Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

City and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "City and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 city and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101

2 Ὁ μ έ λλων χρ ό νος, “Future Tense” - vocab τήμερον, “today” αὔριον, “tomorrow” λύω, λύσω, ἔλυσα –act. = “untie,” “free” –mid. = “ransom” εὖ γε, “Excellent!” φεῦ, “woe!” παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα – act. = “educate” – mid. = “have educated” παύω, παύσω, ἔπαυσα – act. = “cause another (in acc.) to cease from (in gen.)” – mid. = “(oneself) to cease from (in gen.)”

3 Oral Quiz (10 alpha-section, part 2) λύω βλέπω σπεύδω κομίζω ἡγέομαι γίγνομαι

4 Oral Quiz (10 alpha-section, part 2) λύω βλέπω σπεύδω κομίζω ἡγέομαι γίγνομαι λύσω βλέψομαι σπεύσω κομιῶ (κομιεῖς, κομιεῖ) ἡγήσομαι γενήσομαι

5 Types of Future, Stem and Endings... Regular Sigmatic Future λύω λύσω Double-consonant sigmatic – π έ μ π ω π έ μψω (= π έ μ -π σ - ω ) Sigmatic with consonant (δ, τ, θ, ζ) – σ π ε ύ δω σ π ε ύ σω Contract verbs – φιλ έ ω φιλ ή σω – τιμ ά ω τιμ ή σω – θε ά ομαι θε ά σομαι (- ᾱ -) Other Future Special -ίζω verbs – κομ ί ζω κομι ῶ ( ε -contr) Deponent future – ἀ κο ύ ω ἀ κο ύ σομαι Mix-and-matches, irregulars – βαδ ί ζω βαδιο ῦ μαι – γ ί γνομαι γεν ή σομαι – βο ά ω βο ή σομαι – ε ὑ ρ ί σκω ε ὑ ρ ή σομαι – ἔ χω ἕ ξω / σχ ή σω To be continued…

6 Drill on Oral-Quiz Verbs + Relatives λύω λύσω –παιδεύω –παύω βλέπω βλέψομαι –διώκω διώξομαι σπεύδω σπεύσω –θαυμάζω θαυμάσομαι κομίζω – βαδ ί ζω βαδιο ῦ μαι ἡγέομαι ἡγήσομαι γίγνομαι

7 Quote… αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν.

8 Discussion Important to identity –Entertainment –Ideological component Procession and sacrifice –God-human bond Break from daily toil Social dimension –Chance to see people –Women’s role? Showing off to foreigners

9 Athens & Piraeus

10 harbor (foreign contacts) harbor district astu (town) walls ACROPOLIS (“high city”): religious center, citadel AGORA: public center, marketplace KHŌRA (countryside) burial ground (outside walls) KHŌRA (countryside) City with Port (compare Athens)

11 theater and sacred area of Dionysus Acropolis: sacred area of Athena

12 Roman Theater of Herodes Atticus Theater of Dionysus Parthenon N Temple of Dionysus Eleutherius Odeon Athenian Acropolis

13 Theater of Dionysus, Athens

14 Panathenaea, Dionysia Compared PanathenaeaGreater Dionysia dateJuly/AugustMarch godAthenaDionysus processionpresentation of peplosphallic procession + night revel (komos) contestsathletic, poetic every fourth year (Great Panathenaea) poetic: dithyramb, tragedy, comedy celebrantscitizens; limited metic, non-Greek (barbarian, slave) role citizens, limited metic role; foreigners (xenoi) at performances sacrifice and feasting!

15

16 Parthenon, West Front (Reconstruction) slide show

17 PANATHENAIC FRIEZE: Riders, south frieze slab VI (much restored)

18 Silenus rides the phallus pole (compare Dionysia)

19 Oral Greek πῶς ἔχετε τήμερον; πῶς ἕξετε αὔριον;

20 Oral Greek + Oral Quiz λύω –untie –λύσω βλέπω –look (at) –βλέψομαι σπεύδω –hurry –σπεύσομαι κομίζω – bring/convey (a person/people) – κομι ῶ (contracted from κομι έ ω ) γίγνομαι – come into being / become / happen / show up – γεν ή σομαι

21 β ά λλω, κ ά μνω, ε ἶ μι (Semi-)Irregular Future

22 indicativeinfinitiveparticiple sing. βαλε ῖ ν to be going to throw βαλ ῶ ν, βαλο ῦ σα, βαλο ῦ ν βαλο ῦ ντος, βαλο ύ σης, βαλο ῦ ντος going to throw, in order to throw 1 st βαλ ῶ I’ll throw 2 nd βαλε ῖ ς you’ll throw 3 rd βαλε ῖ he/she/it will throw plur. 1 st βαλο ῦ μεν we’ll throw 2 nd βαλε ῖ τε you’ll throw 3 rd βαλο ῦ σι ( ν ) they’ll throw indicativeinfinitiveparticiple sing. καμε ῖ σθαι to be going to be tired καμο ύ μενος, καμουμ έ νη, καμο ύ μενον going to be tired, in order to be tired 1 st καμο ῦ μαι I’ll be tired 2 nd καμε ῖ you’ll be tired 3 rd καμε ῖ ται he/she/it will be tired plur. 1 st καμο ύ μεθα we’ll be tired 2 nd καμε ῖ σθε you’ll be tired 3 rd καμο ῦ νται they’ll be tired

23 indicativeimperativeinfinitive participle FUT PRES FUT/PRES will go go! to go ἰέ ναι going ἰώ ν ἰ ο ῦ σα ἰό ν 1 st ε ἶ μι 2 nd εἶεἶ ἴ θι 3 rd ε ἶ σι ( ν ) 1 st ἴ μεν 2 nd ἴ τε 3 rd ἴᾱ σι ( ν )

24 Oral Drill ἆρα ἔξεστί ποτε / δεῖ ποτε –κάμνειν; –βάλλειν τὸν λίθον; –ἔχειν καλῶς; –νικᾶν τὸ ἆθλον; –ἀποκτείνειν τὸν λύκον; ἆρα εἶ ὡς –σώσουσα τὸν παῖδα; –θεᾱσομένη τὰς τραγουδίας;

25 Oral Greek τίς; τί; –genitive?? –τίνος; τίνος; –acc.? –τίνα; τί; λύω –untie τίνα λύεις; –Whom are you untying? τίνα λύσεις; –Whom WILL you untie? –Whom will SHE untie?

26 Oral Greek (cont’d) τίνα λύει σύ; –(λύ-ε-σαι => λύ-ει) –Whom are you ransoming? τίνα λύσει σύ; –(λύσ-ε-σαι => λύσ-ει) –Whom WILL you ransom? –Whom will SHE ransom?

27 Oral Greek (cont’d) ἆρα ἔξεστι λυειν τὴν Μυρρίνην; ἆρα δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ; πῶς δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ; ποῖ εἶ; πόθεν εἶ; πότε δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ; ποῦ δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ;


Κατέβασμα ppt "City and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google