Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΛΚ – Σεμινάριο ΦΠΑ Αντίστροφη χρέωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΛΚ – Σεμινάριο ΦΠΑ Αντίστροφη χρέωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΛΚ – Σεμινάριο ΦΠΑ Αντίστροφη χρέωση

2 Περιεχόμενα 1. Διαδικασία ανάλυσης συναλλαγής 2. Αντίστροφη χρέωση 2.1 Επεξήγηση του μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης 2.2 Αλλαγές του τόπου παροχής υπηρεσιών από 1/1/ Παραδόσεις υπηρεσιών εντός και εκτός ΕΕ 2.4 Λήψη υπηρεσιών από εντός και εκτός ΕΕ 2.5 Πρώην 3ο Παράρτημα 2.6 Παραδείγματα 3. Οικοδομική βιομηχανία (11Β) / Μέταλλα (11Γ) 2.1 Άρθρο 11Γ – Μέταλλα 2.2 ‘Αρθρο 11Β – Αντίστροφη χρέωση στην οικοδομική βιομηχανία

3 Περιεχόμενα 4. Εξαιρέσεις 5. Εγκύκλιος 178
6. Ιθύνουσες που πραγματοποιούν άλλες οικονομικές δραστηριότητες 6.1 Επιμερισμός φόρου εισροών 7. Υπηρεσίες που λαμβάνονται από μητρική για αποκλειστικούς σκοπούς της θυγατρικής 8. Παρέμβαση της εγκατάστασης 9. Χρόνος απόδοσης του ΦΠΑ 10. Υπόθεση Skandia

4 1 Διαδικασία ανάλυσης συναλλαγής

5 Πως αναλύεται μια συναλλαγή
ΒΗΜΑ 1 – Συγκεντρώνονται ικανοποιητικές πληροφορίες για να επιβεβαιωθεί κατά πόσο η συναλλαγή αφορά παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας (π.χ. οικοδομικές εργασίες = υπηρεσία, φυσικό αέριο =αγαθό, παράδοση ακινήτων μαζί με γη= αγαθά, ηλεκτρική ενέργεια = αγαθό) ΒΗΜΑ 2 – Αν η συναλλαγή αφορά παράδοση αγαθών, πρέπει να αντιληφθούμε την αλυσίδα της παράδοσης και τη φυσική κίνηση των αγαθών και πότε μεταφέρεται ο τίτλος ιδιοκτησίας Αν κινούνται τα αγαθά: Μόνο εντός Κύπρου (εγχώρια παράδοση) Προς την Κύπρο από άλλη χώρα ΚΜ (ενδοκοινοτική απόκτηση) Προς την Κύπρο από εκτός ΕΕ (εισαγωγή) Από την Κύπρο προς άλλη χώρα ΚΜ (ενδοκοινοτική αποστολή) Από Κύπρο προς χώρα μη ΚΜ (εξαγωγή)

6 Πως αναλύεται μια συναλλαγή
ΒΗΜΑ 3 – Αν έχουμε να κάνουμε με την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως τη φύση των υπηρεσιών π.χ. έχουμε να κάνουμε με την παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία ή μπορεί οι υπηρεσίες να αφορούν συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία σε συγκεκριμένη περιοχή συγκεκριμένης χώρας; Στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται ο μηχανισμός της αντίστροφης χρέωσης από τον λήπτη των υπηρεσιών ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο πάροχος των υπηρεσιών μπορεί να υποχρεώνεται να εγγραφεί στη χώρα ΚΜ που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία εκτός αν η άλλη χώρα ΚΜ εφαρμόζει την επέκταση της αντίστροφης χρέωσης. ΒΗΜΑ 4 – Αφού αποφασίσαμε κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσιών και κατανοήσαμε πλήρως τη φύση της συναλλαγής, πρέπει να προσφύγουμε στους κανόνες του τόπου παροχής. Αυτοί οι κανόνες προσδιορίζουν το τόπο όπου πρέπει να αποδοθεί ο φόρος εκροών επί της αξίας της παράδοσης.

7 Πως αναλύεται μια συναλλαγή
ΒΗΜΑ 5 – Προσφεύγοντας στους κανόνες του τόπου παράδοσης διαπιστώνουμε κατά πόσο η συναλλαγή εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Κύπρου και επομένως ο τόπος παράδοσης είναι η Κύπρος – π.χ. πώληση αγαθών εντός Κύπρου φορολογείται στην Κύπρο, ενώ η αποστολή των ίδιων αγαθών σε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΗΒ θα εμπίπτει εκτός πεδίου εφαρμογής του κυπριακού ΦΠΑ και εντός του πεδίου εφαρμογής του αγγλικού ΦΠΑ. ΒΗΜΑ 6 - Αν η συναλλαγή λαμβάνει χώρα στην Κύπρο, προστρέχουμε στο σχετικό Παράρτημα της Νομοθεσίας για να διαπιστώσουμε κατά πόσο η συναλλαγή είναι εξαιρούμενη (δάνεια – Έβδομο Παράρτημα) ή φορολογητέα (δικηγορικές υπηρεσίες) ή εμπίπτουν εκτός πεδίου του ΦΠΑ (holding of investments) και αν είναι φορολογητέες ποιός είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται (0%, 5%, 8% or 17% or 18% ή 19% (από 13 Ιανουαρίου 2014).

8 2 Αντίστροφη Χρέωση

9 2.1 Επεξήγηση του μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης

10 Επεξήγηση του μηχανισμού
Μέθοδος της αντίστροφης χρέωσης: Ουσιαστικά πρόκειται για μηχανισμό που μεταθέτει την υποχρέωση απόδοσης φόρου εκροών από τον προμηθευτή μίας υπηρεσίας (όπως θα αναμενόταν κανονικά) στο λήπτη της, σα να την είχε προσφέρει ο ίδιος ο λήπτης προς τον εαυτό του. Από 01/01/2010 αποτελεί το βασικό κανόνα προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών. Η απόδοση του προκύπτοντος φόρου εκροών γίνεται στο Κράτος Μέλος εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Το κατά πόσο το ίδιο ποσό μπορεί να διεκδικηθεί ως πίστωση από τις φορολογικές αρχές του ΚΜ του λήπτη εξαρτάται από το εάν το εν λόγω έξοδο σχετίζεται με φορολογητέο ή εξαιρούμενο εισόδημα του λήπτη του.

11 2.2 Αλλαγές του τόπου παροχής των υπηρεσιών

12 Αντίστροφη χρέωση – από 01/01/2010
Πάντοτε πρέπει να καθορίζεται που βρίσκεται ο λήπτης της υπηρεσίας: Στην Κύπρο Όταν ο λήπτης βρίσκεται στην Κύπρο ο παροχέας θα πρέπει να χρεώσει Κυπριακό ΦΠΑ . Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος των υπηρεσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Ο λήπτης των υπηρεσιών κατέχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ; Όχι Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιβληθεί Κυπριακό ΦΠΑ Ναι Δε θα επιβληθεί Κυπριακό ΦΠΑ 2. Ο αριθμός ΦΠΑ του λήπτη θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα στο τιμολόγιο 3. Η συναλλαγή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα VIES (εκτός εάν είναι εξαιρούμενη ή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στο ΚΜ του λήπτη) 4. Εάν ο Κύπριος παροχέας των υπηρεσιών δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με εγγραφή, για να υποβάλλει δηλώσεις VIES.

13 Αντίστροφη χρέωση – από 01/01/2010
Πάντοτε πρέπει να καθορίζεται που βρίσκεται ο λήπτης της υπηρεσίας: Εκτός ΕΕ Ο λήπτης των υπηρεσιών ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα του; Όχι Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιβληθεί κυπριακό ΦΠΑ αν η υπηρεσία δε συμπεριλαμβανόταν στο Τρίτο Παράρτημα π.χ. διοικητικές υπηρεσίες Ναι 1. Δε θα επιβληθεί κυπριακό ΦΠΑ 2.Ο παροχέας θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την εγκατάσταση του πελάτη του 3. Η συναλλαγή ΔΕ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα VIES 4. Η συναλλαγή αυτή τίθεται εκτός πεδίου εφαρμογής του Κυπριακού ΦΠΑ

14 Παράδειγμα 1 Η εταιρεία ΒΗ Λτδ λαμβάνει από εταιρεία εγκατεστημένη εντός ΕΕ (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) διαφημιστικές υπηρεσίες για την προώθηση ενός νέου προϊόντος. Της αποστέλλεται τιμολόγιο αξίας € Η εταιρεία ΒΗ Λτδ πληρώνει €5.000 ετήσια δικαιώματα για την αποκλειστική διανομή στην Κύπρο συγκεκριμένης σειράς προϊόντων σε ελβετική εταιρεία. Η εταιρεία ΒΗ Λτδ πληρώνει Έλληνα αρχιτέκτονα προκειμένου για την ανοικοδόμηση νέων εγκαταστάσεων ή για την ανακαίνιση των ήδη υφιστάμενων. Η αξία των υπηρεσιών του αρχιτέκτονα ανέρχεται στο ποσό των €

15 Αντίστροφη χρέωση Λήψη υπηρεσιών από προμηθευτή εγκατεστημένο εντός ΕΕ: Τετράγωνο 1 : Τετράγωνο 4 : Τετράγωνο 6 : Τετράγωνο 7 : Τετράγωνο 11Β : * * Δε συμπεριλαμβάνονται οι €5.000 από Ελβετία (11Β= Εφόσον οι υπηρεσίες λαμβάνονται από παροχέα εντός ΕΕ)

16 Αντίστροφη χρέωση Λήψη υπηρεσιών από προμηθευτή εγκατεστημένο εκτός ΕΕ: (Αν ίσχυαν μόνο τα δεδομένα του δευτέρου σημείου του παραδείγματος 1) Τετράγωνο 1 : 950 (€5.000Χ19%) Τετράγωνο 4 : 950 Τετράγωνο 6 : 5.000 Τετράγωνο 7 : 5.000

17 Λήψη υπηρεσιών από μη Ευρωπαίο προμηθευτή
Λήψη υπηρεσιών από Ευρωπαίο προμηθευτή Τετράγωνο 1 Τετράγωνο 4 Τετράγωνο 6 Τετράγωνο 7  Τετράγωνο 11Β Λήψη υπηρεσιών από μη Ευρωπαίο προμηθευτή Τετράγωνο 1 Τετράγωνο 4 Τετράγωνο 6 Τετράγωνο 7 Σημαντική παρατήρηση: Είναι αδιάφορο για σκοπούς ΦΠΑ εάν οι υπηρεσίες λαμβάνονται από εμπορευόμενους (υ.φ.π.) ή από ιδιώτες!

18 Τι θα συμβεί στην περίπτωση που η εταιρεία ΒΗ Λτδ δεν απέδωσε ΦΠΑ εκροών στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης, όπως αυτή ορίστηκε προηγουμένως; Σε περίπτωση εντοπισμού ενός τέτοιου λάθους από την Υπηρεσία ΦΠΑ υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής οποιωνδήποτε χρηματικών επιβαρύνσεων; Η απάντηση δόθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση της Ecotrade (C-95/07 και C-96/07:  Τα Κράτη Μέλη δεν μπορούν να περιορίζουν το φόρο εισροών εφόσον κατά την εφαρμογή της μεθόδου της αντίστροφης χρέωσης το υφπ θα το δικαιούτο.  Επομένως, εάν δεν προκύπτει πληρωτέος ΦΠΑ εκροών, δε θα προκύψουν ούτε πρόστιμα ούτε και τόκοι.  Ωστόσο, τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιλέξουν την επιβολή διοικητικών προστίμων.

19 2.3 Παραδόσεις υπηρεσιών εντός και εκτός ΕΕ

20 Παραδόσεις υπηρεσιών εντός ΕΕ
Ιδιώτης Τιμολόγιο με Κυπριακό ΦΠΑ Κύπρος Διαφημιστικές Υπηρεσίες - Τιμολόγιο χωρίς κυπριακό ΦΠΑ Ο αριθμός ΦΠΑ του πελάτη αναγράφεται στο τιμολόγιο Η συναλλαγή δηλώνεται στο VIES, εκτός εάν εξαιρείται ή υπόκειται σε 0% ΦΠΑ στη Γαλλία Εκτός αντικειμένου τετράγωνο 6 και 8Β Γαλλική Εταιρεία Γαλλία Αντίστροφη Χρέωση

21 Παραδόσεις υπηρεσιών εκτός ΕΕ
Ιδιώτης Τιμολόγιο χωρίς Κυπριακό ΦΠΑ Κύπρος Διαφημιστικές υπηρεσίες Νορβηγική Εταιρεία - Τιμολόγιο χωρίς κυπριακό ΦΠΑ Ο αριθμός ΦΠΑ του πελάτη δε χρειάζεται να αναγράφεται στο τιμολόγιο Αποδεικτικά στοιχεία του τόπου εγκατάστασης του πελάτη Η συναλλαγή δε δηλώνεται στο VIES Εκτός αντικειμένου τετράγωνο 6 και 10 Νορβηγία

22 Παραδόσεις υπηρεσιών εκτός ΕΕ
Ιδιώτης Κύπρος Τιμολόγιο με Κυπριακό ΦΠΑ Διοικητικές υπηρεσίες Νορβηγική Εταιρεία Τιμολόγιο χωρίς Κυπριακό ΦΠΑ - Τιμολόγιο χωρίς κυπριακό ΦΠΑ μόνο αν ο λήπτης εξασκεί επιχείρηση Ο αριθμός ΦΠΑ του πελάτη δε χρειάζεται να αναγράφεται στο τιμολόγιο Αποδεικτικά στοιχεία του τόπου εγκατάστασης του πελάτη Η συναλλαγή δε δηλώνεται στο VIES Εκτός αντικειμένου τετράγωνο 6 και 10 ή 1 και 6 αν σε ιδιώτη Νορβηγία

23 2.4 Λήψη υπηρεσιών από εντός και εκτός ΕΕ

24 Λήψη υπηρεσιών από άλλο ΚΜ
Ιδιώτης μη εγγεγραμμένος στην Ελλάδα Κύπρος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εγγεγραμμένη ή μη Εταιρεία στην Ολλανδία - Υποχρέωση εγγραφής στη Δημοκρατία Η κυπριακή εταιρεία αποδίδει 19% ΦΠΑ στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης Το ποσό του ΦΠΑ θα υπολογιστεί πάνω στην αξία των υπηρεσιών που λαμβάνονται Ολόκληρο ή μέρος του φόρου εισροών θα διεκδικηθεί ανάλογα με τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας Δεν έχει σχέση αν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος ή όχι Εντός αντικειμένου τετράγωνα 1,4,6,7 και 11Β

25 Λήψη υπηρεσιών από μη ΚΜ
Κύπρος Ιδιώτης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εταιρεία των ΗΠΑ - Υποχρέωση εγγραφής στη Δημοκρατία Η κυπριακή εταιρεία αποδίδει 19% ΦΠΑ στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης Το ποσό του ΦΠΑ θα υπολογιστεί πάνω στην αξία των υπηρεσιών που λαμβάνονται Ολόκληρο ή μέρος του φόρου εισροών θα διεκδικηθεί ανάλογα με τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας Εντός αντικειμένου τετράγωνα 1,4,6 και 7

26 Αντίστροφη χρέωση Για ποιες υπηρεσίες εφαρμόζεται η μέθοδος της αντίστροφης χρέωσης; Για όσες υπηρεσίες περιλαμβάνονταν προηγουμένως στο Τρίτο Παράρτημα της κυπριακής περί ΦΠΑ Νομοθεσίας. (Το Τρίτο Παράρτημα καταργήθηκε από 01/01/2010) π.χ. συμβουλευτικές, νομικές, λογιστικές, διαφημιστικές, κλπ υπηρεσίες, πνευματικά δικαιώματα, κλπ. Βλέπε αμέσως επόμενες διαφάνειες. Για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προηγουμένως δεν περιλαμβάνονταν στο Τρίτο Παράρτημα, καθώς ενέπιπταν στον προηγουμένως ισχύοντα βασικό κανόνα του τόπου παροχής υπηρεσιών. (Τόπος εγκατάστασης του παροχέα των υπηρεσιών). Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (management services), καθώς και οι διοικητικές υπηρεσίες (administration services). Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες θα αναφερθούν σε μεταγενέστερη ενότητα.

27 2.5 Πρώην Τρίτο Παράρτημα

28 Αντίστροφη χρέωση – Πρώην Τρίτο Παράρτημα
Μέχρι 31/12/2009 ο μηχανισμός της αντίστροφης χρέωσης εφαρμοζόταν κυρίως για τις υπηρεσίες του προηγουμένως εν ισχύ Τρίτου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας: Εκχώρηση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προνομίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων. Διαφημιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες συμβούλων, μηχανικών, γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Επεξεργασία στοιχείων και παροχή πληροφοριών. Εξαιρούνται από την παράγραφο αυτή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητη ιδιοκτησία. Η μίσθωση κινητών αγαθών, εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων.* Ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για μη άσκηση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση 1 ανωτέρω. Τραπεζικές, χρηματοδοτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (περιλαμβανομένης της αντασφάλισης, αλλά εξαιρουμένης της μίσθωσης χρηματοθυρίδων). Διάθεση προσωπικού.

29 Αντίστροφη χρέωση 8. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, κειμένων, εικόνων ή πληροφοριών κάθε είδους, με ενσύρματα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, περιλαμβανομένης της εκχώρησης ή παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης διευκολύνσεων για τέτοια μετάδοση, εκπομπή ή λήψη.* 8A. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες.* 8Β. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά.* Υπηρεσίες αντιπροσώπων, τις οποίες παρέχουν στον αντιπροσωπευόμενο όταν εξασφαλίζουν για λογαριασμό του οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις 1-8 ανωτέρω. * Εφαρμόζεται ο ειδικός κανόνας της χρήσης και εκμετάλλευσης

30 Αντίστροφη χρέωση - Μέχρι 31/12/2009
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που περιλαμβάνονταν στο Τρίτο Παράρτημα της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας ήταν ο τόπος εγκατάστασης του λήπτη τους. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η παροχή των υπηρεσιών αυτών σε πελάτες εγκατεστημένους είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής του κυπριακού ΦΠΑ λόγω του ότι ο τόπος παροχής των υπηρεσιών δεν ήταν η Κύπρος. Βασική προϋπόθεση αποτελούσε η επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες παρέχονταν σε πρόσωπο που εξασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα (για όσους πελάτες ήταν εγκατεστημένοι εντός ΕΕ). Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε πελάτες εγκατεστημένους στη Δημοκρατία ή σε πελάτες εγκατεστημένους στην ΕΕ που λάμβαναν τις υπηρεσίες για μη επιχειρηματικούς σκοπούς υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (τότε 15%). Αντίθετα, εάν ο λήπτης των υπηρεσιών ήταν πρόσωπο εγκατεστημένου στη Δημοκρατία και ασκούσε οικονομικές δραστηριότητες, η λήψη των πιο πάνω υπηρεσιών καθ’ υπέρβαση του ορίου εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ (ΛΚ ή €15.600) θα οδηγούσε στην υποχρεωτική του εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ στη Δημοκρατία.

31 2.6 Παραδείγματα

32 Παράδειγμα 1 Μια Κυπριακή εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα που κατέχουν έγκυρο ελληνικό αριθμό ΦΠΑ και λαμβάνουν τις υπηρεσίες για επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η Ελλάδα. Η ελληνική εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόσει την αντίστροφη χρέωση. Το τιμολόγιο που θα εκδοθεί από την κυπριακή εταιρεία δε θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η κυπριακή εταιρεία θα πρέπει να συμπληρώσει VIES. Συμπλήρωση της δήλωσης:  Τετράγωνο 6: Αξία της υπηρεσίας που έχει δοθεί  Τετράγωνο 8Β: Αξία της υπηρεσίας που έχει δοθεί σε άτομα εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ χώρας η οποία βρίσκετε εντός της ΕΕ. TO HERE START FROM NEXT SLIDE

33 Παράδειγμα 2 Κύπριος δικηγόρος εκπροσωπεί Άγγλο πελάτη του (επιχειρηματία) στην ακροαματική διαδικασία για την έκδοση του διαζυγίου του από την Κύπρια σύζυγό του. Ο πελάτης λαμβάνει τις υπηρεσίες για μη επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο Κύπριος δικηγόρος θα πρέπει να επιβάλει Κυπριακό ΦΠΑ 19%. Συμπλήρωση της δήλωσης:  Τετράγωνο 6: Αξία της υπηρεσίας που έχει δοθεί  Τετράγωνο 1: Φόρος εκροών Δε συμπληρώνεται η δήλωση VIES σ’ αυτή την περίπτωση.

34 Παράδειγμα 3 Ελεγκτικός οίκος με έδρα τη Δημοκρατία ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις για διάφορες εταιρείες. Ο ελεγκτικός οίκος διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ στη Δημοκρατία και υποβάλει κανονικά δηλώσεις ΦΠΑ. Για την αποφυγή επιβολής 19% ΦΠΑ σε πελάτη του που δε διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ, ζητείται όπως τιμολογηθεί Ρώσικη θυγατρική εταιρεία. Τι θα κάνατε σε μία τέτοια περίπτωση; Θα ακολουθούσατε τις οδηγίες του πελάτη σας;

35 Βλέπε επόμενη ενότητα: ‘Διευκρινήσεις σε σχέση με την εγκύκλιο 178’
Γενικά, θα πρέπει πάντοτε να έχετε υπόψη το γεγονός ότι ο τόπος φορολόγησης των υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων θα είναι ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση με την οποία σχετίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.    Κατά συνέπεια, ακόμα και στην περίπτωση που ο πελάτης σας ζητά την τιμολόγηση εταιρείας εγκατεστημένης εκτός ΕΕ αναφορικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε κυπριακή επιχείρηση, με απώτερο σκοπό να αποφύγει την επιβολή 19% κυπριακού ΦΠΑ, η απάντησή σας θα πρέπει να είναι αρνητική, λόγω του ότι (α) η αρχική συμφωνία παροχής των υπηρεσιών είχε καταρτιστεί με την κυπριακή επιχείρηση ΚΑΙ κυρίως λόγω του ότι (β) οι υπηρεσίες παρέχονται ως αποτέλεσμα σχετικής υποχρέωσης της κυπριακής εταιρείας που απορρέει από υποχρέωσή της ενώπιον του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων της Δημοκρατίας. Βλέπε επόμενη ενότητα: ‘Διευκρινήσεις σε σχέση με την εγκύκλιο 178’

36 Παράδειγμα 4 Μία κυπριακή επιχείρηση που ασχολείται με αγοραπωλησίες μετοχών σε χρηματιστήρια εντός της ΕΕ, λαμβάνει δικηγορικές υπηρεσίες από δικηγορικό γραφείο που είναι εγκατεστημένος στη Ρωσία. Η Ρωσία δεν αποτελεί ΚΜ της ΕΕ με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζει τη νέα δέσμη μέτρων που τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2010. Κατά συνέπεια, επί του σχετικού τιμολογίου θα επιβάλει ρώσικο ΦΠΑ 18%. Παρά ταύτα, ο Κύπριος λήπτης των ενλόγω υπηρεσιών εξακολουθεί να φέρει υποχρέωση απόδοσης 19% ΦΠΑ εκροών στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Ο ΦΠΑ θα υπολογιστεί πάνω στην ολική αξία των λαμβανόμενων υπηρεσιών ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ και του ποσού του ρώσικου ΦΠΑ που έχει ήδη επιβληθεί. Το εάν το ποσό αυτό θα μπορέσει να διεκδικηθεί από τον Κύπριο λήπτη των υπηρεσιών θα εξαρτηθεί από τη φύση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων με τις οποίες το συγκεκριμένο έξοδο σχετίζεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διεκδίκηση αποκλείεται. (εξαιρούμενες χρηματοοικονομικές εργασίες εντός ΕΕ)

37 Παράδειγμα 5 Κυπριακή εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους πελάτες της εγκατεστημένους εντός ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν έγκυρους αριθμούς ΦΠΑ. Η ενλόγω εταιρεία δε λαμβάνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες από μη Κύπριους προμηθευτές. Η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας. Η Κυπριακή εταιρεία του παραδείγματος έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας; Ναι! Η εταιρεία υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας, προκειμένου να μπορεί να υποβάλλει μηνιαίες δηλώσεις VIES.

38 Παράδειγμα 6 Κυπριακή εταιρεία λαμβάνει ασφαλιστικές υπηρεσίες από μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας. Πώς θα χειριστείτε το συγκεκριμένο έξοδο; Απάντηση: Πού είναι ο τόπος φορολόγησης των ασφαλιστικών υπηρεσιών; Στη Δημοκρατία. Εφόσον είναι η Δημοκρατία, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αντίστροφη χρέωση; Αλλά οι ασφαλιστικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία εξαιρούνται! Συνεπώς, για τα ενλόγω έξοδα δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης 19% ΦΠΑ. (Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος της αντίστροφης χρέωσης δεν εφαρμόζεται). Συμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ:  Τετράγωνο 7

39 Παράδειγμα 7 Τράπεζα με έδρα τη Δημοκρατία λαμβάνει υπηρεσίες SWIFT από τραπεζικό οργανισμό με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας. Πώς θα χειριστείτε το συγκεκριμένο έξοδο; Απάντηση: Πού είναι ο τόπος φορολόγησης των υπηρεσιών SWIFT; Στη Δημοκρατία. Εφόσον είναι η Δημοκρατία, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αντίστροφη χρέωση ; Οι υπηρεσίες αυτές στη Δημοκρατία υπόκεινται σε 19% ΦΠΑ! Συνεπώς, για τα ενλόγω έξοδα θα πρέπει να αποδοθεί 19% ΦΠΑ στη Δημοκρατία. Το ποσό αυτό εφόσον αποτελεί μέρος ενιαίας παροχής εξαιρούμενων υπηρεσιών προς τον εκάστοτε πελάτη της κυπριακής τράπεζας και ως εκ τούτου ΔΕ θα μπορεί να διεκδικηθεί ως πίστωση.

40 Παράδειγμα 8 Κυπριακή εταιρεία αγοράζει συμβουλευτικές υπηρεσίες από σύμβουλο εγκατεστημένο εκτός Κύπρου. Στα πλαίσια του συμβολαίου για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, πέραν της συμφωνηθείσας αμοιβής η κυπριακή εταιρεία θα καταβάλει και τα έξοδα αμοιβής και μεταφοράς του συμβούλου: 1. Τα σχετικά έξοδα τιμολογούνται μαζί με τα τιμολόγια για την κύρια αμοιβή; 2. Τα σχετικά έξοδα τιμολογούνται σε ξεχωριστό τιμολόγιο; Απάντηση: Απόδοση ΦΠΑ από την κυπριακή εταιρεία σε ολόκληρο το ποσό του τιμολογίου με το μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης (19%). Απόδοση ΦΠΑ με 19% επίσης με την μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης επί του τιμολογίου που αναφέρεται μόνο στη διαμονή και μεταφορά. Ερώτημα: Τι θα συμβεί αν η Κυπριακή εταιρεία αναλάβει η ίδια να πληρώσει τη διαμονή και άλλα έξοδα του συμβούλου (εκδοθούν τα τιμολόγια στο όνομα της);

41 Παράδειγμα 9 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις χρεώσεις που προέρχονται από διευθυντές κυπριακών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν είναι Κύπριοι πολίτες (π.χ. Πολωνοί) και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο μισθολόγιο της εκάστοτε κυπριακής επιχείρησης. Εάν στα έξοδα των εταιρειών που χειρίζεστε εντοπίσετε έξοδα διευθυντών (directors fees), θα πρέπει: α) Να αποδοθεί 19% ΦΠΑ στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. β) Τα μη εγγεγραμμένα για σκοπούς του κυπριακού ΦΠΑ πρόσωπα θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσης για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας λόγω λήψης υπηρεσιών από διευθυντές.

42 3 Παράδοση μετάλλων και Οικοδομική Βιομηχανία (Άρθρο 11Γ & 11Β)

43 3.1 Άρθρο 11Γ - Μέταλλα Σε ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου 2013

44 Συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών που παρέχονται σε εταιρείες με εγκατάσταση στην Κύπρο
Εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης – Άρθρο 11Γ (Σε ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου 2013) Δεν θα επιβληθεί ΦΠΑ από τον προμηθευτή (supplier) Εφαρμόζεται ο μηχανισμός της αντίστροφης χρέωσης από τον λήπτη (recipient) Ισχύει για παραδόσεις Απορριμμάτων μετάλλων Μεταχειρισμένα μέταλλα Στον όρο μέταλλα περιλαμβάνονται μέταλλα όπως το σίδηρο, ο χαλκός και το αργίλιο (αλουμίνιο). ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα πολύτιμα μέταλλα, όπως είναι χρυσός, ασήμι, και λευκός χρυσός.

45 Συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών που παρέχονται σε εταιρείες με εγκατάσταση στην Κύπρο
Προϋποθέσεις 1. Ο προμηθευτής μπορεί να είναι: υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (individual) 2. Ο λήπτης πρέπει να: είναι πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ έχει κωδικό οικονομικής δραστηριότητας 46771 έχει αποκτήσει τα μέταλλα για σκοπούς της επιχείρησης (for trading or business purposes e.g. used as fixed assets)

46 Συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών που παρέχονται σε εταιρείες με εγκατάσταση στην Κύπρο
3. Υποχρεώσεις προμηθευτή Επιβεβαίωση των πιο πάνω προϋποθέσεων για τη μη επιβολή ΦΠΑ. Τηρεί αρχείο στο οποίο να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την αγορά και παράδοση των αγαθών (όπως όνομα λήπτη, αξία και ποσότητα αγαθών, είδος, ημερομηνία της συναλλαγής, αρ. τιμολογίου). Το αρχείο πρέπει να τηρείται για περίοδο έξι ετών. Υποχρέωση λήπτη: Εφαρμογή του μηχανισμού της αντίστροφης χρέωσης.

47 3.2 Άρθρο 11Β - Αντίστροφη χρέωση στην οικοδομική βιομηχανία
3.2 Άρθρο 11Β - Αντίστροφη χρέωση στην οικοδομική βιομηχανία Σε ισχύ από τις 9 Μαρτίου 2012

48 Αντίστροφη χρέωση στην οικοδομική βιομηχανία

49 Με την προσθήκη του άρθρου 11Β, από 09/03/2012 η αντίστροφη χρέωση εφαρμόζεται και για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από πρόσωπα εγκατεστημένα στην Κύπρο. Οι σχετικές συναλλαγές αφορούν παροχή υπηρεσιών ή υπηρεσιών μαζί με αγαθά στα πλαίσια της οικοδομικής βιομηχανίας. Όταν επιχείρηση, που δεν έχει υποχρέωση ή δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ (π.χ. επειδή ασχολείται με εξαιρούμενες συναλλαγές), λαμβάνει υπηρεσίες του άρθρου 11Β στα πλαίσια άσκησης ή προώθησης της επιχείρησης που ασκεί, τότε αποκτά την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο προσώπου. Οφείλει λοιπόν να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ όταν η αξία των υπηρεσιών που λαμβάνει ξεπερνά το όριο εγγραφής των € Όσα πρόσωπα λαμβάνουν υπηρεσίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11Β, οφείλουν να αποδίδουν ΦΠΑ εκροών επί της αξίας των υπηρεσιών αυτών, εφαρμόζοντας την αντίστροφη χρέωση.

50 Παράδειγμα 1 Πολιτικός μηχανικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ παρέχει σε εταιρεία κατασκευής αυτοκινητόδρομων υπηρεσίες στα πλαίσια κατασκευής οδικής αρτηρίας για λογαριασμό δημοτικής αρχής αξίας € Οι εργασίες της κατασκευαστικής εταιρείας υπόκεινται σε ΦΠΑ, γι’ αυτό και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ. Τετράγωνο 1: € Τετράγωνο 4: € Τετράγωνο 5: € 0 Τετράγωνο 6: € Τετράγωνο 7: €

51 Παράδειγμα 2 Οδοντίατρος μη εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ λαμβάνει υπηρεσίες αξίας € οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 11Β. Ο εν λόγω οδοντίατρος θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ και να αποδώσει ΦΠΑ εκροών χωρίς όμως δικαίωμα πίστωσης. Η δήλωσή του συμπληρώνεται ως εξής: Τετράγωνο 1: € 5 400 Τετράγωνο 4: € - Τετράγωνο 5: € 5 400 Τετράγωνο 6: € Τετράγωνο 7: € Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης και απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ, ο οδοντίατρος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διαγραφής του από το Μητρώο ΦΠΑ της Δημοκρατίας.

52 4. Εξαιρέσεις

53 Αντίστροφη χρέωση - Υπηρεσίες οι οποίες δεν ακολουθούν το βασικό κανόνα – Εξαιρέσεις
Ερώτηση: Για ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζετε όλα όσα αναπτύχθηκαν προηγουμένως; Απάντηση: Για όλες τις υπηρεσίες που προηγουμένως ενέπιπταν στο Τρίτο Παράρτημα. Για όλες τις υπηρεσίες που προηγουμένως δεν εντάσσονταν στο Τρίτο Παράρτημα (π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης, υπηρεσίες διαμεσολάβησης). Ωστόσο, για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις αμέσως επόμενες διαφάνειες ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

54 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών: Εκεί που γίνεται η μεταφορά.
Αντίστροφη χρέωση -Υπηρεσίες οι οποίες δεν ακολουθούν το βασικό κανόνα – Εξαιρέσεις Υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία: Εκεί που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία. Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών: Εκεί που γίνεται η μεταφορά. Ενοικίαση μέσων μεταφοράς: Πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ενοικίασης μέσων μεταφορά. Για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση: Εκεί που διατίθεται το όχημα. Η μακροχρόνια μίσθωση ακολουθεί το βασικό κανόνα των υπηρεσιών που είναι εκεί που βρίσκετε ο λήπτης. Η μακροχρόνια μίσθωση σε μη υ.φ.π 1/1/13 εκεί που είναι εγκατεστημένο το μη υ.φ.π. Εστιατόρια και τροφοδοσία (catering): Εκεί που παρέχονται οι υπηρεσίες. Εστίαση πάνω σε μέσα μεταφοράς: Χώρα αναχώρησης

55 Υπηρεσίες οι οποίες δεν ακολουθούν το βασικό κανόνα
Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες: Μέχρι 31/12/2010: - Ο τόπος φορολόγησης για τέτοιες υπηρεσίες είναι ο τόπος όπου οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά, ανεξάρτητα από το εάν παρέχονται είτε σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα είτε σε ιδιώτες. Από 01/01/2011: - Οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη τους, εφόσον είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο. (Β2Β) - Εάν όμως οι ίδιες υπηρεσίες λαμβάνονται από ιδιώτες (Β2C), τότε φορολογούνται στον τόπο όπου εκτελούνται υλικά. - Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η είσοδος σε τέτοιες διοργανώσεις είτε απευθύνεται σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα είτε σε ιδιώτες φορολογείται στον τόπο όπου οι διοργανώσεις ε κτελούνται υλικά.

56 Σύνοψη Ο διπλανός πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τη φορολογική μεταχείριση των κυριότερων υπηρεσιών μετά την εφαρμογή του νέου πακέτου ΦΠΑ με ισχύ από 01/01/2010.

57 Καταληκτικό σχόλιο: Ο μηχανισμός της αντίστροφης χρέωσης, όπως επεξηγήθηκε ανωτέρω, θα πρέπει να εφαρμόζεται για σχεδόν όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από μη Κύπριους πάροχους υπηρεσιών είτε αυτοί είναι εγγεγραμμένα ή όχι πρόσωπα εντός της ΕΕ είτε είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΕ. Ο μηχανισμός της αντίστροφης χρέωσης δε εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις λήψης υπηρεσιών (α) για τις οποίες ισχύει κάποια εξαίρεση/ απόκλιση από το βασικό κανόνα προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών. Π.χ. υπηρεσίες που σχετίζονται με συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας. (Οι σχετικές εξαιρέσεις θα επισημανθούν σε μεταγενέστερη ενότητα) ή (β) οι οποίες εξαιρούνται με βάση διατάξεων του Εβδόμου Παραρτήματος ή (γ) οι οποίες υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή βάση των διατάξεων του Έκτου Παραρτήματος ή (δ) που αφορούν μόνιμη εγκατάσταση του λήπτη σε χώρα άλλη από την Κύπρο (ε) που λαμβάνονται από επενδυτική εταιρεία που δεν εξασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα

58 5. Εγκύκλιος Διευκρινήσεις για τον τόπο παροχής υπηρεσιών σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας

59 Συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε εταιρείες επιχειρηματική εγκατάσταση στην Κύπρο
Ερμηνευτική Εγκύκλιος 178 Η Ερμηνευτική Εγκύκλιος 178 της Υπηρεσίας ΦΠΑ παρέχει διευκρινίσεις για τον τόπο παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (υ.φ.π) εγκαταστημένα στη Δημοκρατία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο της Εγκυκλίου 178 έχει αναδρομική ισχύ. Στην εγκύκλιό της, η Υπηρεσία ΦΠΑ τονίζει ότι οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν άμεσα υ.φ.π με επιχειρηματική εγκατάσταση στη Δημοκρατία θεωρούνται ότι παρέχονται σε αυτό το πρόσωπο ανεξάρτητα εάν κάποιο άλλο πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Δημοκρατίας (εντός ή εκτός της ΕΕ) έχει δώσει τις οδηγίες και επίσης τιμολογείται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Σε περίπτωση όπου υ.φ.π εγκατεστημένο στη Δημοκρατία λαμβάνει συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις φορολογικές της υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, τότε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τις οδηγίες τις έχει δώσει πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Δημοκρατίας, οι υπηρεσίες αυτές θα φορολογούνται στη Δημοκρατία.

60 Συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε εταιρείες επιχειρηματική εγκατάσταση στη Κύπρο
Ενδεικτικά, η Υπηρεσία ΦΠΑ παραθέτει τις πιο κάτω υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται ότι φορολογούνται στη Δημοκρατία: Ελεγκτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων και ετοιμασίας λογαριασμών Υπηρεσίες εντολοδόχων διευθυντών Υπηρεσίες εντολοδόχου γραμματέα Διοικητικές υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή άλλων φορολογικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης στη Δημοκρατία Υπηρεσίες εγγεγραμμένου γραφείου H Υπηρεσία ΦΠΑ ξεκαθαρίζει ότι η πιο πάνω λίστα υπηρεσιών δεν είναι εξαντλητική.

61 Συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε εταιρείες επιχειρηματική εγκατάσταση στη Κύπρο
Αντίθετα με τα όσα έχουν προαναφερθεί, για τις πιο κάτω υπηρεσίες ισχύει ο βασικός κανόνας του τόπου παροχής υπηρεσιών, δηλαδή υπόκεινται σε ΦΠΑ στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης των υπηρεσιών: Υπηρεσίες για την εγγραφή μιας εταιρείας στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες εντολοδόχου για μετόχους εταιρειών

62 Παράδειγμα 1 Η κυπριακή εταιρεία Α παρέχει διοικητικές υπηρεσίες στην εταιρεία Β, επίσης κυπριακή εταιρεία, για την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ για το Η εντολή για την παροχή αυτών των υπηρεσιών έχει δοθεί από τη μητρική εταιρεία της Β η οποία είναι εγκατεστημένη στην Αγγλία. Η συμφωνία για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών έγινε με την αγγλική μητρική εταιρεία προς την οποία θα εκδοθεί και το τιμολόγιο. Φορολογική μεταχείριση: Οι πιο πάνω υπηρεσίες υπόκεινται σε κυπριακό ΦΠΑ και είναι υποχρέωση της εταιρείας A να το αποδώσει. Έτσι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι εντολές έχουν δοθεί από τη μητρική εταιρεία η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία, οι πιο πάνω υπηρεσίες φορολογούνται στη Δημοκρατία με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Το τιμολόγιο που θα εκδώσει η εταιρεία Α προς την αγγλική μητρική εταιρεία πρέπει να συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ του κανονικού συντελεστή, δηλαδή 19%.

63 Παράδειγμα 2 Η κυπριακή εταιρεία Α βοηθά την εταιρεία Β, επίσης κυπριακή εταιρεία, με την ετοιμασία των δηλώσεων ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Α εξετάζει (review) την ορθότητα των δηλώσεων ΦΠΑ που έχει ήδη ετοιμάσει η εταιρεία Β και στη συνέχεια η υποβολή της δήλωσης στην Υπηρεσία ΦΠΑ γίνεται από την εταιρεία Α ή Β.  Η εντολή για την παροχή αυτών των υπηρεσιών έχει δοθεί από τη μητρική εταιρεία της Β η οποία είναι εγκατεστημένη στην Αγγλία. Η συμφωνία για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών έχει συναφθεί με τη μητρική εταιρεία στην οποία εκδίδονται και τα τιμολόγια. Φορολογική μεταχείριση: Η εταιρεία Α παρέχει συμβουλευτικές και όχι διοικητικές υπηρεσίες σε σχέση με την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ της Β. Ως αποτέλεσμα, οι πιο πάνω υπηρεσίες φορολογούνται στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης των υπηρεσιών, δηλαδή στην Αγγλία. Η εταιρεία Α θα εκδώσει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ και θα συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη συναλλαγή στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακά της (VIES) δεδομένου ότι η αγγλική μητρική εταιρεία είναι κάτοχος έγκυρου αριθμού ΦΠΑ της Αγγλίας.

64 Παράδειγμα 3 Η κυπριακή εταιρεία Α παρέχει υπηρεσίες εντολοδόχου διευθυντή σε εταιρεία εγκατεστημένη στις Παρθένους Νήσους (BVI). Η συμφωνία της εταιρείας Α για την παροχή υπηρεσιών είναι με την εταιρεία στα BVI και το τιμολόγιο επίσης θα εκδίδεται στην εταιρεία στα BVI. Φορολογική μεταχείριση: Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες εντολοδόχου διευθυντή δεν είναι για εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υπόκειται στον κυπριακό ΦΠΑ ανεξαρτήτως αν η BVI εταιρεία εξασκεί οικονομική δραστηριότητα ή όχι. Η εταιρεία Α θα εκδώσει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ και δε θα συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη συναλλαγή στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (VIES).

65 Παράδειγμα 4 Ένα ελεγκτικό γραφείο στη Ρωσία συμβάλλεται με ένα ελεγκτικό γραφείο στην Κύπρο για την ετοιμασία του ελέγχου (audit)  κυπριακών εταιρειών, οι οποίες είναι θυγατρικές της μητρικής Ρώσικης εταιρείας. Το κυπριακό ελεγκτικό γραφείο θα τιμολογήσει το ρώσικο ελεγκτικό γραφείο, το οποίο έχει συμβληθεί με τη ρώσικη μητρική εταιρεία. Φορολογική μεταχείριση: Η ετοιμασία και υποβολή ελεγμένων λογαριασμών είναι υποχρέωση των κυπριακών θυγατρικών εταιρειών. Έτσι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι εντολές έχουν δοθεί από τη μητρική εταιρεία στη Ρωσία, οι πιο πάνω υπηρεσίες φορολογούνται στη Δημοκρατία με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Το τιμολόγιο που θα εκδώσει το κυπριακό ελεγκτικό γραφείο προς το ρώσικο ελεγκτικό γραφείο πρέπει να συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ του κανονικού συντελεστή, δηλαδή 19%. Σχόλιο: Υπηρεσία ΦΠΑ είναι πρόθυμη να εξετάσει περιπτώσεις διεθνών συμβολαίων (global engagements) και να δώσει την έγκρισή της για διαφορετικό φορολογικό χειρισμό.

66 6. Ιθύνουσες εταιρείες που πραγματοποιούν άλλες οικονομικές δραστηριότητες

67 Ιθύνουσες εταιρείες: επιπτώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία
Δραστηριότητες Εταιρείας Η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με την κατοχή μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών με απώτερο σκοπό την είσπραξη μερισμάτων ή το κεφαλαιουχικό κέρδος από την πώληση των μετοχών; Εάν ναι, τότε ΔΕΝ θεωρείται ότι ασκεί οικονομικές δραστηριότητες. Μια ιθύνουσα εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ούτε και επιλογή εγγραφής στο ΦΠΑ: Λήψη υπηρεσιών Όταν μια ιθύνουσα εταιρεία λαμβάνει υπηρεσίες από εταιρείες παροχής υπηρεσιών οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός Κύπρου δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής λόγω του ότι η εταιρεία δεν ασχολείται με οικονομικές δραστηριότητες. Έτσι η αντιστροφή χρέωση δεν εφαρμόζεται. Ωστόσο η ξένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, αν είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ, θα επιβάλει το ΦΠΑ της χώρας της στην ιθύνουσα εταιρεία. Αν οι υπηρεσίες λαμβάνονται από πάροχους εγκατεστημένους εκτός ΕΕ κατά πάσα πιθανότητα δεν επιβάλλεται ΦΠΑ Όσο αφορά τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από Κυπριακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών θα επιβάλλετε ΦΠΑ το οποίο θα παραμένει κόστος στην εταιρεία

68 Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις ιθύνουσες εταιρείες;
Η εταιρεία είναι ιθύνουσα και δεν έχει άλλες δραστηριότητες; Ναι Όχι Μπορεί να υπάρχει υποχρέωση εγγραφής Μπορεί να υπάρχει επιλογή για εθελοντική εγγραφή Δεν υπάρχει υποχρέωση για εγγραφή Δεν υπάρχει επιλογή για εθελοντική εγγραφή

69 Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις ιθύνουσες εταιρείες;
Μπορεί μια ιθύνουσα εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ διότι ασχολείται και με άλλες δραστηριότητες να εκπέσει ολόκληρο το φόρο εισροών που επιβαρύνεται; ΟΧΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ

70 Μέχρι τις 31/12/2009: Υπηρεσίες που λαμβάνονταν και είχαν άμεση σχέση με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών (holding of investments - μη οικονομική δραστηριότητα) δε δημιουργούσαν υποχρέωση εγγραφής στην Κύπρο. Υπηρεσίες που λαμβάνονταν και είχαν άμεση σχέση με άλλες δραστηριότητες π.χ. παροχή έντοκων δανείων (οικονομική δραστηριότητα) δημιουργούσαν υποχρέωση εγγραφής λόγω της αντίστροφης χρέωσης δεδομένου ότι το όριο των € έχει ξεπεραστεί. Για τις υπηρεσίες που λαμβάνονταν σε σχέση και με τις δύο δραστηριότητες της εταιρείας, έπρεπε να γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων και στη συνέχεια έπρεπε να εφαρμοστεί η μέθοδος της αντίστροφης χρέωσης μόνο πάνω στο ποσό που αντιστοιχούσε στις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας. Από 01/01/2010: Αντίστροφη χρέωση σε ολόκληρη την αξία των υπηρεσιών που λαμβάνονται (ανεξάρτητα από το εάν η υπηρεσία σχετίζεται άμεσα με μία από τις δύο δραστηριότητες). Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ λόγω της αντίστροφης χρέωσης, δεδομένου ότι το όριο των € έχει ξεπεραστεί. Η εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει την αντίστροφη χρέωση και στη συνέχεια να επιμερίζει το ΦΠΑ που επιβαρύνεται για κοινές λειτουργικές δαπάνες (που σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες της). Ο επιμερισμός ισχύει και για κοινά έξοδα (overheads) που πληρώνονται σε Κύπριους παροχείς υπηρεσιών ή προμηθευτές αγαθών.

71 6.1 Ιθύνουσες εταιρείες – Επιμερισμός Φόρου εισροών
6.1 Ιθύνουσες εταιρείες – Επιμερισμός Φόρου εισροών

72 Ποιο Πόσο ΦΠΑ μπορεί να διεκδικήσει μία ιθύνουσα εταιρεία που ασχολείται και με άλλες δραστηριότητες; ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ!! Πρώτο επίπεδο επιμερισμού Μέθοδος επιμερισμού μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ (Δεν προβλέπεται στο νόμο, π.χ. Balance sheet method) Δεύτερο επίπεδο επιμερισμού Μέθοδος επιμερισμού μεταξύ οικονομικών φορολογητέων και οικονομικών εξαιρούμενων δραστηριοτήτων ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (TURNOVER METHOD) (προβλέπεται στο νόμο) ή με βάση άλλη μέθοδο συμφωνημένη με την Υπηρεσία ΦΠΑ

73 Δε θα μπορεί να διεκδικήσει τον προκύπτοντα ΦΠΑ εισροών
Τι συμβαίνει εάν μια ιθύνουσα εταιρεία που ασχολείται και με άλλες δραστηριότητες έχει μόνο εξαιρούμενο εισόδημα; Θα έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΦΠΑ εάν λάβει υπηρεσίες της αντίστροφης χρέωσης. Δε θα μπορεί να διεκδικήσει τον προκύπτοντα ΦΠΑ εισροών Θα αποδώσει ΦΠΑ εκροών στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης

74 Παράδειγμα 1: Η XYZ Limited είναι κυπριακή ιθύνουσα εταιρεία η οποία παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τον Απρίλη του 2013 η XYZ έλαβε λογιστικές υπηρεσίες αξίας € από μία ρώσικη εταιρεία. Το εισόδημα που εισέπραξε η Εταιρεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι € Την ίδια περίοδο η XYZ έλαβε και μερίσματα αξίας € Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δόθηκαν σε αγγλική εταιρεία με έγκυρο αριθμό ΦΠΑ. Υπάρχουν συνέπειες για την ΧΥΖ όσον αφορά το ΦΠΑ; Η ΧΥΖ έχει υποχρέωση εγγραφής; Η ΧΥΖ θα μπορέσει να διεκδικήσει ΦΠΑ;

75 Λύση: Η ΧΥΖ έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ της Κύπρου λόγω του ότι το όριο των € έχει ξεπεραστεί. Η ΧΥΖ θα πρέπει να εφαρμόσει την αντίστροφη χρέωση και να διεκδικήσει μόνο μέρος του ΦΠΑ που έχει αυτοϋπολογιστεί. Εισόδημα από μερίσματα € Εισόδημα από συμβουλευτικές υπηρεσίες € Σύνολο €70.000 Ποσοστό το οποίο μπορεί να διεκδικηθεί(50.000/70.000) = 71.42%

76 Δήλωση ΦΠΑ Τετράγωνο 1 € 5.400 Τετράγωνο 4 € 3.856,68 (€ 5.100*71.42%)
Τετράγωνο 1 € 5.400 Τετράγωνο € 3.856,68 (€ 5.100*71.42%) Τετράγωνο € 1,543,32 Τετράγωνο 6 € ( ) Τετράγωνο € Τετράγωνο 8Β € Πρέπει να συμπληρωθεί και η δήλωση VIES

77 Παράδειγμα 2: Η εταιρεία Α έχει συσταθεί στις 1/1/2010 και οι δραστηριότητές της είναι: Επενδύσεις σε εταιρείες ανάπτυξης γης Παροχή δανείων σε εταιρείες εντός και εκτός ΕΕ Πώληση του μετοχικού κεφαλαίου μίας θυγατρικής (one off) Η πιο πάνω Ιθύνουσα εταιρεία έχει υποχρέωση εγγραφής; Λύση: Επενδυτική δραστηριότητα– Μη οικονομική δραστηριότητα – Δεν υπάρχουν συνέπειες για σκοπούς του Κυπριακού ΦΠΑ Παροχή δανείων σε εταιρείες εντός και εκτός της ΕΕ – Οικονομική δραστηριότητα * – Δεν υπάρχει υποχρέωση ούτε και επιλογή για εγγραφή όσον αφορά την παροχή δανείων σε πελάτες εντός της ΕΕ – Υπάρχει όμως επιλογή για εγγραφή όσον αφορά την παροχή δανείων σε πελάτες εκτός ΕΕ Πώληση του μετοχικού κεφαλαίου μιας θυγατρικής (one off) - Μη οικονομική δραστηριότητα - Το εισόδημα το οποίο προκύπτει από αυτή την συναλλαγή πρέπει να εξαιρείται από τον υπολογισμό για τον επιμερισμό του ΦΠΑ. * Αν όμως λάβει φορολογητέες υπηρεσίες από εκτός Κύπρου δημιουργείται υποχρέωση (>€15.600)

78 7. Υπηρεσίες που λαμβάνονται από μητρική για αποκλειστικούς σκοπούς της θυγατρικής

79 Σενάριο προς εξέταση Κυπριακή εταιρεία συμμετέχει 100% στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής εταιρείας που είναι εγκατεστημένη στην Ουκρανία. Η κυπριακή εταιρεία λαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες από παροχέα εγκατεστημένο στην Ουκρανία Πρώτη κατηγορία υπηρεσιών (α) Ελεγκτικές υπηρεσίες Για σκοπούς υποβολής λογαριασμών στις φορολογικές αρχές της Ουκρανίας, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ελέγχου της KPMG Ουκρανίας η οποία τιμολογεί τη μητρική εταιρεία στην Κύπρο αντί την Ουκρανική θυγατρική. Οι υπηρεσίες λαμβάνονται αποκλειστικά για τις ανάγκες της θυγατρικής και όχι για τις άμεσες ανάγκες της μητρικής εταιρείας. Ερώτημα: Αν το τιμολόγιο της KPMG Ουκρανίας εκδίδεται προς την Κυπριακή μητρική με περιγραφή ‘ελεγκτικές υπηρεσίες προς την ουκρανική θυγατρική’, υπόκειται σε κυπριακό ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης; Απάντηση;

80 Σενάριο προς εξέταση (β) Δικηγορικές υπηρεσίες
Υπάλληλος της ουκρανικής θυγατρικής κινεί αγωγή στη θυγατρική για παράνομη απόλυση. Η θυγατρική αποτίνεται σε ουκρανικό δικηγορικό οίκο για να αναλάβει την υπεράσπιση της. Ο ουκρανικός δικηγορικός οίκος εκδίδει το τιμολόγιο του στην κυπριακή μητρική. Ερώτημα: Το τιμολόγιο του ουκρανικού δικηγορικού οίκου υπόκειται σε κυπριακό ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικηγορικές υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τη θυγατρική εταιρεία; Απάντηση;

81 Υπηρεσίες που λαμβάνονται από μητρική αποκλειστικά για σκοπούς της θυγατρικής
Δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών Σενάριο προς εξέταση Η κυπριακή μητρική μισθώνει τις υπηρεσίες της KPMG Ουκρανίας για να την συμβουλέψει για τις επιπτώσεις που θα προκύψουν στο φορολογικό καθεστώς των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Ουκρανία από πρόσφατες αλλαγές στην περί φορολόγησης εταιρειών νόμο. Η διαφορά μεταξύ αυτής της υπηρεσίας και της προηγούμενης είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η κυπριακή μητρική Εταιρεία ζήτησε για δικό της όφελος τις υπηρεσίες αυτές και όχι για τις ανάγκες της θυγατρικής εταιρείας. Ερώτημα: Αν το τιμολόγιο εκδοθεί στο όνομα της μητρικής και η μητρική εξασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα, πρέπει να αποδώσει Κυπριακό ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης;

82 Σενάριο προς εξέταση Κυπριακή εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία εγκατεστημένη στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (ΒΠΝ). Η εταιρεία στις ΒΠΝ προτίθεται να πάει δημόσια και αρχίζει τη διαδικασία της δημόσιας πρόσκλησης. (IPO procedure) Όλα τα έξοδα που αφορούν τη δημόσια πρόσκληση χρεώνονται στην κυπριακή θυγατρική η οποία διαθέτει τη ρευστότητα για να πληρώσει τα τιμολόγια στους διάφορους παροχείς υπηρεσιών όπως λογιστές, ελεγκτές δικηγόρους και φοροτεχνικούς. Η κυπριακή θυγατρική δεν προτίθεται να χρεώσει τα εν λόγω έξοδα στη μητρική. Ερώτημα: Κατά πόσο η κυπριακή θυγατρική πρέπει να αποδώσει κυπριακό ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης χωρίς να έχει το δικαίωμα διεκδίκησης του φόρου εισροών έχοντας υπόψη ότι όλα τα έξοδα αφορούν τη Δημόσια πρόσκληση της μητρικής και δεν έχουν καμία σχέση με τις δραστηριότητες της θυγατρικής.

83 8. Παρέμβαση της εγκατάστασης
8. Παρέμβαση της εγκατάστασης

84 Παρέμβαση εγκατάστασης
Τροποποίηση του Άρθρου 5 με την προσθήκη του εδαφίου 2Α: Όταν πραγματοποιείται φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, υ.φ.π. με μόνιμη έδρα (fixed establishment) στη Δημοκρατία, θεωρείται ως μη εγκατεστημένο όταν: πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στην Δημοκρατία και η εγκατάστασή του στη Δημοκρατία δεν ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ στην εν λόγω παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

85 Παρέμβαση εγκατάστασης
Παράδειγμα 1 Πολυεθνική εταιρεία με έδρα (business establishment) στη Γαλλία και μόνιμη εγκατάσταση (fixed establishment)στη Δημοκρατία προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης λογισμικών προγραμμάτων σε Κύπριους πελάτες. Τραπεζικός οργανισμός εγκατεστημένος στην Κύπρο ζητεί τη δημιουργία νέου λογισμικού προγράμματος, το οποίο δημιουργείται στην έδρα της εταιρείας στη Γαλλία. Λύση Η προϋπόθεση Α ισχύει λόγω του ότι ο τόπος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού είναι η Κύπρος. Η προϋπόθεση Β όμως δεν ισχύει. Η μόνιμη εγκατάσταση της Γαλλικής εταιρείας ΔΕΝ παρεμβαίνει στην παράδοση υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού. Οι υπηρεσίες θεωρείται ότι παρέχονται από την έδρα της εταιρείας στη Γαλλία. Ωκ εκ τούτου ο τραπεζικός οργανισμός θα αποδώσει κυπριακό ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης.

86 Παρέμβαση εγκατάστασης
Παράδειγμα 2 Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο με επιχειρηματική έδρα (business establishment) στη Γερμανία και υποκατάστημα εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές τεχνικής φύσεως τις οποίες μόνο το προσωπικό που εργάζεται στη Γερμανία (επιχειρηματική έδρα) μπορεί να παράσχει. Το υποκατάστημα στην Κύπρο παρέχει υπηρεσίες συντήρησης στους Κύπριους πελάτες της επιχείρησης. Λύση Η προϋπόθεση Α ισχύει λόγω του ότι ο τόπος παροχής των συμβουλών τεχνικής φύσεως είναι η Κύπρος. Η προϋπόθεση Β όμως δεν ισχύει. Οι συμβουλές τεχνικής φύσεως δίνονται από το προσωπικό που εργάζεται στην επιχειρηματική εγκατάσταση στη Γερμανία. Έτσι, το προσωπικό στην Κύπρο δεν παρεμβαίνει στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι παρέχονται από την έδρα της εταιρείας στη Γερμανία. Ο λήπτης των υπηρεσιών θα αποδώσει ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Το υποκατάστημα στην Κύπρο θα χρεώνει Κυπριακό ΦΠΑ για τις υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει στους Κύπριους πελάτες της επιχείρησης.

87 9 Χρόνος Απόδοσης του ΦΠΑ
9 Χρόνος Απόδοσης του ΦΠΑ

88 Συνεχείς παραδόσεις αγαθών πέραν του ημερολογιακού μήνα
Τροποποίηση του Α9 (χρόνος συναλλαγής) με την προσθήκη του εδαφίου 14Α: Συνεχείς παραδόσεις αγαθών πέραν του ημερολογιακού μήνα Όταν οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών πέραν του ημερολογιακού μήνα συνεπάγονται: τη μεταφορά των αγαθών από τη Δημοκρατία και την απόκτηση των εν λόγω αγαθών από άλλο υ.φ.π εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει το ΦΠΑ με τη μέθοδο της διπλής καταχώρησης ή τα αγαθά μεταφέρονται από υφπ σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του ΤΟΤΕ θα θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοση

89 Συνεχείς παραδόσεις αγαθών πέραν του ημερολογιακού μήνα
Παράδειγμα Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών από την Κύπρο στην Αγγλία διάρκειας τριών ετών από 1/1/2014. Τα αγαθά αποκτώνται από άλλο υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Αγγλία που αποδίδει ΦΠΑ με την μέθοδο της διπλής καταχώρησης. Λύση Οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Ως αποτέλεσμα το υ.φ.π. στην Κύπρο θα θεωρεί ότι κατά το τέλος κάθε μήνα μέχρι τις 31/12/2016 δημιουργείται χρονικό σημείο για σκοπούς ΦΠΑ. Τι σημαίνει στην πράξη; Το υ.φ.π. πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αξία των μηνιαίων παραδόσεών του στην τριμηνιαία δήλωση ΦΠΑ (τετράγωνα 6 και 8Α) και στη μηνιαία δήλωση VIES.

90 Συνεχείς απόκτηση υπηρεσιών
Τροποποίηση του Α9 (χρόνος συναλλαγής) με την προσθήκη του νέου εδαφίου14Β: Συνεχής απόκτηση υπηρεσιών Η απόκτηση υπηρεσιών από το εξωτερικό για τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης και οι οποίες: πραγματοποιούνται συνεχώς επί χρονική περίοδο πέραν του έτους και δε συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου αυτής ΤΟΤΕ θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον συνεχίζεται η απόκτηση των υπηρεσιών.

91 Συνεχείς απόκτηση υπηρεσιών
Ο υφιστάμενος Κανονισμός 41(6) των Γενικών Κανονισμών (ΚΔΠ 314/2001) της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας αφορά: Υπηρεσίες για τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης και οι οποίες παρέχονται στο υ.φ.π. για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για αντιπαροχή η οποία ολόκληρη ή μέρος της καθορίζεται ή είναι πληρωτέα περιοδικώς ή από χρόνο σε χρόνο ΚΑΙ Οι πιο πάνω υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την 1/1 και συνεχίζονται μέχρι τις 31/12 σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος. Ο χρόνος απόκτησης τους θεωρείται το νωρίτερο από τα πιο κάτω σημεία:  την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου ή την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πληρωμή, ή στις 31/12 εκείνου του ημερολογιακού έτους.

92 Συνεχείς απόκτηση υπηρεσιών
Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου παρόλο που δημιουργεί χρονικό σημείο με βάση τον Κανονισμό 41 (6)(β) των Γενικών Κανονισμών ΚΔΠ 314/2001 ΔΕΝ δημιουργεί χρονικό σημείο βάση του νέου εδαφίου14Β. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ του υφιστάμενου Κανονισμού 41(6) με το νέο εδάφιο 14Β του Α9!

93 Συνεχείς απόκτηση υπηρεσιών - Νέο εδάφιο 14Β
Συνεχείς απόκτηση υπηρεσιών - Νέο εδάφιο 14Β Παράδειγμα Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στη Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/ Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στην Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Λύση Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τμηματικές καταβολές ή πληρωμές κατά την διάρκεια της σύμβασης:

94 Συνεχείς απόκτηση υπηρεσιών - Υφιστάμενος κανονισμός 41(6)
Συνεχείς απόκτηση υπηρεσιών - Υφιστάμενος κανονισμός 41(6) Παράδειγμα Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/2014. Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στην Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Λύση Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πληρωμή ή έκδοση τιμολογίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης:

95 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
Τροποποίηση του Α9 (χρόνος συναλλαγής) με την προσθήκη του νέου εδαφίου14Γ: Παραδόσεις αγαθών σε υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών) Όταν η παράδοση αγαθών συνεπάγεται: τη μεταφορά αγαθών από τη Δημοκρατία και την απόκτησή τους από υ.φ.π. εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει το ΦΠΑ με διπλή καταχώρηση ή τα αγαθά μεταφέρονται από υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του ΤΟΤΕ Η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες, όποια προηγείται χρονικά: Τη 15η μέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή Την ημέρα έκδοσης τιμολογίου.

96 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
Παράδειγμα 1 Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών που θα μεταφερθούν από την Κύπρο στην Αγγλία. Τα αγαθά παραδίδονται/αποστέλλονται στις 25/12/2013. Το τιμολόγιο εκδίδεται: 30/12/2013 ή 30/2/2014 Λύση Στην 1η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 30/12/2013. Στη 2η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 15/1/2014.

97 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
Παράδειγμα 2 Κυπριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται σε εξαιρούμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (αγοραπωλησία μετοχών) αποκτά φορολογητέες υπηρεσίες προώθησης από οργανισμό εγκατεστημένο σε χώρα εκτός της ΕΕ. Η κυπριακή εταιρεία διατηρεί εγγεγραμμένο υποκατάστημα (registered branch) στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Το υποκατάστημα είναι επανδρωμένο με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό αλλά δεν παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε τρίτα μέρη. Η κυπριακή έδρα δίνει εντολές στο πάροχο των υπηρεσιών να εκδώσει το τιμολόγιο του στο όνομα του υποκαταστήματος Ερώτημα: Πώς πρέπει να χειρισθεί την εν λόγω υπηρεσία η κυπριακή εταιρεία Λύση Αν η υπηρεσία είναι για τις αποκλειστικές ανάγκες του υποκαταστήματος δεν προκύπτει θέμα απόδοσης ΦΠΑ στην Κύπρο Αν η υπηρεσία είναι για τις ανάγκες της έδρας, πρέπει να αποδοθεί ΦΠΑ στην Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης

98 10 Υπόθεση SKANDIA

99 Υπόθεση - Skandia America Corporation (C-7/13) (“Skandia”)
Θέμα της υπόθεσης Η υπόθεση αφορά τη φορολογική μεταχείριση υπηρεσιών που παρέχονται από την κύρια εγκατάσταση νομικού προσώπου εκτός της ΕΕ σε ένα υποκατάστημα του νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο στη Σουηδία, όπου το υποκατάστημα είναι μέλος συγκροτήματος ΦΠΑ. Γεγονότα Η Skandia που είναι εγκατεστημένη στις ΗΠΑ, ήταν ο γενικός αγοραστής προμηθειών και υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε ολόκληρο τον όμιλο Skandia. Πραγματοποιούσε δραστηριότητες στη Σουηδία μέσω υποκαταστήματος (Skandia Sverige) εγκατεστημένο σε αυτή τη χώρα. Από τις 11 Ιουλίου 2007 το υποκατάστημα ήταν μέλος συγκροτήματος για σκοπούς ΦΠΑ. Το υποκατάστημα ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή πληροφορικής πλατφόρμας (IT Platform) χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που αγόραζε και από την κύρια έδρα και στη συνέχεια παρέδιδε την πλατφόρμα σε διάφορες εταιρείες του ομίλου μερικές από τις οποίες ήταν μέλη του συγκροτήματος ΦΠΑ.

100 Η απόφαση Το δικαστήριο αποφάσισε ότι όταν η μόνιμη εγκατάσταση νομικού προσώπου γίνεται μέλος συγκροτήματος ΦΠΑ, τότε η αγνόηση όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κύρια έδρα σε υποκατάστημα δεν ισχύει πλέον. Αυτό στηρίζεται στο ότι το πρόσωπο που λαμβάνει τις υπηρεσίες είναι το συγκρότημα και όχι το υποκατάστημα. Αυτή η απόφαση περιορίζει τα οφέλη της απόφασης της FCE Bank δηλ. οι συναλλαγές μεταξύ της κυρίας έδρας και του υποκαταστήματος αγνοούνται για σκοπούς ΦΠΑ. Η υπόθεση της FCE Bank εξακολουθεί να εφαρμόζεται όταν το υποκατάστημα είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο Τι σημαίνει η απόφαση στην υπόθεση Skandia; Το υποκατάστημα, στην ουσία το συγκρότημα ΦΠΑ, θα πρέπει να αποδώσει Σουηδικό ΦΠΑ με την μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης.

101 Ερωτήσεις / Απορείες

102 Παρουσίαση Χάρης Χαραλάμπους
Διοικητικός Σύμβουλος KPMG LTD – Τμήμα Έμμεσων Φορολογιών Ηλεκτρονική διεύθυνση:


Κατέβασμα ppt "ΣΕΛΚ – Σεμινάριο ΦΠΑ Αντίστροφη χρέωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google