Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CYS HD 60364-7-712:2005 Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems Εισηγητής: Ανδρέας Μαρδαπήττας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CYS HD 60364-7-712:2005 Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems Εισηγητής: Ανδρέας Μαρδαπήττας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CYS HD : Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems Εισηγητής: Ανδρέας Μαρδαπήττας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 12/12/2014

2 Περιληπτικά Κεφάλαιο 712.3 – Ορισμοί
Κεφάλαιο – Προστασία για ασφάλεια Κεφάλαιο Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

3 712.3 Ορισμοί PV Cell – κύρια συσκευή Φ/Β η οποία παράγει ηλεκτρισμό όταν εκτίθεται στο φώς π.χ. Ηλιακή ακτινοβολία. PV Module – η μικρότερη κατασκευή διασυνδεδεμένων PV Cells η οποία είναι εξολοκλήρου προστατευόμενη από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. PV String – κύκλωμα που δημιουργείται με τη σύνδεση σε σειρά των PV modules, ώστε τo PV Array να παράγει την απαιτούμενη τάση εξόδου

4 PV Array – ολοκληρωμένη κατασκευή από μηχανικής και ηλεκτρολογικής άποψης και περιλαμβάνει PV Modules και άλλα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να δημιουργείται μία DC πηγή παροχής. PV Array Junction box – κιβώτιο όπου όλα τα PV Strings οποιουδήποτε PV Array συνδέονται ηλεκτρολογικά και αν απαιτείται τοποθετούνται προστατευτικές συσκευές. PV generator – η κατασκευή που δημιουργείται από όλα τα PV Arrays

5 PV generator junction box – κιβώτιο όπου όλα τα PV Arrays συνδέονται ηλεκτρολογικά και αν απαιτείται τοποθετούνται προστατευτικές συσκευές. Standard Test Conditions (STC) – καθορισμένες συνθήκες ελέγχου των PV cells και Modules (25◦c, light intensity 1000W/m², air mass 1.5) Open-circuit voltage under STC, Uoc– η τάση σε STC, χωρίς φορτίο (ανοικτό κύκλωμα) στo PV module, PV String, PV Array, PV generator ή στη DC πλευρά του Inverter.

6 Short-circuit current under STC, Isc – η ένταση βραχυκυκλώματος σε STC στo PV module, PV String, PV Array, PV generator. Simple separation – διαχωρισμός μεταξύ κυκλωμάτων ή μεταξύ κυκλώματος και γης με βασική μόνωση (basic insulation). Basic Insulation – η μόνωση που εφαρμόζεται σε ρευματοφόρους αγωγούς για να παρέχει βασική προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (Από 16η Έκδοση).

7

8

9 712.312.2-Τύποι γειωμένου συστήματος
Επιτρέπεται η γείωση του ενός ρευματοφόρου αγωγού στη DC πλευρά, αν υπάρχει τουλάχιστον απλός διαχωρισμός (simple separation) μεταξύ του DC και του AC. 712.4-Προστασία για Ασφάλεια Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας Ο Φ/Β εξοπλισμός θεωρείται ότι είναι ενεργοποιημένος ακόμη και αν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο από την AC πλευρά.

10 712.411-Προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής
Προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής Προστασία με extra low voltage: SELV και PELV Για συστήματα SELV και PELV, το Uoc stc αντικαθιστά το Un και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 V DC. Προστασία έναντι βλάβης Προστασία με αυτόματη διακοπή της παροχή Η αυτόματη διακοπή της παροχής στο DC απαιτεί ειδικά μέτρα και είναι υπό μελέτη. Στην πλευρά του AC, το καλώδιο παροχής του Φ/Β θα πρέπει να συνδέεται στην εισαγωγή της προστατευτικής συσκευής για αυτόματη διακοπή του κυκλώματος που ηλεκτροδοτεί εξοπλισμό.

11 – Όταν σε μια εγκατάσταση περιλαμβάνεται σύστημα παροχής από Φ/Β χωρίς τουλάχιστο απλό διαχωρισμό (simple separation) μεταξύ της AC και DC πλευράς, το RCD για αυτόματη διακοπή της παροχής σε περίπτωση βλάβης, να είναι Τύπου Β (Type B), σύμφωνα με το IEC Amendment 2. Όταν το Inverter του Φ/Β εκ κατασκευής δεν αφήνει να εισχωρήσει DC ρεύμα βλάβης στην ηλεκτρική εγκατάσταση, το RCD Τύπου Β δεν απαιτείται.

12

13

14 Προστασία έναντι βλάβης επιτυγχάνεται με τη χρήση Class II ή ισοδύναμης μόνωσης στη DC πλευρά. Δεν επιτρέπεται η προστασία έναντι βλάβης με τη χρήση μη-αγώγιμων τοποθεσιών (non-conducting locations) για τη DC πλευρά. Δεν επιτρέπεται η προστασία έναντι βλάβης με τη χρήση μη γειωμένης τοπικής ισοδυναμικής γεφύρωσης (earth-free local equipotential bonding)

15 712.433-Προστασία έναντι υπερφόρτωσης στη DC πλευρά
Η προστασία έναντι υπερφόρτωσης μπορεί να αποφεύγεται για τα καλώδια των PV String και PV Array όταν το continuous current –carrying capacity των καλωδίων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,25 φορές του Isc stc σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης.

16 Η προστασία έναντι υπερφόρτωσης μπορεί να αποφεύγεται για το κεντρικό καλώδιο του Φ/Β όταν το continuous current –carrying capacity του καλωδίου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,25 φορές του Isc stc του PV generator. Σημείωση: Οι απαιτήσεις των δύο πιο πάνω Κανονισμών αφορούν μόνο την προστασία των καλωδίων. Για την προστασία των PV modules θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες των κατασκευαστών.

17 712.434-Προστασία έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώματος
Προστασία έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώματος Το καλώδιο παροχής του Φ/Β στην AC πλευρά θα πρέπει να προστατεύεται έναντι ρευμάτων βραχυκυκλώματος με την εγκατάσταση προστατευτικής συσκευής για προστασία από υπερένταση στο σημείο σύνδεσης της AC κεντρικής παροχής.

18 712. 444 - Προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικών
Προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI) σε κτίρια Για ελαχιστοποίηση των τάσεων που προκαλούνται από κεραυνούς, θα πρέπει το εμβαδόν όλων των wiring loops να είναι όσο το δυνατό πιο μικρό.

19 712.5-Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
712.5-Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Συμβατότητα με Πρότυπα Τα PV modules θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων, π.χ. EN61215 για κρυσταλλικά PV modules. Όταν το Uoc stc του PV String είναι μεγαλύτερο από 120V DC, συστήνεται τα PV modules να είναι Class II ή ισοδύναμης μόνωσης. Τα PV array junction box, PV generator junction box and switchgear assemblies θα πρέπει να συνάδουν με το πρότυπο EN (σήμερα ισχύει το EN )

20 712.512-Λειτουργικές συνθήκες και εξωτερικός επηρεασμός
Λειτουργικές συνθήκες και εξωτερικός επηρεασμός Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στη DC πλευρά θα πρέπει να είναι κατάλληλος για DC τάση και DC ένταση Τα PV modules μπορούν να συνδέονται σε σειρά μέχρι τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας των PV Modules (Uoc stc του PV String) και του PV Inverter, όποιου είναι η χαμηλότερη. Τεχνικά χαρακτηριστικά για τον εξοπλισμό θα πρέπει να λαμβάνονται από τους κατασκευαστές.

21 Αν χρησιμοποιούνται blocking diodes, η αντίστροφη τάσης τους (reverse voltage) πρέπει να είναι 2 Χ Uoc stc του PV String. Οι blocking diodes θα πρέπει να συνδέονται σε σειρά με τα PV Strings. Όπως καθορίζεται από τους κατασκευαστές, η εγκατάσταση των PV modules θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διασπορά της θερμότητας σε συνθήκες μέγιστης ηλιακής ακτινοβολίας

22 Προσβασιμότητα Η επιλογή και ο τρόπος εγκατάστασης του εξοπλισμού θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς συντήρησης και να μην είναι σε αντίθεση με τις πρόνοιες του κατασκευαστή του Φ/Β εξοπλισμού σε σχέση με τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του.

23 712.52-Συστήματα Συρματώσεων
Επιλογή και εγκατάσταση σε σχέση με εξωτερικές επιδράσεις. Η επιλογή και η εγκατάσταση των καλωδίων του PV string, PV Array και του PV DC Main πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να περιορίζει το κίνδυνο βλάβης προς τη γη και βραχυκυκλώματος. Τα συστήματα συρματώσεων πρέπει να αντέχουν τις αναμενόμενες εξωτερικές επιδράσεις, όπως άνεμο, παγετό, θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.

24 712.536-Απόζευξη και Διακοπή (Isolation and Switching)
Για τη συντήρηση του PV Inverter, απαιτείται αποζεύκτης τόσο στη DC πλευρά όσο και στην AC πλευρά του.

25 712.536.2.2-Συσκευές για απόζευξη (Devices for isolation)
Για την επιλογή και εγκατάσταση των συσκευών για απόζευξη και διακοπή μεταξύ της εγκατάστασης του Φ/Β και της δημόσιας παροχής, να θεωρείται ότι η δημόσια παροχή είναι η πηγή και το Φ/Β το φορτίο.

26 Στη DC πλευρά του Inverter πρέπει να προβλέπεται switch disconnector (A switch disconnector shall be provided on the DC side of the PV inverter). τα κουτιά συνδέσεων ( PV generator and PV array boxes) να φέρουν προειδοποιητική πινακίδα που να δείχνει ότι τα ενεργά μέρη εντός των κουτιών μπορεί να είναι ρευματοφόρα, ακόμη και μετά την αποσύνδεση του Inverter.

27 EN /A1: Low Voltage switch gear and controlgear-Part 3:Switches, Disconnectors, Switch-disconnectors and Fuse-combination units Marking επί των συσκευών-Σύμφωνα με το Πρότυπο: Ένδειξη ON-OFF Καταλληλότητα για απόζευξη (isolation) Σύμβολο σύμφωνα με Table 1. Utilization category

28

29 712. 54-Διευθέτηση γειώσεων, προστατευτικοί
Διευθέτηση γειώσεων, προστατευτικοί αγωγοί και αγωγοί γεφυρώσεων Όπου γίνεται εγκατάσταση προστατευτικών αγωγών ισοδυναμικής γεφύρωσης, πρέπει να είναι παράλληλοι και όσο το δυνατό πιο κοντά στα DC και AC καλώδια και εξαρτήματα.

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "CYS HD 60364-7-712:2005 Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems Εισηγητής: Ανδρέας Μαρδαπήττας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google