Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Assessment/Εκτίμηση. Η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων στα οποία θα βασιστούν οι αποφάσεις της αξιολόγησης Competencies/Ικανότητες. Οι γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Criterion/Κριτήριο.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εκπαιδευτικός στόχος. Η συγκεκριμένη γνώση, δεξιότητα ή συμπεριφορά που καλείται να αποκτήσει ο φοιτητής. π.χ να πραγματοποιεί εξαγωγές νεογιλών δοντιών Simulation/Προσομοίωση. Η αναπαράσταση μιας κατάστασης που έχει ως στόχο να μιμηθεί μια αντίστοιχη πραγματική.

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αξιολόγηση. Εκτίμηση του κατά πόσον ο φοιτητής έχει επιτύχει τα σαφώς οριζόμενα εκπαιδευτικά κριτήρια. Γνωστικές περιοχές. Τρεις περιοχές μάθησης (γνώση, δεξιότητα, συμπεριφορά) από τις οποίες προέρχονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος (Bloom’s Taxonomy 1970’s). Εκτίμηση αναγκών. Διαδικασία κατά την οποία προσδιορίζονται οι ανάγκες αλλαγών του προγράμματος σπουδών και αποφασίζονται οι προτεραιότητες.

4 Διαμορφωτική (Formative) αξιολόγηση
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική (Formative) αξιολόγηση  Συνεχής αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο φοιτητής βρίσκεται σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων εκεί που θα έπρεπε, σύμφωνα με τους στόχους του μαθήματος και του προγράμματος σπουδών.  Μπορεί να έχει διάφορες μορφές (γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ασκήσεις δεξιότητας-OSCE κλπ).  Ενημερώνει το φοιτητή για συγκεκριμένες περιοχές που χρειάζεται βελτίωση, κάνοντας και σχετικές υποδείξεις.  Προσφέρει στοιχεία στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την ποιότητα και καταλληλότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παραδείγματα Διαμορφωτική αξιολόγηση φοιτητών Ο βοηθός παρακολουθεί τη λήψη αποτύπωματος από το φοιτητή και μετά από σχετική συζήτηση του κάνει τις ανάλογες υποδείξεις Διαμορφωτική αξιολόγηση προγράμματος Μετά το τέλος μιας διδακτικής διαδικασίας (π.χ. σεμινάρια Περιοδοντολογίας 7ου εξαμήνου, οι φοιτητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σε σχέση με την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα των διδασκόντων, το ενδιαφέρον των θεμάτων που καλύπτονται, τους τρόπους διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν κπλ.) Οι απαντήσεις τους μπορούν να οδηγήσουν π.χ σε αντικαταστάσεις θεμάτων που είχαν καλυφθεί σε άλλο αντικείμενο ή σε άλλο χρόνο του προγράμματος, σε τροποποιήσεις του τρόπου διδασκαλίας κλπ

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συνολική/Απολογιστική (Summative) αξιολόγηση φοιτητών Τελική αξιολόγηση ώστε να μετρηθεί αν επιτεύχθηκαν από κάθε φοιτητή συγκεκριμένοι στόχοι και σε ποιο ποσοστό. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια επιτυχίας τα οποία να έχουν οριστεί πριν την αξιολόγηση. Στην περίπτωση αξιολόγησης ολόκληρου προγράμματος μαθήματος, μετριέται αν έχουν επιτευχθεί οι εκπαιδευτικοί στόχοι για όλους τους φοιτητές, η καταλληλότητα του μαθήματος, των επιλεγμένων μεθόδων διδασκαλίας, το σύστημα βαθμολόγησης, ο χρόνος που καλύπτει στο συνολικό πρόγραμμα σπουδών.

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παραδείγματα Συνολική/Απολογιστική αξιολόγηση φοιτητών Μετά τη λήψη αποτύπωματος ο αξιολογητής συμπληρώνει σχετικό κατάλογο κριτηρίων αξιολόγησης που καταγράφει την ικανότητα του φοιτητή στη συγκεκριμένη διαδικασία. Συνολική/Απολογιστική αξιολόγηση προγράμματος

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εγκυρότητα (validity) Αξιοπιστία (reliability) Εντιμότητα (fairness) Εφαρμοσιμότητα Αποτελεσματικότητα

9 Συγγραφή μικρών εργασιών
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γραπτές εξετάσεις. Ερωτήσεις ή προβλήματα που έχουν ως σκοπό να αξιολογήσουν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και απαιτούν μια γραπτή απάντηση/ανάπτυξη. Οι πιο συνηθισμένες μορφές γραπτών εξετάσεων είναι: Ανάπτυξη θέματος Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 3) Ερωτήσεις με κλειστές απαντήσεις (αντικειμενικές δοκιμασίες) 4) Επίλυση προβλήματος Συγγραφή μικρών εργασιών

10 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Ανάπτυξη θέματος. Ζητάται από τους φοιτητές να εκφράσουν τη γνώμη τους, μακροσκελώς, ως απάντηση σε μια ερώτηση. Πλεονεκτήματα Μπορεί να αξιολογηθεί η ικανότητα του φοιτητή στο να εκφραστεί γραπτώς, η ικανότητα του να οργανώσει και να παρουσιάσει στοιχεία  Μεγάλη δυνατότητα ελέγχου γνωσιακού επιπέδου  Είναι σχετικά εύκολα να δημιουργηθούν οι ερωτήσεις Μειονεκτήματα  Όχι τόσο αποτελεσματική στο να μετρήσει την έκταση και το βάθος του συνόλου της ύλης  Δεν μπορεί να αξιολογήσει πολλούς εκπαιδευτικούς στόχους  Απαιτεί αρκετό χρόνο για διόρθωση  Έχει μικρή αξιοπιστία  Επιτρέπει και πολλές φορές ενθαρρύνει, την περιττολογία

11 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης Πλεονεκτήματα
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης Πλεονεκτήματα  Μπορούν να μετρήσουν μεγαλύτερο πλήθος πληροφοριών, σε σχέση με την ανάπτυξη θέματος  Αξιολογούνται και βαθμολογούνται ευκολότερα  Είναι εύκολο να δημιουργηθούν Μειονεκτήματα  Δεν μπορούν να αξιολογηθούν πολλοί εκπαιδευτικοί στόχοι  Έχει μικρή αξιοπιστία

12 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3) Ερωτήσεις με κλειστές απαντήσεις, για τις οποίες έχουν προκαθοριστεί οι απαντήσεις (σωστό-λάθος, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, ταίριασμα ερωτήσεων/απαντήσεων) Πλεονεκτήματα  Μπορούν να μετρήσουν αποτελεσματικά πλήθος από πληροφορίες, καλύπτοντας μεγάλη γνωστική περιοχή, σε μεγάλο αριθμό φοιτητών  Είναι εύκολο να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν Μειονεκτήματα  Οι φοιτητές δεν έχουν δυνατότητα να εκφραστούν επί του θέματος  Χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθούν σωστές ερωτήσεις  Δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο σκέψης  Ευνοούν τις τυχαίες απαντήσεις

13 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγγραφή μικρών εργασιών Πλεονεκτήματα
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγγραφή μικρών εργασιών Πλεονεκτήματα  Ευνοείται η διαμορφωτική αξιολόγηση  Ευνοείται η ενεργητική συμμετοχή και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης  Δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της κριτικής σκέψης και αυτοαξιολόγησης  Ευνοείται η ομαδική εργασία Μειονεκτήματα  Απαιτεί μεγάλο χρόνο για διόρθωση  Είναι δύσκολο για να σχεδιαστεί  Αρχική δυσκολία ανταπόκρισης των φοιτητών  Απαιτεί προκαθορισμό σαφών κριτηρίων για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία

14 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συμπλήρωση φακέλων ασθενών. Αναδρομική κριτική ενός φακέλου ασθενούς που συμπληρώθηκε από φοιτητή. Πλεονεκτήματα  Επιτρέπει την αξιολόγηση της ικανότητας του φοιτητή να καταγράψει τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη διάγνωση όσο και για το σχέδιο θεραπείας  Μπορεί να επαναληφθεί για πολλούς φακέλους ασθενών ανά φοιτητή  Δίνει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης του φοιτητή σε πολλά σημεία, κλινικού σχεδιασμού και κριτικής σκέψης.

15 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συμπλήρωση φακέλων ασθενών. Αναδρομική κριτική ενός φακέλου ασθενούς που συμπληρώθηκε από φοιτητή. Μειονεκτήματα  Είναι δύσκολη η ανατροφοδότηση όταν η αξιολόγηση του φακέλου δεν γίνει άμεσα μετά την συμπλήρωση του  Προϋποθέτει ότι τα ευρήματα και οι παρατηρήσεις του φοιτητή, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση  Συνήθως η συμπλήρωση των φακέλων ασθενών είναι ελλιπής με αποτέλεσμα να μην δίνεται η συνολική εικόνα για να αξιολογηθεί αναλόγως.

16 Παρακολούθηση του φοιτητή κατά την εργαστηριακή ή
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακολούθηση του φοιτητή κατά την εργαστηριακή ή κλινική άσκηση του από έναν ή από ομάδα αξιολογητών Πλεονεκτήματα  Ο αξιολογητής μπορεί να παρατηρήσει με ακρίβεια τι κάνει/λέει ο φοιτητής  Μπορεί να επέμβει άμεσα αν υπάρξει ανάγκη κατά τη διάρκεια της πράξης  Είναι πολύ καλή μέθοδος για να αξιολογηθούν η ικανότητα του φοιτητή στο να λαμβάνει ιστορικό, να εξετάζει, να πραγματοποιεί οδοντιατρικές πράξεις, να επικοινωνεί με ασθενείς και συναδέλφους κλπ  Αξιόπιστη μορφή αξιολόγησης με την προϋπόθεση ύπαρξης σαφών κριτηρίων ελέγχου

17 Παρακολούθηση του φοιτητή κατά την εργαστηριακή ή
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακολούθηση του φοιτητή κατά την εργαστηριακή ή κλινική άσκηση του από έναν ή από ομάδα αξιολογητών Μειονεκτήματα  Απαιτεί χρόνο από την πλευρά των αξιολογητών (ειδικά σε μεγάλο αριθμό φοιτητών), εκτός αν υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθεί ο φοιτητής για περισσότερες από μία φορές.  Η παρουσία του αξιολογητή μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του φοιτητή ή και του ασθενούς  Είναι απαραίτητη η δημιουργία ακριβών, λειτουργικών καταλόγων ελέγχου και κλίμακας βαθμονόμησης.  Είναι δύσκολο να βρεθούν πάντα οι κατάλληλοι ασθενείς, οι οποίοι και να μοιραστούν ισότιμα μεταξύ των φοιτητών

18 Ανάπτυξη κλινικού περιστατικού.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανάπτυξη κλινικού περιστατικού. Προφορική παρουσίαση από το φοιτητή του περιστατικού (σε σχέση με το βασικό πρόβλημα που αναφέρει ο ασθενής, την παρούσα του οδοντιατρική κατάσταση, το ιατρικό ιστορικό του, τους εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται κλπ) ενώπιον αξιολογητού/ών ή και ομάδας φοιτητών. Πλεονεκτήματα Επιτρέπει την αξιολόγηση σε ικανότητες: α. οργάνωσης πληροφορίας κατά σειρά προτεραιότητας β. συνοπτικής παρουσίασης στοιχείων γ. επίλυσης προβλημάτων και δ. σωστής επικοινωνίας

19 Ανάπτυξη κλινικού περιστατικού.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανάπτυξη κλινικού περιστατικού. Προφορική παρουσίαση από το φοιτητή του περιστατικού (σε σχέση με το βασικό πρόβλημα που αναφέρει ο ασθενής, την παρούσα του οδοντιατρική κατάσταση, το ιατρικό ιστορικό του, τους εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται κλπ) ενώπιον αξιολογητού/ών ή και ομάδας φοιτητών. Μειονεκτήματα  Χρειάζεται χρόνος για την εξέταση μεγάλου αριθμού φοιτητών.  Η επιλογή των κλινικών περιστατικών (αριθμός και καταλληλότητα για το επίπεδο του φοιτητή) απαιτεί χρόνο.  Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθούν τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, όταν ο αξιολογητής ήταν απών στη διάρκεια συγκέντρωσης των στοιχείων.  Είναι δύσκολο να τυποποιηθούν τα κλινικά περιστατικά αξιολόγησης.

20 Προφορική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με:
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προφορική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με: Σύντομες ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει ο φοιτητής και να δικαιολογήσει την απάντηση του 2. Structured Oral Patient Management Problem Αξιολογείται η ικανότητα του φοιτητή να ρωτά τις κατάλληλες κατά σειρά ερωτήσεις καθώς και να ζητά στοιχεία που έχουν παραληφθεί, προκειμένου να φθάσει στη σωστή διάγνωση του προβλήματος ή στο σχέδιο θεραπείας (χρησιμοποιούνται κλινικά περιστατικά) Πλεονεκτήματα  Είναι αποτελεσματική μέθοδος για την αξιολόγηση καθορισμένων δεξιοτήτων ενώ άλλες δεν μπορούν αξιολογηθούν με ακρίβεια (π.χ. κλινικές δεξιότητες)  Καλή μέθοδος για την αξιολόγηση κλινικής σκέψης .

21 Προφορική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με:
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προφορική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με: Σύντομες ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει ο φοιτητής και να δικαιολογήσει την απάντηση του 2. Structured Oral Patient Management Problem Αξιολογείται η ικανότητα του φοιτητή να ρωτά τις κατάλληλες κατά σειρά ερωτήσεις καθώς και να ζητά στοιχεία που έχουν παραληφθεί, προκειμένου να φθάσει στη σωστή διάγνωση του προβλήματος ή στο σχέδιο θεραπείας (χρησιμοποιούνται κλινικά περιστατικά) Μειονεκτήματα  Υποκειμενικότητα, από τα σοβαρότερα μειονεκτήματα  Μικρή αξιοπιστία  Απαιτεί αξιολογητές με ιδιαίτερες ικανότητες και ανάπτυξη συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και βαθμονομημένη λίστα ελέγχου  Απαιτείται σημαντικός χρόνος για την εξέταση μεγάλου αριθμού φοιτητών  Δημιουργείται άγχος και φόβος στο φοιτητή, ιδιαίτερα όταν οι αξιολογητές είναι περισσότεροι από ένας

22 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση μέσω βίντεο κασετών Συστηματική αξιολόγηση συνομιλίας μία εξέτασης ασθενούς από ένα φοιτητή. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε όταν ο φοιτητής πραγματοποιεί την εξέταση είτε αργότερα παρουσία του φοιτητή Προτοτυποποιημένος ασθενής Αξιολόγηση του φοιτητή (άμεσα ή από καταγραφή σε video) της συνομιλίας του με τον ασθενή και της εξέτασης που πραγματοποιεί. (Οι ασθενείς αυτοί είναι κυρίως επαγγελματίες εκπαιδευμένοι να μιμηθούν κάποιο/α πρόβλημα)

23 Αξιολόγηση μέσω βίντεο κασετών
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση μέσω βίντεο κασετών Συστηματική αξιολόγηση συνομιλίας μία εξέτασης ασθενούς από ένα φοιτητή. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε όταν ο φοιτητής πραγματοποιεί την εξέταση είτε αργότερα παρουσία του φοιτητή Πλεονεκτήματα  Αποτελεσματικός τρόπος να αξιολογηθεί ο φοιτητής χωρίς τη φυσική παρουσία του αξιολογητή στο χώρο.  Επιτρέπει στο φοιτητή την αυτοαξιολόγησης και τη δυνατότητα επικέντρωσης σε περιοχές που χρειάζονται βελτίωση  Επιτρέπει στο φοιτητή να δει τη συνομιλία πολλές φορές για βαθύτερη κατανόηση  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πραγματικοί ή εκπαιδευμένοι ασθενείς

24 Αξιολόγηση μέσω βίντεο κασετών
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση μέσω βίντεο κασετών Συστηματική αξιολόγηση συνομιλίας μία εξέτασης ασθενούς από ένα φοιτητή. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε όταν ο φοιτητής πραγματοποιεί την εξέταση είτε αργότερα παρουσία του φοιτητή Μειονεκτήματα  Υποκειμενικότητα και ασάφεια στην ερμηνεία να οι προς αξιολόγησης δεξιότητες δεν έχουν σαφώς προκαθοριστεί  Απαιτείται χρόνος για τη δημιουργία rating forms καθώς και για την κρίση των των κασετών  Απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες από την πλευρά των αξιολογητών  Μερικές φορές δεν είναι εφικτή μέθοδος λόγω κόστους ή έλλειψης χώρου για τη μαγνητοσκόπηση  Υπάρχει δυσκολία στην ανεύρεση των κατάλληλων ασθενών και κλινικών περιστατικών

25 Προτυποποιημένος ασθενής
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προτυποποιημένος ασθενής Αξιολόγηση του φοιτητή (άμεσα ή από καταγραφή σε video) της συνομιλίας του με τον ασθενή και της εξέτασης που πραγματοποιεί. (Οι ασθενείς αυτοί είναι κυρίως επαγγελματίες εκπαιδευμένοι να μιμηθούν κάποιο/α πρόβλημα) Πλεονεκτήματα  Εγκυρότητα λόγω του άμεσου τρόπου αξιολόγησης  Μπορούν να αξιολογηθούν αποτελεσματικά στόχοι όπως ικανότητα επικοινωνίας ικανότητας στην επίλυση προβλημάτων και δεξιοτήτων  Η αξιολόγηση γίνεται σε καταστάσεις που είναι πολύ κοντά στη πραγματικότητα και ταυτόχρονα είναι ασφαλής

26 Προτυποποιημένος ασθενής
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προτυποποιημένος ασθενής Αξιολόγηση του φοιτητή (άμεσα ή από καταγραφή σε video) της συνομιλίας του με τον ασθενή και της εξέτασης που πραγματοποιεί. (Οι ασθενείς αυτοί είναι κυρίως επαγγελματίες εκπαιδευμένοι να μιμηθούν κάποιο/α πρόβλημα) Μειονεκτήματα  Απαιτούνται κόστος μία χρόνος για να βρεθούν και εκπαιδευτούν οι «ασθενείς»  Το δείγμα των ασθενών πιθανόν να μην είναι αντιπροσωπευτικό  Χρειάζονται εκπαιδευμένοι αξιολογητές, διαφορετικά είναι μικρή η αξιοπιστία  Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης και κατάλογος ελέγχου τους

27 Objective Structured Clinical Exam (OSCE)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Objective Structured Clinical Exam (OSCE)  Ο φοιτητής επισκέπτεται κυκλικά μια σειρά σταθμών που περιέχουν είτε κλινικά περιστατικά είτε άλλο υλικό προς αξιολόγηση (π.χ. ακτινογραφίες).  Σε κάθε σταθμό ο φοιτητής έχει 4-10 λεπτά (ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας) για να απαντήσει  Σε κάθε σταθμό οι φοιτητές παρατηρούνται και βαθμολογούνται από τους αξιολογητές σε κάτι που κάνουν (π.χ. λήψη ιστορικού, λήψη ακτινογραφίας)

28 Objective Structured Clinical Exam (OSCE)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Objective Structured Clinical Exam (OSCE) Πλεονεκτήματα  Αξιολογούνται ξεχωριστές κλινικές ικανότητες.  Αξιολογείται η διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα  Η αξιολόγηση γίνεται με προκαθορισμένα κριτήρια  Αξιολογείται ένα ευρύ φάσμα κλινικών ικανοτήτων  Εγκυρότητα Μειονεκτήματα  Απαιτείται χρόνος για την εύρεση κατάλληλου υλικού, ανάλογου του επιπέδου των φοιτητών και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι.  Απαιτούνται εκπαιδευμένοι αξιολογητές

29  Είναι ένας τρόπος διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τον οποίο ο
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ  Είναι ένας τρόπος διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τον οποίο ο καθηγητής αξιολογεί το φοιτητή ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων και μαζί διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα βελτίωσης.  Αξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανατροφοδότηση αλλά σημαντική ανατροφοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη συγκροτημένης αξιολόγησης.

30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι πρέπει να είναι σαφείς και μετρήσιμοι. Χωρίς σαφείς στόχους είναι αδύνατο να δοθεί αποτελεσματική ανατροφοδότηση.  Η ανατροφοδότηση μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση ή ακόμα και καμιά επίδραση στο φοιτητή.  Για να έχει θετική επίδραση θα πρέπει: # να δούμε το φοιτητή σαν κάποιο που θα θέλαμε να βοηθήσουμε να προοδεύσει # να είμαστε σίγουρη ότι η ανατροφοδότηση είναι επιθυμητή από την πλευρά του φοιτητή # να είναι αντικειμενική, συγκεκριμένη, χωρίς προσωπικές κρίσεις # να επικεντρώνεται στη συμπεριφορά ή επιδεξιότητα που θέλει βελτίωση κι όχι στο άτομο

31 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
 Ενθαρρύνει την αυτοκριτική (καλύτερα να ξεκινάμε από ερώτηση: Πως νομίζεις ότι τα πήγες; Τι θα έκανες διαφορετικά;)  Καλύπτει θετικές και αρνητικές περιοχές  Περιορίζουμε τα αρνητικά θέματα σε 1-2, κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες συμπεριφορές, αποφεύγουμε γενικότητες  Τελειώνουμε με συγκεκριμένο σχέδιο για βελτίωση  Είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται χρονικά άμεσα μετά την εμπειρία που προκάλεσε τη συμπεριφορά  Είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα του μαθήματος  Είναι πάντα συνδεδεμένη με τους εκπαιδευτικούς στόχους

32 ΤΥΠΟΙ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative) Αξιολόγηση του κάθε φοιτητή ή καθηγητή, η οποία βοηθά τη βελτίωση του: Προσδιορισμός περιοχών για βελτίωση Συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση Αξιολόγηση προγράμματος, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του προγράμματος: Συνολική/Απολογιστική Αξιολόγηση (Summative) Αξιολόγηση του κάθε φοιτητή ή καθηγητή, η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να παρθούν αποφάσεις γι αυτόν: Βαθμοί Προαγωγές Επιβεβαίωση επίτευξης ατομικών στόχων Κίνητρα του ατόμου για διατήρηση της απόδοσης του Επιβεβαίωση της συμπεριφοράς του από τους άλλους Αξιολόγηση του προγράμματος που χρησιμοποιείται για αποφάσεις σχετικά με τη διατήρηση του προγράμματος: Αποφάσεις σχετικά με την επιτυχία και τη συνέχιση μαθήματος/προγράμματος Αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων Ικανοποίηση εξωτερικών απαιτήσεων


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google