Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος της Διαπίστευσης στους Φορείς Πιστοποίησης Επαγγελματιών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος της Διαπίστευσης στους Φορείς Πιστοποίησης Επαγγελματιών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος της Διαπίστευσης στους Φορείς Πιστοποίησης Επαγγελματιών
Problems arising from the Accreditation procedure as prerequisite for the Notification of Certification and/ or Inspection Bodies. Ο ρόλος της Διαπίστευσης στους Φορείς Πιστοποίησης Επαγγελματιών Μαρία Παπατζίκου Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας ΕΣΥΔ

2 Η Πυραμίδα της Ποιότητας
Εποπτεία της αγοράς Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η Π ι σ τ ο π ο ί η σ η / Ε λ ε γ χ ο ς Τ υ π ο π ο ί η σ η

3 Η Πυραμίδα της Ποιότητας
Με την τυποποίηση επιτυγχάνεται η καθιέρωση αντικειμενικά σωστών και αποδεκτών μεθόδων δοκιμών και ελέγχων που περιγράφονται σε πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς. Με την πιστοποίηση/έλεγχο βεβαιώνεται ο βαθμός συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της τυποποίησης σχετιζόμενες με προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα, μέσω ενός φορέα πιστοποίησης/ ελέγχου. Με τη διαπίστευση εξετάζεται και τελικά βεβαιώνεται ότι το εργαστήριο ή ο φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις, αφενός μεν της τυποποίησης, αλλά και ειδικών κανονιστικών απαιτήσεων, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους να είναι αξιόπιστες και αντικειμενικά σωστές.

4 Τι σημαίνει Διαπίστευση
Είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια και αμεροληψία. Έτσι κατοχυρώνεται η αξιοπιστία της πιστοποίησης και των ελέγχων της ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες και εξασφαλίζεται η αποδοχή των δραστηριοτήτων των φορέων πιστοποίησης / ελέγχου και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

5 Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη Διαπίστευση
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 που τέθηκε σε εφαρμογή την καθορίζει τις απαιτήσεις διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υποδομές στον τομέα της διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών.

6 Ε.ΣΥ.Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 το Κανονισμού (EΚ) 765/2008, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Ως εθνικός οργανισμός διαπίστευσης έχει ορισθεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, με τον διακριτικό τίτλο Ε.ΣΥ.Δ..

7 Ε.ΣΥ.Δ. Η Διαπίστευση είναι προαιρετική, πλην των περιπτώσεων:
που Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή Εθνική Νομοθεσία την επιβάλλουν. Η Διαπίστευση, τόσο των Φορέων όσο και των Εργαστηρίων που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον υποχρεωτικό τομέα (Ευρωπαϊκές Οδηγίες), σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινοποίηση ή την αναγνώριση αυτών, ως ικανών να διενεργούν αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

8 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει Υπηρεσίες Διαπίστευσης σε: Φορείς πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, Φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, Φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, Φορείς πιστοποίησης προσώπων, Φορείς ελέγχου προϊόντων, διεργασιών ή εγκαταστάσεων Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές Φορείς επαλήθευσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων Κλινικά εργαστήρια Διοργανωτές διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας.

9 Διαπιστευμένοι Φορείς/ Εργαστήρια
Διαπιστευμένοι Φορείς/ Εργαστήρια 480 Εργαστήρια 95 Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου

10 Διεθνής Αναγνώριση Το ΕΣΥΔ είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), που αποτελεί τον αναγνωρισμένο ενιαίο οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει του Κανονισμού 765/2008 και στον οποίο συμμετέχουν οι Εθνικοί Φορείς Διαπίστευσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοποί του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η αμοιβαία αναγνώριση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών διαπίστευσης, η προαγωγή του θεσμού της διαπίστευσης στις χώρες της Ε.Ε.

11 Διεθνής Αναγνώριση Το Ε.ΣΥ.Δ.
έχει υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση από ομότιμους συμμετέχει σε όλες τις συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ (ΕΑ-MLA) τα πιστοποιητικά του ίδιου και των πελατών του έχουν ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση

12 Διεθνής Αναγνώριση Το Ε.ΣΥ.Δ.
Είναι πλήρες μέλος στη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) και στο Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης Φορέων (IAF) και συμμετέχει σε όλες τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης αυτών των οργάνων. Υποστηρίζει τις δομές διαπίστευσης και παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης στην Κύπρο, στην Αλβανία στο Κόσοβο (UNSCR 1244/1999), στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία και στο Λίβανο.

13 Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων
Oι φορείς πιστοποίησης προσώπων ή ΦΠΠ (bodies operating certification of persons-PCB), πραγματοποιούν «επιθεωρήσεις» με σκοπό να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση ενός ατόμου με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες. Η πιστοποίηση επαγγελματιών είναι μια κατάσταση με έντονη δυναμική τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, λόγω της έμφυτης ανάγκης της αγοράς για αξιοποίηση τεκμηριωμένα ικανών επαγγελματιών. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΠΠ

14 Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων
Όταν η πιστοποίηση προσώπων γίνεται υπό διαπιστευμένο καθεστώς, δηλαδή από ΦΠΠ διαπιστευμένο κατά ISO/IEC για το εν λόγω σχήμα, τότε η πιστοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και κύρος. Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΦΠΠ τεκμηριωμένα συμμορφώνεται με ένα πλήθος απαιτήσεων, που υπαγορεύει το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17024, αναφορικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών του.

15 Το πρότυπο διαπίστευσης για πιστοποίηση προσωπικού ISO/IEC 17024
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΣΥΔ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΚΑΝΟΣ ΦΠΠ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

16 Το πρότυπο διαπίστευσης για πιστοποίηση προσωπικού ISO/IEC 17024
Κατά το πρότυπο αυτό ορίζεται ως: Σχήμα πιστοποίησης: συγκεκριμένες απαιτήσεις πιστοποίησης, που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, για τους οποίους ισχύουν οι ίδιες ιδιαίτερες διαδικασίες, πρότυπα και κανονισμοί Διεργασία πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες, μέσω των οποίων ο φορέας πιστοποίησης προσώπων (ΦΠΠ) καθορίζει κατά πόσο ένα άτομο ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων της αίτησης, της αξιολόγησης, της απόφασης πιστοποίησης, της επιτήρησης και της επαναπιστοποίησης καθώς και της χρήσης των πιστοποιητικών και των λογοτύπων Ικανότητα: αποδεδειγμένη ικανότητα εφαρμογής γνώσεων ή/και δεξιοτήτων και, όπου απαιτείται, αποδεδειγμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά καθορίζονται στο σχήμα πιστοποίησης Αξιολόγηση: διεργασία, μέσω της οποίας αξιολογείται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του σχήματος από ένα επαγγελματία, η οποία οδηγεί στην απόφαση πιστοποίησης Εξέταση: μηχανισμός, που αποτελεί τμήμα της αξιολόγησης, ο οποίος μετρά την ικανότητα ενός υποψηφίου, μέσω ενός ή περισσοτέρων μέσων πχ εγγράφως, προφορικά, πρακτικά ή μέσω παρατήρησης

17 Διαπιστευμένη Πιστοποίηση Προσωπικού
Η πιστοποίηση επαγγελματιών όταν παρέχεται από διαπιστευμένους ΦΠΠ τελικά θωρακίζεται, διότι υπάρχει: διαφάνεια στην διαδικασία πιστοποίησης αμερόληπτη, ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της ικανότητας εμπιστοσύνη ότι τα αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης έχουν αναπτυχθεί βάσει τεχνικών απαιτήσεων, νομοθεσίας, πραγματικών αναγκών και διαβούλευσης των ενδιαφερομένων μερών εμπιστοσύνη ότι ο ΦΠΠ είναι τεχνικά επαρκής δυνατότητα «πρόσβασης» όλων των υποψηφίων παρακολούθηση της επάρκειας των επαγγελματιών εξασφάλιση της ικανότητας του επαγγελματία σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα κώδικας δεοντολογίας πιστοποιημένων, που τηρείται από όλους σωστή αξιοποίηση των ικανοτήτων και των υπηρεσιών του επαγγελματία από την αγορά

18 Υπάρχουσα κατάσταση στην διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προσώπων
Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται 9 Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης για χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας στους παρακάτω τομείς: Αρμόδια Άτομα, επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων Γνώσεις χρήσης Η/Υ Διενέργεια μη καταστροφικών ελέγχων Διενέργεια και έλεγχο συγκολλήσεων Στελέχη Ποιότητας Μονωτές , Ψυκτικοί και άλλου είδους Τεχνίτες Εκτιμητές Ακινήτων Καθαριστές Πληροφορίες στο επιλέγοντας το πρότυπο ISO/IEC στη Μηχανή Αναζήτησης

19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο ρόλος της πολιτείας είναι κρίσιμος στο να καθιερώσει επαγγελματικά περιγράμματα και εκπαιδεύσεις και να κατευθύνει στην ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών πιστοποίησης επαγγελματιών ανάλογα με το βαθμό επίδρασης στην κοινωνία. Χρειάζεται: στενή συνεργασία των δημόσιων φορέων της χώρας με τα εκάστοτε ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τους κοινωνικούς εταίρους, τις επαγγελματικές ενώσεις, τις ακαδημαϊκές κοινότητες, τους επιστημονικούς συλλόγους, τους καταναλωτές, τους φορείς πιστοποίησης, το Ε.ΣΥ.Δ. κτλ διερεύνηση και ανάπτυξη διαπιστευμένων δομών πιστοποίησης, κατανόηση των μηχανισμών διαπίστευσης και της χρήσης τους διαφοροποίηση πρακτικών που υποκρύπτουν δραστηριότητα διαπίστευσης ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου που εμπλέκονται στο νομοθετικό έργο για την διαπίστευση / πιστοποίηση για αποφυγή λαθών και ανεπαρκών προβλέψεων.

20 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαπιστευμένη πιστοποίηση αποτελεί το διεθνώς αναγνωρισμένο μηχανισμό για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων από φορείς πιστοποίησης και επαγγελματίες, υπηρεσιών. Μέσω της διαπιστευμένης πιστοποίησης παρέχεται ο απαιτούμενος βαθμός εμπιστοσύνης προς την πολιτεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι οι υπηρεσίες φορέων και επαγγελματιών παρέχονται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και προδιαγραφές. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προσώπων (επαγγελματιών) έχει ήδη αναπτύξει τις απαραίτητες διαδικασίες και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις της πολιτείας.

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος της Διαπίστευσης στους Φορείς Πιστοποίησης Επαγγελματιών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google