Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εισηγητής: Ερρίκος I. Φωκάς Δρ Γεωλόγος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΓΕΤ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΑΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Βασικοί στόχοι της Ερευνητικής & Τεχνολογικής πολιτικής είναι: η συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς προς τις παραγωγικές μονάδες, η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού σε τομείς που ενδιαφέρουν την οικονομία της χώρας.

3 Η Ε.& Τ. Πολιτική υλοποιείται κυρίως:
μέσω ερευνητικών & τεχνολογικών προγραμμάτων, ενισχύοντας τις σχετικές δραστηριότητες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων σε τομείς σημαντικούς για την οικονομία. μέσω μεταφοράς και διάχυσης προηγμένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με στόχο την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας. μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας, κλπ. μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και κινήτρων για την ενθάρρυνση ανάπτυξης ερευνητικών & τεχνολογικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, όπως είναι τα φορολογικά κίνητρα κλπ.

4 Φορολογικά κίνητρα: Ν.2992/2002, για την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Σύμφωνα με το άρθρο 10, ποσοστό 50% των δαπανών για Ε & Τ έρευνα αφαιρείται από το καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων .

5 Με τα προαναφερθέντα «εργαλεία» η Ε & Τ πολιτική αποσκοπεί
μεταξύ των άλλων: Στην ανάπτυξη επιχειρήσεων έντασης γνώσης μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Στην αύξηση της απασχόλησης του επιστημονικού δυναμικού

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Τεχνολογικά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας «ΠΡΑΞΕ» ΦΑΣΗ Β΄ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» «ΕΛΕΥΘΩ» «ΑΚΜΩΝ» «ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ» «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Β’ αναμένεται πολύ σύντομα προκήρυξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Β’ αναμένεται πολύ σύντομα προκήρυξη

9 Το γεγονός ότι οι ερευνητικές και τεχνολογικές επιδόσεις δεν
μετατρέπονται, σε ικανοποιητικό βαθμό, σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες, οδήγησε στην σχεδίαση του προγράμματος ΠΡΑΞΕ. Αφορά τη χρηματοδότηση και στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης – Τεχνοβλαστών (Spin off) για την προτυποποίηση και την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τομείς αιχμής.

10 ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Α΄: Προετοιμασία της επένδυσης
ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Α΄: Προετοιμασία της επένδυσης Έγινε μια προκήρυξη το 2001 και δεν αναμένεται άλλη. Χρηματοδοτήθηκαν 226 έργα με € ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Β΄: Εκκίνηση της επένδυσης 1ος Κύκλος Προκήρυξης Εγκρίθηκαν 15 έργα με Π/Υ € (Δ.Δ €)

11 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν επιχειρήσεις, με μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε., που έχουν ιδρύσει ερευνητές*, οργανισμοί παραγωγής γνώσης, όπως ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ινστιτούτα, ΑΕΙ, ΤΕΙ καθώς και εταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη συνδρομή τρίτων, όπως χρηματοδοτικών οργανισμών, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης, μεταποιητικών επιχειρήσεων, ιδιωτών επενδυτών κ.τ.λ. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν ιδρυθεί μετά την ή να αποδεικνύουν έναρξη δραστηριοτήτων στο ίδιο χρονικό διάστημα επισυνάπτοντας βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. Επίσης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση και υπό σύσταση εταιρίες, που πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος.     

12 * Στον ορισμό των «ερευνητών» η συμμετοχή των οποίων είναι απαραίτητη στους τεχνοβλαστούς, περιλαμβάνονται: οι ερευνητές των δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται ή όχι από την ΓΓΕΤ, τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ , το Επιστημονικό Προσωπικό των ΤΕΙ, οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες και Τεχνικό Προσωπικό των παραπάνω φορέων, οι συνεργαζόμενοι και οι επισκέπτες ερευνητές, οι μεταπτυχιακοί ερευνητές ή/και φοιτητές. Οι συμμετέχοντες «ερευνητές», θα πρέπει να εμφανίζουν άμεση συνάφεια με το κύριο ερευνητικό ή και τεχνολογικό αποτέλεσμα που θα προχωρήσει για εμπορική αξιοποίηση μέσω του Τεχνοβλαστού.

13 Δηλαδή στην ίδρυση των τεχνοβλαστών συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η, τυχόν, συμμετοχή του Δημοσίου και νομικών προσώπων του Δημοσίου Τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να είναι μικρότερη του 50%.

14 Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης σε μια μεμονωμένη επιχείρηση
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης σε μια μεμονωμένη επιχείρηση (Τεχνοβλαστό) δεν θα υπερβαίνει το € και θα χορηγείται μετά την καταβολή της αντίστοιχης συμμετοχής στο κεφάλαιο του ιδιώτη επενδυτή. Η μέγιστη ένταση επιχορήγησης σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων ακαθαρίστων δαπανών. Επιτρέπεται η σύναψη τραπεζικού δανείου για την χρηματοδότηση του έργου έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: έως 36 μήνες

15 ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  - Έντυπο υποβολής πρότασης ΠΡΑΞΕ    - Το καταστατικό ίδρυσης του ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ.   - Επιχειρηματικό σχέδιο του τεχνοβλαστού  - Στοιχεία πιστοποίησης του χρόνου σύστασης κάθε φορέα επένδυσης      - Έγκριση τράπεζας για τη χορήγηση δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης.    - Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση       - Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας,      - Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα

16 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπή ειδικών. Η ΓΓΕΤ φροντίζει ώστε τα μέλη της επιτροπής: · να είναι υψηλού επιπέδου επαγγελματίες από το χώρο της επιστήμης ή και των επιχειρήσεων, · να έχουν δυνατότητα εκτίμησης των προκλήσεων και των επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΠΡΑΞΕ – Φάση Β’, · να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ικανότητες και τεχνογνωσία. Για εξειδικευμένα θέματα η επιτροπή μπορεί να πλαισιώνεται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα. Η επιτροπή συνεδριάζει ανά μήνα μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού της δράσης.

17 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πληρότητα της πρότασης (δικαιολογητικά κλπ). Συμμόρφωση με τον ορισμό της εταιρίας Τεχνοβλαστό (Spin off) Τεκμηρίωση ότι η κύρια εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα και στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση. Πληρότητα και τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου του Τεχνοβλαστού. Οικονομική φερεγγυότητα των συμμετεχόντων στην ίδρυση της Εταιρίας. Αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν. Προσωπική Συνέντευξη

18 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Κατά τις διάφορες φάσεις της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης, η ΓΓΕΤ τηρεί απόλυτη εχεμύθεια. Ειδικότερα: - Τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι εμπειρογνώμονες δεσμεύονται από την αρχή ενυπόγραφα ότι θα χειριστούν το περιεχόμενο των προτάσεων εμπιστευτικά. - Η απόρριψη μιας πρότασης γνωστοποιείται μόνο στην επιχείρηση που την υπέβαλε. - Η ΓΓΕΤ στο τέλος της αξιολόγησης δημοσιεύει μόνο τις προτάσεις που εγκρίθηκαν και ειδικότερα το όνομα της εταιρίας και το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

19 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αρχική δόση ίση με το 50% Ενδιάμεση δόση ίση με το 40% Αποπληρωμή ίση με το 10%

20 ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

21 (spin-off Εταιρειών) Π/Υ 5.869.406 € (100% Δημόσια Δαπάνη).
Π/Υ € (100% Δημόσια Δαπάνη). Το πρόγραμμα δίνει κίνητρα σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα για τη δημιουργία γραφείων τα οποία έχουν ως στόχο τη συστηματική σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσα από ενέργειες όπως : η εμπορική αξιοποίηση κάθε είδους προϊόντος η εξειδικευμένης Υπηρεσίας που προέρχεται από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ερευνητικούς φορείς η ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, η συμβολή στη δημιουργία η/και υποστήριξη τεχνοβλαστών (spin-off Εταιρειών)

22 Το Πρόγραμμα υποστηρίζει ενέργειες και δραστηριότητες υφιστάμενων
και νέων Γραφείων Διαμεσολάβησης που στοχεύουν : στην καλύτερη δυνατή στελεχωσή τους με προσωπικό και εξωτερικούς ειδικευμένους συνεργάτες και στη δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, στη χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών της αγοράς σε προιόντα και παροχές γενικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, στη μεθοδική και συνεχή πληροφόρηση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του ιδρύματος που ανήκει το Γ.Δ.Μ. για πιθανές συνεργασίες με τρίτους με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση η χρηματοδότηση των παραγόμενων επιστημονικών και τεχνικών αποτελεσμάτων,

23 στον εντοπισμό εκείνων των εργαστηρίων που είναι σε θέση να
παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες αλλά και των ερευνητικών ομάδων των ιδρυμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, με σκοπό την υποστηριξή τους για την δημιουργία κοινών έργων αξιοποίησης προιόντων και υπηρεσιών από τους παραγωγικούς φορείς, στον εντοπισμό εκείνων των παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων όπως και των αντίστοιχων αναγκών τους, που είναι δυνατόν να αφομοιώσουν και να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα η υπηρεσίες, δημιουργία ικανών προυποθέσεων για μονιμη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων,

24 συστηματική παροχή πληροφόρησης προς τους παραγωγικούς κλάδους
σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας με τα ιδρύματα έρευνας και εκπαίδευσης και αντίστροφα, δημιουργία διαύλων συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς όπως τα ΚΕΤΑ, στην ανάληψη ειδικών πρωτοβουλιών με σκοπό τον εντοπισμό νέων επιστημόνων και ερευνητών η αντίστοιχων ομάδων και τη δημιουργία δυνατοτήτων άμεσης η έμμεσης εκμετάλλευσης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων στην αγορά με τη μορφή προιόντων η και υπηρεσιών.

25 Ο προϋπολογισμός κάθε υποέργου ΓΔΜ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των ,00 € για τη συνολική διάρκεια υλοποίησης που επιπλέον, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη.

26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΩ

27 Οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, αποτελούν ένα σημαντικό
παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση της ίδρυσης και Ανάπτυξης επιχειρήσεων, οι οποίες να στηρίζονται στην εντατική αξιοποίηση γνώσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, που σχετίζονται με την απουσία ενός περιβάλλοντος, που να συντελεί στη περαιτέρω ανάπτυξή τους.

28 Ένα τέτοιο περιβάλλον περιλαμβάνει:
χώρους με ανάλογη υποδομή: - Γραφεία - Αίθουσες συνεδριάσεων - Τηλέφωνα , ΦΑΞ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, κλπ. παροχή συμβουλών: - σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων. - επί τεχνικών, νομικών, οργανωτικών και χρηματο- οικονομικών θεμάτων - επί θεμάτων σχετικών με την οικεία αγορά. επενδύσεις νέων κεφαλαίων .  

29 Το Πρόγραμμα «ΕΛΕΥΘΩ» συμβάλει στην ίδρυση
και ανάπτυξη Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων ή και Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπου θα φιλοξενούνται και θα λαμβάνουν υποστήριξη νεοσύστατες, καινοτόμες επιχειρήσεις έντασης γνώσης.

30 Ειδικότερα, Η ΓΓΕΤ με το Έργο «ΕΛΕΥΘΩ» παρέχει ενισχύσεις στους φορείς εκμετάλλευσης, δηλαδή σε εταιρείες που θα Αναπτύξουν Επιστημονικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και/ ή Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων, και παράλληλα θα διαχειρίζονται την κρατική ενίσχυση προς τις εγκατεστημένες Επιχειρήσεις έντασης γνώσης.

31 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΩ
Α. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ. Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτου μεγέθους και προέλευσης, που σαν άμεσοι αποδέκτες της κρατικής ενίσχυσης ιδρύουν και διαχειρίζονται ένα Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο και/ή μια Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Β. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Πρόκειται για εταιρίες, οι οποίες είτε είναι νεοσύστατες, είτε βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας και οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες ή/και εφαρμόζουν καινοτομίες.

32 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
Επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εγκατεστημένες επιχειρήσεις (Οι επιχορηγούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο σε ΜΜΕ) . Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων από φορείς εκμετάλλευσης σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις (κεφάλαια για την ίδρυση ή τα πρώτα στάδια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Έξοδα, τα οποία συνδέονται με τις γενικές δαπάνες για την έναρξη λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας ή του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου.

33 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΕΛΕΥΘΩ
Συνολικός προϋπολογισμός: €. Δημόσια Δαπάνη : €. Συνολική επιχορήγηση ανά υποέργο:

34 ΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να λάβουν ενίσχυση από άλλες πηγές, πλην ιδιωτικών, για δαπάνες, για τις οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από το «ΕΛΕΥΘΩ» .

35 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χρηματοδοτούνται ήδη 4 «Θερμοκοιτίδες»:
ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (Θεσ/νίκη) ΘΕΡΜΗ (Θεσ/νίκη) ΙVEN (Αθήνα) ICUBE (Αθήνα) Έχουν εγκριθεί και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 6 «Θερμοκοιτίδες» με συνολικό προϋπολογισμό €: ΙΝQLAB, € TECHNOPOLIS, € INICUBATOR, € ELECTROLUM, € CALYPSO, € VELTI €

36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΜΩΝ» Ανάπτυξη Ερευνητικών φορέων με τη συμμετοχή Χρηστών.
Υποστήριξη Εργαστηρίων που συνεργάζονται με επιχειρήσεις και Χρήστες Έρευνας (Ανοικτή προκήρυξη)

37 Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των
ΑΕΙ, των ΤΕΙ, και των Ερευνητικών Κέντρων προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών, που ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό τομέα.

38 Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχει:
- ερευνητικό κέντρο, - ινστιτούτο ερευνητικού κέντρου, - ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, - θεσμοθετημένο εργαστήριο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, - κοινοπραξία δύο το πολύ από τους προαναφερθέντες αποδέκτες της επιχορήγησης.

39 θεωρείται ένα εργαστήριο όταν η ίδρυση και λειτουργία του έχει
Θεσμοθετημένο θεωρείται ένα εργαστήριο όταν η ίδρυση και λειτουργία του έχει καθορισθεί με Προεδρικό Διάταγμα ή με απόφαση των ανώτατων αρμοδίων οργάνων του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει. Για την υποβολή πρότασης απαραίτητη θεωρείται η Απόφαση ίδρυσης του εργαστηρίου, τουλάχιστον σε επίπεδο τμήματος ή ινστιτούτου και με την υπογραφή της σύμβασης απόφαση των ανώτατων αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού φορέα ή ΦΕΚ.

40 ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: – € Το Ύψος Επιχορήγησης είναι ίσο με τα συνολικά έσοδα από την παροχή Επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, όπως αυτό διαπιστώνεται από σχετικές Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που υποβάλλονται μαζί με την Αίτηση. Χρηματοδότηση 100% ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι 36 μήνες ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

41 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΜΩΝ»
Συνολικός προϋπολογισμός: € (100% δημόσια δαπάνη) Έχουν δαπανηθεί €, για 18 εγκεκριμένες προτάσεις Εκκρεμεί η αξιολόγηση 4 προτάσεων με αιτ. Π/Υ Υπόλοιπο για διάθεση: €

42 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Βελτίωση ή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπής βασικής υποδομής Αγορά, εγκατάσταση, ρύθμιση ή αναβάθμιση εξοπλισμού και οργάνων Αγορά λογισμικού Αμοιβές προσωπικού του εργαστηρίου για τη διάρκεια του έργου (εξαιρείται το μόνιμο προσωπικό) Εκπαίδευση προσωπικού Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας -διαπίστευση Αγορά αναλωσίμων Μετακινήσεις Συνέδρια Δημοσιοποίηση-προβολή των προσφερομένων πό το εργαστήριο υπηρεσιών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ Οι τρέχουσες δαπάνες λειτουργίας (μισθώματα, τέλη υπηρεσιών κοινής ωφελείας κλπ).

43 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η επιλεξιμότητα των προτεινόμενων δαπανών.
Η νομική αρτιότητα των συμφωνιών. Το ύψος του προϋπολογισμού του έργου σε σχέση με το ύψος των δεσμεύσεων. Η μεθοδολογία τιμολόγησης των υπηρεσιών. Η εφαρμογή ή την πρόθεση εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας .

44 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ Έχει προκηρυχθεί (προθεσμία υποβολής πρότασης 17/06/2005)

45 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ή επέκταση υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας από το εξωτερικό (με τη μορφή technology brokers, patent attorneys, technology valuators, marketers) προς τη χώρα και αντίστροφα καθώς και από τους φορείς παραγωγής και διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας.

46 Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης δράσεις δικτύωσης που
στοχεύουν στην διευκόλυνση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας και ιδιαίτερα: Στην εξεύρεση εταίρων για licensing Στην εξεύρεση επενδυτών για δημιουργία εταιρειών spin-off Στη διεθνή τεχνολογική και εμπορική αξιολόγηση τεχνoλογιών ή προϊόντων Στην υποστήριξη για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό ή και στην Τεχνολογική υποστήριξη εταιρειών από επιστημονικό προσωπικό εγχώριων και αλλοδαπών ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων

47 Η κατεύθυνση της δράσης «Τεχνομεσιτεία» είναι στραμμένη προς την
ενίσχυση της δημιουργίας Κέντρων Τεχνομεσιτείας σε διάφορες μείζονες περιοχές της χώρας, που θα δράσουν συμπληρωματικά με ομοειδείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιφέρεια (κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΒIC , Γραφεία Διαμεσολάβησης ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα και Θερμοκοιτίδες) τα οποία θα εξειδικεύονται : α) στην ανεύρεση τεχνολογίας που θα έχει άμεση σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα ή τη βιομηχανική υποδομή της χώρας ή και της συγκεκριμένης περιοχής, χρησιμοποιώντας νέες μορφές διαχείρισης της τεχνολογίας, β) στην προώθηση εγχώριας παραγόμενης τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές.

48 Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ιστού εξειδικευμένων
κέντρων τεχνομεσιτείας, τα οποία θα παρέχουν ανά πάσα στιγμή επίκαιρη ενημέρωση για τη διαθέσιμη ανά τον κόσμο τεχνολογία του ενδιαφέροντός τους. Τα κέντρα αυτά θα μπορούν να συνδέονται ηλεκτρονικά μεταξύ Τους ώστε να εξυπηρετούν αυτοτελώς ή να παραπέμπουν σε άλλα περισσότερο αρμόδια κέντρα, τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ανάγκη να εντοπίσουν και στη συνέχεια να ενσωματώσουν στην παραγωγή τους νέες μεθόδους ή προηγμένο εξοπλισμό.

49 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν για αξιολόγηση και έγκριση: 1. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης συμπληρωμένο. 2. Επιχειρηματικό Σχέδιο, σε διακριτά κεφάλαια, έκαστο των οποίων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με: Την ανάδοχο εταιρεία (δραστηριότητα, οργανωτική και διοικητική δομή, οικονομική κατάσταση) Το αντικείμενο του προτεινομένου έργου Ανάλυση των αναγκών του φορέα που οδηγούν στην εκτέλεση έργου Τους γενικούς και επιμέρους στόχους της ΜΜΕ σε σχέση με το έργο Τους υπάρχοντες ή και δυνητικούς χρήστες των προτειν. υπηρεσιών. Τις προγραμματιζόμενες φάσεις, αποτελέσματα, παραδοτέα. Προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπανών. Την ομάδα υλοποίησης του έργου με τα βιογραφικά τους στοιχεία. Περιγραφή του δικτύου συνεργατών που θα αναπτυχθεί.

50 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ: 12-28 μήνες
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση μέχρι € Η ελάχιστη συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου, τουλάχιστον 60%. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ: μήνες

51 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εγκρίθηκαν 5 προτάσεις προϋπολογισμού € ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Υποβλήθηκαν 12 προτάσεις - δεν εγκρίθηκε καμία ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (προθεσμία υποβολής 17/06/05) Συνολικός Προϋπολογισμός € (ΔΔ € η οποία δεν ξεπερνά το 40% του συνολικού Π/Υ) ΣΥ

52 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» Πρόκειται να προκηρυχθεί

53 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών παραγωγικών και ερευνητικών φορέων (επιχειρήσεων, βιομηχανιών, ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ) και η παροχή σ’ αυτούς των κατάλληλων κινήτρων για την ενεργό συμμετοχή τους σε έργα βιομηχανικής έρευνας και επίδειξης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

54 Ειδικότερα το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις παρακάτω δραστηριότητες:
Δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας (ΒΕ), οι οποίες στοχεύουν στην απόκτηση νέων γνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών, με υψηλή προστιθέμενη αξία ή να συνεπάγονται σημαντική βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Δραστηριότητες ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο (ΠΡΟ), μέσω συνεργασιών, οι οποίες σκοπό έχουν τη συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή σχεδιασμό για νέα προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιημένες ή βελτιωμένες που προορίζονται για πώληση ή για χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

55 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη έχουν: Βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, εταιρίες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την παραγωγή νέων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης. Κοινοπραξίες των παραπάνω φορέων (μέχρι τρεις) Ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ινστιτούτα, εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ ως υπεργολάβοι

56 Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει υποχρεωτικά
τη συνεργασία με ένα τουλάχιστον φορέα (βιομηχανία, επιχείρηση έντασης γνώσης, ερ. κέντρο, ινστιτούτο, κλπ.) από άλλο κράτος, της Ευρώπης ή και άλλης χώρας. Οι φορείς του εξωτερικού δεν είναι επιλέξιμοι για Χρηματοδότηση από το έργο.

57 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 – 30 μήνες ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσό της δημόσιας δαπάνης θα κυμαίνεται από € μέχρι €, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του έργου. Έργα διάρκειας: μηνών, η δημόσια δαπάνη μέχρι €, για έργα μεγαλύτερης διάρκειας η δημ. δαπάνη μέχρι €.

58 ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Για έργα βιομηχανικής έρευνας (ΒΕ), ποσοστό μέχρι 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών, Για έργα ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό (ΠΡΟ) στάδιο (επιδεικτικά έργα), οι ενισχύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 45% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των ΜΜΕ και το 35% στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων.

59 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί, και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό, Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες, Δαπάνες αναδιοργάνωσης (πιστοποίηση, προτυποποίηση και κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας - διπλώματα ευρεσιτεχνίας – άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης και αγορά λογισμικού). Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που σχετίζονται άμεσα με το έργο: - Οι μετακινήσεις και τα έξοδα ταξιδίων. - Έξοδα προβολής, συμμετοχή σε συνέδρια. - Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (για παράδειγμα κόστος υλικών, αναλώσιμα, προμήθειες, και παρεμφερή προϊόντα)

60 ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
2002: 15 έργα Συνολικού Π/Υ: € (δ.δ €) 2003: 55 έργα Συνολικού Π/Υ: € (δ.δ €) ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μάιος – Ιούνιος 2005 Προϋπολογισμός: € (δ.δ.: €)

61 ΑΚΜΩΝ ΠΡΑΞΕ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΩ ΑΚΜΩΝ ΑΚΜΩΝ . . .

62 Για περισσότερες πληροφορίες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14 –18 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: ΦΑΞ : Δικτυακός τόπος ΓΓΕΤ:

63

64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

65 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ Α΄ Τι θεωρούμε ως: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

66 Θεωρούμε ως: «Τεχνολογία» τις διαδικασίες και τα μέσα μετατροπής πρώτης ύλης σε βιομηχανικό προϊόν καθώς και τον τεχνικό έλεγχο των παραγωγικών εργασιών. «Τεχνολογική ανάπτυξη» την ανάπτυξη και μεταφορά Τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που αποσκοπούν στη βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Χώρας και επιτυγχάνονται με μελέτες, ερευνητικά προγράμματα και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων. «Τεχνολογική έρευνα» τις συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή από την πρακτική εμπειρία), με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριμένες εφαρμογές.

67 «Καινοτομία» την μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο
αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης.

68 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ Β΄ Τι θεωρούμε ως: Επιστημονικό Πάρκο, Τεχνολογικό Πάρκο, Θερμοκοιτίδα

69 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Το Επιστημονικό Πάρκο είναι μία περιοχή, όπου νέο-ιδρυθείσες, επιχειρήσεις ή τμήματα μεγαλύτερων επιχειρήσεων, που εστιάζουν τη δραστηριότητά τους στην έρευνα και ανάπτυξη, βρίσκουν ένα Ελκυστικό περιβάλλον εξ’ αιτίας της γειτνίασής του και της δυνατότητας συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς και εξ’ αιτίας των ποιοτικών πλεονεκτημάτων, που παρουσιάζουν οι υποδομές που διατίθενται. Ο βασικός αντικειμενικός στόχος ενός Επιστημονικού Πάρκου είναι η έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών έτοιμων προς εμπορευματοποίηση. Συχνά, οι δραστηριότητες της έρευνας και ανάπτυξης μέσα στα Επιστημονικά Πάρκα περιορίζονται στη δημιουργία πρωτοτύπων, ενώ η μαζική παραγωγή των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών πραγματοποιείται αλλού.

70 Με λίγα λόγια, Επιστημονικό Πάρκο είναι μία επενδυτική
Πρωτοβουλία η οποία: Βρίσκεται σε γειτνίαση και έχει λειτουργικούς δεσμούς με ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο, Στοχεύει στην ενθάρρυνση της ίδρυσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων έντασης γνώσης ή/και τεχνολογίας, Διευκολύνει μέσα από ενεργές παρεμβάσεις, την on-site μεταφορά τεχνολογίας από τα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ προς τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, που φιλοξενούνται στο Πάρκο η εκτός αυτού.

71 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. Το Τεχνολογικό Πάρκο είναι μία περιοχή, που φιλοξενεί Επιχειρήσεις ενεργές σε εμπορικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, σε ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες και στην πώληση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η εγγύτητα του με υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις, που εμπλέκονται σε παρόμοιες δραστηριότητες. Η διαφορά μεταξύ Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων βρίσκεται στην μεγαλύτερη βαρύτητα που δίνεται από τα τελευταία προς την εφαρμοσμένη έρευνα και παραγωγή.

72 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ Οι Θερμοκοιτίδες είναι δυνατόν να αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα των περισσότερων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων και να είναι μία περιοχή για την αρχική φάση ίδρυσης και λειτουργίας νέο-σχηματιζόμενων επιχειρήσεων καινοτομικών ή/και έντασης γνώσης. Παρόλα αυτά, υπάρχουν Θερμοκοιτίδες, που λειτουργούν ανεξάρτητα από τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα. Οι Επιχειρήσεις θερμοκοιτίδες συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων καινοτόμων εταιρειών προσφέροντας κατά-παραγγελία υποδομή και υπηρεσίες, με συμφέροντες όρους, που είναι γενικά δύσκολο να ανεβρεθούν. Η περίοδος επώασης συνήθως περιορίζεται και τυπικά διαρκεί στα 2-3 έτη.

73 Ο όρος «Θερμοκοιτίδα» αναφέρεται σε μία νομική οντότητα, που
παρέχει τις περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες : ·  Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις για τη δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων τεχνολογίας, ·  Χώρους και υποδομή για τη φιλοξενία των νέο-ιδρυθεισών επιχειρήσεων σε προσωρινή βάση, ·  Υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των τεχνολογικών καινοτομιών, ·  Συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την εμπορευματοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας (αναφέρεται μόνο για ΜΜΕ), ·  Δικτυωμένες υπηρεσίες και πρόσβαση στην επιχειρηματική κοινότητα.


Κατέβασμα ppt "TA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google