Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολιασμός και ανάλυση Ψαλμού 103

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολιασμός και ανάλυση Ψαλμού 103"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολιασμός και ανάλυση Ψαλμού 103
Ομάδα: «Η Αγία Πεντάδα» Τμήμα: Α’1 Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Καπετανάκης Σχολείο: Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

2 Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες για τους Ψαλμούς 
Ο Ψαλμός 103: αρχικό κείμενο  Ο Ψαλμός 103: μετάφραση  Ανάλυση και σχολιασμός του Ψαλμού 103  Εικόνες  Πηγές 

3 Οι Ψαλμοί Ο ψαλμός είναι θρησκευτική ωδή, εκκλησιαστικός ύμνος. Κατά την αρχαιότητα ο ψαλμός ήταν θρησκευτικό τραγούδι με τη συνοδεία κιθάρας. Οι Ψαλμοί ή Βίβλος Ψαλμών είναι ένα κανονικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αντιπροσωπευτικό έργο της λυρικής θρησκευτικής και κατατάσσεται ανάμεσα στα "αγιόγραφα" βιβλία. Λέγεται "Ψαλτήριον". Οι 150 ψαλμοί του διαιρούνται σε πέντε βιβλία. Καθένα από αυτά καταλήγει σε δοξολογία. Η διάταξη των ψαλμών δεν έχει εσωτερική ενότητα, όμως μπορεί κανείς να διακρίνει στο Ψαλτήρι ομάδες ψαλμών που συνδέονται με κοινά χαρακτηριστικά. Πριν από τη συλλογή των ψαλμών που έχουμε σήμερα προηγήθηκαν, διάφορες μικρότερες συλλογές. Οι ψαλμοί γράφτηκαν αρχικά στην εβραϊκή γλώσσα. Κατόπιν μεταφράστηκαν στα ελληνικά, στη συλλογή των Δ' που χρησιμοποιείται σήμερα στην Εκκλησία. Η Βίβλος των Ψαλμών περιέχει προσευχές, ύμνους, θρησκευτικά τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά εκφράζουν τα θρησκευτικά συναισθήματα των Ισραηλιτών. Επίσης περιέχει και ψαλμούς ευχαριστήριους, μετάνοιας, εξομολόγησης, αγάπης και μίσους εναντίον των εχθρών.

4 Ο Ψαλμός 103: αρχικό κείμενο
 ΕΥΛΟΓΕΙ, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων· ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα· ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν. ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά· ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν. ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα· ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν· ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει, ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν. ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ, ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ. ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς· καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει. χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας. ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν. ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς. …

5 …ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ
…ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ. σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς. ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται. ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας. ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου. αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων· ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ. πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον. δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν, ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος. ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται· ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν. ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ· ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται. ᾄσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω· ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

6 Ο Ψαλμός 103: μετάφραση Κύριε, Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι! Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Φόρεσες για μανδύα σου το φως… Τα σύννεφα τα κάνεις άρμα σου Πορεύεσαι πάνω στου ανέμου τα φτερά. κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, Ανάμεσα απ’ τα βουνά κυλούν νερά. Ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού… Στις όχθες τους πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσα στους θάμνους κελαηδούνε… Κάνεις χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα κι άλλα φυτά για τη δούλεψη των ανθρώπων Έτσι που μπορούν από τη γη να παίρνουν την τροφή τους… Έκανες το φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του… Πόσα θαυμαστά είναι τα έργα σου Κύριε! Τα ‘κανες όλα με σοφία, και γέμισες ολάκερη τη γη! Ανοίγεις το χέρι σου και ολόκληρο το σύμπαν γεμίζει αγαθά! Γυρνάς το πρόσωπό σου και όλα ταράζονται… Στέλνεις όμως την πνοή σου, κι όλα αμέσως ζωντανεύουν, και ξανακάνεις νέο το πρόσωπο της γης…

7 Ανάλυση και σχολιασμός του Ψαλμού 103
Ο Δαβίδ παρατηρούσε την υπέροχη φύση γύρω του και θαύμαζε τις ομορφιές που είχε φτιάξει ο Θεός. Πίστευε πως το νερό στις πηγές, τα βουνά, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα φυτά, τα ζώα ακόμη και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι φτιαγμένα από τον Κύριο. Πίστευε επίσης πως ο Θεός μοίρασε απλόχερα όλα τα αγαθά, ώστε τα νοήμονα όντα, οι άνθρωποι, θα τα εκμεταλλευτούν για να επιβιώσουν. Θαύμαζε επίσης ότι παντού επικρατεί η τέλεια αναλογία, ώστε όλοι να έχουν ακριβώς όσα χρειάζονται. Η ομορφιά της φύσης, η ηρεμία και η ιδέα ότι όλα αυτά ήταν φτιαγμένα από τον Θεό τον γοήτευαν και των ώθησαν να υμνήσει τα θαυμαστά έργα του Κυρίου!

8

9 Πηγές diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=old_testam ent/contents_Psalmoi.asp&main=psalmoi&file= htm CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82 Βιβλίο Θρησκευτικών Α’ Γυμνασίου Google Images

10 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "Σχολιασμός και ανάλυση Ψαλμού 103"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google