Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1340, 16 Οκτωβρίου 2002 Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 36 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 37 : ΣΥΝΘΕΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 38 : ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 39 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

2 Συλλογικά όργανα του Σχολείου
1. Σύλλογος Διδασκόντων 2. Σχολικοί Συνεταιρισμοί 3. Σχολικό Συμβούλιο 4. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 5. Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας 6. Σχολική Επιτροπή Σύλλογος Διδασκόντων Οι παράγοντες που επηρεάζουν την Αποτελεσματικότητα-Απόδοση του Συλλόγου Διδασκόντων είναι (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 1992, Μπουραντάς, 2001, Σαΐτης 2001) : Το μέγεθος της ομάδας (ομαδική απόφαση, ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση γιατί τα προβλήματα είναι σύνθετα). Τα χαρακτηριστικά των μελών του Συλλόγου (η προσωπικότητα προσδιορίζει τη διάθεση για συνεργασία, οι γνώσεις, οι ικανότητες). Η Συνοχή (ελάττωση συγκρούσεων, συναίνεση, επικοινωνία) Η Ηγεσία της ομάδας (δημιουργία οράματος, καθοδήγηση, επιτυχία στόχων) Το κλίμα της ομάδας (αξίες, διαθέσεις, ηθικό μελών της). Καθορίζει το βαθμό συνεργασίας-επικοινωνίας των μελών, συμμετοχή στην επίτευξη στόχων.

3 Ν.1566/85 Αρ.11 Περ. ΣΤ‘ §1. Ο Σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών, μετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το Δ.Σ. των μαθητικών κοινοτήτων. §2. Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μια φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. §3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει τον χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. §4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου των διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

4 Δ2/1876/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επειδή υποβλήθηκαν ερωτήματα για το χρόνο που θα συνεδριάζει ο σύλλογος των καθηγητών, σας πληροφορούμε ότι ο σύλλογος μπορεί να συνεδριάσει και σε χρόνο πέρα από τις 30 ώρες που κατ' ανώτατο όριο είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός να παραμένει στο σχολείο του. (§8 του Αρ. 13 του Ν.1566/85. Όχι πέρα από 30 ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της §2 της περιπ. Στ' του Αρ.11). Στην περίπτωση πάντως αυτή , θα αφαιρείται από τις 30 ώρες χρόνος ίσος, με το χρόνο της συνεδρίασης. Τέλος, επειδή είναι δεδομένο ότι οι συνεδριάσεις δεν μπορούν να γίνουν σε ώρες διδασκαλίας, παρακαλούμε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα καταστρατήγησης του δεδομένου αυτού, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει ούτε αίθουσα, ούτε γραφείο ελεύθερο.

5 Γ2/4052/ Έγγραφο ΥΠΕΠΘ Εις απάντηση του εγγράφου ερωτήματος ως προς την έννοια της λευκής ψήφου στις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 11 ΣΤ του Ν.1566/85 ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έχει δε ως πρόεδρο τον Διευθυντή του σχολείου και αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία των σχολείων, ο δε τρόπος λειτουργίας του ορίζεται με απόφαση του ΥΠΕΠΘ. ΙΙ. Σύμφωνα δε με την απόφαση του ΥΠΕΠΘ για να είναι έγκυρη η απόφαση του συλλόγου των καθηγητών απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε πλειοψηφία, κατ’ αρχήν, είναι φανερή. Είναι δε επιτρεπτή μυστική ψηφοφορία, μόνον εφόσον προβλέπεται από σχετική διάταξη ή την αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών. ΙΙΙ. Σύμφωνα δε με την πάγια αρχή, την κρατούσα στο Διοικητικό Δίκαιο η άρνησης ψήφου ή λευκή ψήφος από παρόντα μέλη συλλογικού οργάνου λογίζεται ως ψήφος αρνητικού περιεχομένου. (Βλ. πορίσματα νομολογίας Συμβουλίου της Επικρατείας Μ. Στασινόπουλου σελίς 113 και Διοικητικό Δίκαιο Ε. Σπηλιωτόπουλου σελ.130). ΙV. Κατά συνέπεια στην περίπτωση λευκής ψήφου στις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών αυτή πρέπει να εκληφθεί ως ψήφος αρνητικού περιεχόμενου ως προς το θέμα για το οποίο λαμβάνεται απόφαση.

6 Ε1/573/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ο Σύλλογος καθηγητών είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο είναι μαζί με τη διεύθυνση είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του νόμου στα σχολεία. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι νομικά δυνατό, γι’ αυτό ούτε επιτρεπτό, ο σύλλογος καθηγητών να παίρνει αποφάσεις παρά τον νόμο (π.χ. μη πραγματοποίηση μαθημάτων σε μέρες που δεν είναι εξαιρέσιμες από το νόμο). Γίνεται έτσι φανερό ότι τα μέλη συλλόγων καθηγητών είναι προσωπικά υπεύθυνα για ενδεχόμενα παράνομες αποφάσεις των συλλόγων τους. Οι διευθυντές έχουν υπηρεσιακό καθήκον να μην εφαρμόσουν παράνομες αποφάσεις συλλόγων. Η § 20 του Αρ. 4 του Π.Δ.508/83 (ΦΕΚ 195 τ. Α’ ) δεν μπορεί να στηρίξει αντίθετη εκδοχή, δηλαδή ότι τάχα ο σύλλογος έχει ευχέρεια να αποφασίζει διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις, γι’ αυτό ενδεχόμενη εξακολούθηση της τακτικής αυτής θα ελεγχθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

7 Π.Δ.409/94 Αρ.5 (ισχύει στα Γυμνάσια)
§1.Η πρόοδος των μαθητών, καθώς και οι δυσκολίες μάθησης που παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείμενα συχνών και συστηματικών συζητήσεων του συλλόγου των διδασκόντων. Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης καθώς και η λήψη μέτρων για τη πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. §2.Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό και έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται τους γονείς των μαθητών. §3. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στους σχολικούς συμβούλους. Στις συναντήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι σχολικοί σύμβουλοι.

8 Γ2/3622/ Γνωμοδότηση ΥΠΕΠΘ 1.Γίνεται πάγια δεκτό από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρέει άλλωστε και από τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, ότι συνεπεία του υπάρχοντος μεταξύ των διοικητικών οργάνων ιεραρχικού δεσμού κάθε ένα από αυτά, αφ΄ ενός ασκεί ιεραρχικό έλεγχο επί των υφισταμένων αυτού οργάνων, αφ’ ετέρου δε υπόκειται εις έλεγχο εκ μέρους των προϊσταμένων του. Ο επί των πράξεων ιεραρχικός έλεγχος απορρέει ευθέως από τις γενικές αρχές χωρίς να υφίσταται ανάγκη νόμου που θα θεσπίσει αυτόν, ασκείται δε επί των οργάνων που κατέχουν εις την ιεραρχία της Διοικήσεως, βαθμίδα ανώτερη από εκείνη την οποία, τα όργανα των οποίων οι πράξεις ελέγχονται. 2.Ο αρχικός έλεγχος νομιμότητας επί των πράξεων των διοικητικών οργάνων αποβλέπει στην εξακρίβωση της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου και δύναται να απολήξει σε ακύρωση της πράξεως του υφισταμένου. (Πορίσματα Νομολογίας Συμβουλίου της Επικρατείας σελ.114 Διοικητικό Δίκαιο Ε. Σπηλιωτόπουλου παρ.247) 3. Ενόψει λοιπόν των γενομένων τούτων δεκτών ακολουθεί ότι την απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών με την οποία επιβλήθηκε ομαδική αποβολή στους μαθητές, (της Γ’ τάξης) δύναται να ελέγξουν ως προς την νομιμότητα αυτής τα ιεραρχικά προϊστάμενα όργανα, ήτοι κατά σειρά ο προϊστάμενος του οικείου γραφείου Μ.Ε., και εν αρνήσει αυτού ο Διευθυντής της οικείας Διευθύνσεως και εν αρνήσει και τούτου ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως του ΥΠΕΠΘ, και τελικά το ΥΠΕΠΘ. Κατά την άσκηση δε αυτού του ελέγχου της νομιμότητας και δεδομένου ότι κρίνεται παράνομος η πράξη αυτή πρέπει να ακυρωθεί από το ασκών τον ιεραρχικό αυτό έλεγχο, όργανο.

9 Άρθρο 36 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί : 1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές. 2. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στο γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.

10 3. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας. 4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται. 6. Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους.

11 7. Ενημερώνονται από το Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του. 8. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. 9. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

12 10. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους στο σχολείο. 11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους. 12. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. 13. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

13 14. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. 15. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο. 16. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο.

14 17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο. 18. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. 19. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρηση αυτών. 20. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων ή τους Σχολικούς Συμβούλους, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

15 21. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών. 22. Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών. 23. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής. 24. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο, ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

16 25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή. 26. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. 27. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου όπως στην Ενισχυτική Διδασκαλία, στο Ολοήμερο σχολείο και στα προγράμματα τάξεων υποδοχής.

17 Άρθρο 37 : Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων
1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 2. Πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

18 3. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. 4. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου : α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου. γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους.

19 5. Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα :
α) Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και β) Ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μελών του συλλόγου. 6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή. 7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.

20 8. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη του Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. 9. Για το χρόνο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα μέλη λαμβάνουν γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης του συλλόγου σε συνεδρίαση. 10. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση. 11. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να γραφτεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα από το Διευθυντή.

21 12. Για τις συνεδριάσεις που διακόπτονται, εφόσον έχει οριστεί ημερομηνία για την ολοκλήρωσή τους, δεν απαιτείται νέα ειδοποίηση. 13. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 14. Οι αποφάσεις του Συλλόγου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία.

22 15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων.

23 16. Τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του σχολείου ή εκπαιδευτικός που ορίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων. 17. Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού τακτικά ή έκτακτα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη συστέγαση των σχολείων. 18. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος, με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν και εφόσον αυτά ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. 19. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι δυνατή η συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης και Προϊσταμένου Γραφείου.

24 Άρθρο 38 : Έργο του Συλλόγου των Διδασκόντων
1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

25 Άρθρο 39 : Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων
Α. Γενικές αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του. β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου για το διάστημα αυτό.

26 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον χρειασθεί, παρεμβαίνει διορθωτικά. 3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. 4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων. 5. Οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του.

27 6. Εισηγείται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο του Γραφείου και στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο τη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τάξεων υποδοχής. 7. Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου ώρες του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας. 8. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία. 9. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων.

28 10. Αποφασίζει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, με τα Επιμορφωτικά Κέντρα και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε ενδοσχολικό επίπεδο ή συμμετέχει σε γενικότερα προγράμματα επιμόρφωσης, όταν διαπιστώνονται ανάγκες. 11. Ο Σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων ή επισκέψεων. 12. Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργασίας του σχολείου.

29 13. Συνεργάζεται με όλα τα στελέχη Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και της Διοίκησης.
14. Ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, τους υπεύθυνους των τμημάτων ή τάξεων για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. 15. Όταν ο Σύλλογος, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.

30 Β. Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία για την κάλυψη των ωρών του ωρολογίου προγράμματος σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. 2. Ορίζει τους εκπροσώπους του στην επιτροπή ελέγχου της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων. 3. Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη στο τέλος του διδακτικού έτους. 4. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές. Στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής.

31 Ποια στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και είναι μη ανακοινώσιμα ;
Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών και οι βαθμοί Τα ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών. Ο Ατομικός φάκελος του προσωπικού Οι εκμυστηρεύσεις μαθητών στους καθηγητές ή τη διοίκηση του Σχολείου Οι ιδιαιτερότητες μαθητών ή του προσωπικού Οι αξιολογικές εκθέσεις προσωπικού σε τρίτους Η περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας μαθητή

32 Ποιοι άλλοι θεσμικοί παράγοντες – υπηρεσίες, πέραν της ιεραρχίας εμπλέκονται στη λειτουργία Σχολικής μονάδας ; 1. Ο Δήμαρχος για θέματα κατασκευής κτιρίων, καταλληλότητάς τους, μεταστέγασης, συντήρησης και υποδομής. Για θέματα λειτουργίας σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, θεομηνιών και αδειών εξόδου από το νομό του προσωπικού και εκδρομών. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας κατανέμει τα λειτουργικά έξοδα ανά Δήμο. 2. Ο Δήμαρχος (πολιτικός προϊστάμενος) για θέματα φύλαξης συντήρησης κτιρίων, τεχνικής, αισθητικής και περιβαλλοντικής υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο. 3. Η ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) κατανέμει τα λειτουργικά έξοδα στις Σχολικές Επιτροπές. 4. Το ΠΥΣΔΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για θέματα προσωπικού. 5. Ο Σύλλογος γονέων (προτάσεις εξειδικευμένες για τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου).

33 7. Τα μαθητικά συμβούλια (προτάσεις μαθητών)
8. Το Σχολικό συμβούλιο (θέματα στο χώρο της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας) 9. Οι Σύμβουλοι Ειδικοτήτων καθηγητών 10. Τα ΕΚΦΕ (Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών) 11. Τα ΚΕΣΥΠ (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) 12. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων 13. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) 14. Τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφορο-Διάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης) 15.* Ο Ο.Σ.Κ. (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) 16. Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη κ.λπ.) 17. Αστυνομικό τμήμα περιοχής-Τμήμα Ασφάλειας-Τροχαία 18. Εισαγγελία

34 Υποδομή Σχολικής μονάδας
1. Κτιριακό – αίθουσες διδασκαλίας – έπιπλα – αισθητική 2. Πρόσβαση – ράμπες – ασφάλεια 3. Καθαριότητα – είδη υγιεινής – απολυμάνσεις 4. Μηχανήματα επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, υπολογιστές, φωτοτυπικά) 5. Θέρμανση – Ύδρευση-Πυρόσβεση-Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 6. Εργαστήρια – Εξοπλισμός Εργαστηρίων 7. Εποπτικά μέσα (χάρτες-όργανα-βιβλιοθήκες-βιβλία) 8. Διδακτικό – Διοικητικό – Βοηθητικό προσωπικό 9. Κυλικείο 10. Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων-εργαστηριακό υλικό 11. Φαρμακεία-Φάρμακα

35 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ.Ε.
1. Ο Διευθυντής Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σχολείου. Επικυρώνει κάθε δημόσιο έγγραφο. Είναι ο εκπρόσωπος του Σχολείου έναντι τρίτων, ενώπιον δικαστηρίων και υπηρεσιών, στο Δήμο, στο Σύλλογο γονέων. Συμμετέχει στη σχολική επιτροπή και όπου αλλού ήθελε οριστεί από την προϊστάμενη αρχή. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που προσκαλούνται με ευθύνη του. Είναι ο Εκκαθαριστής του Σχολείου για τη μισθοδοσία του προσωπικού και ο υπεύθυνος έναντι Ι.Κ.Α., Δ.Ο.Υ. Μεριμνά για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος του Σχολείου.

36 Στο σχολείο, ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, την πρόληψη και την ασφάλειά του ; 1. Καθαριότητα χώρων Οι καθαριστές οφείλουν προσεγμένη και επισταμένη καθαριότητα σε όλες τις αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους όπως οι συμβάσεις και τα καθήκοντά τους προβλέπουν. Ιδιαίτερη μνεία για τα wc, όπου, εκτός από την καθημερινή καθαριότητα, πλύσιμο των χώρων τους και με απολυμαντικά υλικά, πρέπει να τοποθετούνται υποχρεωτικά χαρτί υγείας και σαπούνι στις βρύσες. Συνεχείς συστάσεις στους μαθητές για ελεύθερη χρήση των wc. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα στους χώρους. Η αποπνικτική ατμόσφαιρα από το κάπνισμα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ίδιων και των υπολοίπων. 2. Μυοκτονία – Απολύμανση Επιβάλλεται περιοδική απολύμανση στους χώρους του σχολείου και ιδιαίτερα στα wc και στην περίπτωση κρούσματος, σε συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου, επισταμένη απολύμανση. Η μυοκτονία επιβάλλεται προληπτικά και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις. Το σχολείο μέσα από τη Σχολική Επιτροπή μπορεί να δικαιολογήσει τη σχετική δαπάνη παροχής υπηρεσιών.

37 3. Σχέδια αντισεισμικά – καταστάσεων ανωτέρας βίας (φωτιά, πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.)
Στον εσωτερικό κανονισμό κάθε σχολικής μονάδας πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων ανωτέρας βίας για την περίπτωση φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, γενικότερα πολιτικής προστασίας. Οι πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά σημεία, πυροσβεστικές φωλιές πρέπει να βρίσκονται στα σημεία σύμφωνα με τα σχέδια, να αναγομώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το υπεύθυνο προσωπικό να επιμορφώνεται περιοδικά για τη χρήση τους σύμφωνα με τις εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία τηλ. 199). Οι έξοδοι σε περίπτωση κινδύνου πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στους μαθητές με σχέδια και να έχουν γίνει υποδειγματικές ασκήσεις εφαρμογής των σχεδίων. Στα σχέδια πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα χρήσιμα εργαλεία (φορείο, φαρμακείο, σκαπάνες, φανοί, ηχητικά εργαλεία ειδοποίησης και ο χώρος συγκέντρωσης μετά τις εξόδους. Το καταφύγιο, όταν υπάρχει, διευκολύνει. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μπορούν οι υπεύθυνοι να επικοινωνούν με τους γονείς των ανηλίκων και τους έγκυρους φορείς ενημέρωσης (προϊστάμενοι, Δήμος, κρατικά μέσα ενημέρωσης).

38 4. Πρώτες βοήθειες (φαρμακεία, γιατρός, ΕΚΑΒ, εφημερεύοντα νοσοκομεία, κ.λπ.)
Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, προέχει η υγεία των μαθητών. Το φαρμακείο με υλικά πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε εμφανείς περιπτώσεις. Οι υπεύθυνοι καθηγητές, και επιμορφώνονται και φροντίζουν ώστε να υπάρχει πάντα το απαραίτητο υλικό. Οι περιπτώσεις μικροτραυματισμών αντιμετωπίζονται με τα απλά αποστειρωμένα υλικά. Οι περιπτώσεις ζαλάδας με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού (γιατρού), ή όταν δεν υπάρχει, με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ (166) αλλά και των νοσοκομείων που εφημερεύουν. Στην περίπτωση μεταφοράς σε νοσοκομείο, πάντα με συνοδεία, είτε του προσωπικού του σχολείου είτε του ίδιου του γονέα του μαθητή. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην περίπτωση μικρής αδιαθεσίας, ενημερώνεται ο γονέας του μαθητή.

39 5. Κυλικείο Η λειτουργία του κυλικείου πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, τόσο για τα προϊόντα που διαθέτει, όσο και για την υγειονομική κατάσταση του χώρου του. Υπεύθυνος γι’αυτό είναι ο εκμισθωτής του, αλλά για την επιστασία ο Διευθυντής του σχολείου, η επιτροπή ελέγχου κυλικείου (Διευθυντής, εκπρόσωπος των καθηγητών, των γονέων, των μαθητών) και η σχολική επιτροπή η οποία και την ορίζει. Σε περιπτώσεις παραβάσεων ο εκμισθωτής παρατηρείται εγγράφως από τα ανωτέρω όργανα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης καταγγέλεται η σύμβασή του. 6. Ατυχήματα Στο παιδαγωγικό έργο του προσωπικού εντάσσεται και η πρόληψη ατυχημάτων είτε από ατυχή, άκαιρα και άτοπα «παιχνίδια» είτε από βίαιες αντιδράσεις μαθητών είτε από πραγματικά ατυχήματα. Στον κανονισμό του σχολείου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέρω, να γίνονται συνεχείς αναφορές, τόσο στη συμπεριφορά των μαθητών όσο και στην αγωγή τους (κυκλοφοριακή στο σχολείο και αλλού, παίξιμο μπάλας χωρίς επιστασία στα διαλείμματα, βάδισμα, κ.λπ.). Μέριμνα για τις περιπτώσεις παγετού (προμήθεια ικανής ποσότητας άλατος σε συνεννόηση με τον οικείο Δήμο) αλλά και άλλων έκτακτων θεομηνιών. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται η έντονη παρουσία των εφημερευόντων καθηγητών.

40 7. Ασφάλεια κτιρίου και εγκαταστάσεων
(ηλεκτρικές-υδραυλικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, τζάμια, έπιπλα, έξοδοι κινδύνου). Συνεχής έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, της κατάστασης των υαλοπινάκων, επίπλων και κουφωμάτων. Στην περίπτωση παρατήρησης ρωγμών, καλείται αμέσως η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και παραπέρα η Δημοτική πολεοδομική υπηρεσία. Επιβάλλεται άμεση αποκατάσταση. 8. Κίνδυνοι προσεγγίσεων από εξωσχολικούς Στις μέρες μας πρέπει να αποκλείσουμε τον κίνδυνο στις εισόδους του σχολείου από εξωσχολικούς που προσεγγίζουν τους μαθητές είτε για δημιουργία επεισοδίων, είτε άλλων ύποπτων προσεγγίσεων. Η κεντρική είσοδος πρέπει να ελέγχεται για την αποτροπή της εισόδου τους. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι στο χώρο του σχολείου πρέπει να είναι ασφαλείς. Όταν υπάρχει πληροφορία για ύποπτη προσέγγιση και στον περίγυρο ακόμη του σχολείου, καλείται το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

41 9. Κίνδυνοι από αυθαίρετη έξοδο μαθητών από το σχολικό εκπαιδευτικό χώρο
Οι γονείς μένουν ήσυχοι ότι τα παιδιά τους στο σχολικό περιβάλλον είναι ασφαλή. Οι μαθητές απαγορεύεται να εξέρχονται του εκπαιδευτικού χώρου παρά μονάχα με άδεια του σχολείου και γνωστοποίηση στο γονέα. Οι ευθύνες του σχολείου είναι μεγάλες αν, ο μη γένοιτο, συμβεί ατύχημα σε μαθητή ακόμη και σε έξοδό του με δική του πρωτοβουλία. Γιαυτό, όταν μαθητής απουσιάζει ενδιάμεση ώρα αναζητείται από τον καθηγητή της επόμενης ώρας και πληροφορείται ο γονέας για το συμβάν και την παραβατικότητα. 10. Οι κίνδυνοι στις εκδρομές και περιπάτους – ασφάλεια μεταφορικών μέσων κατά τις μετακινήσεις Στις εκδρομές, περιπάτους, επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών, λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών. Στην περίπτωση μετακινήσεων με μεταφορικά μέσα, απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα για την έγκριση της μετακίνησης από την αρμόδια υπερκείμενη αρχή, πέραν των άλλων μέτρων που ο σύλλογος των καθηγητών θα λάβει. Ο διευθυντής προβαίνει στον έλεγχο των παραστατικών που ακολουθούν το μεταφορικό μέσο καλώντας το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας για τον έλεγχο της κατάστασης του λεωφορείου και ενημερώνει τους μαθητές για τη σχολαστική τήρηση του προγράμματος της εκδρομής για την ασφαλή μετακίνησή τους (Υπουργική απόφαση 13324/Γ2/ ).

42 ΥΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Τα Ατομικά Δελτία Υγείας είναι απόρρητα έγγραφα, διέπονται από τις διατάξεις και τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ευαίσθητων δεδομένων και φυλάσσονται εντός ειδικού φακέλου σε ασφαλές μέρος της σχολικής μονάδας στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής. Η αδικαιολόγητη παράβαση, εκτός από ποινικό αδίκημα, κατά τον Ποινικό Κώδικα, συνιστά και τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της υποχρέωσης εχεμύθειας. Κατατίθενται με την εγγραφή των μαθητών και συμπληρώνονται με τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων από γιατρούς Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Νοσοκομείων ή ασφαλιστικών φορέων γονέων, ή από ιδιώτες παιδίατρους ή γιατρούς που παρακολουθούν την υγεία των μαθητών. Για ανασφάλιστους ή έχοντες οικονομική αδυναμία, ο Διευθυντής, ύστερα από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα, παραπέμπει τους μαθητές στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο. Η ισχύς των Α.Δ.Υ. είναι τρία (3) χρόνια.

43 Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας αποκλείοντας τη συμμετοχή του /της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή άλλη σχολική δραστηριότητα, ο Διευθυντής συγκροτεί τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο, τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον Υπεύθυνο του τμήματος του σχολείου. Η επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφασίζει για τη συμμετοχή του ή όχι στο μάθημα Φυσικής Αγωγής ή της σχολικής δραστηριότητας. Η επιτροπή συνεδριάζει όποτε προκύπτουν προβλήματα καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται αποκλεισμό από το μάθημα Φυσικής Αγωγής και αδικαιολόγητες απουσίες. Το Α.Δ.Υ. έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί στην προστασία της ζωής των μαθητών και περιλαμβάνει τα στοιχεία: ονοματεπώνυμο μαθητ…, ονοματεπώνυμο γονέα, ημερομηνία εξέτασης και το ιατρικό πόρισμα. 58410/Γ4/ (ΦΕΚ859, τ.Β’/ ) κοινή απόφαση ΥΠΕΠΘ-Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

44 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του προσωπικού του Σχολείου στην περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας ;
Με το άρθρο 23 του Νόμου 3500/ (ΦΕΚ 232 τ.Α’) καθιερώνεται ειδική υποχρέωση των εκπαιδευτικών να ενημερώνουν άμεσα το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όταν πληροφορούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή διαπιστώνουν ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή-μαθήτριας ενδοοικογενειακή βία. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει αμέσως την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως. 2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

45 Κατά την προδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος ανακοίνωσε την αξιόποινη πράξη στις παραπάνω αρμόδιες αρχές και ο εκπαιδευτικός ο οποίος την πληροφορήθηκε ή τη διαπίστωσε, καλούνται να εξεταστούν ως μάρτυρες, μόνο αν η πληροφορία δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο. Επειδή στο άρθρο 20 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι οι αστυνομικές αρχές απαγορεύεται να ανακοινώνουν τα στοιχεία του θύματος, εξυπακούεται ότι τα ονόματα των εμπλεκομένων στην περίπτωση δεν ανακοινώνονται. Άλλωστε υπάρχουν διατάξεις περί εχεμύθειας. Οι παραβάτες τιμωρούνται. Παρότι δεν αναφέρεται στο νόμο, καλό είναι να ενημερωθεί η υπερκείμενη αρχή (ο προϊστάμενος του γραφείου ή ο διευθυντής Δ.Ε.), ώστε να είναι ενημερωμένος σε περίπτωση όχλησης.

46 Ποια πρέπει να είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει το Σχολείο κατά της συνήθειας του καπνίσματος ;
Έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Η πολιτεία οφείλει να πάρει μέτρα για αποθάρρυνση της συνήθειας. Η κύρια ευθύνη βαρύνει κατ’ ανάγκη τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους διδάσκοντες και το διευθυντή και είναι μέρος της όλης παιδαγωγικής λειτουργίας. Ορισμένα μέτρα είναι : 1. Ενημέρωση μαθητών 2. Οι εκπαιδευτικοί ως πρότυπο, πρέπει να αποφεύγουν να καπνίζουν δημόσια. Η εγκύκλιος γ/4895/ του ΥΠΕΠΘ δεν επιτρέπει να καπνίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 3. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να καπνίζουν στους χώρους του σχολείου. Το κάπνισμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα (γ2/89/ ΥΠΕΠΘ).

47 Χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο
Αρ. πρωτ /Γ/ / Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄/ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. «Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που εμπίπτει στην έννοια της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α’)».

48 Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννομη σημασία όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση ή αναπαραγωγή στοιχείων που δε μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελής ή σε συνδυασμό, εφόσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία, οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις και κάθε άλλη απεικόνιση, καθώς και οι φωνοληψίες.

49 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

50 Α. Περιπτώσεις Που Σχετίζονται Με Την Καθημερινή Διοικητική Πράξη Του Σχολείου.
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8 του Ν.1566/85. «Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από το όργανο διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περίπτωσης Στ’ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι 2 ετών».

51 Σύμφωνα με το άρθρο 11, περίπτωση ΣΤ του Ν.1566/85.
1. «Ο Σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το Διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών, μετέχουν και οι δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.» 2. «Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». 3. «Ο Σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπισή τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων». 4. «Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

52 Β. Μελέτη Περιπτώσεων 1. Αναπλήρωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού. Ποια είναι η στάση του Διευθυντή όταν: Όλοι οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να μπουν στην τάξη απουσιάζοντος του συναδέλφου τους (ακραία περίπτωση) Ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίσει, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, την παραμονή των μαθητών χωρίς επιτήρηση στο προαύλιο ή την πρόωρη αποχώρησή τους από το σχολείο. 2. Απεργία και Στάση Εκπαιδευτικών Αναμφίβολα, σε απεργία και σε στάση εκπαιδευτικών υπάρχει νομοθετικό κενό και το Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πρέπει να ρυθμίσει αυτό το διοικητικό πρόβλημα. Ποιος έχει την ευθύνη, αν κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας συμβεί κάποιο ατύχημα; Η ευθύνη θα είναι ατομική (δηλαδή του Διευθυντή) ή συλλογική; Μελέτη περίπτωσης: Όταν κηρύσσεται απεργία (ή στάση εργασίας), οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα και σωστά τους μαθητές και την Υπηρεσία για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν παραμένουν οι μαθητές δίχως φροντίδα στο προαύλιο. Ή αποχωρούν μετά από συνεννόηση με τους γονείς, όπως προαναφέρθηκε, ή παραμένουν στο σχολείο με τη φροντίδα όσων εκπαιδευτικών δεν απεργούν. Την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη της απεργίας οφείλουν να υποβάλλουν στο αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης κατάσταση με τα ονόματα όσων απέργησαν.

53 3. Αναδιορισμός εκπαιδευτικού.
4. Χορήγηση κανονικής άδειας σε εκπαιδευτικό. 5. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών λόγω ισοβαθμίας. 6. Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών. 7. Έκτακτη απουσία Διευθυντή και Υποδιευθυντή από το σχολείο. 8. Άρνηση εκπαιδευτικού να εκτελέσει εντολή του Διευθυντή του. 9. Χορήγηση πιστοποιητικού-βεβαίωσης.

54 Περιγραφή Γονέας, με αίτησή του προς το Διευθυντή του σχολείου, ζητά τη χορήγηση βεβαίωσης ότι η κόρη του φοιτά στην Ε’ τάξη του σχολείου. Ο Διευθυντής του σχολείου κωλυσιεργεί, προφασιζόμενος φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να έχει περάσει σχεδόν ένας (1) μήνας και η βεβαίωση να μην έχει εκδοθεί. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Πώς κρίνετε τη στάση του διευθυντή; Πώς θα αντιμετωπίζατε το αίτημα του γονέα; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί: Ο Διευθυντής ενεργεί παράνομα, καθώς η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων γίνεται αμέσως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέσα σε 10 ημέρες (Ν.2690/1999, άρθρο 4, παρ. 4). Η συμπεριφορά του συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της αμέλειας ή της ατελούς ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης καθήκοντος (Ν.2683, άρθρο 107, παρ.1στ). Όσο για το φόρτο εργασίας, αυτός θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη, μόνο αν ο Διευθυντής το είχε θέσει υπόψη του Προϊσταμένου του (ΣτΕ 338/1982). Ανεξάρτητα από το φόρτο εργασίας που πιθανώς θα είχα, θα φρόντιζα να έδινα το πιστοποιητικό άμεσα, με τη βοήθεια είτε του υποδιευθυντή είτε κάποιου άλλου εκπαιδευτικού. Το σχολείο λειτουργεί στα πλαίσια της μικρής κοινωνίας –της περιοχής του σχολείου- και οφείλει όχι μόνο να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των γονέων, αλλά να φροντίζει να τους καθοδηγεί και να τους εκπαιδεύει στην ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών των.

55 Περιγραφή Εκπαιδευτικός, ενόψει του Σαββατοκύριακου, έχει μεταβεί στο νησί όπου είναι η μόνιμη κατοικία του. Τη Δευτέρα, τηλεφωνεί στο Διευθυντή και του αναφέρει ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δε θα μπορέσει να βρίσκεται στο σχολείο. Ο Διευθυντής αναφέρει ως δικαιολογημένη την απουσία στην Προϊστάμενη αρχή και ζητά εκπαιδευτικό για να καλύψει το κενό, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις δασκάλων στη συγκεκριμένη Διεύθυνση. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Σχολιάστε τις ενέργειες του Διευθυντή. Πώς θα αντιμετωπίζατε την κατάσταση; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Ο Διευθυντής ενεργεί κατά παράβαση του νομικού πλαισίου καθώς στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν από την έδρα της υπηρεσίας τους για προσωπικούς λόγους χωρίς την άδεια της υπηρεσίας και λόγω καιρικών συνθηκών δεν μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, η αδυναμία προσέλευσής τους θεωρείται αδικαιολόγητη αποχή (Δ2/30316/1988/ΥΠΕΠΘ). Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να εκδώσει σημείωμα μείωσης αποδοχών στο γραφείο πληρωμής των μισθών. Όσον αφορά το κενό που προέκυψε, όφειλε ο Διευθυντής να το καλύψει από μόνος του, με τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου (Υ.Α. Φ /324/105657/Α1, άρθρο 29, παρ.8). Προσωπικά θα χρησιμοποιούσα όλους του διαθέσιμους εκπαιδευτικούς –στις κενές των ώρες- και, σε περίπτωση έλλειψης, θα αναλάμβανα την τάξη του απουσιάζοντος εκπαιδευτικού (υπηρέτης-ηγέτης).

56 Περιγραφή Μετά από διαπληκτισμό με εκπαιδευτικό του σχολείου που διευθύνετε, τίθεται το θέμα των ωρών εργασίας του και κυρίως το θέμα της παραμονής του εκπαιδευτικού στο σχολείο εκτός του διδακτικού του ωραρίου. Ο Διευθυντής υπενθυμίζει ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρίσκεται 8ωρο στη δουλειά του, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο εκπαιδευτικός αντιτάσσει ότι το συνδικαλιστικό του όργανο τον προστατεύει από την αυθαιρεσία του και θα αποχωρεί από το σχολείο μετά το διδακτικό του έργο. Απειλεί δε να τον καταγγείλει στο συνδικαλιστικό όργανο της περιφερείας. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Πώς θα αντιμετωπίσετε την όλη κατάσταση; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί: Ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (Ν.3528/2007) προβλέπει 8 ώρες εργασίας, για όλους του δημοσίους υπαλλήλους αλλά ειδικός νόμος (Ν.1566/85) προβλέπει διαφορετικό ωράριο για τους εκπαιδευτικούς και συνεπώς, ο ειδικός κανόνας υπερισχύει του γενικού. Σύμφωνα με τον ειδικό νόμο ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο μετά το διδακτικό του ωράριο όταν ο διευθυντής του έχει αναθέσει συγκεκριμένο καθήκον – εργασία το οποίο καλείται να διεκπεραιώσει. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να ελεγχθεί αν ο διευθυντής δεν έχει φροντίσει την ανάθεση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού-διοικητικού έργου. Είναι εμφανές ότι έχει διαταραχτεί το εργασιακό κλίμα εντός του σχολείου. Ως διευθυντής θα μελετήσω τη στάση του συναδέλφου σε μία προσωπική συζήτηση για να διερευνήσω τις αιτίες. Ταυτόχρονα με συζητήσεις με τους άλλους εκπαιδευτικούς, θα διορθώσω τυχόν δυσφορίες που έχουν εντρυφήσει στον οργανισμό του σχολείου. Η διευθέτηση της διαφωνίας θα πρέπει να καταλήξει σε μία καινούργια αρχή για τις ενδοσχολικές σχέσεις, βασιζόμενες στην εντιμότητα και την αμεσότητα.

57 Περιγραφή Ο σύλλογος διδασκόντων προκειμένου να βελτιώσει τις αποδόσεις των μαθητών συζητά τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές του ανάλογα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του μετά από διαγνωστικά τεστ. Κατά τη συνεδρίαση του ιδίου συλλόγου για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, παρουσιάζεται τριμελής επιτροπή κοινωνικών παραγόντων και ζητά να «σβηστούν» από μαθητή διαλυμένης οικογένειας τριάντα απουσίες για να μη «χάσει» τη χρονιά. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ως πρόεδρος του συλλόγου με ποιο τρόπο θα διαχειριστείτε τα παραπάνω θέματα ; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί: Ο σύλλογος διδασκόντων έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και θα ενημερώσω τα μέλη του συλλόγου. Ως εκ τούτου ο χωρισμός των μαθητών σε τάξεις ανάλογα με τις επιδόσεις τους –sets- θα απορριφθεί. Το θέμα όμως της βελτίωσης της απόδοσης των μαθητών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του συλλόγου είναι αναγκαία. Θα προσπαθούσα να καθοδηγήσω τους συναδέλφους ώστε να βρεθούν εναλλακτικές σύννομες προτάσεις. Ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να διαγράψει απουσίες μέχρι τριών ημερών εφόσον οι απουσίες αυτές προέρχονται από ποινή απομάκρυνσης από το σχολείο και η συμπεριφορά του μαθητή έχει βελτιωθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρότεινα στο σύλλογο να δώσει την ευκαιρία συμμετοχής του μαθητή στις εξετάσεις.

58 Περιγραφή Ο σύλλογος διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε, με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά, διδακτική επίσκεψη σε κοντινή ιστορική περιοχή. Παρόλα αυτά, ο διευθυντής του σχολείου ανακοίνωσε ματαίωση της επίσκεψης επικαλούμενος τις άσχημες, κατά τη γνώμη του, καιρικές συνθήκες. Μετά την ανακοίνωση του διευθυντή, που ως γνωστόν είχε μειοψηφήσει στη συνεδρίαση, οι εκπαιδευτικοί - στην πλειοψηφία τους νεοδιοριζόμενοι και νεοδιορισμένοι- «υπάκουσαν» στην εντολή του προϊσταμένου τους, με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη, παρά την απόφαση του συλλόγου. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Εγκρίνετε τη στάση και το μοντέλο διοίκησης του διευθυντή σχολείου; Αν ήσαστε στη θέση των μειοψηφούντων εκπαιδευτικών, πώς θα αντιδρούσατε; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί: Στην προκειμένη περίπτωση ο διευθυντής σχολείου παραβίασε σχετική υπουργική απόφαση με βάση την οποία οφείλει να υλοποιεί τις νόμιμες αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Ο διευθυντής που δεν υπακούει στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου αδυνατεί να καθοδηγήσει τόσο τους συναδέλφους του, όσο και τους μαθητές του. Η στάση αναδεικνύει μία αυταρχική προσωπικότητα η οποία θέτει το προσωπικό εγώ πάνω από το καλό κλίμα λειτουργίας του σχολείου. Η ματαίωση της διδακτικής επίσκεψης για την οποία η πλειοψηφία των μελών του συλλόγου διδασκόντων ψήφισε θετικά, δε βοηθά στην ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας και στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. Θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος και ανθρώπινοι πόροι για να βελτιωθεί η σχέση με το προσωπικό. Επειδή στο συγκεκριμένο σχολείο η πλειονότητα των συναδέλφων είναι αναπληρωτές, δεν θα έκανα καμία διαμαρτυρία αλλά θα περιοριζόμουν στην εκτέλεση των ελαχίστων καθηκόντων που έχω υποχρέωση να πραγματοποιήσω.

59 Περιγραφή Σε αρκετά σχολεία, τα οποία είναι στελεχωμένα από την αρχή του σχολικού έτους, παρατηρείται το φαινόμενο να μην υλοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών, να μην υλοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες (όπως θέατρο, χορωδία κ.λπ.), να μην εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κ.λπ.). Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ; Αν η άποψή σας είναι θετική για την υλοποίηση των παραπάνω, τότε πώς σκέφτεστε να δράσετε ως αυριανός Δ/ντής ή Δ/ντρια, ώστε στο σχολείο σας να υλοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών και να εκπονούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παρουσία του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, γίνεται προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, γίνεται διεξοδική συζήτηση και για τα εξής θέματα: Διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και αξιοποίηση του σχολικού χρόνου. Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στοιχεία που αφορούν στην υποστήριξη και στο συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη παρεμβατικών πρακτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών. Παρακολούθηση και εμπλουτισμός των ενεργειών για την καλύτερη ολοκλήρωση του προγράμματος.

60 Περιγραφή Σε αρκετά σχολεία παρατηρούνται προβλήματα στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και αφορούν στη συνεργασία, στην επικοινωνία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Αν στο σχολείο που ενδεχομένως ηγηθείτε παρατηρηθούν προβλήματα, όπως τα παραπάνω, πώς σκέφτεστε να τα αντιμετωπίσετε; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί: Θα διερευνά ο ίδιος τις αιτίες και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Θα προτρέπει τους εκπαιδευτικούς: για συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, εκδρομές) για συνεργασία με την τοπική κοινωνία στα πλαίσια οργανωμένων δράσεων σε προσφορές αλληλεγγύης μεταξύ εκπαιδευτικών (π.χ. αιμοδοσία, έρανοι κ.λπ.). Θα ορίζει συναντήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, με σκοπό τη δέσμευση των μελών αυτού σε κοινά αποφασισμένες δράσεις. Θα προτρέπει τους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή και συνεργασία στην εκπόνηση και υλοποίηση προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θα συνεργάζεται με το Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, με στόχο τη συνεργασία των εκπαιδευτικών στην προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Θα καθοδηγεί και θα στηρίζει τους νέους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

61 Περιγραφή Το σχολικό κλίμα επηρεάζει καθοριστικά την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Συγκεκριμένα, το  καλό κλίμα εργασίας δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα στους εκπαιδευτικούς και συμβάλλει θετικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, με επακόλουθο τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Αντίθετα, το δυσάρεστο και απωθητικό κλίμα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εργασίας του εκπαιδευτικού και, κατά συνέπεια, μειώνει την αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος του Διευθυντή στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα είναι κεντρικός και εξαρτάται από την ικανότητά του να χειρίζεται σωστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Σημειώνεται ότι, εκτός από τη σωστή συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ο Διευθυντής θα πρέπει να επικοινωνεί σωστά με τους μαθητές και τους γονείς. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τα παραπάνω; Είναι η δημιουργία θετικού κλίματος εύκολη υπόθεση και γιατί; Με ποιόν τρόπο θα επιδιώξετε ως διευθυντής τη διαμόρφωση ενός καλού κλίματος στο σχολείο σας; Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχετε υπόψη σας; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Να αναφερθεί στην επιτακτική ανάγκη για διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος και να τεκμηριώσει την άποψή του. Επίσης ο υποψήφιος να γνωρίζει πολύ καλά τη θεωρία αναγκών του Maslow, και το πλέγμα διοίκησης των Blake – Muton ώστε να χρησιμοποιεί το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για το κτίσιμο του καλού κλίματος. Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να αναφέρει ο υποψήφιος είναι το καλό κλίμα υπηρετεί του στόχους του σχολείου και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος –γεγονός πολύ κοινό- το σχολείο να υπηρετεί τις καλές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Ο υποψήφιος μπορεί να αναλύσει κάποιες από τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει (π.χ. διαφορετικές αξίες και πιστεύω, «ευμετάβλητος» ανθρώπινος παράγοντας, διαφορές στην ηλικία, τη μόρφωση και το γένος μεταξύ των εκπαιδευτικών, κ.λπ.). Να αναφέρει μια σειρά ενεργειών για τη διαμόρφωση και διατήρηση ευνοϊκού κλίματος στο σχολείο που διευθύνει (π.χ. θα πρέπει να επιδιώξει να μεταδώσει αφοσίωση στην αποστολή του σχολείου και ο ίδιος, ως ηγέτης, θα πρέπει να λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση. Θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων και στη διαμόρφωση κοινού οράματος. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες, τη γνώμη και τη στάση των συναδέλφων του, αλλά και να γνωρίζει την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, προκειμένου να τους αναθέσει εξωδιδακτικό έργο.

62 Περιγραφή Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια η επιθετικότητα μεταξύ των εφήβων έχει αυξηθεί. Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνεχώς αυξάνεται και οι επιπτώσεις του επηρεάζουν τόσο το σχολικό περιβάλλον όσο και την κοινωνία. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ως αυριανός Δ/ντής ή Δ/ντρια πώς σκέπτεστε να ενεργήσετε ώστε να ελαχιστοποιήσετε τα φαινόμενα βίας στο σχολείο σας ; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται μεταξύ άλλων να κάνει αναφορά στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας μεταξύ των μαθητών. Ειδικότερα μπορεί να γίνει αναφορά : Στη διαμόρφωση την έμπρακτη υποστήριξη του/της Δ/ντή/ Δ/ντριας και των εκπαιδευτικών καλού σχολικού κλίματος επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στην αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών συμβουλίων για την ενίσχυση της ανάδειξης των απόψεων των μαθητών. Στην παρακολούθηση και προστασία των μελών της σχολικής κοινότητας από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Στην επαρκή ενημέρωση των μαθητών και επικοινωνία στις τάξεις, σχετικά με την άσκηση, το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και στην ανάθεση ρόλων συμβούλων σε εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Στην επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των μερών και με τη συνδρομή του Σχολικού Συμβούλου αλλά και του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Στην ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, ενδεχόμενα μέσα από τη δημιουργία ομάδων φιλίας. Στην ανάπτυξη προαιρετικών ομαδικών δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους μαθητές και βοηθούν στην καλλιέργεια στενότερων δεσμών και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους (π.χ. ομάδες εφημερίδας, περιοδικού, αθλητισμού, ιστολoγίου κ.λπ.). Στην τακτική επικοινωνία με τους γονείς και ευαισθητοποίησή τους. Στη συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, τόσο σε επίπεδο σχολικού συμβουλίου, όσο και μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συζητήσεων, εκθέσεων που θα προάγουν τις ειρηνικές σχέσεις και την εγρήγορση όλων, με απώτερο στόχο την αποτροπή της εκδήλωσης μορφών βίας επιθετικότητας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών.

63 Περιγραφή Στο σχολείο σας, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τη διεύθυνση του σχολείου ήταν ομαλή. Η παρουσία όμως ενός εκπαιδευτικού από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο οποίος προχώρησε σε αλλαγές και ανατροπές στους μέχρι τότε τρόπους διδασκαλίας, άλλαξε το ως τότε καλό κλίμα. Ο νέος εκπαιδευτικός. αντί της μετωπικής και στατικής διδασκαλίας εφάρμοσε, τον ενεργητικό και βιωματικό τρόπο μάθησης. Οι συνάδελφοι, βλέποντας τον ενθουσιασμό των μαθητών και νιώθοντας να «απειλείται» η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου από τις καινοτομίες του νέου συναδέλφου, αμφισβήτησαν τις καλές του προθέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν, από το εχθρικό κλίμα που δημιουργήθηκε, να αναγκασθεί ο νέος εκπαιδευτικός να ζητήσει απόσπαση σε άλλο σχολείο και να φύγει. Οι μεν συνάδελφοι ένιωσαν ανακούφιση, οι μαθητές όμως είχαν έντονες αντιδράσεις γιατί επιθυμούσαν να παραμείνει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο τους. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Γιατί οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με το νέο εκπαιδευτικό; Ποια η ευθύνη του διευθυντή του σχολείου για αυτή την εξέλιξη; Ποια θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση ώστε να μην οδηγηθούν τα πράγματα σε αυτή την εξέλιξη; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται μεταξύ άλλων να αναφέρει ότι : Με το βιωματικό τρόπο διδασκαλίας, (βασίζεται σε προσωπικά, υποκειμενικά στοιχεία που αντανακλούν προσωπικές εμπειρίες) έγιναν πιο ενδιαφέρουσες οι ώρες διδασκαλίας… Το «σχολικό κλίμα» (φιλικό ή εχθρικό) έχει άμεση σχέση με όλους τους εκπαιδευτικούς. Ο κύριος εκφραστής του σχολικού κλίματος και υπεύθυνος για το είδος της είναι ο διευθυντής του σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να στηρίζει τους νέους εκπαιδευτικούς…. Η επίλυση των συγκρούσεων …. είναι ευθύνη του διευθυντή, που έχει ρόλο εξισορροπητικό, να παρέχει τις δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας , να προωθεί τις καινοτομίες ….

64 Περιγραφή Με την έναρξη του διδακτικού έτους, ορισμένοι γονείς μαθητών της πρώτης τάξης αλλά και μεγαλυτέρων τάξεων –το σχολείο προέκυψε από την συνένωση δύο σχολείων- σας επισκέπτονται και σας ζητούν να αλλάξει το παιδί τους τμήμα, προκειμένου να βρίσκεται στο ίδιο τμήμα με συμμαθητές του από το νηπιαγωγείο ή από το ίδιο σχολείο. Επιμένουν προβάλλοντάς σας διάφορα επιχειρήματα του τύπου: … αισθάνεται άσχημα ψυχολογικά το παιδί… δε θέλει να έρθει στο σχολείο… κλπ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Πώς αντιμετωπίζετε την όλη κατάσταση; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Ενημέρωση των γονέων ότι η κατανομή των μαθητών στα τμήματα των τάξεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης, γίνεται με αλφαβητική σειρά. Διάλογος με τους γονείς. Σκοπός του σχολείου είναι να αναπτύξει μεταξύ των άλλων και κοινωνικές δεξιότητες. Ο μαθητής θα αναπτύξει νέες φιλίες στο καινούριο τμήμα, θα δημιουργήσει νέο περιβάλλον. Θα ήταν εις βάρος της κοινωνικής ωρίμανσης του μαθητή το να τοποθετηθεί σε ένα τμήμα απλά και μόνο για να αποφύγει να «δοκιμαστεί» σε καινούριες σχέσεις και γνωριμίες. Προβάλλεται ως επιχείρημα στους γονείς ότι και στο περιβάλλον της ευρύτερης κοινωνίας δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να επιλέγουμε τους συναδέλφους ή συνεργάτες μας. Πρέπει να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για την αντιμετώπιση των αλλαγών που θα συμβούν στη ζωή τους. Συνιστά στους γονείς, ολόκληρη η οικογένεια να διαβάσει λογοτεχνικά βιβλία με ήρωα νεαρά άτομα που άλλαξαν σχολείο ή γειτονιά. Εάν οι γονείς επιμένουν, εμμένει και ο Διευθυντής στο ότι είναι αναγκαίο να τηρηθεί η αλφαβητική κατάταξη του μαθητή ή της μαθήτριας σε τμήμα, αλλά καθησυχάζει τους γονείς λέγοντάς τους ότι το σχολείο θα φροντίσει να υποστηρίξει το μαθητή στο διάστημα προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον και ότι με τη συνεργασία σχολείου, γονέα και παιδιού θα εξομαλυνθούν τα όποια προβλήματα, εάν υπάρξουν.

65 Περιγραφή Δυστυχώς στις μέρες μας ολοένα και αυξάνονται τα φαινόμενα της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού μαθητών από τους συμμαθητές των, χωρίς τις περισσότερες φορές ο διευθυντής να ενημερώνεται για το γεγονός. Γονέας καταγγέλλει ότι το παιδί του έπεσε θύμα εκφοβισμού από συμμαθητές του (του ίδιου σχολείου) εντός σχολικού χώρου. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Πώς θα χειριστείτε την συγκεκριμένη κατάσταση; Τι μέτρα πρέπει ως Διευθυντής να πάρετε για την ελαχιστοποίηση ή και την εξαφάνιση αυτών των φαινομένων στον χώρο του σχολείου σας ; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της άσκησης σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε ένα μαθητή από τους συμμαθητές του αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία –ιδιαίτερα σε σχολεία με έντονη πολυπολιτισμική σύνθεση μαθητών-. Το φαινόμενο υποκρύπτει σημαντικούς κοινωνικούς παράγοντες τους οποίους δεν μπορούν να διαχειριστούν οι νέοι άνθρωποι και για το λόγο αυτό, «ξεσπούν» στους συμμαθητές τους. Καλούμε προς συζήτηση του θέματος τους εμπλεκόμενους μαθητές. Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς σε ειδική συνεδρίαση ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ετοιμότητάς τους και η αποτροπή μελλοντικών φαινομένων. Ενημερώνουμε τους γονείς όλων των μαθητών που εμπλέκονται στο γεγονός. Προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις κοινωνικές αιτίες αλλά και να αμβλύνουμε τις αντιθέσεις που επικαλούνται οι μαθητές ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να ξανασυμβεί παρόμοιο γεγονός από τους ίδιους μαθητές. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των συζητήσεων θα κρίνουμε αν θα πρέπει να τιμωρήσουμε τους μαθητές που ενεπλάκησαν στο γεγονός. Η μελλοντική αντιμετώπιση του εκφοβισμού είναι μία συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Για το σκοπό αυτό θα διοργανώσω με την βοήθεια ειδικών : α. Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, β. Κοινή συνάντηση με τους γονείς ώστε να είναι ενήμεροι για το φαινόμενο. γ. Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών συλλόγου καθηγητών και γονέων για την ανάπτυξη των δεσμών (πχ διοργάνωση κοινών αθλητικών εκδηλώσεων). Να υπάρχει διαρκής και ενεργή συμμετοχή των γονέων με το σχολείο. Να ενημερώνονται οι μαθητές μέσα στην τάξη σχετικά με το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και όχι μόνο. Να υπάρχει συνεχής επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές με στόχο και την αντιμετώπιση εκδηλώσεων εκφοβισμού και συμπεριφορών βίας.

66 Περιγραφή Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας και της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παραπάνω δήλωση; Εάν συμφωνείτε, πως σχεδιάζετε να υλοποιήσετε τον παραπάνω στόχο; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Πιστεύω ότι οι γονείς αποτελούν σημαντικό παράγοντα που διαμορφώνει το γενικότερο της αντιμετώπισης του σχολείου στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας. Το σχολείο αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς κοινωνικού παραδείγματος. Η τοπική κοινωνία αναμένει το σχολείο να αντιμετωπίζει τα παιδιά του ισότιμα, δίκαια αλλά και τους ίδιους τους γονείς. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να είναι το υπόδειγμα λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας και στο πλαίσιο αυτό σέβεται, εκτιμά και συμβάλλει στην εκπαίδευση των γονιών. Στενή συνεργασία, όχι μόνο με το σύλλογο των γονέων αλλά με κάθε ένα γονέα χωριστά. Συνεχής ενημέρωση των γονέων για τις δράσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών. Διερεύνηση των τοπικών αναγκών και η κοινή δράση του συλλόγου των εκπαιδευτικών με το σύλλογο των γονέων. Συμπερασματικά οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη τους γονείς και οι γονείς τους εκπαιδευτικούς, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και πρακτικό.

67 Περιγραφή Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας και της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι γονείς θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τις δράσεις του σχολείου, κοινώς «μακριά οι γονείς από τις τάξεις». Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ποια από τις δύο προσεγγίσεις υιοθετείτε; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Η άποψη μακριά οι γονείς από την τάξη, είναι συμβατή με τη διαφάνεια και τη διαύγεια των δράσεων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ ; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Πιστεύω ότι οι γονείς αποτελούν σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικής λειτουργίας και επίτευξης των στόχων του. Οι γονείς συντηρούν τον σχολείο μέσω των φόρων που πληρώνουν στην ελληνική πολιτεία και στην ευρύτερη έννοια, οι δημόσιοι λειτουργοί οφείλουν να ενημερώνουν, να εξηγούν τις δράσεις του σχολείου. Σύμφωνα με την προσέγγιση του σχολείου ως κοινωνικό σύστημα, το εξωτερικό περιβάλλον –ο σύλλογος των γονέων και ο καθένας γονέας χωριστά-, ενδυναμώνει τις λειτουργίες του σχολείου και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές ενώ απορρίπτει τις μη αποδεκτές. Η άποψη «μακριά οι γονείς από τις τάξεις» θέτει διαχωριστικές γραμμές και αποτελεί μία ξεπερασμένη, συντηρητική και αρνητική τοποθέτηση του σχολείου έναντι της κοινωνίας. Οι γονείς είναι ενημερωμένοι και οι απόψεις τους μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. Πιστεύω ότι οι γονείς όχι μόνο πρέπει να ενημερώνονται αλλά αποτελούν και σημαντικό παράγοντα δημιουργικής υποστήριξης του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη τους γονείς καθώς είναι οι κύριοι μέτοχοι που με τη στάση και τις παρατηρήσεις τους ενδυναμώνουν τη λειτουργία του σχολείου (κοινωνική διάσταση του σχολείου).

68 Περιγραφή Το σχολείο με τις δράσεις του οφείλει να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία σε διάφορα θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και να εκπληρώσει το στόχο του για θετική παρουσία και εκπαίδευση με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Περιγράψτε την εφαρμογή μιας από τις πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να πάρετε για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου. Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Πιστεύω ότι το σχολείο οφείλει να εκπαιδεύει τόσο τους μαθητές του όσο και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας. Το σχολείο μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες στους τομείς του περιβάλλοντος, ψυχικής και σωματικής υγιεινής κ.λπ. Προσωπικά πιστεύω ότι ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει τις τοπικές κοινωνίες είναι η παραγωγή και διαχείριση των σκουπιδιών. Η εκπαίδευση των παιδιών αλλά και των γονέων του θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ευθύνης του ατόμου έναντι της κοινότητας. Στόχος: Τα σκουπίδια μου θα τα διαχειριστούμε εμείς και όχι ο γείτονας. Οι πρωτοβουλίες που σκοπεύω να πάρω είναι : Στα πλαίσια της βελτίωσης του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε το σχολείο θα αναλάβει πρωτοβουλία βελτίωσης της ποιότητας των σκουπιδιών που παράγει η γειτονιά. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού –από τους ίδιους τους μαθητές-. Διανομή του υλικού στα σπίτια της περιοχής –όχι μόνο στους γονείς των μαθητών-. Εκδήλωση με το σύλλογο των γονέων στην αυλή του σχολείου. Συνεργασία με το δήμο –τομέας καθαριότητας- για την ενημέρωση των κατοίκων.

69 Περιγραφή Ο σύλλογος διδασκόντων ενός σχολείου αποτελείται εξολοκλήρου από καπνίζοντες εκπαιδευτικούς. Στην τελευταία συνεδρίασή του, στις , αποφάσισε ομόφωνα να διαμορφώσει μία παροπλισμένη αίθουσα ως χώρο για τους/τις καπνίζοντες εκπαιδευτικούς. Ο Διευθυντής, μάλιστα, δεσμεύθηκε για την υλοποίηση της απόφασης. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Τι συμπέρασμα μπορείτε να εξάγετε για τη λειτουργία σχολείου και του διευθυντή; Πώς θα αντιμετωπίζατε την κατάσταση; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Το σχολείο όπως αναφέρει και ο μεγάλος θεατράνθρωπος Bernard Shaw συνωμοτεί ενάντια στο λαό και σε βάρος των κανόνων που θεσπίζει η πολιτεία. Ο διευθυντής έχει επιλέξει να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και, όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα της δουλειάς, αλλά επιλέγει μεθόδους ανατροπής του νομικού πλαισίου. Από την απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων (Ν.3868/2010). Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων είναι προδήλως παράνομη, καθώς ο σύλλογος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παίρνει αποφάσεις αντίθετες από ότι ορίζει ο νόμος (Π.Δ. 201/1998). Στην περίπτωση που προσωπικά κάπνιζα θα φρόντιζα να μην καπνίζω στο σχολείο για να δώσω το παράδειγμα και στους άλλους συναδέλφους (υποδειγματική ηγεσία).

70 Περιγραφή Στη θετική κατεύθυνση της τρίτης Λυκείου διδάσκονται Βιολογία, και όλοι σχεδόν οι μαθητές συμμετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό βιολογίας που έγινε τη Κυριακή. Τη Δευτέρα το πρωί, ο καθηγητής των μαθηματικών της κατεύθυνσης τους πληροφορεί ότι έχει προγραμματίσει να γράψουν επαναληπτικό δίωρο διαγώνισμα σε ένα κεφάλαιο, μιας και το έχουν τελειώσει την Παρασκευή. Οι μαθητές τον πληροφορούν διαμαρτυρόμενοι ότι την ίδια μέρα γράφουν αρχαία, προγραμματισμένο εδώ και δύο εβδομάδες από τον καθηγητή τους, και δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν και στα δύο μαθήματα. Ο καθηγητής των μαθηματικών αρνείται να αλλάξει την ημερομηνία του διαγωνίσματος ή να συζητήσει με το συνάδελφο του, προτρέποντας τους μαθητές να δώσουν βαρύτητα στο μάθημα του γιατί τα μαθηματικά εξετάζονται πανελλαδικά ενώ τα αρχαία όχι και δεν αλλάζει την ημερομηνία. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ποιο πρόβλημα εντοπίζεται στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού με τους μαθητές; Ποια επίδραση θα έχει στην απόδοση των μαθητών; Τι θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές μετά από την παραπάνω εξέλιξη; Ποια η θέση του διευθυντή εφόσον πληροφορηθεί το θέμα και ποια η ευθύνη του ; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται μεταξύ άλλων να κάνει αναφορά : Έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας ……..η κακή σχέση των μαθητών με τον καθηγητή μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης, στο συγκεκριμένο μάθημα… Οι μαθητές έχουν τα μαθητικά συμβούλια στα οποία έπρεπε να αναφερθούν, καθώς και να ενημερώσουν το διευθυντή του σχολείου. Ο διευθυντής θα έπρεπε να φροντίζει για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών…..

71 Περιγραφή Κατά την έναρξη του σχολικού έτους σε ένα Γυμνάσιο ή ένα Λύκειο υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας ειδικότητας όσον αφορά την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων. Η αντιδικία αυτή έχει γίνει «καθεστώς» στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα με αποτέλεσμα να είναι εις βάρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας αλλά και της «φήμης» της. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ποιος αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων; Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο Δ/ντής για τη λύση του προβλήματος; Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να γίνεται η κατανομή των μαθημάτων στο μέλλον χωρίς προβλήματα; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται μεταξύ άλλων να κάνει αναφορά : Στο νομοθέτημα που καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις (Υ.Α. Φ353.1./324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340 Β/ ): ανάθεση από το Σύλλογο Διδασκόντων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ/ντή (άρθρο 39.4). Στην προετοιμασία πριν τη σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων: Ανάθεση στους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να συνεννοηθούν κατά ειδικότητες και να καταθέσουν σχετική πρόταση στο Δ/ντή. Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία στους διδάσκοντες κάποιας ειδικότητας, ο Δ/ντής καλεί τους διδάσκοντες και προσπαθεί να διευθετήσει το θέμα με την παρέμβασή του. Στην παρέμβαση του αρμοδίου Σχολικού Συμβούλου: Εάν και πάλι δε λυθεί το ζήτημα, καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας και από κοινού με το Διευθυντή προσπαθούν να διευθετήσουν το θέμα (άρθρο 39.15). Κατόπιν συγκαλείται ο Σύλλογος Διδασκόντων. Εάν δε διευθετηθεί και πάλι το θέμα, για την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων θα αποφασίσει ο Δ/ντής σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Στα καθήκοντα του Δ/ντή εμπεριέχονται : να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, δημοκρατικής συμπεριφοράς κ.λπ. και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και διατάξεων.

72 Περιγραφή Κατά την έναρξη του σχολικού έτους σε ένα Γυμνάσιο ή ένα Λύκειο υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών όσον αφορά την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Πώς χειρίζεστε την κατάσταση αυτή; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Στο νομοθέτημα που καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις (Υ.Α. Φ353.1./324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340 Β/ ): ανάθεση από το Σύλλογο Διδασκόντων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ/ντή (άρθρο 39.4). Στην προετοιμασία πριν τη σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων: Ανάθεση στους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να συνεννοηθούν κατά ειδικότητες και να καταθέσουν σχετική πρόταση στο Δ/ντή. Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία στους διδάσκοντες κάποιας ειδικότητας, ο Δ/ντής καλεί τους διδάσκοντες και προσπαθεί να διευθετήσει το θέμα με την παρέμβασή του. Στην παρέμβαση του αρμοδίου Σχολικού Συμβούλου : Εάν και πάλι δεν λυθεί το ζήτημα, καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας και από κοινού με το Διευθυντή προσπαθούν να διευθετήσουν το θέμα (άρθρο 39.15). Κατόπιν συγκαλείται ο Σύλλογος Διδασκόντων. Εάν δε διευθετηθεί και πάλι το θέμα, για την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων θα αποφασίσει ο Δ/ντής σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.

73 Περιγραφή Στο Σχολείο που πρόσφατα αναλάβατε διευθυντής, υπάρχει παιδί της Β΄ τάξης Γυμνασίου που για μεγάλα διαστήματα απουσιάζει από τα μαθήματα. Οι γονείς του δεν απαντούν στις τηλεφωνικές σας κλήσεις και από τους συναδέλφους μαθαίνετε πως και στην Α΄ τάξη παρουσίαζε την ίδια συμπεριφορά. Παράλληλα, τα υπόλοιπα παιδιά του Σχολείου σας αναφέρουν πως συναντούν το παιδί να παίζει μόνο του στο δρόμο ή να κυκλοφορεί με τον πατέρα του στο αυτοκίνητο. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Πώς κρίνετε το κλίμα στο σχολείο; Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες που θα πρέπει να προβείτε; Πώς θα πείσετε τους γονείς του να κάνουν το καθήκον τους σχετικά με τη μόρφωση του παιδιού τους; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί: Η περιγραφή της περίπτωσης οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το κλίμα στο σχολείο είναι να αποφύγουμε το πρόβλημα και όχι να το λύσουμε. Τόσο ο διευθυντής όσο και ο σύλλογος φρόντισαν να καλύψουν τις απουσίες του μαθητή στην πρώτη τάξη με την ελπίδα το πρόβλημα να λυθεί από μόνο του. Η οικογενειακή κατάσταση του παιδιού είναι διαταραγμένη και ως εκ τούτου είναι ηθική υποχρέωση του διευθυντή να φροντίσει να επικοινωνήσει με τον κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο σχολείο (συστημένη επιστολή θα έλυνε το πρόβλημα). Να συνεργαστεί μαζί του για τη διευθέτηση του προβλήματος. Να ζητήσει βοήθεια στην υποστήριξη του παιδιού από τους υπόλοιπους γονείς της τάξης. Τέλος, να ενεργοποιήσει τον κηδεμόνα μπροστά στις ηθικές αλλά και τις νομικές ευθύνες έναντι του ανήλικου παιδιού τους. Να τον διαβεβαιώσει ότι το σχολείο θα συνεχίζει να προστατεύει και να καθοδηγεί το παιδί.

74 Περιγραφή Ομάδα εκπαιδευτικών σας αναφέρει ότι πέντε μαθητές της Β΄ τάξης του γυμνασίου, στο οποίο είστε διευθυντής, έχουν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά και στα γλωσσικά μαθήματα. Προτείνουν να δημιουργηθεί ένα τμήμα ένταξης. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται, για να εγκριθεί και να λειτουργήσει το τμήμα ένταξης ; Ποιες υπηρεσιακές ενέργειες θα πρέπει να κάνετε, ώστε να εγκριθεί και να λειτουργήσει το τμήμα ένταξης; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να δημιουργηθεί Τ.Ε. θα πρέπει να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον μαθητές με σχετική διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς παρακολουθώ την συμπεριφορά των μαθητών, αξιολογώ τα γραπτά τους ώστε να διαπιστωθεί το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Συνεργάζομαι με τους γονείς των μαθητών ώστε να διαμορφώσω άποψη για το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο διαβιούν οι μαθητές. Προσκαλώ το Σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης για να εκφέρει την δική του άποψη και συμβουλές. Οι επόμενες ενέργειες θα βασιστούν στα αποτελέσματα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών, του συμβούλου και εμού.

75 Περιγραφή Εκπαιδευτικός αναφέρει στο Διευθυντή ότι ένας μαθητής που φοιτά στη Β΄ τάξη έρχεται στο σχολείο με μώλωπες στο σώμα του και ότι πιθανόν είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο Διευθυντής γνωρίζει σχετικά με το γεγονός αυτό από παρελθόντα έτη, αλλά συστήνει στην εκπαιδευτικό ότι είναι καλύτερα να παραβλέψουν για ακόμα μια φορά το γεγονός, καθώς ο πατέρας είναι ιδιαίτερα βίαιος και θα υπάρξει αναστάτωση σε όλο το σχολείο. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Τι συμπέρασμα μπορείτε να εξάγετε για τη λειτουργία της εκπαιδευτικού και του διευθυντή ; Πώς θα αντιμετωπίζατε την κατάσταση ; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Η εκπαιδευτικός αντιμετώπισε πολύ σωστά το πρόβλημα, καθώς παρατήρησε τη φυσική κατάσταση των μαθητών της. Ο διευθυντής –πέρα από ηθικές ευθύνες του- παρανομεί, καθώς αν εκπαιδευτικός, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου, πληροφορηθεί ή διαπιστώσει ότι έχει διαπραχθεί εις βάρος μαθητή/τριας το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει το/τη Διευθυντή/ντρια και εκείνος/η οφείλει να αναφέρει αμέσως την αξιόποινη πράξη στον/στην αρμόδιο/α εισαγγελέα ή στην αστυνομική αρχή (Ν.3500/2006, άρθρο 23). Μάλιστα, στο παραπάνω νομοθέτημα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας θεωρείται και το μέλος, στην οικογένεια του οποίου τελέστηκε αξιόποινη πράξη. Θα φρόντιζα να διερευνήσω το θέμα με συζήτηση με του μικρούς μαθητές. Θα καλούσα τους γονείς για να συζητήσω μαζί τους την κατάσταση της ακεραιότητας (φυσική και ψυχική) των μικρών μαθητών. Θα ζητούσα –ανάλογα με την κατάσταση- τη βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου ή ακόμη και την βοήθεια του συνηγόρου του παιδιού. Θα ζητούσα από το σύμβουλο να διοργανώσει ημερίδα για τα δικαιώματα του παιδιού και τον επιστημονικό τρόπο αντιμετώπισης παρομοίων καταστάσεων.

76 Περιγραφή Στο Λύκειο στο οποίο είστε Διευθυντής παρατηρείται αυξητική τάση του φαινομένου των ωριαίων αποβολών, ιδιαίτερα στη Β' τάξη, με τάσεις εξάπλωσης περισσότερο στην Α' και λιγότερο στη Γ' τάξη. Η κατάσταση με την πάροδο του χρόνου επιδεινώνεται. Οι ωριαίες αποβολές γίνονται συνήθης πρακτική στους περισσότερους διδάσκοντες και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, χωρίς να είναι ως εκπαιδευτική πρακτική αποτελεσματικό μέτρο. Επιπλέον, θίγεται το κύρος των εκπαιδευτικών, οπότε συγκαλείται έκτακτη παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων. Να αναφέρετε τα κύρια σημεία στα οποία θα εστιαστεί η εισήγησή σας προς το Σύλλογο. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Τι συμπεράσματα εξάγετε για την παιδαγωγική προσέγγιση του σχολείου; Πώς κρίνετε τη στάση του διευθυντή ; Πώς θα αντιμετωπίζατε την κατάσταση; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί: Το σχολείο έχει υιοθετήσει την πλέον ακατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση για τους εφήβους (τιμωρία μικρής κλίμακας για την επίτευξη της ησυχίας της τάξης). Η διόγκωση του προβλήματος αναδεικνύει την μειωμένη ικανότητα του διευθυντή να αντιμετωπίσει με τον κατάλληλο παιδαγωγικό τρόπο ένα πολύ κοινό φαινόμενο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι εξαιρετικά επείγον και θα φρόντιζα: Να προσδιορίσω τις κοινές αιτίες της συμπεριφοράς των συναδέλφων, συνεργασία όλων για την πρόληψη των παραβατικών συμπεριφορών και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Οργάνωση ενός σεμιναρίου –σε συνεργασία με κατάλληλο σύμβουλο-αντιμετώπισης του προβλήματος στους άξονες: α) σημασία της προσωπικότητας και του κύρους του εκπαιδευτικού με στόχο την αυτογνωσία και αυτοβελτίωσή του. β) θέσπιση σαφών κανόνων συμπεριφοράς των μαθητών και τον ακριβή προσδιορισμό των ποινών για κάθε περίπτωση. γ) διερεύνηση των αιτίων της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών, γνώση και κατανόηση της ατομικότητας και του περιβάλλοντός τους.

77 Περιγραφή Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι μαθητές με χαμηλή επίδοση πρέπει να υποστηρίζονται, ώστε να κατακτήσουν το μέγιστο δυνατό γι’ αυτούς επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων (ενισχυτική διδασκαλία ή πρόσθετη διδακτική στήριξη). Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα παραπάνω προγράμματα αντιμετωπίζονται με δυσφορία αν όχι με αρνητικό τρόπο από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής είναι το γεγονός, ότι οι γονείς δεν εμπιστεύονται τα προγράμματα και οι μαθητές διότι ο βαθμός βελτίωσης των επιδόσεών τους δεν είναι ανάλογος με τους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, που απορροφά η ενισχυτική διδασκαλία ή η πρόσθετη διδακτική στήριξη. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Προσδιορίσατε ένα σύνολο ενεργειών, τις οποίες θα υλοποιήσετε, ώστε να βελτιώσετε αποτελεσματικά την υποστήριξη στους μαθητές με χαμηλή επίδοση. Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται: Να προσδιορίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος (π.χ. για το ρόλο της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποστήριξης των μαθητών με χαμηλή επίδοση).

78 Περιγραφή Η διεθνής εκπαιδευτική έρευνα δείχνει ότι η εμπιστοσύνη και η αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού, των μαθητών και της διεύθυνσης είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για να μπορεί ο διευθυντής με άνεση να προωθεί ένα σύστημα συμμετοχικής ηγεσίας και δημοκρατικού πλουραλισμού στο σχολείο. Όμως, για να δημιουργηθεί αυτή η εμπιστοσύνη απαιτούνται ικανότητες διάγνωσης και κατοχής συναισθηματικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας από μέρους του διευθυντή, καθώς επίσης και μια βασική ικανότητα να συνδέει την εξουσία που του δίνει η θέση του με την προσωπικότητά του. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Αναφερθείτε στους τρόπους με τους οποίους θα προωθήσετε αυτά τα στοιχεία στο σχολείο σας. Τι είδους αρχές θα λάβετε υπόψη σας κατά τη δημιουργία κάποιων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο υποψήφιος αναμένεται, μεταξύ άλλων, να κάνει αναφορά σε θέματα, όπως : Πορίσματα σύγχρονων ερευνών σχετικά με την παιδαγωγική ηγεσία. Διαφορετικά στυλ ηγεσίας και η επίδρασή τους στη διεύθυνση των σχολείων. Επιμόρφωση και ανάπτυξη των εργαζομένων μέσω της εργασίας τους. H βιωματική διαδικασία ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συστήματα Υποστήριξης του επιμορφωμένου.

79 Περιγραφή Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να υποστηρίζονται, ώστε να κατακτήσουν το μέγιστο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εγκαταλείπουν το σχολικό περιβάλλον, διότι δεν υποστηρίζονται με σωστό τρόπο. Ο πληθυσμός των μαθητών της παραπάνω κατηγορίας ανέρχεται στο 6% του μαθητικού δυναμικού της περιφερείας σας. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Προσδιορίσατε ένα σύνολο ενεργειών, τις οποίες θα υλοποιήσετε, ώστε να βελτιώσετε το πλαίσιο στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ποια μέτρα θα λαμβάνατε γενικότερα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων: Να προσδιορίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης των προβλημάτων της σχολικής διαρροής και της στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. συνεργασία με σχολικούς συμβούλους, εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των διευθυντών, στενή συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ, συναντήσεις με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων). Να αναδείξει το γεγονός ότι τα δύο προβλήματα είναι αλληλένδετα.

80 Περιγραφή Εκπαιδευτικός του σχολείου σας καθυστερεί επανειλημμένα να προσέλθει στο μάθημά του. Συνήθως την τελευταία στιγμή έχει κάτι να κάνει στο γραφείο, να πάει στην τουαλέτα ή να μιλήσει στο τηλέφωνο –συνήθως στο σπίτι του-. Η κατάσταση άρχισε να γίνεται ενοχλητική και υπάρχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Τι συμπεράσματα εξάγετε από την συμπεριφορά του συναδέλφου; Ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί : Ο εκπαιδευτικός είναι φανερό ότι δεν τον ενδιαφέρει η εργασία του και νοιώθει άβολα στα πλαίσια του σχολείου. Αδιαφορεί για τους μαθητές του αλλά και για τους συναδέλφους του οι οποίοι βρίσκονται στη διπλανή αίθουσα. Αδιαφορεί για την ασφάλεια των μαθητών του, οι οποίοι ατακτούν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Ο διευθυντής μάλλον ασκεί χαλαρή διοίκηση καθώς θα έπρεπε να είχε περιορίσει άμεσα το φαινόμενο. Ο διευθυντής οργανώνει μία προσωπική συζήτηση με τον εκπαιδευτικό για να διερευνήσει τα κίνητρα της συμπεριφοράς του συναδέλφου. Αναλύει το ενδιαφέρον και τη σημασία που δείχνει ο ίδιος αλλά και οι συνάδελφοί του για την έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο. Ο διευθυντής στην περίπτωση αυτή αναλύει το ηθικό συμβόλαιο που διέπει τις σχέσεις του εργαζόμενου με την ελληνική πολιτεία, η οποία του καταβάλλει το μισθό του και την υποχρέωσή και των δύο πλευρών να πληρούν τους όρους του συμβολαίου. Επίσης του αναλύει το ρόλο του διευθυντή ως εκπροσώπου της πολιτείας που διαφυλάσσει τους όρους του συμβολαίου και τις προσδοκίες των δύο πλευρών (νομική διάσταση του σχολείου). Του επισημαίνει ότι θα κρατά αναλυτικό ημερολόγιο για την τυχόν αθέτηση της συμφωνίας: έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνάδελφος συνεχίζει την απαράδεκτη από κάθε άποψη συμπεριφορά του, ο διευθυντής οργανώνει ειδική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για να προσπαθήσει να εντάξει τον συνάδελφο στην εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου (τρίτο επίπεδο κοινωνικής αναγνώρισης του Maslow). Τέλος, με βάση την αναλυτική καταγραφή των απουσιών προχωρά στην επιβολή των διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

81 Περιγραφή Οι μαθητές του ενός τμήματος Λυκείου είναι έντονα δυσαρεστημένοι με τον καθηγητή των Μαθηματικών λόγω του τρόπου διδασκαλίας του και της ανάρμοστης συμπεριφοράς του προς τους μαθητές. Το τμήμα γνωστοποιεί το πρόβλημα στο Δεκαπενταμελές του σχολείου, το οποίο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης του διευθυντή του σχολείου χωρίς όμως ανταπόκριση. Οι μαθητές αναγκάζονται να καταφύγουν σε δυναμική διαμαρτυρία δηλώνοντας την ανυποχώρητη στάση τους. Ο Δ/ντής τελικά ενδίδει στο αίτημα των μαθητών, απομακρύνει τον καθηγητή από το σχολείο και τον μεταφέρει σε συνεργασία με το Διευθυντή Εκπαίδευσης στη διοικητική υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ενδεικτικές Ερωτήσεις Περιγράψτε την υφή του προβλήματος που περιγράφει η περίπτωση. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που οδήγησαν τους μαθητές σε αυτή την ακραία συμπεριφορά; Αξιολογείστε την τελική απόφαση για απομάκρυνση του καθηγητή από τη σχολική μονάδα και τις συνέπειές της. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει πιο αποτελεσματική εναλλακτική λύση; Ενδεικτικό πλαίσιο απάντησης Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί στα εξής : Το πρόβλημα που εμφανίζεται στον καθηγητή είναι σύνθετο (παιδαγωγική ανεπάρκεια και ανάρμοστη συμπεριφορά). Συνήθως η παιδαγωγική ανεπάρκεια συνοδεύεται από επιθετική συμπεριφορά η οποία αποτελεί ασπίδα προστασίας. Ο διευθυντής θα έπρεπε να είχε «ανακαλύψει» το πρόβλημα και να είχε προλάβει την αντίδραση των μαθητών (παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών, προσωπική ανταλλαγή απόψεων με τον καθηγητή). Ο διευθυντής έθεσε προτεραιότητα τις καλές σχέσεις με τον καθηγητή ή πιθανώς αδιαφόρησε για την επίλυση του προβλήματος. Η απομάκρυνση του καθηγητή από τη σχολική μονάδα σε καμία περίπτωση δεν έλυσε το πρόβλημα, απλά το μετέθεσε στο διπλανό σχολείο. Η επίλυση του προβλήματος θα περιλάμβανε μια σειρά ενεργειών όπως : Προσδιορισμός της αδυναμίας διδασκαλίας (εμπλοκή του συμβούλου των μαθηματικών) Παρακολούθηση του μαθήματος από άλλο συνάδελφο για να συμβάλλει με την εμπειρία του στην βελτίωση του συναδέλφου. Προσδιορισμός των αιτιών της αντιπαιδαγωγικής συμπεριφοράς του συναδέλφου.

82 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς


Κατέβασμα ppt "ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)"