Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τήρηση οδηγιών, κίνητρα και εμ π όδια στην άσκηση Σημειώσεις Bijal Ganatra FPP 2013-14.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τήρηση οδηγιών, κίνητρα και εμ π όδια στην άσκηση Σημειώσεις Bijal Ganatra FPP 2013-14."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τήρηση οδηγιών, κίνητρα και εμ π όδια στην άσκηση Σημειώσεις Bijal Ganatra FPP 2013-14

2 Μαθησιακοί στόχοι Μετά το τέλος του μαθήματος και μετά α π ό ανεξάρτητη μελέτη θα π ρέ π ει να : Σκεφτείτε π αράγοντες π ου ε π ηρεάζουν την τήρηση των οδηγιών και την κινητο π οίηση Συζητήσετε αλλαγή στη συμ π εριφορά σε σχέση με την άσκηση

3 Ποδόμετρο Θα μ π ορούσατε να δοκιμάσετε να π ροκαλέσετε τους ασθενείς σας ή τους συμφοιτητές σας να κάνουν την δοκιμασία με το π οδόμετρο Ποιά θα ήταν κά π οια κίνητρα για να συνεχίσουν ; Ποιά θα ήταν τα εμ π όδια ;

4 Πλεονεκτήματα άσκησης Πρόληψη οστεο π όρωσης, κατάθλιψης, π αχυσαρκίας, εγκεφαλικών ε π εισοδίων, διαβήτη, καρδιο π αθειών, καρκίνου ( δραστήρια άτομα μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου κατά 40-50% (DoH)). 60% του π ληθυσμού δεν ασκείται συστηματικά (USA) Schuzter et al 2004

5 Το ετήσιο κόστος των ασθενειών π ου σχετίζονται με την α π ουσία άσκησης = £8.2 δις Το 2002 30.3% των αγοριών και 30.7% των κοριτσιών 2-15 ετών στη Μ. Β. ήταν π αχύσαρκα 42-63% των π αχύσαρκων π αιδιών γίνονται π αχύσαρκοι ενήλικες

6 Κρατικές οδηγίες για την άσκηση Μέσης έντασης άσκηση για τουλάχιστον ½ ώρα 5 μέρες / εβδομάδα, DoH (2004) Λιγότερο α π ό τα 2/3 των ανδρών και ¾ των γυναικών αναφέρει αυτό το ε π ί π εδο δραστηριότητας σε εβδομαδιαία βάση

7 7 Είστε φοιτητής. Θα θέλατε να ξεκινήσετε να γυμνάζεστε. Ποιά είναι κά π οια α π ό τα εμ π όδια π ου συναντάτε στο να γραφτείτε σε ένα γυμναστήριο ;

8 Τι α π οτελεί κίνητρο για την άσκηση ; T ο μοντέλο π ου αφορά τα π ιστεύω για την υγεία υ π οστηρίζει ότι οι άνθρω π οι θα ξεκινήσουν να γυμνάζονται όταν : Υ π άρχει α π ειλή ασθενείας ή ανικανότητας Υ π άρχει η εντύ π ωση ότι έχουν τάση να α π οκτήσουν μια ασθένεια Το ε π ί π εδο α π ειλής είναι υψηλό

9 Τι α π οτελεί κίνητρο για την άσκηση ; Αυτοα π οτελεσματικότητα – εμ π ειρία, π αρατήρηση άλλων, λεκτική π ειθώ, συναισθηματική κατάσταση Ε π ί π εδο κινητο π οίησης – Εξαρτάται α π ό αντιλήψεις για την άσκηση, π. χ. βελτίωση εμφάνισης Υ π ενθύμιση α π ό διαφημίσεις, τηλεφωνήματα, μέσω ταχυδρομείου Μουσική - μειώνει την αντιλαμβανόμενη μονοτονία και το ε π ί π εδο δυσκολίας

10 Κίνητρα για άσκηση Κοινωνική υ π οστήριξη – έγγαμοι π ου π ηγαίνουν στο γυμναστήριο με τον / την σύντροφό τους τα π αρατάνε λιγότερο συχνά σε σχέση με αυτούς π ου π ηγαίνουν μόνοι

11 Ετοιμότητα για αλλαγή Σχετίζεται με στάδια αλλαγής Prochaska and di Clementi, 1977 ◦ Αυτοα π οτελεσματικότητα ◦ Πριν α π ό την σκέψη - καθιστική ζωή, δεν υ π άρχουν σχέδια για να ξεκινήσει άσκηση ◦ Σκέψη - σχεδιάζει να γίνει π ιο δραστήριος ◦ Ετοιμασία ◦ Δράση ◦ Διατήρηση

12 Ετοιμότητα για αλλαγή Αυτοα π οτελεσματικότητα - ενισχύει θετικές συμ π εριφορές, ενθαρρύνει ρεαλιστική ε π ιτυχία Πριν α π ό την σκέψη - το άτομο σκέ π τεται να αλλάξει για να π ραγματο π οιήσει τα π λεονεκτήματα της άσκησης Σκέψη - καθαρές και συγκεκριμένες οδηγίες για να ξεκινήσει ένα π ρόγραμμα άσκησης Ετοιμασία - αξιολόγηση φυσικής κατάστασης, π ροσω π ο π οιημένη συνταγογράφηση άσκησης, στόχοι Δράση - κοινωνική υ π οστήριξη, αυτοενθάρρυνση, συγκεκριμενο π οίηση στόχων, έλεγχος Διατήρηση - κοινωνική υ π οστήριξη, αναθεώρηση στόχων, έλεγχος φυσικής κατάστασης

13 Τρο π ο π οίηση συμ π εριφοράς Η κα Πα π α π έτρου έχει έρθει σε εσάς για να της δώσετε ασκήσεις για το γόνατο καθώς π άσχει α π ό οστεοαρθρίτιδα δεξιού γόνατος. Ποιές είναι οι σκέψεις σας σχετικά με τα ακόλουθα ; Τι μ π ορείτε να κάνετε για να αλλάξετε τη συμ π εριφορά της ; Λέει : ◦ Δεν είμαι σίγουρη για το τι μ π ορεί να κάνει ο φυσικοθερα π ευτής για μένα και γιατί με έστειλαν εδώ ◦ Δεν έχω γυμναστεί στο π αρελθόν και δεν με βοηθάει σε κάτι ◦ Αισθάνομαι χοντρή και ντρέ π ομαι

14 Τρο π ο π οίηση συμ π εριφοράς Η κυρία Οικονόμου π ηγαίνει στο γυμναστήριο για να χάσει βάρος. Τι π ιστεύετε για τα ακόλουθα ; Τι μ π ορείτε να κάνετε για να αλλάξετε τη συμ π εριφορά της ; Λέει : ◦ Πάντα ήμουν υ π έρβαρη. Δε νομίζω π ως μ π ορώ να χάσω βάρος ◦ Έχω γυμναστεί και στο π αρελθόν και δεν έχω δει α π οτέλεσμα ◦ Αισθάνομαι π ιο χοντρή α π ό όλους εδώ μέσα

15 Τρο π ο π οίηση συμ π εριφοράς Αρνητικές δηλώσεις Εξετάστε π ροηγούμενες π ροσ π άθειες εκγύμνασης και αιτίες για κινητο π οίηση, π χ. κοινωνική π ίεση Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής /π ελάτης έχει το κατάλληλο π ρόγραμμα άσκησης για το ε π ί π εδό του Συζητήστε με τον ασθενή /π ελάτη π ώς μ π ορεί να ξε π εράσει τα εμ π όδια π ου έχει για άσκηση Να αντιληφθεί τους κινδύνους της έλλειψης άσκησης Να αντιληφθεί τα οφέλη της άσκησης

16 Τρο π ο π οίηση συμ π εριφοράς Λεκτική ενθάρρυνση και ενίσχυση Κίνητρα για την άσκηση Α π οσαφήνιση των π ροσδοκιών της και να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους Διαλεί π οντες έλεγχοι ε π ίτευξης στόχων

17 Τι π ροσέγγιση μ π ορούμε να έχουμε ; Να καταλάβουμε τα κίνητρα του ασθενή Να ακούσουμε τον ασθενή Να ενθαρρύνουμε τον ασθενή Α π ό συνεντεύξεις κινήτρων των Rollnick et al (2008)

18 Πώς μ π ορούμε να δώσουμε κίνητρα ; Θετική ανατροφοδότηση συμ π εριφοράς Ευέλικτο π ρόγραμμα άσκησης Το π οθέτηση στόχων - βραχυ π ρόθεσμους και μακρο π ρόθεσμους

19 Εμ π όδια στην άσκηση Έλλειψη χρόνου (π ιο συχνή αιτία ) Μετακίνηση για να ασκηθούν Διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων, καθαριότητα, π ροσβασιμότητα Έλλειψη π αρακολούθησης Συμ π τώματα π ου σχετίζονται με την άσκηση - ιδρώτας, "π ιάσιμο " Προηγούμενες α π οτυχημένες π ροσ π άθειες για άσκηση

20 Εμ π όδια στην άσκηση Αντίληψη κακής υγείας Περιβάλλον - οι άνθρω π οι είναι λιγότερο π ιθανόν να γυμναστούν σε π εριοχές υψηλής εγκληματικότητας (Schuzter et al 2004) Συμβουλή ή έλλειψη συμβουλής α π ό π αρόχους υγείας Έλλειψη γνώσεων των π λεονεκτημάτων της άσκησης Έλλειψη άσκησης στην π αιδική ηλικία

21 References ACSM (2005). Health and fitness certification review. London: Lippincott Williams and Wilkins. Department of health,.(2004). At least 5 a week, London: DoH. Halliwell, A., Dittmar, H. and Orsborn, A. (2007). The effects of exposure to muscular male models among men: Exploring the moderating role of gym use and exercise motivation. Body Image, 278- 287 Rollnick, S. et al (2008). Motivational interviewing in health care. London: Gilford press. Schutzer, K. and Graves, B. (2004).Barriers and motivators to exercise in older adults. Preventative medicine, 39, 1056-1061.


Κατέβασμα ppt "Τήρηση οδηγιών, κίνητρα και εμ π όδια στην άσκηση Σημειώσεις Bijal Ganatra FPP 2013-14."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google