Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Έννοια Χρηματοδότηση είναι η χορήγηση αναγκαίων κεφαλαίων σε μια επιχείρηση. Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κατατάσσονται, ανάλογα με τη διάρκειά τους, δηλαδή ανάλογα με το χρόνο δέσμευσης κεφαλαίων, σε περιουσιακά στοιχεία μεγάλης διάρκειας και περιουσιακά στοιχεία μικρής διάρκειας. Οι πηγές χρηματοδότησης, διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Αρχική διάρκεια είναι η διάρκεια της υποχρέωσης κατά το χρόνο της έκδοσής της.

2 2. Νέες μορφές συμβάσεων της χρηματοδότησης
Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Σύμβαση πρακτορείας (Factoring) Πώληση επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfeiting) Επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (Venture capital) Δικαιόχρηση (Franchising)

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - LEASING
1. Έννοια Το leasing είναι μία σύμβαση μεταξύ εκμισθωτή (πιστοδοτικού οργανισμού) και μισθωτή (βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή επαγγελματία) για την μίσθωση συγκεκριμένου παραγωγικού αντικειμένου (μισθίου), επιλεγμένου από τον μισθωτή. Επίσης είναι μια μορφή χρηματοδότησης εναλλακτική και συμπληρωματική του παραδοσιακού δανεισμού. Επιπλέον συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού δανεισμού και τη μίσθωση κεφαλαιουχικών αγαθών.

4 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η χρηματοδοτική μίσθωση έχει αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό σκοπό. Ο αναπτυξιακός της σκοπός φαίνεται από το γεγονός ότι προσφέρει στο μισθωτή ακόμη μια μορφή χρηματοδότησης, χωρίς να υποκαθιστά τον παραδοσιακό δανεισμό, με αποτέλεσμα να μπορεί να καλύπτει τις επενδυτικές του ανάγκες. Ο εκσυγχρονιστικός σκοπός της αποδίδεται στη δυνατότητα που έχει η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης να προμηθεύει και να μισθώνει στο μισθωτή σύγχρονο και διαρκώς ανανεωμένο καθώς και σε μεγάλη ποικιλία τεχνολογικό εξοπλισμό

5 3. ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Απλή χρηματοδοτική μίσθωση
Μεικτή χρηματοδοτική μίσθωση Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση Χρηματοδοτική υπομίσθωση Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου

6 4. ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
α) Άμεση μίσθωση β) Πρόγραμμα μίσθωσης – πώλησης γ) Συμμετοχική ή εξισορροπητική ή μοχλευμένη μίσθωση δ) Πώληση και επανεκμίσθωση ε) Διασυνοριακή ή διεθνής μίσθωση

7 5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης κατά 100% του καινούριου εξοπλισμού. Η χρηματοδοτική μίσθωση υλοποιείται με χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού. Συνεπώς, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια δεν επιβαρύνεται. Το σύνολο του μισθώματος αποτελεί δαπάνη που δεν φορολογείται ενώ στον δανεισμό μόνο οι τόκοι δεν φορολογούνται. Η διαδικασία υπογραφής μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή έναντι της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανεισμού. Προγραμματίζεται το κόστος της επένδυσης για ολόκληρη τη περίοδο της μίσθωσης, με προκαθορισμένες και σταθερές κατά κανόνα δόσεις. Ο μισθωτής μπορεί ευκολότερα να παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη του εξοπλισμού. Τα παρεχόμενα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων ισχύουν και κατά την επιλογή επένδυσης μέσω leasing. Για τα τραπεζικά συγκροτήματα το leasing αποτελεί μια τεχνική διεύρυνσης της πελατείας και πολλαπλών κερδών. Οι εταιρίες διασφαλίζονται από τον κίνδυνο πτώχευσης του μισθωτή, διότι διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισμού και επιπλέον απολαμβάνουν σοβαρά φορολογικά κίνητρα

8 6. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Το φαινομενικό κόστος του leasing είναι υψηλότερο από το επιτόκιο τραπεζικού δανείου. Ο χρήστης ασφαλίζει τον εξοπλισμό για κινδύνους που υποδεικνύει η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Διαφέρει η ωφέλεια από την φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων που ισχύει στην περίπτωση ιδιόκτητου εξοπλισμού. Παρά τη θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια μπορεί να εκδηλωθεί δισταγμός των τραπεζών για χρηματοδότηση της επιχείρησης. Ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ – FACTORING
1.Έννοια Το factoring είναι μια δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με αγοραστική συμπεριφορά. Πρόκειται για μια τριμελή σύμβαση μεταξύ ενός προμηθευτή, των πελατών του και μιας εταιρίας factoring. Η εταιρία Factoring αναλαμβάνει να παρέχει στην επιχείρηση του πελάτη της, για το διάστημα που συμφωνείτε και έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, τη λογιστική και νομική παρακολούθηση καθώς και την είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων κατά των πελατών της .

10 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
Θέτει υπό έλεγχο την πίστωση Διαθέτει το χρηματικό κεφάλαιο πριν από την πληρωμή του λογαριασμού Αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο .

11 3. ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Factoring με δικαίωμα αναγωγής Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής Factoring εμπιστευτικό Factoring μη εμπιστευτικό, και τέλος Factoring τριμερούς συνεργασίας

12 4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FACTORING
Δυνατότητα άμεσης είσπραξης του αντιτίμου των απαιτήσεων με συνέπεια την εξασφάλιση της ταμειακής ρευστότητας, περιορίζοντας έτσι και της ανάγκες του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Συμβάλει στην μείωση των προθεσμιών εξόφλησης των πιστωτικών τιμολογίων. Η αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης, επιτρέπει στην επιχείρηση τον καλύτερο προγραμματισμό και διαπραγμάτευση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της από τις τράπεζες. Η διασφάλιση των εισπράξεων εξοικονομεί στην επιχείρηση χρήμα και χρόνο, προστατεύει από διάφορες ψυχοφθόρες διαμάχες και δρα προστατευτικά στην διατήρηση της συνεργασίας προμηθευτή – πελάτη Στην περίπτωση του εξαγωγικού factoring διασφαλίζονται τειχών συναλλαγματικοί κίνδυνοι. Ένα τμήμα των μεταβλητών δαπανών της επιχείρησης μετατρέπονται σε σταθερές δαπάνες, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ευελιξία και οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Η επιχείρηση, μέσω των σχέσεων εμπιστοσύνης με τον factor αποκτά ένα σύμβολο – σύμμαχο, λόγω των ίδιων συμφερόντων. Η χρήση των υπηρεσιών factoring δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να περιορίζει το κόστος της, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και να επικεντρώνει την προσοχή και δράση της στη συνεχή ανάπτυξή της.

13 5. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FACTORING
Το υψηλό φαινομενικό κόστος. Η φαινομενικά αποξένωση της επιχείρησης από τους πελάτες. Οι οικονομικοί κίνδυνοι σε περιπτώσεις επιχειρηματικών απωλειών και μειώσεως του τζίρου.

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – FORFEITING ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Έννοια Ο όρος forfeiting προέρχεται από τη γαλλική λέξη a forfeit που σημαίνει έλλειψη δυνατότητας αναγωγής. Το forfeiting είναι μία μορφή συναλλαγής με την οποία επιτυγχάνεται η χρηματοδότηση της εξαγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Η σύμβαση forfeiting συνάπτετε μεταξύ ενός εξαγωγέα και μίας τράπεζας ή εταιρίας factoring. Με βάση την σύμβαση ο εξαγωγέας πωλεί και εκχωρεί στην τράπεζα ή στην εταιρία factoring μια απαίτηση του που προέρχεται από εξαγωγική δραστηριότητα και κατά κανόνα ενσωματώνεται σε αξιόγραφα ( συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή).

15 2. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FORFEITING
Οι διακανονισμοί των πιστωτικών ορίων και των αποπληρωμών είναι στη διάθεση του πελάτη – αγοραστή που μπορεί να προβλέπει και την εγγύηση τρίτων για το χρέος. Ο τριτεγγυητής συνήθως είναι τράπεζα που είναι αποδεκτή από τον Forfaiter. Σε πολλές χώρες συνηθίζεται ο εγγυητής να είναι το Υπουργείο Οικονομικών, κάποιος κρατικός οργανισμός ή κάποια εύρωστη οικονομικά επιχείρηση. Οι τράπεζες της προτίμησης των Forfaiters είναι διεθνείς τράπεζες που μπορούν παράλληλα να τους παρέχουν πληροφορίες για τους οφειλέτες της προτίμησης των Forfaiters Ο λόγος είναι ότι οι Forfaiters επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους, κυρίως στη δυνατότητα του εγγυητή να υπολογίσει ή να εξακριβώσει την πιστοληπτική ικανότητα του χρεώστη.

16 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FORFEITING
Α) Πλεονεκτήματα για τον εισαγωγέα. Αποτελεί μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης. Παρέχει αυξημένη δανειστική ικανότητα. Δεν υφίστανται δημοσιότητα. Αποφεύγει δεσμευτικές δανειστικές συμφωνίες. Επιτρέπει τη γρήγορη κατάληξη στη σύναψη εμπορικής συμφωνίας. Αποφεύγει διοικητικά και νομικά κόστη που υπάρχουν σε συμφωνίες για πιστώσεις του εξαγωγέα. B) Πλεονεκτήματα για τον εξαγωγέα. Ο forfeiting διαθέτει στον εξαγωγέα ρευστό καθώς αυτό παραδίδει εμπορεύματα ή παρέχει υπηρεσίες. Ο forfeiting με τη χρηματοδότηση του εξαγωγέα αναλαμβάνει ο ίδιος τους κινδύνους της νομισματικής ισοτιμίας, των μεταβολών του επιτοκίου, τους πιστωτικούς και τους πολιτικούς. Ο forfeiting δεν χρειάζεται να ξοδέψει χρόνο και χρήμα για τη διαχείριση και τη συγκέντρωση του ξένου κεφαλαίου. Οι τραπεζικές συμφωνίες δεν επηρεάζονται από ειδικές διατάξεις που αφορούν τις προεξοφλήσεις, διαπραγματεύσεις κλπ. Επειδή η χρηματοδότηση γίνεται με τη χρησιμοποίηση των γραμματίων ή των συναλλαγματικών, η τεκμηρίωση είναι απλή και γρήγορη. Ο forfeiting έχοντας καθημερινή επαφή με τους ανταγωνιστές και τις τράπεζες μπορεί γρήγορα να αποφασίσει το κατά ποσό ή όχι, η χρηματοδότηση είναι προσιτή. Τα επιτόκια προεξόφλησης μπορεί να συμφωνηθούν πριν ο εξαγωγέας καταλήξει στους τελικούς όρους της συμφωνίας του με τον εισαγωγέα.

17 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FORFAITING
Η τράπεζα που εγγυάται τις υποχρεώσεις του εισαγωγέα θα πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεως του forfaiter, διαφορετικά δεν πραγματοποιείται η σύμβαση forfeiting. Το επιτόκιο χρηματοδότησης σε μία σύμβαση forfeiting είναι σαφώς μεγαλύτερο του αντίστοιχού επιτοκίου της τραπεζικής χρηματοδότησης. Εκτός των άλλων και ο forfaiter καλύπτει και το πολιτικό – συναλλαγματικό κίνδυνο.

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - VENTURE CAPITAL
1. Έννοια Με τον όρο Venture Capital ονομάζουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια τα οποία επενδύονται σε ειδικές επενδυτικές εταιρείες και τα οποία περιέχουν σε υψηλό βαθμό το στοιχειό του κινδύνου. Αποτελεί επένδυση υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων, ενώ το δάνειο αποτελεί απλά επένδυση χαμηλής απόδοσης και χαμηλού κινδύνου. Η προτεινόμενη επένδυση από μία τέτοια εταιρεία μπορεί να αποφέρει κέρδη και σε αυτήν και στον επιχειρηματία και ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναμικών εταιρειών που αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.

19 2. ΜΟΡΦΕΣ VENTURE CAPITAL
Κεφάλαιο Αναπτύξεως Κεφάλαιο Εκκινήσεως Αρχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο Ανορθώσεως Κεφάλαιο Εξαγοράς

20 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ VENTURE CAPITAL
Παρόλα αυτά ο θεσμός του Venture Capital δεν έτυχε ιδιαίτερης ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά λόγω κυρίως των προβλημάτων που υπάρχουν στην Ελληνική βιομηχανία. Στοιχεία όπως η μειωμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία, η σχετικά χαμηλή τεχνολογία και καινοτομία εμποδίζουν την ύπαρξη κερδοφόρων επενδύσεων, στοιχεία που απαιτούνται από το Venture Capital.

21 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ VENTURE CAPITAL
Η κατηγορία των εταιρειών Venture Capitals, και η οποία εταιρεία έχει στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία , συμμετέχει στον κίνδυνο, παρακολουθεί την επένδυση και γενικότερα συμβάλλει στην ανάπτυξη της επένδυσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο επενδυτής ασχολείται με το marketing, την αξιολόγηση της διοίκησης, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, και άλλα. Οι εταιρείες που δεν έχουν καμία συμμετοχή στην διοίκηση και γενικότερα τις εταιρικές υποθέσεις. Τέλος, μεταξύ των δύο παραπάνω εταιρειών είναι μία άλλη κατηγορία της οποίας οι εταιρείες αντιπροσωπεύονται στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν συμμετέχουν στις εταιρικές υποθέσεις και στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.

22 5. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ VENTURE CAPITAL
● Έρευνα -Ανάπτυξη ● Ίδρυση –Εκκίνηση ● Επιβίωση-Ανάπτυξη ● Απογείωση - Ωριμότητα ● Έξοδος- Μεταβίβαση ή επαναγορά

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑ – FRANCHISE
1. Βασικοί όροι του franchising ο εντολέας ο οποίος θα πρέπει να είναι μια μεγάλη επιχείρηση με καλό όνομα στην αγορά, η οποία θα θέλει να διευρύνει το μερίδιο της χωρίς να προβεί σε μεγάλες δαπάνες επενδύσεων ο εντολοδόχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει κάποιο διαθέσιμο κεφάλαιο με το οποίο επιθυμεί να διοικεί την επιχείρηση του και να διεξάγει τις εργασίες υπ’ ευθύνη του αλλά με τη συνδρομή του εντολέα. Καθορίζεται επιπρόσθετα πάγια αμοιβή η οποία είναι το ποσό που καταβάλλει ο εντολοδόχος για να ενταχθεί στον όμιλο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ακόμα ρυθμίζετε μία ποσοστιαία αμοιβή την οποία ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εντολέα έναντι της συνδρομής του για την εκμετάλλευση του εμπορικού σήματος. Ουσιαστικά η αμοιβή αυτή είναι ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.

24 2. Μορφές franchising Α) Στο τομέα της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με βάση το κριτήριο αυτό διακρίνουμε το Franchising διανομής ή Προϊόντων το Franchising Υπηρεσιών ,το Franchising παραγωγής ή Βιομηχανικό και το Μεικτό Franchising. Β) Στον τρόπο της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των Μερών της Σύμβασης Franchising. Με βάση αυτό το κριτήριο διακρίνουμε το Χρηματοδοτικό ή Διαχειριστικό Franchising, το Μερικό Franchising ή Franchising Corner, το Συνεταιριστικό Franchising, το Franchising Συνδυασμού, το Franchising Μετατροπής, το Πολλαπλό Franchising και το Franchising Περισσοτέρων Επωνυμιών ή Σημάτων. Γ) Στον βαθμό του ελέγχου που ασκεί ο Δότης στους Λήπτες του Δικτύου του Franchising και στο μέγεθος της εξάρτησης των Ληπτών από αυτόν. Το συγκεκριμένο κριτήριο διάκρισης, με βάση το οποίο διακρίνουμε το Franchising Υπαγωγής και το Franchising Ισότιμης Συνεργασίας έχει διατυπώσει το Martinek και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την από νομική άποψη διερεύνηση της σύμβασης Franchising.

25 3. Είδη franchising Α) Franchising Διανομής ή Προϊόντων
Z) Συνεταιριστικό franchising Η) Franchising συνδυασμού Θ) Franchising μετατροπής Ι) Πολλαπλό franchising Κ) Franchising Περισσότερων Επωνυμιών ή Σημάτων Λ) Franchising Υπαγωγής Μ) Franchising Ισότιμης Συνεργασίας

26 4. Πλεονεκτήματα του Franchising
α) Η γρήγορη ανάπτυξη και εξάπλωση της επιχείρησης που γίνεται με δικά του χρήματα. β) Η γρήγορη αύξηση της εμπορικής φήμης και πελατείας. γ) Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας. δ) Η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς. ε) Ο άμεσος έλεγχος της διανομής των προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών. ζ) Η εκμετάλλευση της εμπειρίας των ληπτών για την βελτίωση και ανανέωση του συστήματος Franchising. η) Η εξασφάλιση διαρκούς πελατειακής ροής. θ) Η επίτευξη υψηλών κερδών χωρίς τη διακινδύνευση σημαντικών κεφαλαίων. ι) Η αύξηση της εμπορικής αξίας της επιχείρησης του. κ) Δημιουργείτε ένας ευέλικτος επιχειρηματικός οργανισμός που έχει ως κέντρο λήψης αποφάσεων τον δότη και ως ανθρώπινο δυναμικό τους λήπτες. λ) Η προστασία απέναντι στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. μ) Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

27 5. Μειονεκτήματα του Franchising
α) Ο δότης υποχρεούται να δώσει λύση σε διάφορα προβλήματα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση στους λήπτες που τις περισσότερες φορές είναι πολύ σημαντικά. β) Οι λήπτες θέλουν να γίνουν αυτόνομοι έναντι των δοτών με το πέρασμα του χρόνου. γ) Η γρήγορη και λανθασμένη επιλογή του λήπτη από τον δότη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα. δ) Η επιλογή των ληπτών είναι ένα χρονοβόρο και με μεγάλο κόστος έργο. ε) Ο δότης έχει μικρότερα κέρδη από ό,τι έχει ο λήπτης. ζ) Πολλές φορές οι λήπτες μπορεί να γίνουν ανταγωνιστές.

28

29

30

31

32


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google