρακολουθούν σε αυτό). Στις εξετάσεις Ιουνίου συνεργάζονται και βγάζουν από κοινού τα θέματα ο καθηγητής της γενικής τάξης με αυτόν του τμήματος ένταξης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο σχολείο τους μέχρι 30 Απριλίου.

19 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ:
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Όσοι αξιολογούνται γραπτά εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης που φοιτούν στην ίδια αίθουσα. Οι μαθητές που έχουν γνωμάτευση για προφορική αξιολόγηση: Η προφορική εξέταση τους κατά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες δοκιμασίες των τετραμήνων γίνεται από τον οικείο καθηγητή ή από τον καθηγητή του τμήματος ένταξης.

20 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Διευθυντή του σχολείου το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου εκάστοτε έτους
Στις εξετάσεις του Ιουνίου γίνεται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό, ο Διευθυντής του σχολείου.

21 Την επιτροπή αποτελούν:
Ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος Δυο καθηγητές της ίδιας ή συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας, ως μέλη. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

22 Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφαση του ο Διευθυντής μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών-εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

23 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ:
Στους μαθητές που πάσχουν από βαρηκοϊα (σε ποσοστό 67% και πάνω) δε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής, στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και στο γενικό βαθμό τους. Για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (κεκεδισμός, δυσαρθρία), ο βαθμός τους στη μουσική και στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στην προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

24 Δεν υπολογίζονται οι βαθμοί της μουσικής για τους μαθητές που αδυνατούν να έχουν επίδοση στο μάθημα αυτό λόγω πάθησης ή μειονεκτικότητας των φωνητικών τους οργάνων που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Για μαθητές τυφλούς ή πάσχοντες από εγκεφαλική παραλυσία (παραπληγία, τετραπληγία, κτλ.) ο βαθμός στα καλλιτεχνικά μαθήματα δεν υπολογίζεται στην προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

25 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Να ορισθεί σε κάθε σχολείο ένας καθηγητής, που θα είναι υπεύθυνος για να ενημερώνει σχετικά με τα ζητήματα της ειδικής αγωγής. Στα διαγωνίσματα αφού δοθούν τα θέματα οι μαθητές να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να τα επεξεργαστούν. Στο πρόχειρο θα κρατούν τις σημειώσεις τους, τις οποίες στη συνέχεια θα αποδίδουν προφορικά

26 Οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.
Τους εξετάζουμε σε μια κενή αίθουσα ή στο γραφείο των καθηγητών. Η εξέταση να γίνεται σε ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς εξωτερικές επιδράσεις. Τα θέματα να διαβάζονται από τον καθηγητή φωναχτά. Καλό είναι τα γραπτά κείμενα που τους δίνουμε προς επεξεργασία να είναι όσο το δυνατόν αραιογραμμένα.

27 Τα θέματα να είναι σαφή και καλό είναι να τους παρουσιάζονται επιμερισμένα.
Να χρησιμοποιούνται εκτός από ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήματα (κενά, αντιστοίχιση, σωστό-λάθος). Στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που εξετάζονται γραπτώς να μη λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα ορθογραφικά λάθη ή τα λάθη με τα σημεία στίξεως. Να προτιμούνται οι απλές οπτικές απεικονίσεις ενός προβλήματος (σχήματα, διαγράμματα, κτλ.) ή να παρουσιάζονται αναλυτικά.

28 Μπορεί να χρειάζονται παραπάνω χρόνο για να ανταποκριθούν σε μια άσκηση (π.χ. μια χρονική αντικατάσταση στα αρχαία). Στα αρχαία να εξετάζεται η ελεύθερη απόδοση του νοήματος και όχι τόσο η πιστή μετάφραση του κειμένου. Στα μαθηματικά μπορούμε να τους επισημάνουμε ένα λάθος σχετικό με πράξεις ή με πρόσημα ή με έναν αναριθμητισμό και να τους δώσουμε την ευκαιρία να το διορθώσουν. Να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι μαθητές αυτοί έχουν συσσωρεύσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια.

29 Πριν από ένα διαγώνισμα καλό είναι να γίνεται επανάληψη μέσα στην τάξη του κεφαλαίου που παραδώσαμε.
Να τους δίνονται συγκεντρωτικοί πίνακες που θα περιλαμβάνουν γραμματικά, συντακτικά φαινόμενα, τη θεωρία των μαθηματικών, φυσικής, χημείας, ορολογία, κτλ. Να γίνεται προσπάθεια κατά την επανάληψη να ομαδοποιούνται οι ασκήσεις Να μάθουν να βρίσκουν λέξεις-κλειδιά στις εκφωνήσεις για να αντιλαμβάνονται καλύτερα το ζητούμενο.

30 Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο να παρέχεται σε αυτούς τους μαθητές ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ενίσχυση και ενθάρρυνση, καθώς οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πλήττουν την αυτοεκτίμησή τους. Καλό είναι η εξέταση τους να γίνεται μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς τους. Να τους ενθαρρύνουμε να ρωτάνε για να λύσουν τυχόν απορίες.

31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται με σχετική αίτηση από τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, τους αποφοίτους, τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α και Ομάδα Β) και τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μέχρι 25 Φεβρουαρίου στα σχολεία τους. Για προφορική εξέταση γίνονται δεκτές γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ, των ΙΠΔ και για ορισμένες περιπτώσεις διαγνώσεις Υγειονομικών Επιτροπών. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ λήγουν μετά παρέλευσης τριετίας.

32 Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων των οποίων η ισχύς έχει λήξει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται δεκτές για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού. Οι γνωματεύσεις ελέγχονται από την Επιτροπή Εξετάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ). Δημιουργούνται καταστάσεις με τα στοιχεία των μαθητών και το λόγο της προφορικής εξέτασης και αποστέλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Τα δικαιολογητικά αυτά ισχύουν και για τα ειδικά μαθήματα.

33 Οι μαθητές θα εξεταστούν προφορικά:
στο Βαθμολογικό κέντρο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. ή στα Ειδικό Εξεταστικό κέντρο, που ορίζεται με απόφαση από το Διευθυντή Δ.Ε. Όσοι επιθυμούν ή εξετάζονται γραπτά αυτό θα γίνει στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου τους.

34 Για τους μαθητές που έχουν γνωμάτευση για προφορική εξέταση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαρηθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, πρόβλημα όρασης, κινητική αδυναμία άνω άκρων, φάσμα αυτισμού): Εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

35 Ο χρόνος προετοιμασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.
Μετά το τρίωρο ή πριν από αυτό ξεκινά ο χρόνος αξιολόγησης-βαθμολόγησης. Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον διαπιστώσει, κατά την αξιολόγηση, ότι έχει βάση το αίτημα του εξεταζόμενου για παράταση του χρόνου αξιολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι απεριόριστο, αλλά ούτε και προδιαγεγραμμένο. Οι εξεταζόμενοι εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα με τους λοιπούς εξεταζόμενους.

36 Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο.
Οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή. Κρατούν σημειώσεις, τις οποίες μπορούν να συμβουλευτούν κατά την προφορική τους εξέταση.

37 Οι βαθμολογητές-αναβαθμολογητές πρέπει να έχουν σύγκλιση απόψεων για τις ζητούμενες απαντήσεις.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κρίση τους θα είναι πιο αντικειμενική και άμεση. Όταν οι μαθητές είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, ο κάθε ένας προσέρχεται ξεχωριστά στην αίθουσα, όπου βρίσκεται η επιτροπή.

38 Η Επιτροπή αποτελείται από: δυο βαθμολογητές και έναν τρίτο βαθμολογητή.
Εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το επιτρέπει ο Πρόεδρος ή ο γραμματέας της επιτροπής ή και οι δυο. Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται: ο Σύμβουλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος των ΚΕΔΔΥ ή ο εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας των ΚΕΔΔΥ, για να παρέχουν διευκρινίσεις σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.

39 Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά τις απαντήσεις του στα θέματα με όποια σειρά επιθυμεί.
Σε περίπτωση που θέλει να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει την επιθυμία του, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής και το δηλώνει γραπτά στο δοκίμιο του. Η γραπτή δήλωση του υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής.

40 Στο τέλος ο Πρόεδρος παραλαμβάνει το τετράδιο και ο υποψήφιος αποχωρεί.
Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει το συνολικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία. Ο Πρόεδρος επικαλύπτει τις βαθμολογίες του και δίνει το τετράδιο στο δεύτερο βαθμολογητή. Μετά ο πρόεδρος αποκαλύπτει τους βαθμούς και αν υπάρχει μεγαλύτερη των 12 μονάδων διαφορά, το δίνει στον τρίτο βαθμολογητή. Οι εξεταστές μπορούν να κρατούν σημειώσεις, χωρίς να λαμβάνονται αυτές υπόψη από τα άλλα μέλη της επιτροπής και αυτές καταστρέφονται μετά την αξιολόγηση.

41 Στα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, μουσική, σχέδιο, κτλ
Στα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, μουσική, σχέδιο, κτλ.), εξετάζονται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά, κατά τον ίδιο χρόνο, με το ίδιο πρόγραμμα και πάνω στα ίδια θέματα. Κατά την εξέταση οι εξεταστές να διαμορφώνουν κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

42 Οι εξεταστές μπορούν να υποδεικνύουν στον εξεταζόμενο τυχόν λάθη που δεν οφείλονται σε έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης, αλλά είναι δυσλεκτικά συμπτώματα. Π.χ. Σε άσκηση των μαθηματικών ή της χημείας ο εξεταστής υποδεικνύει τυχόν αναριθμητισμό, τον οποίο διορθώνει ο ίδιος ο εξεταζόμενος, για να αποφευχθεί ένα λανθασμένο αποτέλεσμα.

43 Αν απαιτείται γραφική αναπαράσταση και ο εξεταζόμενος αδυνατεί να γράψει, ο εξεταστής μπορεί να τη σχεδιάσει καθ’ υπόδειξη του εξεταζόμενου. Όταν ο εξεταζόμενος απαντά σε θέματα, όπως είναι η Ιστορία, η Βιολογία, κ.α. εφόσον ο εξεταστής διαπιστώσει ότι ο εξεταζόμενος αδυνατεί να αποδώσει το θέμα σε συνεχή λόγο Μπορεί να τον εξετάσει με την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες όμως δεν θα υποδεικνύουν την απάντηση. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο υποψήφιος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος ο εξεταστής θα επαναλάβει άλλη μια φορά την ανάγνωση.

44 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με το ΚΕΔΔΥ Καβάλας. Με το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού Καβάλας. Με το τμήμα Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου.

45 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google